Dostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, odczynników do badań z zakresu hemostazy z dzierżawą analizatora podstawowego i rezerwowegoPobieranie 0.66 Mb.
Strona1/7
Data01.05.2016
Rozmiar0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 11,50 zł


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 206 tys Euro)

Procedura otwarta
Dostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego , odczynników

do badań z zakresu hemostazy z dzierżawą analizatora podstawowego i rezerwowego , odczynników do wykonywania badań immunohematologicznych

dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz testów do diagnostyki mikrobiologicznej do analizatorów firmy BioMerieux , podłóż , krążków diagnostycznych ,odczynników dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej

według załączników Nr – 16

Kod CPV: 33.69.65.00-0 , 38.43.45.20-7,38.43.45.00-1


Znak sprawy: W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 59 /09


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP
Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa, woj.Śląskie
Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56I. UWAGI OGÓLNE

 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych według załączników

Nr 1 - 16 do SIWZ .

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 6 i 7 i art. 134, ust. 6, pkt. 3 PZP.

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

6. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,

natomiast obowiązki opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie

skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz. 1635 .)

II. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa

-NIP 573-22-99-604, -REGON- 001281053-00012, - KRS 0000003907

-Organ założycielski – województwo śląskie

tel.: 043 367 37 53

faks: 034 365 17 56


III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 PZP

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego , odczynników do badań z zakresu hemostazy z dzierżawą analizatora podstawowego i rezerwowego ,odczynników do wykonywania badań immunohematologicznych i dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz testów do diagnostyki mikrobiologicznej do analizatorów firmy BioMerieux , podłóż , krążków diagnostycznych ,odczynników dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna

stanowiąca załączniki Nr 1 -16 do SIWZ .

2. Warunki wykonania zamówienia:

2.1. Zaoferowane odczynniki i pozostały asortyment musi być dopuszczoney do obrotu i używania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych Dz.U. nr 93 z 2004r z późniejszymi zmianami lub posiadać deklarację zgodności CE lub certyfikat CE lub inne aktualnie obowiązujące dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania oraz posiadać aktualne kary charakterystyk zgodne z obowiązującymi przepisami.

2.2. Analizator musi posiadać certyfikat CE dotyczy załącznika Nr 1,2 .

2.3. Płatność przelewem jak niżej :

2.3.1 za odczynniki i pozostały asortyment przelewem po dostawie w terminie minimum 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.3.2. za czynsz dzierżawiony analizatora następować będzie po miesiącu w którym zostanie wykonana usługa do 25 dnia każdego miesiąca dotyczy Załącznik Nr 1,2

2.4.Zamawiający żąda wykazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2.5.Miejsce zamówienia: loco Magazyn w siedzibie zamawiającego.

2.6.Montaż i uruchomienie analizatorów - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – dotyczy załącznika Nr 1,2 .V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawy sukcesywne do wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od dnia jej zawarcia,


VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Stosownie do art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy usta­nawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania


w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4. Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje się również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Do Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

6. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:  1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  2. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  4. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  5. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8. Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi podając uzasadnienie faktyczne i prawne Wykonawców którzy złożyli oferty o:

a. wyborze oferty

b. wykonawcach których oferty zostały odrzucone 1. wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 4 PZP)

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenia stosowne do art. 22 oraz 24 i 44 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 17 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności winien dostarczyć:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


  1. koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja, zezwolenia lub licencja należy dołączyć stosowne oświadczenie przez wykonawcę, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

  2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników). W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.


  1. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia winien dostarczyć:

3.1. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat

wykonania i odbiorców - Załącznik Nr 18 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia winien dostarczyć:

4.1. informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego Wykonawca winien dostarczyć:

5.1. oświadczenie Wykonawcy, że oferowane odczynniki i pozostały asortyment są dopuszczone do obrotu i używania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych Dz. U. nr 93 z 2004r z późniejszymi zmianami lub posiadają deklarację , świadectwo lub certyfikat CE lub inne aktualnie obowiązujące dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania oraz że posiadają aktualne karty charakterystyk odczynników zgodne z obowiązującymi przepisami , w przypadku wyboru naszej oferty dokumenty na podstawie , których oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania oraz karty charakterystyk zostaną dostarczone wraz z pierwszą dostawą.

6. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punktach 1, 2.1 i 2.3 – 2.6 składa każdy z podmiotów, natomiast dokumenty wymienione w pozostałych punktach składają te podmioty łącznie.


 1. Dokumenty wymienione w pkt.1 - 5 mogą być przedstawione w formie oryginału albo

kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej :

- zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2.1 i 2.4 do 2.6, składa dokument

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:


  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

  3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonanie decyzji właściwego organu.

- zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 2.3 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy.

9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.\


  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna