Dostawa i montaż aparatury do badań materiałów i procesów przepływu ciepła i masy w Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji BudowlanychPobieranie 249.58 Kb.
Strona1/4
Data07.05.2016
Rozmiar249.58 Kb.
  1   2   3   4SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


(SIWZ)
Dostawa i montaż

aparatury do badań materiałów i procesów przepływu ciepła i masy

w Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

Nr postępowania AZZP-B.24-125/2010

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

Miejsce składania i otwarcia ofert:Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Prof. S. Kaliskiego 7

8

…………………………………zatwierdzam
5-789 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 02 września 2010 r.

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz,

NIP 554-031-31-07.


 1. TRYB POSTĘPOWANIA

  1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  2. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
   2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759);
   dalej w skrócie jako: PZP.

  3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
 1. NAZWA POSTĘPOWANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dostawa i montaż aparatury do badań materiałów i procesów przepływu ciepła i masy w Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatury do badań materiałów i procesów przepływu ciepła i masy w Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Budowlanych dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy w ramach Projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


  1. Dostawa obejmuje:

 • dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej,

 • wniesienie sprzętu przez pracowników Wykonawcy, montaż (instalację) i uruchomienie,

 • instruktaż stanowiskowy jednodniowy w języku polskim związany z obsługą, konserwacją dla 3 osób po zakończeniu dostawy (dot. każdego z zadań),

 • po dokonaniu instalacji, uruchomienia aparatury i przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego zostanie dokonany odbiór przedmiotu umowy na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca,

 • kalibrację zewnętrzną na etapie dostawy wraz z wydaniem świadectwa wzorcowania- dot. zadania nr 1.  1. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania, opisane szczegółowo w niniejszej SIWZ:


Zadanie nr 1 – dostawa:

Dostawa i montaż wagosuszarkiZadanie nr 2 – dostawa:

Dostawa i montaż aparatury do określania porowatości materiałówZadanie nr 3 – dostawa:

Dostawa i montaż aparatury do badania mrozoodporności materiałówZadanie nr 4 – dostawa:

Dostawa i montaż aparatury do badań parametrów termicznych materiałów i konstrukcji budowlanychZadanie nr 5 – dostawa:

Dostawa oprogramowania do symulacji przepływu ciepła i masy w mostkach termicznychZadanie nr 6 – dostawa:

Dostawa i montaż planetarnego młyna kulowego
  1. Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

I piętro


  1. Na potrzeby niniejszego SIWZ przedmiot zamówienia określa się także zamiennie jako „Sprzęt”.

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
CPV: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza, 38410000-2 Przyrządy pomiarowe, 38311000-8 - Wagi elektroniczne i akcesoria, 38425400-4 - Aparaty do oceny struktury, i pomiarowa, 48323000-8 - Pakiety oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM), 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia


  1. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych zadań od 1 do 6 – poszczególnych części zamówienia. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP.
 1. Szczegółowe parametry i warunki wykonania opisano poniżej.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIEŁEM NA ZADANIA

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż aparatury dla pracowni badań materiałów i procesów przepływu ciepła i masy w Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Budowlanych WBiIŚ
Zadania częściowe

Opis

Zadanie nr 1

Temat: Dostawa i montaż wagosuszarki:

Opis:


 • Wagosuszarka wraz z możliwością gromadzenia i obróbki danych z zakresem temperatury do 200˚C – 1 szt.

CPV: 38311000-8 - Wagi elektroniczne i akcesoria

Zadanie nr 2

Temat: Dostawa i montaż aparatury do określania porowatości materiałów:

Opis:

 • Porozymetr niskociśnieniowy do pomiarów makro i ultramakroporów do ciśnienia 400 kPa – 1 szt.

 • Porozymetr rtęciowy do określania porowatości, zak.pracy od 0,1-200 MPa – 1 szt.

CPV: 38425400-4 - Aparaty do oceny struktury

Zadanie nr 3

Temat: Dostawa i montaż aparatury do badania mrozoodporności materiałów:

Opis:

 • Automatyczna zamrażarka do badania mrozoodporności o komorze roboczej 200 litrów – 1 szt.

 • Automatyczna komora do określania mrozoodporności powie-rzchni wyrobów betonowych wg PN-EN 1338,1339,1340–1szt.

CPV: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Zadanie nr 4

Temat: Dostawa i montaż aparatury do badań parametrów termicznych materiałów i konstrukcji budowlanych:

Opis:

 • Uniwersalny aparat do pomiaru przewodnictwa w lekkich materiałach budowlanych, izolacyjnych - 1 szt.

 • Aparat płytowy do pomiaru parametrów cieplnych przegrody
  z czujnikami gęstości strumienia cieplnego - 1 szt.

CPV: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe

Zadanie nr 5

Temat: Dostawa oprogramowania do symulacji przepływu ciepła i masy w mostkach termicznych:

Opis:

 • Program do symulacji przepływu ciepła i masy w mostkach termicznych minimum dwuwymiarowych - 3 licencje.

 • Program do symulacji przepływu ciepła i masy w przegrodach płaskich – 3 licencje

CPV: 48323000-8 - Pakiety oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM)

Zadanie nr 6

Temat: Dostawa i montaż planetarnego młyna kulowego:

Opis:


 • Kulowy młyn planetarny z naczyniem 250 ml – 1 szt.

CPV: 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczeniaZadanie nr 1
Dostawa i montaż wagosuszarkipoz.

Urządzenie

ilość

1.1

Wagosuszarka wraz z możliwością gromadzenia i obróbki danych z zakresem temperatury do 200˚C

1


Wymagane parametry i warunki dostawy


  1. Wagosuszarka wraz z możliwością gromadzenia i obróbki danych z zakresem temperatury do 200˚C


Wymagania ogólne:

Wagosuszarka laboratoryjna posiadająca możliwość gromadzenia i obróbki danychWymagania szczegółowe:

 • Dokładność pomiaru nie mniej niż 0,001g,

 • Maksymalny udźwig 210g,

 • Wyposażenie w pomiar wilgotności z dokładnością nie mniejszą niż 0,001% dla próbek powyżej 1,5g,

 • Maksymalna temperatura suszenia co najmniej 200˚C

 • Wyposażona w stół antywibracyjny przeznaczony do zapewnienia warunków pracy podczas dokładnego ważenia,

 • Wyposażenie w drukarkę termiczną umożliwiającą dwukierunkowy termiczny druk ruchomą głowicą, posiadającą zegar czasu rzeczywistego, z zasilaniem sieciowym i bateryjnym,

 • Wbudowane funkcje gromadzenia i obróbki statystycznej danych,

 • Kalibracja zewnętrzna na etapie dostawy wraz z wydaniem świadectwa wzorcowania.

 • Akumulator wewnętrzny umożliwiający pracę w terenie,

 • Wyposażenie we wzorzec masy 50g,

 • Szalki jednorazowe w ilości 100szt.,

 • Termometr umożliwiający pomiar temperatury za pomocą czujnika z zasilaniem bateryjnym,

 • Oprogramowanie zapewniające współpracę wagi z komputerem PC, umożliwiające analizę statystyczną oraz eksport danych do innych programów typu MS EXCEL, oprogramowanie dedykowane dla systemów operacyjnych z rodziny MSWindows,

 • Przewód do połączenia wagi z drukarką,

 • Przewód USB do podłączenia wagi z komputerem,

 • Zasilanie - energia elektryczna 220 V

 • Instrukcja obsługi w języku polskim.Do oferty należy załączyć: opis techniczny zaoferowanych urządzeń /np. karta katalogowa/ – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Urządzenia muszą spełniać wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń elektrycznych do powszechnego użytku oraz posiadać certyfikat CE.Zadanie nr 2
Dostawa i montaż aparatury do określania porowatości materiałów


poz.

Urządzenie

ilość

2.1

Porozymetr niskociśnieniowy do pomiarów makro i ultramakroporów do ciśnienia 400 kPa

1

2.2

Porozymetr rtęciowy do określania porowatości, zakres pracy od 0,1-200 MPa

1


Wymagane parametry i warunki dostawy

  1. Porozymetr niskociśnieniowy do pomiarów makro i ultramakroporów do ciśnienia 400 kPa


Wymagania ogólne:

Porozymetr niskociśnieniowy do pomiarów makro i ultramakroporów do ciśnienia 400 kPa wyposażony w układ odgazowania próbki i napełniania rtęcią.Wymagania szczegółowe:

 • Zakres pomiarowy co najmniej od 300.000nm do 1.900nm

 • Średnica cząsteczki w zakresie co najmniej od 3000nm do 15 mikronów.

 • Rejestracja danych pomiarowych oraz rejestracja i obróbka wyników poprzez oprogramowanie pracujące w środowisku MS Windows.

 • Porty nisko i wysokociśnieniowe muszą znajdować się w tym samym urządzeniu

 • Oprogramowanie urządzenia powinno zapisywać wyniki pomiarów z portów nisko i wysokociśnieniowego w jednym pliku o tej samej nazwie.

 • Instrukcję obsługi w języku polskim.

 • Zasilanie - energia elektryczna 220 V
  1. Porozymetr rtęciowy do określania porowatości, zakres pracy od 0,1-400 MPa


Wymagania ogólne:

Porozymetr rtęciowy do określania porowatości z zestawem penetrometrów, wyposażone w dygestorium i urządzenie kontrolno-sterujące z oprogramowaniem.Wymagania szczegółowe:

 • Zakres pracy w zakresie co najmniej od 0,1 - 400 MPa ( 1-4000 bar),

 • Rozdzielczość 0,01 MPa (do 100 MPa),

 • Dokładność większa niż 0,2 % ,

 • Zakres mierzonych porów co najmniej od 7500 do 3,7 nm,

 • Całkowita ilość punktów pomiarowych co najmniej 2500

 • Wyposażony w dylatometr zapewniający wprowadzenie próbek o wielkościach 15x15x15 mm oraz walców o śr. 25 mm i wysokości 25 mm, jak również materiałów ziarnistych w zakresie do 5 mm.

 • Urządzenie musi spełniać wymagania BHP stosowane przy pracy z rtęcią wymagane jest aby urządzenie posiadało wbudowaną pułapkę elektryczną zatrzymującą krople rtęci oraz wymrażarkę kriogeniczną wbudowaną w układ próżniowy porozymetru.

 • Zestaw penetrometrów (co najmniej 6 sztuk) i wzorzec porowatości.

 • Urządzenie wyposażone w system do kontroli pracy, zbierania, katalogowania i analizy danych pomiarowych wraz z drukarka:

minimalne parametry techniczne:

-procesor: taktowanie min. 2,8GHz, co najmniej czterordzeniowy, obsługujący technologię 64-bit,

-płyta główna: płyta główna wyposażona w co najmniej:

-standard kontrolera (liczba slotów) PCI-Express x16 (1), standard kontrolera (liczba kanałów) Serial ATA II (6)

-obsługa Raid co najmniej: RAID 0, 1, 5, 10

-zintegrowana karta sieciowa, co najmniej: 1xRJ-45 LAN 10/100/1000 Mbit/s

-zintegrowana karta dźwiękowa stereo

-kontrolery: co najmniej USB 2.0

-porty zewnętrzne, wy/we co najmniej: Audio, 2x PS/2, 10x USB, standard płyty ATX

-dysk twardy HDD: poj. co najmniej 500GB, SATA II, prędkość co najmniej 7200 obr/min,

-pamięć operacyjna RAM: min. 4 GB (w połączeniu 2x2 GB), wykonana
w technologii co najmniej DDR3, taktowania co najmniej 1333 MHz

- karta graficzna: nie zintegrowana z płytą główną, pamięć co najmniej 1 GB, 128-bit, wyposażona co najmniej 1xDVI&HDMI&DP (PCI-E 2.0 16x)

-napęd optyczny: DVD+/-RW DL, SATA, w kolorze obudowy

-monitor: LCD 22” LCD w kolorze ciemnym niebrudzącym, rozdzielczość min. 1920x1080 (Full HD 1080p); wielkość min. 22”, min. 1 x HDMI,


Typ matrycy TFT / TN,

-klawiatura, mysz klasyczna, przewodowa laserowa, podkładka

pod mysz

-system operacyjny: system operacyjny w języku polskim powinien być kompatybilny z dostarczonym oprogramowaniem do obróbki i zbierania danych pomiarowych oraz umożliwić uruchomienie pakietu MS Office

-obudowa i zasilacz: koloru czarnego typu tower, co najmniej 500W

-drukarka laserowa: A4, druk kolor, rozdzielczość co najmniej 600x600dpi, prędkość druku co najmniej 16 str./min, interfejs USB, niezbędne sterownik do zainstalowania drukarki w systemie operacyjnym • Oprogramowanie umożliwiające obróbkę i zbieranie danych pomiarowych pracujące w środowisku Windows, umożliwiające eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

 • Urządzenie musi być wyposażone w dygestorium, które powinno spełniać następujące parametry techniczne:

 • wymiary komory umożliwiające umieścić porozymetr, a także stanowisko do przygotowania próbek oraz czyszczenia naczyń pomiarowych po pomiarze,

 • zlew z przyłączem do kanalizacji (wykonanie podłączenia do instalacji kanalizacyjnej znajdującej się w pomieszczeniu),

 • wykonane z materiałów odpornych na rtęć,

 • aktywny system wentylacji komory aparatu.

 • wylot wentylacji dygestorium połączony z lokalną wentylacją w laboratorium Zamawiającego (wykonanie podłączenia do instalacji wentylacyjnej znajdującej się w pomieszczeniu),

 • dygestorium musi być wyposażone w tacę z odpływem (pod porozymetr), która będzie zbierać ewentualnie rozlaną rtęć i odprowadzać ją do zabezpieczonego zbiornika, zewnętrzny blat biurkowy służący do umieszczenia systemu kontroli pracy urządzeń (komputer wraz z drukarką znajdujący się w dygestorium).

 • konstrukcja dygestorium powinna być zgodna z normami bezpieczeństwa, dotyczącymi stanowisk dla porozymetrów lub innych urządzeń zawierających rtęć obowiązujących w Polsce lub UE.

 • Porty nisko i wysokociśnieniowe muszą znajdować się w tym samym urządzeniu

 • Oprogramowanie urządzenia powinno zapisywać wyniki pomiarów z portów nisko- i wysokociśnieniowego w jednym pliku o tej samej nazwie. pracujące w środowisku Windows, umożliwiające eksport danych do arkusza kalkulacyjnego

 • Zasilanie - energia elektryczna 220 V

 • Wyposażenie w instrukcję obsługi w języku polskim.Do oferty należy załączyć: opis techniczny zaoferowanych urządzeń /np. karta katalogowa/ – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Urządzenia muszą spełniać wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń elektrycznych do powszechnego użytku oraz posiadać certyfikat CE.
Zadanie nr 3
Dostawa i montaż aparatury do badania mrozoodporności materiałów

poz.

Urządzenie

ilość

3.1

Automatyczna zamrażarka do badania mrozoodporności o komorze roboczej 200 litrów

1

3.2

Automatyczna komora do określania mrozoodporności powierzchni wyrobów betonowych wg PN-EN 1338,1339,1340

1


Wymagane parametry i warunki dostawy

  1. Automatyczna zamrażarka do badania mrozoodporności o komorze roboczej 200 litrów


Wymagania ogólne:

Automatyczna zamrażarka do badania mrozoodporności (zakres temperatur roboczych od –25 do +30 ˚C, komora robocza o pojemności 200 litrów +/-10%, obciążenie komory nie mniejsze niż 250 kg)Wymagania szczegółowe:

 • Wymiary umożliwiające transport przez drzwi szerokości 100 cm (uwarunkowanie zamawiającego)

 • Woda w obiegu zamkniętym,

 • Komora ze stali nierdzewnej,

 • Kompresor poza komorą,

 • Pompa do usunięcia wody z dolnego zbiornika.

 • W zestawie 24 pojemniki miedziane wg PN-EN 1367-1,

 • W zestawie 24 pojemniki skręcane na próbki10x10x10 cm,

 • W zestawie 24 pojemniki na próbki walcowe fi 10 x 10 cm,

 • Rejestrator zewnętrzny kontrolujący przebieg temperatury ze wzorcowaniem,

 • Funkcja rejestracji temperatury przez programator komory,

 • Dodatkowo funkcja rejestracji temperatury przez dodatkowy rejestrator zintegrowany z programatorem komory ze wzorcowaniem.

 • Wyposażenie w instrukcję obsługi w języku polskim.

 • Zasilanie - energia elektryczna 220 V
  1. Automatyczna komora do określania mrozoodporności powierzchni wyrobów betonowych wg PN-EN 1338,1339,1340Wymagania ogólne:

Automatyczna komora do określania mrozoodporności powierzchni wyrobów betonowych wg PN-EN 1338,1339,1340 z niezbędnym wyposażeniem oraz układem rejestracji temperatury ze wzorcowaniemWymagania szczegółowe:

 • Możliwość wykonywania badań wg norm PN-EN 1338,1339,1340

 • Zbudowana ze stali nierdzewnej

 • Woda w obiegu zamkniętym

 • komora robocza o pojemności 200 litrów +/-10% ,

 • zamrażanie próbek i rozmrażanie w powietrzu,

 • urządzenie do rejestracji temperatury zapewniające rejestrację temperatury w pamięci wewnętrznej urządzenia,

 • możliwość układania próbek w dwóch warstwach (dwie półki ze stali nierdzewnej,

 • Zamrażarka z systemem chłodzenia i ogrzewania kontrolowanym czasowo, o wydajności i cyrkulacji powietrza takiej, aby krzywa czas-temperatura przedstawiona na rysunku D.3 (według normy PN-EN 1338) mogła być odwzorowana

 • Wymiary umożliwiające transport przez drzwi szerokości 100 cm (uwarunkowanie zamawiającego)

 • Wyposażenie w instrukcję obsługi w języku polskim.

 • Zasilanie - energia elektryczna 220 V


Do oferty należy załączyć: opis techniczny zaoferowanych urządzeń /np. karta katalogowa/ – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Urządzenia muszą spełniać wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń elektrycznych do powszechnego użytku oraz posiadać certyfikat CE.
Zadanie nr 4
Dostawa i montaż aparatury do badań parametrów termicznych materiałów i konstrukcji budowlanychpoz.

urządzenie

ilość

4.1

Uniwersalny aparat do pomiaru przewodnictwa w lekkich materiałach budowlanych, izolacyjnych

1

4.2

Aparat płytowy do pomiaru parametrów cieplnych przegrody z czujnikami gęstości strumienia cieplnego

1


Wymagane parametry i warunki dostawy

  1. Uniwersalny aparat do pomiaru przewodnictwa w lekkich materiałach budowlanych, izolacyjnych


Wymagania ogólne:

Uniwersalny aparat do pomiaru przewodnictwa cieplnego w lekkich materiałach budowlanych, izolacyjnych.Wymagania szczegółowe:

 • Zakres pomiarowy (λ): co najmniej od 0,01 – 2,0 W/mK

 • Różnica temperatur - możliwość ustawienia od 10 do 70 ˚C

 • Dokładność pomiaru średnio ± 1,0%

 • Powtarzalność średnio ± 1,0%.

 • Wyposażenie w instrukcję obsługi w języku polskim.

 • Zasilanie - energia elektryczna 220 V
  1. Aparat płytowy do pomiaru parametrów cieplnych przegrody z czujnikami gęstości strumienia cieplnegoWymagania ogólne:

Aparat płytowy do pomiaru parametrów cieplnych przegrody z przetwornikami i czujnikami gęstości strumienia cieplnego, wyposażony w rejestrator danychWymagania szczegółowe:

 • Rejestrator danych o następujących parametrach:

 • minimum 9 wejść pomiarowych

 • wyświetlacz graficzny podświetlany typu LCD.

 • rozdzielczość wyświetlacza: minimum 128x128 punktów

 • pamięć co najmniej 1000 wartości pomiarowych

 • zasilanie: sieciowe, akumulatory, adapter sieciowy 12V

 • temperatura pracy: minimalna w przedziale -10°C÷-5°C

 • temperatura pracy: maksymalna powyżej +40° C

 • rejestrator wyposażony w: kabel sieciowy, adapter sieciowy, zestaw akumulatorów, kabel transmisji danych USB,

 • wbudowane oprogramowanie umożliwiające rejestrację podstawowych parametrów pomiarowych współpracujące z systemami z rodziny MSWindows

 • specjalistyczne rozszerzenie oprogramowania do pomiarów strumienia ciepła i temperatury,

 • walizka transportowa umożliwiająca transport rejestratora i czujników.

 • Przetwornik strumienia ciepła o wymiarach: 100 do 150 x 100 do 150 x 2 do 5 mm.

 • obszar czynny: 70 do 120 x 70 do 120 mm.

 • wypełnienie: silikon

 • dokładność ~5%

 • Przetwornik strumienia ciepła o wymiarach: 100 do 150 x 100 do 150 x 1 do 3 mm

 • obszar czynny 70 do 120 x 70 do120 mm

 • wypełnienie Epoksyd

 • dokładność ~5%

 • Przetwornik strumienia ciepła o wymiarach: 200 do 300 x 200 do 300 x 1 do 2 mm.

 • wypełnienie Epoksyd

 • dokładność ~5%.

 • Przedłużenie kabli do przetwornika strumienia ciepła minimum 4m - 3 sztuki

 • Czujniku temperatury:

 • czujnik temperatury powierzchni zewnętrznej,

 • czujnik temperatury powierzchni wewnętrznej,

 • czujnik temperatury powietrza wewnętrznego,

 • czujnik temperatury powietrza zewnętrznego.

 • Zakres pomiarów czujników temperatury: -10°C÷50°C

 • Przedłużenie kabli do czujników temperaturowych minimum 4m – 4 sztuki

 • Pasta przewodząca ciepło – 2 opakowania

 • Komputer przenośny do obsługi stanowiska badań

- Matryca (przekątna) min. 15,6 cali

-      Matryca (rozdzielczość) min. 1366x768 panel LCD z podświetleniem LED

- Procesor co najmniej dwurdzeniowy, taktowanie min.

2,2 GHz, wykonujący instrukcje 64-bit

-      Pamięć zainstalowana (pojemność) co najmniej 2x2 GB (4GB)

-      Pamięć (technologia) min. DDR2

-      Dysk twardy (pojemność) min. 500 GB

-      Napęd optyczny (typ) DVD+/-RW DL

- Karta graficzna (model) z wyjściem RGB albo DVI, typu Radeon

HD4650 obsługująca technologię DirectX10

-      Karta dźwiękowa Zintegrowana

-      Głośniki wbudowane stereo

-      Karta sieciowa co najmniej 1xRJ-45 i bezprzewodowa

802.11 b/g

-      Dodatkowe złącza Bluetooth,


 • 1 x VGA, min. 4 x USB 2.0, Czytnik kart SD/MMC, Karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11b/g, wbudowana kamera, urządzenie wskazujące TOUCHPAD

 • system operacyjny w języku polskim powinien być kompatybilny z dostarczonym oprogramowaniem do obróbki i zbierania danych pomiarowych oraz umożliwić uruchomienie pakietu MS Office Wyposażenie w instrukcję obsługi w języku polskim.

 • Zasilanie - energia elektryczna 220 V


Do oferty należy załączyć: opis techniczny zaoferowanych urządzeń /np. karta katalogowa/ – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Urządzenia muszą spełniać wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń elektrycznych do powszechnego użytku oraz posiadać certyfikat CE.Zadanie nr 5
Dostawa oprogramowania do symulacji przepływu ciepła i masy w przegrodach budowlanych


poz.

Urządzenie

ilość

5.1

Program do symulacji przepływu ciepła i masy w mostkach termicznych minimum dwuwymiarowych

3 licencje

5.2

Program do symulacji przepływu ciepła i masy w przegrodach płaskich

3 licencje


Wymagane parametry i warunki dostawy


  1. Program do symulacji przepływu ciepła i masy w mostkach termicznych minimum dwuwymiarowych


Wymagania ogólne:

Program do symulacji przepływu ciepła i masy w mostkach termicznych dwuwymiarowych, służący do oceny: • ryzyka kondensacji powierzchniowej i wewnątrzwarstwowej

 • wpływu opadów deszczu na stan wilgotnościowy węzłów budowlanych

 • efektu napraw i modernizacji węzłów

Wymagania szczegółowe:

 • Oprogramowanie ma współpracować z systemami z rodziny MSWindows, co najmniej Internet Explorer w wersji 4.1, ADO (ActiveX Data Objects ) w wersji 2.5 lub wyższej.

 • Program ma zawierać bazę polskich danych klimatycznych w postaci Typowego Roku Meteorologicznego – TRM (jako opcja dodatkowa Wilgotnościowy Projektowy Rok Odniesienia WPRO) dla minimum trzech miejscowości, definiujących klimat w Polsce (Warszawa, Kraków, Kołobrzeg). Klimat wewnętrzny definiowany w zakresie zmian temperatury i wilgotności względnej powietrza, w tym także zgodnie z normą EN-ISO13788.

 • Interfejs w języku polskim (polskie komunikaty, instrukcja i pomoc doraźna do programu, polskie terminy techniczne i nazwy materiałów).

 • Wbudowana baza danych materiałowych w języku polskim.

 • Opcja możliwości ingerencji użytkownika w model matematyczny zjawisk cieplno-wilgotnościowych (np. eliminacja przepływu wilgoci w postaci cieczy, pominięcie ciepła przemian fazowych), a także parametry sterujące obliczeniami numerycznymi.

 • Wyniki symulacji komputerowych w postaci graficznej – wykresy zmian zawilgocenia we wskazanych punktach kontrolnych. Możliwość kontroli wilgoci w wybranych chwilach czasu.


Wymagania licencyjne:

 • licencja bez ograniczeń czasowych na 3 stanowiska badań
  1. Program do symulacji przepływu ciepła i masy w płaskich przegrodach


Wymagania ogólne:

Program do symulacji przepływu ciepła i masy w płaskich przegrodach służący do oceny: • czasu suszenia murów z wilgoci technologicznej

 • ryzyka kondensacji powierzchniowej i wewnątrzwarstwowej

 • wpływu opadów deszczu na stan wilgotnościowy węzłów budowlanych

 • efektu napraw i modernizacji murów

Wymagania szczegółowe:

 • Oprogramowanie ma współpracować z systemami z rodziny MSWindows, co najmniej Internet Explorer w wersji 4.1, ADO (ActiveX Data Objects ) w wersji 2.5 lub wyższej.

 • Program ma zawierać bazę polskich danych klimatycznych w postaci Typowego Roku Meteorologicznego – TRM (jako opcja dodatkowa Wilgotnościowy Projektowy Rok Odniesienia WPRO) dla minimum trzech miejscowości, definiujących klimat w Polsce (Warszawa, Kraków, Kołobrzeg). Klimat wewnętrzny definiowany w zakresie zmian temperatury i wilgotności względnej powietrza, w tym także zgodnie z normą EN-ISO13788.

 • Interfejs w języku polskim (polskie komunikaty, instrukcja i pomoc doraźna do programu, polskie terminy techniczne i nazwy materiałów).

 • Wbudowana baza danych materiałowych i bazy danych przegród typowych w języku polskim.

 • Możliwość modyfikacji danych w obu bazach i wprowadzania do nich nowych elementów oraz zmiany orientacji przegrody.

 • Opcja możliwości ingerencji użytkownika w model matematyczny zjawisk cieplno-wilgotnościowych (np. eliminacja przepływu wilgoci w postaci cieczy, pominięcie ciepła przemian fazowych), a także parametry sterujące obliczeniami numerycznymi.

 • Wyniki symulacji komputerowych w postaci graficznej – zmiany zawartości wilgoci w ścianie oraz jej poszczególnych warstwach, a także zmiany gęstości strumienia ciepła na powierzchniach ściany oraz w postaci tabelarycznej całkowite zawartości wilgoci w poszczególnych warstwach przegrody w wybranych chwilach czasu.

Wymagania licencyjne:

 • licencja bez ograniczeń czasowych na 3 stanowiska badań


Do oferty należy załączyć: opis techniczny zaoferowanego oprogramowania – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.Zadanie nr 6
Dostawa i montaż planetarnego młyna kulowegopoz.

Urządzenie

ilość

6.1

Kulowy młyn planetarny z naczyniem 250 ml

1Wymagane parametry i warunki dostawy


  1. Kulowy młyn planetarny z naczyniem 250 ml


Wymagania ogólne:

Kulowy młyn planetarny z możliwością mielenia klinkieru z naczyniem 250 ml z tlenku cyrkonuWymagania szczegółowe:

 • komplet 12 kul o średnicy 20 mm,

 • Wyposażenie w sito testowe 150 mikronów i pokrywę sita

 • Kolektor dolny zbierający materiał pod sitem

 • Urządzenie kontrolowane mikroprocesorowo, z możliwością zaprogramowania czasu rozpoczęcia i czasu trwania mielenia oraz długości przerw podczas mielenia,

 • Urządzenie z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej, pozwalające na zmianę kierunku obrotów.

 • Urządzenie o zakresie prędkości obrotowych przynajmniej 100 - 600 obr./min.

 • Młyn powinien pozwalać na użycie naczyń mielących o pojemności 250 ml

 • Wraz z młynem powinien zostać dostarczony komplet wyposażenia konieczny do zamocowania i użytkowania naczyń mielących

 • możliwość szczelnego zamykania naczyń mielących wchodzących w zakres dostawy w celu utrzymania atmosfery ochronnej podczas mielenia oraz podczas przenoszenia naczyń mielących z i do komory z atmosferą ochronną (komora rękawicowa).

 • możliwość programowania parametrów mielenia z komputera PC, oraz dostarczenie odpowiednich kabli do komunikacji urządzenia z komputerem – USB 2.0 i oprogramowania umożliwiającego wymianę danych między urządzeniem a komputerem

 • Wyposażenie w instrukcję obsługi w języku polskim.

 • Zasilanie - energia elektryczna 220 VDo oferty należy załączyć: opis techniczny zaoferowanych urządzeń /np. karta katalogowa/ – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Urządzenia muszą spełniać wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń elektrycznych do powszechnego użytku oraz posiadać certyfikat CE.

Warunki gwarancji


 1. Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ w okresie 24 mie­sięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

 2. Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

 3. Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

 4. Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

 5. Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana sprzętu na nowy.

 6. Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

 7. Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

 8. Usunięcie wad Sprzętu objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

 9. Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

 10. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych oraz wszelkich uszkodzeń elementów szklanych.

 11. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w dniu 28.12.2010r. 1. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna