Dostawa nowych drukowanych książek obcojęzycznych w ramach projektu pn.: „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Pobieranie 6.58 Mb.
Strona1/33
Data28.04.2016
Rozmiar6.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

al. Papieża Jana Pawła II nr 22a

70-453 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TP/371/167/13

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:dostawa nowych drukowanych książek obcojęzycznych w ramach projektu pn.: „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług”


CPV

22.11.00.00-4Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców wraz załącznikami

Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3: Projekt umowy


Informacje ogólne


 1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

  1. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on „nie dotyczy”.

 2. Niniejszą dokumentację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, nie należy udostępniać jej osobom trzecim.

 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 4. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Liczba części - 7

 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 6. Aukcja elektroniczna przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie stosowana.

 7. Umowa ramowa – nie dotyczy.

ROZDZIAŁ 1ROZDZIAŁ 1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

al. Papieża Jana Pawła II 22a 70-453 SZCZECIN

Reprezentowany przez Rektora US prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka działając


w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:
dostawa nowych drukowanych książek obcojęzycznych w ramach projektu pn. „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług”
Zakres zadań Wykonawcy opisany został w Rozdziale 2 niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 1. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę.

 4. Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę wraz z podaniem daty poświadczenia. Poświadczenie to musi znajdować się na każdej zapisanej stronie dokumentu.

 5. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 6. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

 7. Oferty będą oceniane według kryteriów określonych w pkt. VI Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według zasad określonych w pkt. VII SIWZ. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

 8. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.

 9. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
 1. Wykonawca winien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana następująco:


Uniwersytet Szczeciński

al. Papieża Jana Pawła II nr 31

70-453 Szczecin
Oferta na dostawę nowych drukowanych książek obcojęzycznych w ramach projektu pn. „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług”
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Nie otwierać przed 23.10.2013 r. godz. 12.00
Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

 1. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem oraz podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

 2. Wszelkie miejsca, które wypełnia Wykonawca, a w których Wykonawca naniesie zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

  1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 10. Wewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona słowem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  2. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu do składania ofert.

 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z wykonawców występujących wspólnie składa oddzielnie dokumenty wymienione w Rozdziale I - część III pkt. 1.1-1.8. (z wyłączeniem oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP). W odniesieniu do pozostałych dokumentów, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie składają również łącznie oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP. Wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do oferty. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

 5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

  1. Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

  2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

  3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

 6. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym lub odrębnym dokumencie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

 7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

 8. Ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:

 • Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty (ofert),

 • Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,

 • po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce i termin udostępnienia oferty (ofert), o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu.

II. Odrzucanie ofert
1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 • będzie niezgodna z ustawą,

 • jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP,

 • Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP,

 • jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 • będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 • zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

 • będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny

 • będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie.
III. Dokumenty wymagane w ofercie


 1. Dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

  1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP (załącznik nr 2).

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  8. Lista podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, albo informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 3)


Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym

organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5 i 7, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 PZP. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2-4 i 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w pkt a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wystawia się dokumentów, o których mowa w pkt. a - c, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się.


 1. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Inne dokumenty.

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

 2. Formularz cen jednostkowych/wykaz tytułów - załącznik 1a

 3. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium:

 4. W przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu – kopia polecenia przelewu.

 5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnakopia dokumentu (oryginał należy złożyć w kasie Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 1, punkt IX, podpunkt 2.3).
IV. Wykluczenie z postępowania

Wykluczenie Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.


V. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy


 1. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:

Cena brutto – 100 %
 1. : sites -> default -> files
  files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
  files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
  files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
  files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
  files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
  files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
  files -> Wzór załącznika w formacie A5
  files -> Ul. Patriotów 108
  files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13

  Pobieranie 6.58 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna