Dostawa nowych drukowanych książek obcojęzycznych w ramach projektu pn.: „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”


Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriówPobieranie 6.58 Mb.
Strona2/33
Data28.04.2016
Rozmiar6.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriówKryterium będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

C = [(Cn : Cb) x 100 %] x 100

gdzie:


Cn - cena najniższa (brutto)

Cb - cena badana (brutto)Maksymalną ilość punktów w ramach każdego zadania w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.


  1. W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i określone w SIWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.

  2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
 1. Wykonawca określi cenę jednostkową netto i wartość netto dla każdej pozycji zadania na formularzu cen jednostkowych, oraz łączną wartość netto, podatek VAT i łączną wartość brutto dla całości zadania na formularzu oferty – załącznik nr 1.

 2. Cena określona przez Wykonawcę jest wiążąca i zostanie wprowadzona do umowy.

 3. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty.

 4. Wykonawcy zagraniczni, tj. posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP określą cenę netto na formularzu oferty. Zamawiający dokona odpowiedniego przeliczenia ceny oferty celem dokonania prawidłowej oceny.

 5. Wszystkie ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

 1. Wymagania dotyczące wadium

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla części nr 1 – 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych);

Dla części nr 2  - 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);

Dla części nr 3  - 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych);

Dla części nr 4  - 1 300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych);

Dla części nr 5  - 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych);

Dla części nr 6  - 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych);

Dla części nr 7  - 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);

Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub SKOK, z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych,

-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 , 2000 r. z późniejszymi zmianami).  1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota oznaczona w punkcie 1 powinna zostać przelana na konto Zamawiającego:

w banku: Bank Pekao S.A II/O Szczecin

nr konta: 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732,

a Wykonawca dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu.Uwaga:

Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy).
2. Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert).

2.1 W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, należy je złożyć w kasie Zamawiającego a kopię dokumentu umieścić w kopercie z ofertą.


Kasa mieści się w pokoju nr 128 w budynku administracyjnym US przy Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30 - 13.30.


 1. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP.

 3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 6. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

  1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

   1. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy 1. Termin związania ofertą

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

 1. Składanie i otwarcie ofert
 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 009, budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin.

 2. Termin składania ofert upływa 23.10.2013 r. o godz. 11.30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

 3. Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 12.00 w Sekcji Zamówień Publicznych US, pok. nr 010, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin.
 1. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

Oceny ofert dokona Komisja przetargowa. 1. Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji ogłosi:

 • imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawców,

 • ceny ofert,

 1. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert jak również dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie.

 4. Zamawiający dokona badania ofert. Jeżeli okaże się, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione.

 5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i niniejszej specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą.

 7. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego oraz określony będzie termin zawarcia umowy.

 8. O wyborze oferty najkorzystniejszej zostaną powiadomieni pisemnie lub za pomocą telefaxu wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

 9. Wyniki przetargu zostaną niezwłocznie wywieszone w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczone na jego stronie internetowej.

 1. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji 1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

 2. Dopuszcza się możliwość wnioskowania o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia za pomocą faxu lub formułowane na piśmie i składane na adres Zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński, Sekcja Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin.

 3. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i pytania składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej.

 4. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Zamawiający podaje numer faksu do kontaktów: 91 444 10 65.

 5. Zamawiający udzieli odpowiedzi pisemnej zainteresowanemu Wykonawcy. Odpowiedzi będą zamieszczane ponadto na stronie internetowej Zamawiającego.

 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może w każdym czasie zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona zmiana do SIWZ staje się częścią składową dokumentacji postępowania. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania i zmiana ta jest dla nich wiążąca. Zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

 7. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność modyfikacji lub uzupełnienia ofert wymagającą dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

 8. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność dokonania zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Oficjalnych Publiakcji Unii Europejskiej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile okaże się to konieczne.

 9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

 10. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

W zakresie merytorycznym:

Beniamin Zawilla tel. 91 444 31 88

W zakresie formalnym:

Wojciech Bereszko tel. 91 444 11 51
XIV. Środki odwoławcze
W prowadzonym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 – 198 ustawy PZP.

_____________________________________________________________________________
 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. Ustalenia końcowe

 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

 2. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

 3. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem art. 144 ust. 1 są niedopuszczalne.

 4. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za zgodą obu Stron.

 5. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

a) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 1. Możliwa jest zmiana polegająca ona na obniżeniu wynagrodzenia umownego z jednoczesnym utrzymaniem standardu wykonania zamówienia

 2. W sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych.

: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13

Pobieranie 6.58 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna