Dostawa nowych drukowanych książek obcojęzycznych w ramach projektu pn.: „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”


UWAGA: (dotyczy wszystkich części)Pobieranie 6.58 Mb.
Strona33/33
Data28.04.2016
Rozmiar6.58 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
UWAGA: (dotyczy wszystkich części)

Ogólne założenia do opisu przedmiotu zamówienia:


1. W sytuacji, gdy uczestnik postępowania poweźmie wiedzę od dostawcy

lub wydawcy, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia numery ISBN są

określone nieprawidłowo, Zamawiający dopuszcza zmianę numeru ISBN w

formularzu cen jednostkowych. Zmiana taka winna być wyraźnie zaznaczona w

formularzu cen jednostkowych i winna dotyczyć jedynie numeru ISBN (nie roku

wydania, wydawnictwa).

2. Zamawiający dopuszcza również możliwość dostarczenia nowszych edycji

pozycji wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli takowe

dostępne są na rynku i ich dostarczenie nie spowoduje konieczności

wydłużenia okresu realizacji umowy. Zmiana pozycji na nowsze wydanie winna

być wyraźnie wskazana w formularzu cen jednostkowych.
ROZDZIAŁ 3
PROJEKT UMOWY TP/374/…../13

zawarta w dniu .............................. w Szczecinie pomiędzy:


Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II nr 22a, 70-453 Szczecin, NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:

 • ................................................................................................................

 • ................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,
a..............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez: ........................................................................................................................zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego TP/371/167/13 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zawarta została umowa następującej treści:
§ 1

    1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego nowych drukowanych książek obcojęzycznych w ramach projektu pn.: „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług” wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy, po łącznej cenie:

brutto: ..............................................................................................

(cena brutto słownie: .....................................................................................................)    1. W przypadku braku publikacji ujętej w załączniku nr 1 z powodu wyczerpania nakładu, Zamawiający może zrezygnować z tej pozycji. W takiej sytuacji rozliczenie nastąpi proporcjonalnie do faktycznie zakupionych pozycji książkowych, zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w załączniku nr 1 do umowy. Z tego tytułu nie służą Wykonawcy wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia

    2. Umowa zawarta w ramach projektu „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług”, nr umowy UDA-RPZP.01.02.01-32.001/10-00.

    3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

    4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

    5. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany o fakcie współfinansowania projektu i wynagrodzenia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

    6. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy stanowiąca integralną część niniejszej umowy oraz opis przedmiotu zamówienia.

    7. Przedmiot umowy wykonany będzie w terminie 30 dni od podpisania umowy.

§ 2


    1. Wykonawca dostarczy książki do Biblioteki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, adres: ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin, w godzinach 10:00 -14:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu dostawy z zastrzeżeniem, iż dostarczenie wszystkich książek winno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych. Wykonawca do czasu odebrania książek przez Zamawiającego ponosi ciężar oraz niebezpieczeństwo utraty czy uszkodzenia książek.

    2. Z czynności odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół. W przypadku dostaw cząstkowych Wykonawca winien załączyć dwa egzemplarze podpisanego jednostronnie protokołu częściowego odbioru przez osobę reprezentującą Wykonawcę.

    3. Zamawiający dokona we własnym zakresie kontroli jakościowej i ilościowej dostarczonych książek.

    4. W przypadku wystąpienia wad jakościowych (uszkodzeń mechanicznych) lub różnić w zakresie tytułów czy ilości dostarczonych książek w stosunku do przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty odebrania książek, powiadomić o tym fakcie Wykonawcę.

    5. Wykonawca w przypadku powiadomienia, o którym mowa w ustępie 4 zobowiązany jest dostarczyć prawidłowy tytuł, brakującą ilość książek lub wymienić książki na wolne od wad w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego.

    6. Dostawa niepełna lub niezgodna z załącznikiem nr 1 do umowy traktowana jest jako opóźnienie.

    7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest własnością osób trzecich, nie jest obciążony prawem osób trzecich oraz jest wolny od wad.

    8. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia po stronie Zamawiającego jest …………………………………….., tel. ………………………

    9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie przedmiotowego zamówienia po stronie Wykonawcy jest ……………………………………….., tel. ………………………

§ 3


 1. Wartość umowy określona przez Wykonawcę jest zgodna ze złożoną ofertą i nie będzie podlegać zmianom w trakcie realizacji.

 2. Cena brutto zawarta w ofercie, o której mowa w § 1 ust. 1 obejmuje wszystkie należności publiczno – prawne z tytułu obrotu przedmiotem zamówienia, a także wszelkie czynności i materiały konieczne do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: koszt towaru, koszt transportu wraz z wniesieniem do obiektów w miejsca wskazane przez Zamawiającego, koszty ubezpieczenia oraz podatek VAT.

 3. Podstawą dokonania płatności przez Zamawiającego jest kompletna i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia dostawa.

 4. Zapłata za dostarczony towar nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem ust. 3.

 5. Podanie na fakturze terminu płatności innego niż w §3 ust. 4 nie zmienia warunków płatności.

 6. Strony dopuszczają możliwość fakturowania częściowego za dostawy poszczególnych partii książek. Faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę po otrzymaniu odesłanego przez Zamawiającego jednego egzemplarza protokołu dla danej dostawy. Do faktury końcowej Wykonawca załączy zestawienie wszystkich faktur częściowych.

§ 4


 1. Przedmiot umowy objęty jest 24 miesięczną gwarancją. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

 2. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy.

 3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji wady oraz uszkodzenia techniczne powstałe w trakcie zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

 4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia do usunięcia wad oraz uszkodzeń technicznych lub do wymiany na wolne od wad książki na własny koszt. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu uiszczonej za nie należności.

§ 5


 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznej kwoty brutto określonej w § 1 ust. 1.

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w wykonaniu czynności o których mowa w § 2 ust. 8 wysokości 0,2% łącznej kwoty brutto określonej w § 1 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 6


 1. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dostawy objęte niniejszą umową nie będą mogły być wykonane w terminie umownym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości maksymalnej umowy, określonej w § 1 ust. 1.

 2. W przypadku realizacji dostawy niezgodnie ze złożoną ofertą, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wartości maksymalnej przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek naruszenia postanowień umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20 % wartości maksymalnej umowy, określonej w § 1 ust. 1.

 4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

 5. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kwoty tych kar z faktury Wykonawcy

 6. Każda ze stron umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody.

 7. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 7


 1. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem art. 144 ust. 1 są niedopuszczalne.

 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za zgodą obu Stron.

 3. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

a) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 1. Możliwa jest zmiana polegająca ona na obniżeniu wynagrodzenia umownego z jednoczesnym utrzymaniem standardu wykonania zamówienia

§ 8


 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonywania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Zamawiający wzywa Wykonawcę do wykonywania bądź jej należytego wykonywania, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu odstąpi od umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu.

 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia.

§ 9

 1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizowaną umową w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

 2. W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z zamówieniem.

 3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem tego terminu.

 4. Mając na uwadze, że zadania objęte niniejszą umową realizowane będą w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Wykonawca oświadcza, że zapewni w okresie od daty zawarcia niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku prawo wglądu Zamawiającego oraz wszelkim instytucjom przeprowadzającym kontrolę realizowanego projektu, we wszystkie dokumenty, w tym finansowe, przechowywane w każdej formie a związane z wykonywanym zamówieniem, będącym przedmiotem niniejszej umowy.

§ 10

  1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych w związku z realizacją umowy jest prawo polskie, a sądem - sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  2. Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy.

  3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo Zamówień Publicznych.

  4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po 1 dla każdej ze stron umowy.

……………………………

/Sekcja Zamówień Publicznych/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdzam

Szczecin, ................... .........................................

/Zamawiający/

Załącznik nr 2 do umowyPROTOKÓŁ ODBIORU

 1. PRZEDMIOT PRZEKAZANIA:

  1. w ramach umowy nr:

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. MIEJSCE ODBIORU:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. DATA ODBIORU:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. USTALENIA:

Strony oświadczają, że przedmiot zamówienia jest zgodny pod względem ilościowym i jakościowym oraz ze szczegółową specyfikacją przedmiotu zamówienia (rozdział II SIWZ).

 1. UWAGI (rzetelnie opisać w przypadku niespełnienia przez dostawcę pkt. 4): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Strona odbierająca Strona przekazująca

czytelny podpis czytelny podpis.


: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13

Pobieranie 6.58 Mb.

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna