„dostawa roztworu 4 cytrynianu sodu w 0,9 chlorku sodu oraz roztworu acd(A) dla regionalnego centrum krwiodawstwa I krwiolecznictwa w raciborzu” Numer ogłoszenia: 103743 2014; data zamieszczenia: 14. 05. 2014rPobieranie 22.43 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar22.43 Kb.

RCKiK-05/14


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

ul. Sienkiewicza 3; 47-400 Racibórz

Tel: (032) 418 10 56

Faks: (032) 415 33 81


http://www.rckik.pl,


„DOSTAWA ROZTWORU 4 % CYTRYNIANU SODU W 0,9 % CHLORKU SODU ORAZ ROZTWORU ACD(A) DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU”Numer ogłoszenia: 103743 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 032 4181592, 4181056, faks 032 4153381.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa roztworu 4 % cytrynianu sodu w 0,9 % chlorku sodu oraz roztworu ACD(A) dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 wyodrębnione części.
Część I Roztwór 4 % cytrynianu sodu w 0,9 % NaCl a 250 ml – 8 000 op.

Część II Roztwór ACD(A) a 500 ml – 800 op.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.62.11.00-0, 33.69.20.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak ilość części 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 0 PLN.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty


Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania – dokument ten ma mieć formę oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania firmy i zawierać w swej treści datę i numer zgłoszenia do Rejestru.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT).IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rckik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3, 47-400 Racibórz, pok. 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2013 godzina 11:30, miejsce: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3, 47-400 Racibórz, pok. 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa roztworu 4 % cytrynianu sodu w 0,9 % NaCl a 250 ml.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę roztworu 4 % cytrynianu sodu w 0,9 % NaCl a 250 ml – 8 000 op.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.62.11.00-0,

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 12 miesięcy.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa Roztwór ACD(A) a 500 ml .


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę roztworu ACD(A) a 500 ml – 800 op.  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.20.00-7.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 12 miesięcy.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Zatwierdził:Dyrektor RCKiK w Raciborzu

Maria Wiecha

Pobieranie 22.43 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna