Dostawa sprzętu informatycznego (nr ref.: 27/2013)Pobieranie 5.31 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar5.31 Kb.
DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO (NR REF.: 27/2013)
Działając w oparciu o zapisy art. 92 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej „ustawą” w wyniku przeprowadzonej oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego (nr ref.: 27/2013), informuję co następuje:

  1. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

„QMC” S.C.

Artur Mandrak SławomirWaszczuk

ul. Żelazna 32

41-800 ZabrzeILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW: 100

Uzasadnienie wyboru: Wybrana firma uzyskała największą ilość punktów
w kryterium oceny ofert - cena 100%, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu.

 1. W przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone oferty n/w wykonawców:

  1. Wykonawca „Henwar Anna Zagrodzka – Maliszewska” z siedzibą w Warszawie został odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Wykonawca w złożonym formularzu ofertowym zaoferował dysk zewnętrzny firmy ADATA DashDrive HV 620 2TB USB 3.0, który nie spełnia wymogu Zamawiającego dotyczącego wysokości. Zaoferowany dysk zewnętrzny zgodnie z opisem technicznym dostępnym
   u producenta dysku wynosi 21 mm i tym samym nie spełnia wymogu maksymalnej wysokości 20 mm.

  2. Wykonawca „Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak” z siedzibą w Olsztynie został odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Wykonawca w złożonym formularzu ofertowym zaoferował dysk zewnętrzny firmy ADATA DashDrive HV 620 2TB USB 3.0, który nie spełnia wymogu Zamawiającego dotyczącego wysokości. Zaoferowany dysk zewnętrzny zgodnie z opisem technicznym dostępnym
   u producenta dysku wynosi 21 mm i tym samym nie spełnia wymogu maksymalnej wysokości 20 mm.

  3. Wykonawca „Dabacom Bartosz Raczyński” z siedzibą w Gdańsku został odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy. Wykonawca nie złożył dokumentów oraz wyjaśnień żądanych przez Zamawiającego w wyznaczonym przez terminie.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna