Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem”Pobieranie 0.5 Mb.
Strona1/9
Data09.05.2016
Rozmiar0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem”

( nr sprawy WITD.WAT.272/PN/2/14)Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi

ul. Łagiewnicka 54/56 ,

91-463 Łódź

telefon: 48 42 / 639-80-68 fax:48 42 / 639-81-02

NIP 725-18-29-024 , REGON 472958803

e-mail: zamowienia@itd.lodz.pl www.witd.lodz.pl


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem”

( nr sprawy WITD.WAT.272/PN/2/14)

ZATWIERDZAM

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

TRANSPORTU DROGOWEGO

W ŁODZI

Adam Lepa
Łódź, dnia 29 sierpnia 2014 r.
SPIS RZECZY
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Tom I

Instrukcja dla Wykonawców, Formularze ofert, Formularze załączników
Tom II
Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne Parametry Techniczne

Tom III

Wzór Umowy

.


TOM I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW,

FORMULARZE OFERT, FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW


Wstęp

Wszystkich Wykonawców uczestniczących w niniejszym przetargu obowiązuje działanie zgodne z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

Postanowienia ogólne


Nr sprawy: WITD.WAT.272/PN/2/14
1. Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie oraz wymagania określone przez Zamawiającego.
2. Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich instrukcji, formularzy i warunków umowy i specyfikacji zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta winna być sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej - pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty przetargowej. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku procedury przetargowej. Jedynie w przypadku unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.


 1. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest:Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi

ul. Łagiewnicka 54/56 ,

91-463 Łódź

telefon: 48 42 / 639-80-68 fax:48 42 / 639-81-02

NIP 725-18-29-024 , REGON 472958803

e-mail: zamowienia@itd.lodz.pl www.witd.lodz.pl


 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) zwanej w dalszej części tego dokumentu – Ustawą.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 sztuki fabrycznie nowych, wolnych od wad laptopów – komputerów przenośnych oraz 5 sztuk fabrycznie nowych, wolnych od wad komputerów stacjonarnych, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi o minimalnych parametrach technicznych określonych


w Tomie II do SIWZ.

dostawa laptop – komputer przenośny – 12 szt.

dostawa komputer stacjonarny (osobistych) – 5 szt.

Przedmiot zamówienia został opisany następującym kodem CPV:


30213100-6 – komputery przenośne

30213000-5 – komputery stacjonarne (osobiste)
4. Podział zamówienia na części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia.

4.1. Zamówienia wariantowe.

   1. Wykonawca winien złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
    w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4.2. Zamówienia uzupełniające.


Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa do udzielania z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia uzupełniającego. 1. Pobieranie 0.5 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna