Dostawa stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznychPobieranie 72.69 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar72.69 Kb.
Dostawa – stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznych (melt spinner)do

laboratorium IEL – Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we

Wrocławiu

1 / 15 SIMAP2_IEl_W-wa - Formularz standardowy 2 — PL

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa

Elektrotechnicznego

Adres pocztowy: ul.Marii Skłodowskiej - Curie 55/61

Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-369

Kraj: Polska

Punkt

kontaktowy:ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61 , Wrocław Tel.: +48 71 328 30 61

Osoba do

kontaktów: dr inż. Agnieszka Bieńkowska

E-mail: ielow@iel.wroc.pl Faks: +48 71 328 25 51

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): ________________________________________

Adres profilu nabywcy (URL): ________________________________________

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.III
Dostawa – stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznych (melt spinner)do

laboratorium IEL – Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we

Wrocławiu

2 / 15 SIMAP2_IEl_W-wa - ID:2007-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub

federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/Urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja

międzynarodowa

Inne


(proszę określić):

________________________________

Ogólne usługi publiczne

Obrona


Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie


Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inne

(proszę określić): badania naukoweInstytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających

tak nie
Dostawa – stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznych (melt spinner)do

laboratorium IEL – Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we

Wrocławiu

3 / 15 SIMAP2_IEl_W-wa - ID:2007-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Dostawa – stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznych (melt spinner)do laboratorium IEL – Oddział

Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia

usług


(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada

konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Wykonanie, za pomocą

dowolnych środków,

obiektu budowlanego,

odpowiadającego wymogom

określonym przez instytucję

zamawiającą

Kupno


Dzierżawa

Najem


Leasing

Połączenie powyższych

form

Kategoria usług: nr__(dla usług kategorii 1-27 zob.

załącznik II do dyrektywy

2004/18/WE)

Główne miejsce lub lokalizacja

robót budowlanych

Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce świadczenia usług

Instytut Elektrotechniki, Oddział

Technologii i Materiałoznawstwa

Elektrotechnicznego ul. M.

Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-369

Wrocław, Polska

Kod NUTS _____

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej

Utworzenia Dynamicznego

Systemu Zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Liczba __, LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba

uczestników planowanej umowy ramowej __

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach: __ lub miesiącach: ___

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli

dotyczy, podać wyłącznie dane liczbowe):

Szacunkowa wartość bez VAT: _______________ Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone(jeżeli są znane): :

___________________________
Dostawa – stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznych (melt spinner)do

laboratorium IEL – Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we

Wrocławiu

4 / 15 SIMAP2_IEl_W-wa - ID:2007-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznych (melt spinner)

do Laboratorium Instytutu Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. M.

Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-369 Wrocław. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 4 do

niniejszej SIWZ
Dostawa – stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznych (melt spinner)do

laboratorium IEL – Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we

Wrocławiu

5 / 15 SIMAP2_IEl_W-wa - ID:2007-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33262000 ______________________________

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

tak nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w

liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie


Jeżeli tak,oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):

tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

tak nie


II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)

powyżej 211 tyś. euro

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:

w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień (jeżeli dotyczy): ___ lub Zakres: między ____ a ____

Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe

kolejnych zamówień:

w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie 30/05/2008 (dd/mm/rrrr)
Dostawa – stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznych (melt spinner)do

laboratorium IEL – Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we

Wrocławiu

6 / 15 SIMAP2_IEl_W-wa - ID:2007-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)

Wykonawca biorący udział w przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 500 zł (słownie cztery

tysiące pięćset zł) lub w EURO przeliczone po kursie NBP z tabeli A kursów walut z dnia poprzedzającego dzień

ogłoszenia niniejszego postępowania.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach ubezpieczeniowych lub

poręczeniach udzielanych przez pomioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je

regulujących

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

(jeżeli dotyczy)

Zamawiający nie wymaga przyjęcia przez Wykonawców szczególnej formy prawnej.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy

posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania

oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów

(jeżeli dotyczy):

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji

ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia, tj. posiadają polisę, a w

przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania

oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów

(jeżeli dotyczy):

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę

___________________________________

___________________________________
Dostawa – stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznych (melt spinner)do

laboratorium IEL – Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we

Wrocławiu

7 / 15 SIMAP2_IEl_W-wa - ID:2007-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL

i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia tj.: wykażą się wykonaniem minimum

jedną dostawą stanowiska do ciągłego odlewania

taśm amorficznych (melt spinner) w ciągu ostatnich

trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie

___________________________________

___________________________________

___________________________________
Dostawa – stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznych (melt spinner)do

laboratorium IEL – Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we

Wrocławiu

8 / 15 SIMAP2_IEl_W-wa - ID:2007-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)

tak nie


Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej


Dostawa – stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznych (melt spinner)do

laboratorium IEL – Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we

Wrocławiu

9 / 15 SIMAP2_IEl_W-wa - ID:2007-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta


Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani

tak nie


Jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy

zakwalifikowanych już wykonawców w pkt VI.3)

Informacje Dodatkowe

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny
Dostawa – stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznych (melt spinner)do

laboratorium IEL – Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we

Wrocławiu

10 / 15 SIMAP2_IEl_W-wa - ID:2007-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole(pola))

Najniższa cena

lub


Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w

kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z

oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie

opisowym

Kryteria Waga

1. Cena 70

2. Parametry techniczne 25

3. Okres i warunki gwarancji –

deklarowany czas reakcji

5

4. _________________________ ____5. _________________________ ____

Kryteria Waga

6. _________________________ ____

7. _________________________ ____

8. _________________________ ____

9. _________________________ ____

10. _________________________ ____

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)

OW/927/07

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

tak nie


Jeżeli tak,

Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: ____ /S ___ - ______ z dnia __________ (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem Dynamicznego Systemu

Zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: 18/01/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 16:00

Dokumenty odpłatne

tak nie


Jeżeli tak, podać cenę (podać wyłącznie dane liczbowe): ____________ Waluta ___

Warunki i sposób płatności:


Dostawa – stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznych (melt spinner)do

laboratorium IEL – Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we

Wrocławiu

11 / 15 SIMAP2_IEl_W-wa - ID:2007-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Dostawa – stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznych (melt spinner)do

laboratorium IEL – Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we

Wrocławiu

12 / 15 SIMAP2_IEl_W-wa - ID:2007-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 21/01/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

inny: __________________________________________________

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)

Do: __________ (dd/mm/rrrr)

lub Okres w miesiącach: __ lub dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 21/01/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:30

Miejsce (jeżeli dotyczy): Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego

ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61 50-369 Wrocław, Polska pok. nr 414

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

tak nie

Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich.


Dostawa – stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznych (melt spinner)do

laboratorium IEL – Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we

Wrocławiu

13 / 15 SIMAP2_IEl_W-wa - ID:2007-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: _________________________

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

WSPÓLNOTOWYCH

tak nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: Al. Szucha 2/4

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-582

Kraj: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 22 458 77 77

Faks: +48 22 458 77 00

Adres internetowy(UwRwLw).:uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa: ______________________________________________________________________

Adres pocztowy: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Miejscowość: ________________________________________Kod pocztowy: ______________

Kraj: _______________________________________________

E-mail: ________________________________________Tel.: ______________

Faks: ______________

Adres internetowy(U__R_L_):____________________________________

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)


Dostawa – stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznych (melt spinner)do

laboratorium IEL – Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we

Wrocławiu

14 / 15 SIMAP2_IEl_W-wa - ID:2007-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do

rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w

placówce operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.


Dostawa – stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznych (melt spinner)do

laboratorium IEL – Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we

Wrocławiu

15 / 15 SIMAP2_IEl_W-wa - ID:2007-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: ______________________________________________________________________

Adres pocztowy: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Miejscowość: ________________________________________Kod pocztowy: ______________

Kraj: _______________________________________________

E-mail: ________________________________________Tel.: ______________

Faks: ______________

Adres internetowy(U__R_L_):____________________________________

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:Data wysłania automatycznie się zaktualizuje, kiedy ogłoszenie zostanie wysłane do publikacji

Pobieranie 72.69 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna