Dotacje na innowacjePobieranie 15.45 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.45 Kb.DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2.
WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

OFERTA

dla firmy: Achtel Sp. z o. o.

dotycząca odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3

z dnia 25-01-2012 r. dotyczącego:Dostawy licencji

……………………….

Data, miejscowość
Nazwa oferenta: ……………………………………………………

Adres oferenta: ……………………………………………………

Tel/e-mail: ……………………………………………………

NIP: ……………………………………………………


Osoba kontaktowa: ……………………………………………………

Dotyczy konkursu nr: 3


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2012, dotyczące realizacji projektu „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” przez firmę Achtel Sp. z o.o., składamy następującą ofertę na:  1. Dostarczenie licencji systemu operacyjnego do sterowania serwerami licencje mają obejmować : 3 serwery, być przystosowane do obsługi maszyn fizycznych i wirtualnych, w ramach kosztów licencji dostawca zobowiązuje się zapewnić wsparcie serwisowe i ewentualne subskrypcje w okresie minimum 3 lat.

  2. Dostarczenie licencji oprogramowania antywirusowego, w celu zabezpieczenia serwerów z bazami danych licencje mają obejmować: 3 serwery, zabezpieczać systemy operacyjne Windows oraz Linux, w ramach kosztów licencji dostawca zobowiązuje się zapewnić wsparcie serwisowe i ewentualne subskrypcje w okresie minimum 3 lat.

> Cena (cena łączna realizacji wszystkich zakresów prac wynosi):…………….……. PLN netto, (słownie: …………………………………………………… złotych netto)

…………….……. PLN brutto, (słownie: …………………………………………………… złotych brutto)
> Oferta ważna do: 28.02.2012r.


  1. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 353 z 2004r.).

  2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.

  3. Oświadczmy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie warunki dotyczące terminów wykonania usług.

_____________________________________

(data, podpis i pieczątka)


OŚWIADCZENIE DODATKOWE:

Oświadczam, że niniejszy wzór formularza ofertowego dnia: ____ . ____.2012r:

(DD) (MM)

c Pobrałem ze strony www.achtel.pl

c Pobrałem z sekretariatu Achtel Sp. z o. o., 06-400 Ciechanów, Al. Tysiąclecia 1

____________________________________________________

(Podpis i pieczęć Oferenta składającego oświadczenie dodatkowe)
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Str. z
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna