Dotacje na innowacjePobieranie 34.05 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar34.05 Kb.DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2.

________________________________________________________________________________________________________


Ciechanów dnia 23.12.2011

Achtel Sp. z o.o

Al. Tysiąclecia 1

06-400 Ciechanów
Zapytanie ofertowe

Dotyczące konkursu

z dnia 23-12-2011 r., dotyczące:Świadczenia usług doradczych

I. ZAMAWIAJĄCY
Achtel Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów, Al. Tysiąclecia 1

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opracowania analizy funkcjonalnej systemu.

 2. Świadczenie usług doradczych związanych z optymalizacją procesów biznesowych.

 3. Świadczenie usług informatycznych mających na celu zapewnienie sprawnej realizacji wdrożenia integracji systemów informatycznych oraz przygotowanie do wdrożenie podpisu elektronicznego.

Powyższe zadania będą dotyczyć prac nad integracją programu Enova z planowanymi do produkcji, następującymi dedykowanymi programami (modułami):
 1. Moduł zamawiania u dostawców:

Proces zamówień u dostawców zgodnie z opisem w Biznes Planie stanowiącym dokument opisujący przedmiot zamówienia objętego dofinansowanie z POIG 8.2. ma wyglądać następująco:
a) Pracownik Achtel sp. z o. o. loguje się w systemie i wprowadza zamówienie do formularza zamówienia.

b) Pracownik firmy, będącej dostawcą półproduktów dla firmy Achtel ma dostęp do formularza zamówienia i wstawia dane do formularza wyceny, tj. wykonuje w programie podział zamówienia na pojedyncze składowe (półprodukty niezbędne do realizacji dostawy,.) oraz etapy dostawy.


c) Program przyporządkowuje pojedyncze produkty do wcześniej wprowadzonego katalogu dostawców produktów (dostawca ma przypisane konkretne półprodukty, które Achtel Sp. z o..o. może u niego zamawiać) Program wstawia najniższe ceny wprowadzone przez dostawców.

d) Pracownik Achtel Sp. z o. o. akceptuje formularz wyceny, co powoduje, że dostawcy półproduktów, (którzy zaoferowali najniższe ceny) otrzymują zamówienia od Achtel Sp. z o.o.


e) Dostawcy z pkt. c) w systemie:

- wprowadzają daty planowanej dostawy półproduktów do Achtel Sp. z o. o;

- oznaczają potwierdzenie wysłania półproduktów do Achtel Sp. z o.o oraz wpisują nr faktur, które wystawią dla firmy Achtel Sp. z o.o. za określone półprodukty.

f) Na podstawie danych z pkt b), iraz pkt e). system wykonuje plan pracy nad przygotowanie określonych półproduktów, które mają być dostarczone do Achtel Sp. z o.o

g) Wymienieni we wniosku dostawcy Achtel Sp. z o. o. otrzymują zamówienia w metodą w pełni zautomatyzowaną.

h) Pracownik dostawcy wprowadza informacje o wysłaniu gotowego wyrobu do Achtel Sp. z o. o.

i) Achtel Sp. z o.o ma na bieżąco raporty wykonania każdego etapu zamówionej przez niego dostawy i Achtel Sp. z o. o. oraz dostawca, prowadzą dziennik odbiorów poszczególnych dostaw, np. poprzez wprowadzanie w module zamawiania u dostawców:

- Dostawca informacji, które towary spośród zamówionych w ramach jednego zamówienia zostały wysłane do Achtel Sp. z o. o. (np. odpowiedź na zamówienie i potwierdzenie przyjęcia dokonane poprzez oznaczenie spośród towarów widocznych w zamówieniu tych, które dostawca jest w stanie wysłać, co stanowić będzie odpowiedź dostawcy na zamówienie i za razem potwierdzeniem przez dostawcę przyjęcia zamówienia z opcją wpisania planowanej daty wyjścia towaru z magazynu dostawcy).

- Achtel Sp. z o. o. natomiast, dzięki takiej informacji, otrzyma informację, które towary kiedy do niego dotrą oraz listę towarów, których dany dostawca aktualnie nie może dostarczyć. Towary chwilowo niedostarczane przez danego dostawcę Achtel Sp. z o. o. powinien otrzymać w formie listy towarów, która ponownie może zostać ułożona jako zamówienie, które zostanie złożone jako kolejne zamówienie u tego samego dostawcy w innym terminie lub zostanie wysłane do innego dostawcy.


 1. Moduł zamawiania przez odbiorców:

Moduł zamawiania przez odbiorców, zgodnie z opisem w Biznes Planie stanowiącym dokument opisujący przedmiot zamówienia objętego dofinansowanie z POIG 8.2. ma wyglądać następująco:
Automatyzacji ma ulec proces składania zamówień przez podmioty, będące odbiorcami produktów oferowanych przez Achtel Sp. z o. o. System ma umożliwić składanie zamówień elektronicznie z poziomu aplikacji, do której będzie miał dostęp odbiorca. Odbiorca korzystając z przydzielonego mu indywidualnego loginu i hasła będzie mógł zalogować się do systemu i tam dokonać zamówienia. Z uwagi na fakt, iż każdy z odbiorców będzie miał indywidualne konto, będzie miał możliwość śledzenia historii swoich zamówień, transakcji, itd., system będzie miał uwzględnione indywidualne rabaty dla danego odbiorcy. Po zalogowaniu się na swój profil do systemu (w module zamawiania) odbiorca będzie mógł zobaczyć aktualnie dostępną ilość danego produktu i dokonać jego zamówienia, określając także termin dostawy i formę płatności. System będzie w pełni zintegrowany z innymi systemami usprawniającymi działalność przedsiębiorstwa takimi jak fakturowanie, księgowanie, zmiana stanów magazynowych, przygotowywanie do wysyłki, dzięki temu po złożeniu zamówienia jest ono automatycznie księgowane.
Główne zadania modułu:
a) Moduł ma umożliwić pozyskanie przez kupującego informacji generowanej przez system automatycznie wg jednego z możliwych wariantów:

- jeżeli w czasie złożenia zamówienia, wszystkie składowe zamówienia są w magazynach firmy Achtel Sp. z o. o, to firma zamawiająca, będąca odbiorcą produktów od firmy Achtel Sp. z o.o. ma otrzymać informację, że wszystkie pozycje ujęte w zmówieniu zostaną dostarczone na czas;

- jeżeli na magazynach firmy Achtel Sp. z o o, nie ma wszystkich składowych zamówienia, to klient automatycznie otrzyma informację o podzieleniu zamówienia np. na 2 wysyłki (pierwsza wysyłka zawierać będzie towary obecne na magazynach Achtel Sp. z o. o. w danej chwili, które to towary klient otrzyma w standardowym terminie; druga wysyłka zawierać będzie te towary, które w danej chwili nie są na stanach magazynowych Achtel Sp. z o. o., ale które to towary klient otrzyma w terminie wynikającym z sumy czasu dostawy tychże towarów przez dostawcę Achtel Sp z o. o. dla Achtel Sp. z o. o. oraz czasu dostawy tychże towarów z Achtel Sp. z o.o do klienta Achtel Sp. z o. o.), ponieważ moduł ten ściśle współpracuje z modułem „do automatyzacji procesu zamawiania produktów i półproduktów u dostawców”.

b) Moduł ma umożliwić wysłanie przez system informacji do handlowca lub magazyniera Achtel Sp. z o. o, że dany klient złożył zamówienie i należy przygotować towar do wysyłki. Informacja jest automatycznie dostępna dla innych użytkowników systemu.

c) Moduł ma umożliwi usprawnienie pracy wnioskodawcy i sprawną współpracę z firmą zamawiającą w Achtel Sp. z o. o. będącą odbiorcą produktów z uwagi na fakt, iż na podstawie spływających zamówień od odbiorców, system będzie automatycznie generował grafik prac koniecznych do wykonania przez poszczególnych pracowników firmy Achtel Sp. z o.o.

d) Moduł ma polepszyć komunikację z odbiorcami, gdyż będą oni mieli możliwość podglądu na status swojego zamówienia (stan realizacji).
 1. Moduł procesu prognozowania:

Moduł ma gromadzić informacje z systemu działającego w przedsiębiorstwie Achtel (Enova) oraz zbierane w ramach działnia modułu zamawiania u dostawców i modułu zamawiania przez odbiorców, jak również dane wprowadzane przez pracowników Achtel Sp. z o. o., które mogą posłużyc do wykonania analiz w celu uzyskania prognoz. Moduł ma umożliwić wykonywanie prognoz finansowych dotyczących firmy Achtel Sp. z o. o. oraz prognoz umożliwiających precyzyjniejsze niż obecnie planowanie zamówień do magazynu centralnego achtel, które dokonywane są w odstępach kilkumiesięcznych.).


 1. Moduł księgowania:

Moduł automatyzacji procesu księgowania, zgodnie z opisem w Biznes Planie stanowiącym dokument opisujący przedmiot zamówienia objętego dofinansowanie z POIG 8.2. ma wyglądać następująco:

Moduł ten, wraz z zastosowaniem podpisu elektronicznego ma na celu integrację istniejących programów i modułów księgowych współpracujących przedsiębiorstw. Funkcjonalność modułu polegać ma na stworzeniu jednolitego interfejsu użytkownika, dostępnego przez przeglądarkę www, gdzie gromadzone będą wszystkie dokumenty księgowe. Wymiana danych w module odbywać się będzie w techonologii szyfrowanych web serwisów (XML). W module gromadzone będą dokumenty dotyczące zamówień do dostawców i od odbiorców oraz dotyczące wspólnej realizacji projektów z podwykonawcami i rejestracji uwag odbiorców usług porządkowych. Utworzona zostanie również baza danych gromadząca informacje na temat konkretnych partnerów biznesowych.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


 1. Opracowania analizy funkcjonalnej systemu powinno powstać do 09.02.2012r.

 2. Usługi doradcze związane z optymalizacją procesów biznesowych muszą być świadczone przez cały okres realizacji projektu.

 3. Usługi informatyczne mające na celu zapewnienie sprawnej realizacji wdrożenia integracji systemów informatycznych oraz przygotowanie do wdrożenie podpisu elektronicznego muszą być świadczone przez cały okres realizacji projektu.


IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu zapytania ofertowego zgodnego ze Wzorem Formularza Ofertowego załączonym do niniejszego zapytania.Oferta powinna:

  • posiadać datę sporządzenia i być sporządzone w języku polskim;

  • zawierać adres biura lub oddziału lub siedziby oferenta, numer telefonu, e-mail, numer NIP;

  • zawierać następującą datę ważności oferty: 16.01.2012r.;

  • być podpisana czytelnie przez wykonawcę;

  • być przesłana pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowychV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT


 1. Oferta powinna być przesłana pocztą tradycyjną, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres:

Achtel Sp. z o.o., 06-400 Ciechanów, Al. Tysiąclecia 1 - do dnia 09-01-2012r. Do godziny 12:00

 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 09-01-2012 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony dnia 09.01.2012r. do godziny 15:00 w siedzibie firmy
  Achtel Sp. z o.o; 06-400 Ciechanów, Al. Tysiąclecia 1
  .

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.achtel.pl


VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


1. Najniższa cena:

W ramach kryterium można otrzymać maksymalnie 100 punktów (oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt, każda kolejna z wyższą ceną otrzymuje o 10 pkt mniej).

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.achtel.pl


VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Magdalena Malinowska

Tel: +48 23 673 94 08, Fax: 48 23 673 40 90, e-mail: m.malinowska@achtel.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoStr. z


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna