Dotyczący dofinansowania zakupu oprzyrządowania do posiadanego samochodu w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorządPobieranie 364.9 Kb.
Strona1/4
Data27.04.2016
Rozmiar364.9 Kb.
  1   2   3   4

Wniosek „A1” dotyczący dofinansowania zakupu oprzyrządowania do posiadanego samochodu w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2016r.Wniosek złożono w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach
w dniu ............................
Nr sprawy:


Wypełnia Realizator programu


MODUŁ I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

OBSZAR A- Likwidacja barier transportowych

Zadanie nr 1- Likwidacja bariery transportowej - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

WNIOSEK„A1” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

We wniosku należy wypełnić wszystkie pola i rubryki, ewentualnie wpisać ”nie dotyczy”. W przypadku, gdy w formularzu wniosku przewidziano zbyt mało miejsca, należy w odpowiedniej rubryce wpisać „W załączeniu – załącznik nr ..”, czytelnie i jednoznacznie przypisując numery załączników do rubryk formularza, których dotyczą. Załączniki powinny zostać sporządzone w układzie przewidzianym dla odpowiednich rubryk formularza.1. Informacje Wnioskodawcy – należy wypełnić wszystkie pola

DANE PERSONALNE

Imię.............................................Nazwisko................................................... Data urodzenia ...................r.

Dowód osobisty seria ............. numer ..................... wydany w dniu.........................................................r.

przez.................................................................................................... Płeć:kobieta   mężczyzna

PESEL           Stan cywilny: wolna/y zamężna/żonaty

Gospodarstwo domowe Wnioskodawcy: samodzielne (osoba samotna) wspólne


MIEJSCE ZAMIESZKANIA (ADRES) - pobyt stały

Kod pocztowy   -    ............................................(poczta)

Miejscowość ........................................................................

Ulica ...................................................................................

Nr domu ........... nr lok. ......... Powiat ...............................

Województwo .....................................................................

 miasto do 5 tys. mieszkańców inne miasto wieś

ADRES ZAMELDOWANIA

(należy wpisać, gdy jest inny niż adres zamieszkania)

Kod pocztowy   -   ......................

(poczta)

Miejscowość ...........................................................

Ulica ........................................................................

Nr domu ................. nr lokalu ................................

Powiat .....................................................................

Województwo ......................................................Adres korespondencyjny: (jeśli jest inny od adresu zamieszkania) ..............................................................................................................................................................................

Kontakt telefoniczny: nr kier. ..............nr telefonu ...................................../nr tel. komórkowego:...............................................................

e’mail (o ile dotyczy): .....................................................................................................................................................................................Źródło informacji o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu

 - firma handlowa - media - Realizator programu - PFRON - inne, jakie:


STAN PRAWNY DOT. NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji lub

całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji znaczny stopień    

 I grupa inwalidzka

 całkowita niezdolność do pracy

 umiarkowany stopień

 II grupa inwalidzka

 częściowa niezdolność do pracy

 lekki stopień    

 III grupa inwalidzka

Orzeczenie dot. niepełnosprawności ważne jest: okresowo do dnia: .................................................. bezterminowo

RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

NARZĄD RUCHU 05-R, w zakresie:

obu kończyn górnych   jednej kończyny górnej

obu kończyn dolnych

jednej kończyny dolnej innymWnioskodawca nie porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego: 

Wnioskodawca porusza się samodzielnie przy pomocy wózka inwalidzkiego:

Wnioskodawca porusza się niesamodzielnie przy pomocy wózka inwalidzkiego: 

INNE PRZYCZYNY niepełnosprawności wynikające z orzeczenia (proszę zaznaczyć właściwy kod/symbol ):
 01-U

upośledzenie

umysłowe


 03-L

zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu


OSOBA GŁUCHA

 07-S

choroby


układu oddechowego

i krążenia

 09-M

choroby układu moczowo - płciowego 04 O

choroby narządu wzroku

 11-I

inne 02-P

choroby psychiczne 06-E

epilepsja
 08-T

Choroby układu pokarmowego10-N

choroby neurologiczne12-C całościowe zaburzenia rozwojoweWymagane zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzająca , iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu
10-N
choroby neurologiczne

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

niezatrudniona/y: od dnia:........................................ bezrobotna/y poszukująca/y pracy nie dotyczy

zatrudniona/y: od dnia:................... do dnia: ........................

na czas nieokreślony  inny, jaki: ............................Nazwa pracodawcy: .................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Adres miejsca pracy: ................................................................


stosunek pracy na podstawie umowy o pracę

stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru,   mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

umowa cywilnoprawna

staż zawodowy.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Telefon kontaktowy do pracodawcy, wymagany do potwierdzenia zatrudnienia:

.....................................................................................................działalność gospodarcza
Nr NIP: ......................................

na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr..........................., dokonanego w urzędzie: ............................................................................................

inna, jaka i na jakiej podstawie:...........................................................................................działalność rolnicza

Miejsce prowadzenia działalności: ........................................................................................................ZDOBYTE WYKSZTAŁCENIE

 podstawowe

 gimnazjalne

 zawodowe

 średnie ogólne

 średnie zawodowe

policealne

 wyższe inne, kursy, szkolenia jakie:OBECNIE WNIOSKODAWCA POBIERA NAUKĘ

 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 LICEUM

 TECHNIKUM

 SZKOŁA POLICEALNA

 KOLEGIUM

 INNA, jaka:

 STUDIA (1 i 2 stopnia oraz jednolite magisterskie)

 STUDIA     PODYPLOMOWE

 STUDIA     DOKTORANCKIE

 STAŻ ZAWODOWY W RAMACH PROGRAMÓW UE

nie dotyczy
NAZWA I ADRES SZKOŁY, DO KTÓREJ WNIOSKODAWCA UCZĘSZCZA

Nazwa szkoły .................................................................................................... klasa/rok ........... Kod pocztowy ...........................

Miejscowość ...................................................... ulica .................................................................... Nr domu ................................

Telefon kontaktowy do szkoły, wymagany do potwierdzenia informacji: .....................................................................................

: download -> attachment
attachment -> Burmistrz leśnicy ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego star p 244l nazwa I siedziba sprzedającego
attachment -> Uchwała Nr xi/180/2004 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 03 marca 2004 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującej teren w rejonie Zakładów Przemysłu Papierniczego w
attachment -> Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania
attachment -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Zamknij okno, rozpacz nadciąga
attachment -> Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
attachment -> Statut szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
attachment -> 05. Zaopatrzenie w energię elektryczną
attachment -> Formularz oferty

Pobieranie 364.9 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna