Dotyczy m. In. ModeluPobieranie 31.72 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar31.72 Kb.
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKÓW CASIO WYPOSAŻONYCH W NASTĘPUJĄCY MODUŁ:

2963

DOTYCZY M.IN. MODELU:


W-210O

 • Operacje związane z naciskaniem przycisków zegarka przedstawione są w instrukcjach za pomocą odpowiednich liter na ilustracjach.

 • Każdy rozdział niniejszy instrukcji zawiera informacje potrzebne do obsługi poszczególnych trybów. W rozdziale „Dodatkowe wskazówki” zawarte są szczegóły oraz informacje techniczne.
INSTRUKCJI
Ogólne wskazówki

    • Naciśnięcie przycisku B zmianę umożliwia trybów pracy zegarka.

    • Naciśnięcie w dowolnym trybie przycisku L powoduje podświetlenie wyświetlacza zegarka.TRYB TIMEKEEPING (GODZINA I DATA)

Służy do ustawiania i wyświetlania bieżącego czasu i datyAby ustawić godzinę i datę


1. W trybie Timekeeping należy przytrzymać przycisk A do czasu, aż wskazanie sekund zacznie migać (co sygnalizuje aktywność wyświetlacz ustawienia).

2. W celu wybrania innych ustawień należy naciskać przycisk (B aby przesuwać miganie), według poniżej przedstawionej sekwencji:
3. Aby zmienić ustawienia podświetlanej (migającej) pozycji, należy nacisnąć przycisk C do zmiany wartości, według poniższej tabeli.
Zmiana ustawień

Przycisk

Sekundy

Należy nacisnąć C, aby wyzerować sekundy

Godzina, minuta, rok,
miesiąc, dzień, dzień tygodnia


Należy użyć przycisku C, aby zmienić ustawienia.

Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku C powoduje zmianę ze zwiększoną prędkością.


  • Naciskanie przycisku C, gdy wskazanie sekund jest w zakresie od 30 do 59 powoduje wyzerowanie sekund do 00 oraz dodanie jednej minuty. W zakresie od 0 do 29 zliczanie minut nie ulega zmianie.

4. Wciśnięcie przycisku A powoduje wyjście z ekranu ustawień.

  • Rok można ustawić w zakresie od 2000 do 2099.

  • Wbudowany w pełni automatyczny kalendarz uwzględnia różnice długości miesięcy, a także lata przestępne. Po jednym ustawieniu daty nie ma potrzeby powtarzania tej operacji w przyszłości - chyba że po wymianie baterii.


Przełączanie pomiędzy 12- a 24-godzinnym formatem wyświetlania czasu

Naciskanie przycisku C w trybie Timekeeping przełącza pomiędzy 12- a 24 godzinnym formatem wyświetlania czasu.  • W formacie 12-godzinnym, dla godziny w zakresie od południa do 11:59 po południu, na wyświetlaczu po lewej stronie godziny pojawi się wskaźnik P (PM). Dla godziny w zakresie od północy do 11:59 przed południem, wskaźnik nie pojawia się.

  • W formacie 24-godzinnym czas wyświetlany jest w zakresie od 00:00 do 23:59 (wyświetlany jest wskaźnik 24).

  • W czasie trybu Timekeeping, trybie Alarm i Dual Time wskaźnik P i 24 nie są wyświetlane.

  • Wybrany w trybie Timekeeping format wyświetlania czasu 12/24-godzinny zastosowany będzie do wszystkich trybów pracy zegarka.

MODUŁ 2963 2

T
Gdy alarm dzienny jest włączony, to po osiągnięciu czasu alarmu zegarek

sygnalizuje to dźwiękiem. W zegarku można również ustawić Sygnał Pełnej Godziny (wówczas o każdej pełnej godzinie zabrzmi podwójny sygnał).

 Wszystkie operacje w tym rozdziale wykonane są w trybie Alarm, do którego

wchodzi się poprzez naciskanie przycisku B.Obsługa alarmu

O określonym czasie generowanym jest przez około 10 sekund sygnał alarmowy niezależnie od trybu, w jakim znajduje się zegarek.RYB ALARM
U
1. Będąc w trybie Alarm należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A do momentu, gdy ustawienia godziny zacznie migać na ekranie ustawień. (Operacja ta automatycznie włącza alarm).

2. Naciskanie przycisku B przesuwa miganie pomiędzy godziną a minutami.


stawienie czasu alarmu


3. Gdy ustawienie miga, naciskanie przycisku C powoduje wzrost wartości. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku C powoduje wzrost wartości ze zwiększoną prędkością.  • Gdy został wybrany 12-godzinny format wyświetlania czasu, należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie czasu AM (brak wskaźnika) i PM (wskaźnik P).

4. Aby wyjść z ekranu ustawień należy nacisnąć przycisk A.

Wyłączanie dźwięku alarmu


Gdy dźwięk alarmu rozbrzmiewa, to naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie go.

Włączanie/wyłączanie alarmu dziennego i Sygnału Pełnej Godziny


Będąc w trybie Alarm z pomocą przycisku C można cyklicznie przełączać się pomiędzy włączeniem a wyłączeniem ustawień, tak jak przedstawiono na schemacie poniżej.Wskaźnik włączenia alarmu/Wskaźnik włączenia Sygnału Pełnej Godziny
 • Wskaźnik włączenia alarmu miga wówczas, gdy dźwięk alarmu rozbrzmiewa.

 • Wskaźnik włączenia alarmu i wskaźnika włączenia Sygnału Pełnej Godziny widoczny jest we wszystkich trybach pracy zegarka.


Testowanie alarmu

Dla usłyszenia sygnału alarmowego należy wcisnąć i przytrzymać w trybie Alarm przycisk C.


T
Stoper umożliwia pomiar upływu czasu, międzyczasu oraz dwóch finiszów.

 • Zakres wyświetlania stopera to 23 godziny, 59 minut i 59,99 sekund.

 • Po osiągnięciu końca zakresu, stoper zeruje wartości i kontynuuje odliczanie czasu od nowa (do momentu jego zatrzymania).

 • Operacja pomiaru czasu za pomocą stopera jest kontynuowana nawet po wyjściu z trybu stopera.
RYB STOPWATCH (STOPER)
 • Wyjście z trybu Stopwatch (stopera), gdy na wyświetlaczu obecny jest zamrożony czas międzyczasu powoduje wyzerowanie wskaźnika oraz powrót do pomiaru upływu czasu.

 • Wszystkie opisane w niniejszym rozdziale operacje realizuje się w trybie Stopwatch (stopera), do który wchodzi się za pomocą przycisku B.


MODUŁ 2963 3
Pomiar czasu stoperem


Zwykły pomiar

C C C C A

Start Stop Restart Stop ZeroMiędzyczas


C A A C A

Start Międzyczas Dalszy pomiar Stop Zero

Wyświetlane

Dwa finisze


C A C A A

Start Międzyczas Stop Dalszy pomiar Zero

Pierwszy finisz Drugi finisz Drugi czas

Pierwszy czas


TRYB DUAL TIME (DRUGI CZAS)

Tryb ten pozwala na ustawienie godziny z innej strefy czasowej. • Sekundy w trybie Dual Time są zsynchronizowane z sekundami w trybie Timekeeping.


Ustawienie drugiego czasu:

  1. Aby wejść do trybu Dual Time, należy nacisnąć przycisk B.

  2. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A, aż wskazanie godziny zacznie migać ze wskaźnikiem na ekranie ustawień.

  3. Naciskanie przycisku B przesuwa miganie pomiędzy ustawieniem godzin i minut.

  4. Naciskanie przycisku C zwiększa wartość danego wskazania. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku C powoduje zmianę wartości ze zwiększoną prędkością.

  5. Naciśnięcie przycisku A powoduje wyjście z ekranu ustawień.


PODŚWIETLENIE


Podświetlenie realizowane jest za pomocą diody LED. Włączenie diody (przycisk L) powoduje podświetlenie tarczy zegarka - dzięki temu jest ona dobrze widoczna, również w całkowitej ciemności.

 • Więcej informacji o podświetleniu w „Ostrzeżenia dotyczące podświetlenia”.

Włączenie podświetlenia

Naciśnięcie w dowolnym trybie przycisku L podświetla ekran. • Można wybrać 1,5 lub 3-sekundowe podświetlenie. Więcej informacji - patrz „specyfikacja podświetlenia”.


Ustawienia czasu trwania podświetlenia

W trybie Timekeeping należy wcisnąć i przytrzymać przycisk C przez około 2 sekundy, aby przyłączyć pomiędzy podświetleniem 3-sekundowym (wyświetlanie 3 SEC) a 1,5-sekundowym (3 SEC nie wyświetlane). • Naciskanie przycisku C przełącza także pomiędzy 12- a 24-godzinnym formatem wyświetlania czasu.

 • Gdy wybrane jest 3-sekundowe podświetlenie, wskaźnik 3 SEC pozostaje na wyświetlaczu we wszystkich trybach.

 • Aby oszczędzić baterie zegarek automatycznie przełączy się po 7 godzinach w tryb 1,5-sekundowego podświetlenia. Aby nadal korzystać z 3-sekundowego podświetlania, należy ponownie powtórzyć procedurę.DODATKOWE WSKAZÓWKI

Poniżej opisane są bardziej szczegółowe oraz techniczne informacje dotyczące pracy zegarka, istotne środki ostrożności a także wskazówki związane z różnymi cechami i funkcjami zegarka.
Funkcja automatycznego powrotu

Jeżeli ekran zostanie pozostawiony z migający wskazaniem na okres 1-2 minut, to zegarek automatycznie zachowa ustawienia i wyjdzie z ekranu ustawień.Ostrzeżenie dotyczące podświetlania

 • Podświetlanie może być słabo widoczne w bezpośrednim świetle słonecznym.

 • Podświetlenie wyłącza się automatycznie, gdy włączy się dźwięk alarmu.

 • Częste korzystanie z podświetlenia powoduje skrócenie żywotność baterii.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna