Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pnPobieranie 10.42 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar10.42 Kb.
Nakło Śląskie, dnia 11. 09. 2015 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa opału do Placówek Oświatowych na terenie Gminy Świerklaniec.1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) zamawiający Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kapała Dariusz 42-622 Nowe Chechło ul. Powstańców 74

Ilość uzyskanych punktów: 100

Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu kryterium oceny ofert była cena. Wybrany wykonawca złożył ofertę, która otrzymała największą ilość punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. „EKOSIL” Zdzisław Dzieciuch 41-807 Zabrze ul. Handlowa 2c

Ilość uzyskanych punktów: 77,78

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ATEX" sp. z o. o. 44-145 Pilchowice ul. Gliwicka 3

Ilość uzyskanych punktów: 95,53

3. Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowo Handlowe Adam Wodniok

42-606 Tarnowskie Góry ul. Chopina 62b

Ilość uzyskanych punktów: 80,75

4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kapała Dariusz 42-622 Nowe Chechło ul. Powstańców 74

Ilość uzyskanych punktów: 100

5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "BEMAR" M. Bensz i Wspólnicy Spółka Jawna

42-610 Miasteczko Śl. ul. Przyjaźni 2a

Ilość uzyskanych punktów: wykonawca wykluczony

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "BEMAR" M.Bensz i Wspólnicy Spółka Jawna. Wykonawca: - wykazał wykonanie 2 dostaw nie odpowiadających wielkości dostawie będącej przedmiotem zamówienia, - nie załączył do jednej z wykazanych dostaw dowodu, czy została wykonana należycie, a pozostałe kserokopie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem. Pdst. wykluczenia z udziału w postępowaniu art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp. Ponadto oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny i odrzuceniu na pdst. art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp,. Cena zamówienia wyliczona na pdst. oferowanych cen jednostkowych jest niezgodna z podaną w ofercie.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzucenia oferty wykonawcy. W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu,

2. zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Pobieranie 10.42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna