Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 4/2015. Zakup I dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnegoPobieranie 0.68 Mb.
Strona1/7
Data07.05.2016
Rozmiar0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)– procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 207 000 EURO.
DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr 4/2015.
Zakup i dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.


 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Wielkopolskie Centrum Onkologii

ul. Garbary 15

61-866 Poznań

tel. 61/88 50 500

fax. 61/8 52 19 48

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

tel 61/88 50 643[644] fax 61/ 88 50 698

godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.25 do 15.00www.wco.pl mailto: zaopatrzenie@wco.pl


 1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – procedura, jak dla zamówienia publicznego powyżej 207.000 EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),zwanej dalej ustawą oraz przepisami aktów wykonawczych wydanych podstawie ww. ustaw.

   1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

   2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,

   3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

   4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia nie gorszy niż ten określony w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki.

   5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67.ust. 1 pkt. 7 ustawy.

   6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   7. Rabaty naturalne nie będą uwzględniane.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego


33696300-8- odczynniki chemiczne; 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Ogólne założenia wyjściowe.

 1. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załączniku do specyfikacji.

 2. Termin gwarancji/ważności materiałów objętych niniejszym postępowaniem winien wynosić minimum 12 miesięcy.

 3. Przydatność produktu będzie oceniana wg aktualnej charakterystyki produktu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania aktualnej charakterystyki produktu w trakcie badania i oceny ofert.
 1. Termin wykonania zamówienia

 • umowa na okres 24 miesięcy;

 • dostawy sukcesywnie zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi telefonicznie lub faxem w okresie 24 miesięcy po podpisaniu umowy.

 • termin dostawy maksymalnie do 15 dni roboczych od złożenia zamówienia faxem lub telefonicznie.

 • w ofercie należy przedstawić termin realizacji zamówienia.

 • dostawy w godzinach 8:00 do 14:00 do magazynu.
 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:


Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć:


 • Oświadczenie o spełnieniu warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

W celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej 1 zamówienie odpowiadającego swoim rodzajem zaoferowanemu przedmiotowi zamówienia oraz wartością złożonej oferty w danym pakiecie na kwotę wskazaną

pkt. rozdz.VI.1.2
Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.


 • Oświadczenie o spełnieniu warunku

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie

spełnia/ nie spełnia.3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć:


 • Oświadczenie o spełnieniu warunków.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć:


 • Oświadczenie o spełnieniu warunków .

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki i wymagania określone wart. 22 ust. 1 ww. ustawy.

W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć:


 • Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż podana w pkt. VI. 1. 3.

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet Wykonawca może złożyć jedną polisę na wartość stanowiącą sumę wartości wymaganą we wszystkich złożonych pakietach.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunku

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać:


1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 9–11 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 II 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz ich form, w jakich te dokumenty mogą być składane a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4. Podmiot, który zobowiązał d się do udostępnienia zasobu, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów , chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się.

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm..).

9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna