Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 4/2015. Zakup I dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego


Dokumenty podmiotów zagranicznychPobieranie 0.68 Mb.
Strona3/7
Data07.05.2016
Rozmiar0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Dokumenty podmiotów zagranicznych:


A. Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 1-4 i 6

Lp.

Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 1-4 i 6

1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia2

Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert3

Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert4

Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertB. Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 5, 7, 8

Lp.

Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 5, 7, 8

5

Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert6

Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert7

Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.


Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych w części A i B, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

b)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
  1. przedłożyć dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:


Lp.

Wymagany dokument

1.

Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), - będącą sumą wartości, tak brutto jak i netto – podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo.

2.

Formularz cenowy – wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji

3.

Oświadczenie o przekazaniu części zamówienia podwykonawcom wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. Stosownie do dyspozycji ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

4

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej.5

Kopię dowodu wniesienia wadium.

6

Oświadczenie, iż zaoferowane odczynniki posiadają wymagane prawem atesty , certyfikaty i karty charakterystyki, oraz że zostaną dostarczone na każde żądanie Zamawiającego

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.


Godziny pracy WCO – 7.25 - 15.00.

Wszelką korespondencję należy kierować na adres Wielkopolskiego Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznań - Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia.Na podstawie art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający ustala następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami.

 1. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 2. Oferta musi być złożona na piśmie w terminie składania ofert.

 3. Wnioski, zawiadomienia, informacje i oświadczenia (nie dotyczy oświadczeń wymaganych w SIWZ, które muszą być dołączone do oferty na piśmie) przekazywane mogą być faxem.

 4. Każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt. 3,

 5. W przypadku złożenia dokumentów faxem, uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wymaganego terminu. Fax nie jest wymagany w przypadku złożenia dokumentu pisemnie w terminie.

 6. W przypadku wniesienia pytań o wyjaśnienie treści SIWZ (faxem lub pisemnie) Zamawiający prosi o przesłanie treści tych dokumentów e-mailem na adres: zaopatrzenie@wco.pl; w celu ułatwienia i przyspieszenia odpowiedzi oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej.

 7. SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia do upływu terminu składania ofert.

 8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: w terminach wskazanych w art. 38 ust. 1 z uwzględnieniem art. 11.8 ustawy Pzp. 8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

 9. Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Przepisy art.38 ust.4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.


Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

 1. Merytorycznie Hanna Dams- Kozłowska tel. 61/88 50 874; Maciej Wiznerowicz- tel. 61/88 50 559; Urszula Oleksiewicz- tel 61/88 50 748

 2. Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - Katarzyna Witkowska, Sylwia Krzywiak, Maria Wielgus, tel. 61/88 50 644, tel. 61/88 50 643, fax 61/ 88 50 698
 1. Wymagania dotyczące wadium.
 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości :

Pakiet nr 1- 316,00PLN

Pakiet nr 2- 180,00PLN

Pakiet nr 3- 83,00PLN

Pakiet nr 4- 1.050,00PLN

Pakiet nr 5- 830,00PLN

Pakiet nr 6- 120,00PLN

Pakiet nr 7- 33,00PLN

Pakiet nr 8- 270,00PLN

Pakiet nr 9- 90,00PLN

Pakiet nr 10- 530,00PLN

Pakiet nr 11- 1.890,00PLN

Pakiet nr 12- 45,00PLN

Pakiet nr 13- 140,00PLN

Pakiet nr 14- 220,00PLN
 1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w:

  1. pieniądzu;

  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  3. gwarancjach bankowych;

  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pózn. zm.).

 1. Wykonawca, który złoży Ofertę niezabezpieczoną akceptowalną formą wadium będzie podlegał wykluczeniu, a jego oferta zostanie odrzucona.

 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto Zamawiającego:

ING Bank Śląski 85105015201000002330047743
Na przelewie należy umieścić informację o treści : „WADIUM – Zakup i dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego- 4/2015”
W OFERCIE NALEŻY PODAĆ NR RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZAMAWIAJĄCY ZWRÓCI WADIUM ZŁOŻONE W FORMIE PRZELEWU.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

 1. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

 2. Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Kantor Cegielskiego, pokój 028, I piętro.

 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.

 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

13.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

13.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

13.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Opis sposobu przygotowywania ofert.
   1. Ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 1 cytowanej ustawy.

   2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Faks lub droga elektroniczna nie stanowią formy pisemnej, aby były skuteczne muszą być niezwłocznie potwierdzone pismem.

   3. Wykonawca składa ofertę, zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

   4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu – art. 36 ust. 2 pkt 8 cytowanej ustawy.

   5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert - (art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

   6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty, o których mowa w punkcie VI podpunkt 1.1 specyfikacji, upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty oraz dokonywania innych czynności w toku postępowania o zamówienie publiczne winno być dołączone do oferty.

   7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.

   8. Wszystkie strony oferty winny być połączone – (zszyte zszywaczem lub bindownicą lub w skoroszycie) w sposób zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i własnoręcznie podpisane przez osobę podpisującą ofertę.

   9. Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji. W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tegoż dokumentu.

   10. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 cytowanej ustawy.

    1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczątką Oferenta oznaczonych w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony 4/2015 Zakup i dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Nie otwierać przed ..........................................” /data otwarcia ofert/
Każda Oferta opatrzona zostanie numerem wpływu odnotowanym na kopercie oferty.

    1. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej, należy przygotować w sposób określony w pkt 2 i przesłać w zewnętrznej kopercie, na której powinna znajdować się pieczęć Wykonawcy, zaadresowanej w następujący sposób:


Wielkopolskie Centrum Onkologii

Ul. Garbary 15,

  1. Poznań

Przetarg nieograniczony 4/2015 Zakup i dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w pokoju 3089 (Kancelaria – III piętro), w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 14.30 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Garbary 15 w nieprzekraczalnym terminie do 05.03.2015 r. do godz. 09.00

 1. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Kantor, Rotunda, parter pokój nr 001.

 • Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacje dotyczące ceny oferty.

 • Oferty zostaną sprawdzone pod katem, czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 • Zamawiający poprawia w ofercie:

     • oczywiste omyłki pisarskie,

     • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

     • inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

Nie wyrażenie zgody na poprawienie innych omyłek, niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty
 1. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty realizacji zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty.

Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą o cenach i obliczona zgodnie z konstrukcją formularza ofertowego i cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 nr 2 do niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad obowiązujących w rachunkowości.

Nabycie przedmiotu zamówienia dotyczy ich wszystkich wskazań, a w konsekwencji przyjęta zostaje wycena skalkulowana w trybie art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej

Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej SIWZ.

Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są ustalone na okresie trwania umowy, poza przypadkami określonymi we wzorze umowy (załącznik siwz) i nie wzrosną i nie podlegają negocjacjom.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Za oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający uzna w szczególności:

1) błędny wynik mnożenia ceny jednostkowej oraz ilości zamawianych sztuk,

2) błędny wynik podsumowania poszczególnych pozycji, przyjmując, że prawidłowo wyliczono cenę za poszczególne pozycje,

3) rozbieżność pomiędzy wartością ceny podaną liczbą i słownie, przy czym za prawidłową uznaje się tę wartość, która odpowiada poprawnemu arytmetycznie wyliczeniu ceny

Poprawiając omyłki rachunkowe, zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe wynikające z ich poprawienia.

Nie wyrażenie zgody na poprawienie innych omyłek, niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z wagami (procentowym znaczeniem), oraz sposób obliczenia wartości punktowej oferty.
Kryteria: (opis kryterium/ i jego znaczenie (wag):
Cena 95%

Termin realizacji 5%

--------------------------

Razem 100%


Kryterium: cena 95%
Ocena oferty będzie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena

C = --------------------------------------------- x waga x 100

Cena badanej oferty

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena
Przy ocenie wysokości zaproponowanej ceny wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto – oferta najkorzystniejsza (art. 2 pkt.5 w zw. z art. 91 ustawy). Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma max 95 punktów, pozostałym ofertom przyznane zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem.
Kryterium: termin realizacji 5%
Ocena oferty będzie obliczona wg wzoru:

Termin dostawy najkrótszy

D = --------------------------------------------- x waga x 100

Termin dostawy oferty badanej

D – ilość punktów przyznana w kryterium termin realizacji

W kryterium „Termin realizacji oceniany będzie termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 5 pkt.

Pozostałe oferty odpowiednio mniej w zależności od terminu podanego w ofercie.

UWAGA - brak wpisu w formularzu ofertowym traktowany będzie jako zaoferowanie maksymalnego terminu realizacji tj. 15 dni roboczych.
Ocenę końcową oferty

Ocena końcowa oferty stanowić będzie suma punktów przyznanych danej ofercie we wszystkich kryteriach oceny oferty, wskazanych w niniejszym punkcie specyfikacji.

Stosowanie do dyspozycją art. 91 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.


 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi w załącznik do specyfikacji oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, tożsamych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym nastąpi po spełnieniu warunków określonych dyspozycją art. 94 Prawo zamówień publicznych.

Wyniki postępowania:

Informacja o wynikach postępowaniach o zawarciu umowy zostanie upubliczniona stosownie do dyspozycji art. 92 i 95 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy


 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowy sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

3. Zmiany umowy wymagać będą zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, i dopuszczalne będą w warunkach określonych we wzorze umowy.


 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 1 i 2 są odwołanie oraz skarga do sadu.


 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


 1. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramowa, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


 1. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.


 1. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


 1. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii – zaopatrzenie@wco.pl;

Zasady porozumiewania z Wykonawcami zostały określone w pkt. VII niniejszej specyfikacji.


 1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawca, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia walutach obcych.

 • Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza specyfikacji dokonywane będą w walucie polskiej - PLN.

 • Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wykonania zamówienia publicznego w obcej walucie.

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z stasowaniem aukcji elektronicznej.


 1. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu


 1. Pozostałe informacje.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm), stąd też w kwestiach nie uregulowanych zapisami przedmiotowej specyfikacji bezpośrednie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
Poznań, dnia …………………..
Zatwierdzam treść niniejszej specyfikacji:

_____________________________________

/podpis/

Załącznik nr 1 do specyfikacji
................................................................

(Pieczęć wykonawcy)FORMULARZ OFERTOWY


 1. Dane wykonawcy:

Pełna nazwa oferenta, adres, telefon, fax ...............................................................................................................................

adres ul...........................................................................................................................

miejscowość, kod…………………………………województwo…………………….

telefon.............................................

fax.....................................................................

mailto:................................................

NIP................................................

REGON.........................................


Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania .......................................

tel. ........................mailto: ………………..............................Przedmiot oferty: Zakup i dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego.
My niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na: Zakup i dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

 2. Oświadczamy ze zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu, ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowienia i zasadami postępowania.

 3. Szczegółowy wykaz cen jednostkowych i sposób wyliczenia łącznej ceny ofertowej stanowi załącznik do oferty.

 4. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym za kwotę w sumie :

............................. zł. netto,

słownie:.......................................................................................................................

............................ zł. brutto,

słownie……………………………............................................................................

powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości...................%.
Pakiet nr …… ( powielić tyle razy, ilu pakietów oferta dotyczy)
............................. zł. netto,

słownie:.......................................................................................................................

............................ zł. brutto,

słownie……………………………............................................................................

 1. Wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

Dla wykazania wiarygodności ekonomicznej i technicznej naszej firmy oraz doświadczenia i praktyki w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego przetargu, przedkładamy oświadczenia i dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia.

Zapewniamy, że oferowany przez nas asortyment, stanowiący przedmiot zamówienia posiada odpowiednia jakość i właściwości użytkowe dopuszczające do stosowania w placówkach ochrony zdrowia. 1. Dostawy sukcesywne w terminie do ...................................dni roboczych, od złożenia zamówienia, przez okres 24 miesięcy

 2. Termin gwarancji/ważności materiałów objętych niniejszym postępowaniem wynosi ….........................m-cy

 3. W przypadku braku dostawy zobowiązujemy się do pokrycia różnicy w cenie zakupu u innego dostawcy w ramach zakupu interwencyjnego.

 4. : media -> files -> orders -> 1041


1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna