Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 4/2015. Zakup I dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego


Warunki płatności. Termin zapłaty - przelew w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez zamawiającegoPobieranie 0.68 Mb.
Strona4/7
Data07.05.2016
Rozmiar0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Warunki płatności. Termin zapłaty - przelew w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.

 • Utrzymanie stałości cen. Zobowiązujemy się utrzymać stałość cen przez okres 24 miesięcy.

 • Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych uwag.

 • W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść zawiera SIWZ, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.


 • Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty załączamy:

  1. ………………………………………………………………………………………………

  2. ………………………………………………………………………………………………

  3. ………………………………………………………………………………………………

  itd.
  Wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ….................... stron.
  …………………, dn. …… …………………………………………

  Podpisy wykonawcy osób upoważnionych

  do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

  Załącznik nr 2 do specyfikacji

  ................................................................

  (Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


  FORMULARZ CENOWY


  L.p.

  Przedmiot zamówienia – artykuł – przeciwciało, Klon - opis pojemność jednostki itp

  Nr katalogowy

  J. m.

  Ilość

  Cena jedn. netto PLN

  VAT w %

  VAT w PLN

  Cena jedn. brutto PLN

  Wartość netto PLN

  Wartość brutto PLN
  …………….

  …………….


  ……………

  ………………   

   
   

     ………………….., dn. ………………

  (miejscowość)

  _____________________________________________

  Podpisy Wykonawcy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

  Zamawiający zastrzega, że szacunek ilościowy przedmiotu zamówienia został określony wyłącznie w celu oszacowania łącznej ceny za realizację zamówienia w całym okresie objętym umową.

  Zamawiający zastrzega, iż liczba zamawianego asortymentu objętego przedmiotem zamówienia uzależniona jest od bieżących potrzeb, jednak łączna wartość umowy nie może przekraczać kwoty, jaka Wykonawca zaoferuje za realizację całości zamówienia w ofercie/pakiecie

  Załącznik nr 3 do specyfikacji
  pieczęć wykonawcy )

  OŚWIADCZENIE
  Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego

  na:_______________________________________________________________________


  oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

  dnia

  czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

  Załącznik nr 4 do specyfikacji

  (pieczęć wykonawcy )

  OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

  Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

  ……………………………………………………………………………………………………..
  Składam/my w imieniu firmy:

  ………………………………………………………………………………………………………

  oświadczenie, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 w związku z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. że:

  1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  2. posiadamy wiedzę i doświadczenie,

  3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  4. spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

  ..........................,dn....................

  ……………………………………………………

  Podpisy osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy  Załącznik nr 5 do specyfikacji
  --------------------------------------------

  (pieczęć oferenta)

  OŚWIADCZENIE

  Oświadczam, iż wykonanie przedmiotowego zamówienia powierzę /nie powierzę* podwykonawcom.

  * Niewłaściwe skreślić.
  W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcom proszę o podanie nazwy podwykonawcy, adresu i zakresu prac jakie obejmuje podwykonawstwo wraz z ich procentowym udziałem w całości realizowanego zamówienia.
  Wykaz podwykonawców wraz z wymaganymi informacjami.

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................., dn..............................

  ………………………………………………………

  Podpisy wykonawcy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy  Załącznik nr 6 do specyfikacji

  UMOWA do przetargu nieograniczonego nr 4/2015

  zawarta w Poznaniu na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. j. Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 907 z póż. zm.) w dniu ___________ pomiędzy:


  Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 15, 61-866 Poznań), wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8784, posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz numer REGON: 000291204;

  reprezentowanym przez:

  inż. Małgorzatę Kołodziej-Sarnę - Z-cę Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych,

  dr Mirellę Śmigielską - Głównego Księgowego,

  zwanym dalej Zamawiającym,
  __________________________________________________________________

  wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: _____________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą jako:_________________________________ lub zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer NIP: _____________ oraz numer REGON: _________________,

  zwaną/ym dalej Wykonawcą,

  reprezentowaną przez:  .....................................................................................
  .....................................................................................

  § 1.


  1. Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2015 przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

  2. Strony zgodnie oświadczają, iż postępowanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie jest dotknięte wadami, o których mowa w art. 22 i 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  § 2.


  1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego _______________________________ zgodnie z cenami oraz zakresem asortymentu wynikającymi ze złożonej przez Wykonawcę oferty z dnia ______________ (dalej jako Przedmiot umowy) na podstawie zamówień jednostkowych składanych przez Zamawiającego sukcesywnie drogą telefoniczną, faxem lub e-mailem. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień danego asortymentu w ilościach zgodnych ze swoim zapotrzebowaniem, do wartości ogólnej przedmiotu umowy

  2. Dostawy Przedmiotu umowy będą realizowane w okresie 24 miesięcy od dnia ______________ do dnia ___________ lub do osiągnięcia kwoty całkowitej wartości Przedmiotu umowy wskazanej w § 5 ust. 1.

  3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamówionych Przedmiotów umowy:

   1. sukcesywnie w terminie do _________ dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

   2. w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00. Jeżeli termin planowanej dostawy, określony zgodnie z postanowieniem pkt. a) niniejszego ustępu przypada w dniu wolnym od pracy, dostawa może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

  4. Szacowana ilość przedmiotu zamówienia ma charakter jedynie orientacyjny - wynikający z planowanego zużycia w trakcie obowiązywania umowy uzależniona jest od bieżących potrzeb, w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu podanej ilości. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania 30% wartości przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilości świadczeń, co jest niezależne od Zamawiającego, od ilości szacowanej.

  5. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy, o kolejne 12 miesięcy, począwszy od końcowego dnia okresu, na który zawarta została niniejsza umowa, wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy z zachowaniem tych samych warunków, w przypadku, gdy ilość Przedmiotów umowy wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zostanie wyczerpana w okresie, na który zawarta została niniejsza umowa, wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Okres obowiązywania niniejszej umowy nie może łącznie przekroczyć 36 m-cy od dnia jej zawarcia.

  6. Ewentualne przedłużenie okresu obowiązywania umowy dokonane będzie w formie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Przedmiotów umowy na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

  8. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terminowych dostaw Przedmiotów umowy, nie obciążając przy tym Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami.


  § 3.


  1. Po dostarczeniu zamówionych Przedmiotów umowy, następuje ich przyjęcie przez Zamawiającego na podstawie dokumentu dostawy. Przyjęcie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być poprzedzone badaniem ilościowo – asortymentowym i jakościowym dostarczonych Przedmiotów umowy. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony jest do obecności podczas tych czynności.

  2. Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę Przedmioty umowy powinny mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, nazwę i adres producenta, datę ważności oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

  3. Wykonawca wraz z dostarczonymi Przedmiotami umowy zobowiązuje się dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika.


  § 4.


  1. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania Przedmiotami umowy, które są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów itp. do wykonania wszelkich świadczeń, będących przedmiotem niniejszej umowy oraz że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych uprawnień oraz zgód i zezwoleń odpowiednich organów, urzędów itp., o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

  2. Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał Przedmioty umowy o najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem ważności – wynoszącym minimum 12 miesięcy od dnia dokonania dostawy, zapewniającym bezpieczne użycie dostarczonych Przedmiotów umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy Przedmiotów umowy z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy od dnia dokonania dostawy, jednakże tylko w przypadku uprzedniego uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody od Zamawiającego.

  3. Strony zgodnie postanawiają, że okres gwarancji/ważności dostarczanych przez Wykonawcę Przedmiotów umowy jest równy określonemu przez producenta okresowi przydatności tych Przedmiotów umowy do stosowania,.

  4. Zamawiający zastrzega prawo zgłaszania Wykonawcy reklamacji w odniesieniu do dostarczonych Przedmiotów umowy. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrywania zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego reklamacji faxem lub pocztą elektroniczną. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie ważności dostarczonych Przedmiotów umowy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

  5. W razie stwierdzenia, że dostarczone Przedmioty umowy mają wady, w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego Przedmiotu umowy na Przedmiot umowy wolny od wad – niezwłocznie, ale w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przesłanej przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną lub od dnia wydania ekspertyzy, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w razie potwierdzenia przez przedmiotową ekspertyzę zasadności reklamacji złożonej przez Zamawiającego.

  6. W przypadku odrzucenia reklamacji Zamawiający ma prawo wystąpić do właściwego organu, urzędu lub innej instytucji w celu uzyskania ekspertyzy w zakresie jakości i właściwości Przedmiotu umowy dostarczonego przez Wykonawcę oraz jego zgodności z wymogami przewidzianymi przepisami prawa oraz określonymi przez Wykonawcę w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, wszelkie koszty związane z uzyskaniem ekspertyzy ponosić będzie Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich zwrotu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.

  7. Nieuzasadnione odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu może zostać potraktowane jako podstawa do rozwiązania niniejszej umowy z winy Wykonawcy i wywołać skutek w postaci powstania po stronie Wykonawcy obowiązku zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej zgodnie z § 7 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy.

  8. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego Przedmiotu umowy i żądania jego wymiany na Przedmiot umowy wolny od wad w szczególności w przypadku:

   1. dostarczenia Przedmiotu umowy niewłaściwej jakości lub niezgodnego z właściwościami, które winien posiadać,

   2. dostarczenia Przedmiotu umowy niezgodnego z zapotrzebowaniem lub zamówieniem.


  § 5.


  1. Całkowita wartość Przedmiotów umowy, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy (łączna cena Przedmiotów umowy), zgodnie z ofertą, będącą integralną częścią niniejszej umowy, wynosi:
   netto:.................................PLN
   (słownie:................................................................................................................),
   brutto:...............................PLN
   (słownie.................................................................................................................),
   w tym podatek od towarów i usług VAT wg stawki .....% w kwocie ...... PLN.

  2. Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obliczana na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw Przedmiotów umowy zgodnie ze składanymi przez Zamawiającymi zamówieniami i wysokościami cen jednostkowych wynikających z oferty Wykonawcy.

  3. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) Przedmiotów umowy wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie w przypadku:

  1. zmiany stawki podatku VAT obejmującej Przedmioty umowy, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

  2. zmian cen urzędowych Przedmiotów umowy, wprowadzonych rozporządzeniem właściwego Ministra, ,

  3. zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących Przedmioty umowy importowane,

  1. Zmiany wartości (cen) Przedmiotów umowy wynikające z wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu następują z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości i nie wymaga podpisania aneksu. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu w formie pisemnej, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy termin wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości jest krótszy niż 7 dni od daty jego opublikowania Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu w formie pisemnej niezwłocznie, w każdym jednak razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości

  2. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji Przedmiotów umowy, Strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników Przedmiotów umowy objętych umową po uprzednim podpisaniu odpowiedniego aneksu.

  3. Strony dopuszczają także zmianę cen jednostkowych Przedmiotów umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania, wprowadzonej przez producenta danego Przedmiotu umowy z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do wartości (ceny) tego przedmiotu umowy ustalonej niniejszą umową.


  § 6.


  1. Zapłata za zamówione i dostarczone Przedmioty umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT za zrealizowane zamówienie jednostkowe, po spełnieniu warunków, których mowa w § 2-4 niniejszej umowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

  2. Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.


  § 7.


  1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w przypadku:

   1. zwłoki w dostawie zamówionych Przedmiotów umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2 % niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 2 ust. 3 lit. a niniejszej umowy.

   2. nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Przedmiotów umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:

    • 5 % łącznej wartości brutto Przedmiotów umowy, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,.

   1. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub wypowiedzenia jej przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości wskazanej w lit. b) niniejszego ustępu

  1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy lub ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy opóźnienie w dostawie będzie przekraczać 15 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 2 ust. 3 lit.a niniejszej umowy oraz w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji.

  2. Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy

  3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych. w przypadku:

   1. nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości:

    • 5 % łącznej wartości brutto Przedmiotów umowy, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

   1. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub wypowiedzenia jej przez Wykonawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego termin 30 dni.

  1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w wymaganym terminie, wskazanym w § 2 ust. 3 lit. a) zamówionych Przedmiotów umowy oraz w trakcie rozpatrywania uzasadnionej reklamacji, zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę Przedmiotów umowy u innego dostawcy, a ceną oferowaną przez Wykonawcę – taki zakup zwany będzie w dalszej części niniejszej umowy „Zakupem Interwencyjnym”. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii faktury potwierdzającej dokonanie przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego.

  2. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu będzie naliczana do dnia dokonania przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego, przy czym zobowiązanie do zapłaty kary umownej nie będzie zwalniać Wykonawcy ze zobowiązania do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę Przedmiotów umowy u innego dostawcy, a ceną zawartą w ofercie Wykonawcy.

  3. Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 28 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.  : media -> files -> orders -> 1041


 • 1   2   3   4   5   6   7


  ©absta.pl 2019
  wyślij wiadomość

      Strona główna