Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 4/2015. Zakup I dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnegoPobieranie 0.68 Mb.
Strona5/7
Data07.05.2016
Rozmiar0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§ 8.


 1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

 1. ze strony Wykonawcy:

imię i nazwisko________________________________tel ______________

 1. ze strony Zamawiającego:

dr Aldona Kaczmarek, Renata Łukjanow tel. 61/88 50 676

 1. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.§ 9.


 1. Zamawiający uprawiony jest do skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej umowy bez zapłaty odstępnego, w przypadkach przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy, w terminie 3 miesięcy od chwili wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę do skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w razie wystąpienia następujących okoliczności z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych postanowieniami niniejszej umowy, w tym §5 ust.4 powyżej:

 1. wskazanych w § 5 ust. 3,

 2. wskazanych w § 2 umowy ust. 5.

 3. W przypadku wystąpienia przesłanki określonej przepisami art. 142 ust 5 pkt 2 i 3 ustawy Wykonawcy przysługuje uprawnienie wystąpienia do Zamawiającego o przeprowadzenie  negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. Wraz z wnioskiem, o którym mowa Wykonawca zobowiązany jest przedstawić jego uzasadnienie dokumentujące wpływ zaistniałych  zmian na koszty wykonania zamówienia

 1. W sytuacji, gdy na rynek:

  1. zostanie wprowadzony produkt zmodyfikowany lub udoskonalony,

  2. bądź w sytuacji wstrzymania lub zakończenia produkcji,

  3. bądź w sytuacji, gdy nastąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, strony dopuszczają zmianę przedmiotu umowy w zakresie: jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu umowy, w tym zmianę numeru katalogowego, bądź nazwy własnej produktu. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Zamawiającego. Cena dostarczonego odpowiednika nie może przekroczyć ceny jednostkowej netto produktu, którego dotyczy 2 odpowiednik, a w przypadku dostarczenia odpowiednika o niższej cenie rynkowej, strony umowy w formie pisemnego aneksu określającego wartość

 1. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 2. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja przetargowa, w tym w szczególności specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

 3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.


Zamawiający: Wykonawca:

Załącznik nr 7 do specyfikacji

.................................................Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ___________________________________________________________________

składam:


Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.* ( na dzień składania ofert).

Nazwa podmiotu:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________dnia _________________
____________________________________

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Informuję, o tym, że nie należę / nie należałem do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331, ze zm.)*, na dzień składania ofert.

.________________dnia _________________

____________________________________

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).


* niepotrzebne skreślić lub usunąć


Załącznik 8
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1

Lp.

Nazwa handlowa odczynnika

Specyfikacja

Wielkość opakowania

Ilość

1

Znakowana tymidyna

2’- Deoxythymidine 5’-triphosphate, [Methyl-3H], 1x 1mCi

1x1mCi

14

4

90x120 Sample bag, for MicroBeta Trilux/100PK

Woreczki do zliczeń kompatybilne z Microbeta Trilux 1450 LSC & luminescnece counter (Perkin Elmer)

100PK

4


PAKIET NR 2

Lp.

Nazwa handlowa odczynnika

Specyfikacja

Uwagi

Wielkość opakowania

Ilość

1

LowCell# ChIP kit protein A x 48 rxn, Diagenode

Zestaw do immunoprecypitacji chromatyny z małej ilości komórek (>100 000) z wykorzystaniem beadsów magnetycznych, kompatybilny z sekwencjonowaniem nowej generacji.

C01010072

48 rxn

1

2

HighCell# ChIP kit protein A x48

Zestaw do immunoprecypitacji chromatyny z dużejilości komórek (>1 000 000) z wykorzystaniem beadsów magnetycznych, kompatybilny z sekwencjonowaniem nowej generacji.

C01010062

48 rxn

2

3

KAP1 polyclonal antibody - Classic

przeciwciało poliklonalne królicze anty-KAP1; specyficzne dla człowieka i myszy; ChIP-grade

C15410236-100

100 ug

2

4

SETDB1 polyclonal antibody - Classic

przeciwciało poliklonalne królicze anty-SETDB1; specyficzne dla człowieka; ChIP-grade

C15410249-100

100 ug

2

5

Flag monoclonal antibody - Classic

przeciwciało monoklonalne mysie, anty-FLAG; specyficzne dla peptydu DYKDDDDK

C15200209

100ug

1

PAKIET NR 3Lp.

Nazwa handlowa odczynnika

Specyfikacja

Uwagi

Wielkość opakowania

Ilość

1

GoTaq G2 DNA polymerase

Polimeraza aTaq, 500u działająca ze systemem Venor®GeM Mycoplasma PCR Detection Kit

 M7845

500u

8

2

pGEM®-T Easy Vector System I

High copy plasmid for cloning and sequencign PCR products, linear, with 3'-T overhangs prevending recirculazation of the vector; T7 and SP6 polymerase promoters flanking MCS, T4 DNA ligaze and 2x Rapid Ligation Buffer supplied in the kit

A1360

20 rxn

4

3

T4 DNA Ligase 500U

T4 DNA Ligase catalyzing joining of two strands of DNA between the 5´-phosphate and the 3´-hydroxyl groups of adjacent nucleotides in either a cohesive-ended or blunt-ended configuration.  The composition of the 10X reaction buffer is 300mM Tris-HCl (pH 7.8 at 25°C), 100mM MgCl2, 100mM DTT and 10mM ATP.

M1804

500U (Weiss units)

2

PAKIET NR 4Lp.

Nazwa handlowa odczynnika

Specyfikacja

Uwagi

Wielkość opakowania

Ilość

1

4x Laemmli Sample Buffer, 10ml

Obciążącz do próbek Laemmli Bufor do próbek, o składzie 62.5 mM Tris-HCl, pH 6.8 25% glycerol, 2% SDS, 0.01% Bromophenol Blue,

161-0747

10ml

4

2

iScript kit, 5x 100rxn

Zestaw odczynników do przeprowadzenia odwrotnej transkrypcji całkowitego RNA w zakresie 1 µg–1 pg RNA zawierający odwrotną transkryptazę MMLV o aktywności RNazyH (RNase H+ MMLV reverse transcriptase), mix starterów oligo(dT) i losowych, dNTPy, bufory z Mg2+, inhibitor RNazyA i wodę wolną do RNaz i DNaz; całkowita objętość mieszaniny reakcyjnej 20 µl; łączny czas inkubacji nie dłużej niż 60 minut

170-8891

5x100rxn

11

3

Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards, 500ul, 50 applications

Marker masy cząsteczkowej białek, zawierający 10 standardów będących mieszaniną wielokolorowych białek rekombinowanych (10-250 kDa). Standardy wielkości na 15, 20, 37, 50, 100, 150 i 250 kD wizualizowane w czerwonym zakresie, standardy wielkości 25 i 75 kD - w zielonym zakresie długości fali, a 10 kD - w niebieskim zakresie długości fal.

#161-0375

500ul

14

4

4–20% Mini-PROTEAN® TGX™ Gel, 10 well, 50 µl 

Kasety z żelem o wymiarach szer. 10.0 x wys. 8.0 cm, 10 dołków o pojemności 50µl, pasujące do aparatu Mini-PROTEAN 3 firmy Bio-Rad. Czas trwałości 12 miesięcy. TGX 4-15%, opakowanie/10szt.,

456-1094

10 szt

2

5

15% Mini-PROTEAN® TBE-Urea Gel, 10 well, 30 µl 

Gotowe żele poliakryloamidowe do rozdziału białek w systemie buforowym TBE Urea Gels 15% żel rozdzielający. 8.6 × 6.7 cm (W × L), do użytku w aparatach Mini-PROTEAN electrophoresis.

456-6053

10 szt

1

6

4–15% Mini-PROTEAN® TGX™ Gel, 10 well x 30 µl- 10 żeli /opakowanie

Gotowe żele poliakryloamidowe do rozdziału białek w systemie buforowym Tris-glicyna, niezawierające SDS. 4-15% żel rozdzielający. Kasety z żelem o wymiarach szer. 10.0 x wys. 8.0 cm, 10 dołków o pojemności 30µl, pasujące do aparatu Mini-PROTEAN 3 firmy Bio-Rad. Czas trwałości 12 miesięcy.

456-1083

10szt

4

7

4–15% Mini-PROTEAN® TGX™ Gel, 10 well x 50 µl, 10 żeli / opakowanie

Gotowe żele poliakryloamidowe do rozdziału białek w systemie buforowym Tris-glicyna, niezawierające SDS. 4-15% żel rozdzielający. Kasety z żelem o wymiarach szer. 10.0 x wys. 8.0 cm, 10 dołków o pojemności 50µl, pasujące do aparatu Mini-PROTEAN 3 firmy Bio-Rad. Czas trwałości 12 miesięcy.

456-1084

10szt

22

8

4–15% Mini-PROTEAN® TGX™ Gel, 15 well x 15 µl, 10 żeli / opakowanie

Gotowe żele poliakryloamidowe do rozdziału białek w systemie buforowym Tris-glicyna, niezawierające SDS. 4-15% żel rozdzielający. Kasety z żelem o wymiarach szer. 10.0 x wys. 8.0 cm, 15 dołków o pojemności 15µl, pasujące do aparatu Mini-PROTEAN 3 firmy Bio-Rad. Czas trwałości 12 miesięcy.

456-1086

10szt

4

9

Trans-Blot Turbo RTA Transfer Kit, Mini, PVDF, for 40 Blots

Gotowy zestaw do bardzo szybkiego transferu białek z żelu na membranę PVDF, kompatybilny z systemem Trans-Blot Turbo firmy Biorad. Zestaw zawiera 40 pociętych membran PVDF (7x8,5cm), 80 pociętych papierów filtracyjnych, 1l 5x stężonego buforu do tranferu i 2 tacki do namaczania i ekwilibrowania membran i papierów filtracyjnych.

170-4272

40 szt

7

10

7.5% Mini-PROTEAN® TGX™ Gel, 10 well, 50 µl, 10 żeli/opakowanie

Gotowe żele poliakryloamidowe do rozdziału białek w systemie buforowym Tris-glicyna, niezawierające SDS. 7,5% żel rozdzielający. Kasety z żelem o wymiarach szer. 10.0 x wys. 8.0 cm, 10 dołków o pojemności 50µl, pasujące do aparatu Mini-PROTEAN 3 firmy Bio-Rad. Czas trwałości 12 miesięcy.

456-1024

10 szt

4

11

10xTris/Glycine/SDS running buffer, 1L

10x stężonybufor do elektroforezy, zawiera 25 mM Tris, 192 mM glycine, 0.1% SDS, pH 8.3 po rozcieńczeniu wodą do stężenia 1x

161-0732

1L

1

12

10% Mini-PROTEAN® TGX™ Gel, 10 well, 50 µl, 10 żeli/opakowanie

Gotowe żele poliakryloamidowe do rozdziału białek w systemie buforowym Tris-glicyna, niezawierające SDS. 10% żel rozdzielający. Kasety z żelem o wymiarach szer. 10.0 x wys. 8.0 cm, 10 dołków o pojemności 50µl, pasujące do aparatu Mini-PROTEAN 3 firmy Bio-Rad. Czas trwałości 12 miesięcy.

456-1034

10szt

2

13

12% Mini-PROTEAN® TGX™ Gel, 10 well, 50 µl, 10 żeli/opakowanie

Gotowe żele poliakryloamidowe do rozdziału białek w systemie buforowym Tris-glicyna, niezawierające SDS. 12% żel rozdzielający. Kasety z żelem o wymiarach szer. 10.0 x wys. 8.0 cm, 10 dołków o pojemności 50µl, pasujące do aparatu Mini-PROTEAN 3 firmy Bio-Rad. Czas trwałości 12 miesięcy.

456-1044

10szt

2

14

10% Mini-PROTEAN® TGX™ Gel, 12 well, 20 µl, 10 żeli/opakowanie

Gotowe żele poliakryloamidowe do rozdziału białek w systemie buforowym Tris-glicyna, niezawierające SDS. 10% żel rozdzielający. Kasety z żelem o wymiarach szer. 10.0 x wys. 8.0 cm, 12 dołków o pojemności 20µl, pasujące do aparatu Mini-PROTEAN 3 firmy Bio-Rad. Czas trwałości 12 miesięcy.

456-1035

10szt

2

15

12% Mini-PROTEAN® TGX™ Gel, 12 well, 20 µl, 10 żeli/opakowanie

Gotowe żele poliakryloamidowe do rozdziału białek w systemie buforowym Tris-glicyna, niezawierające SDS. 12% żel rozdzielający. Kasety z żelem o wymiarach szer. 10.0 x wys. 8.0 cm, 12 dołków o pojemności 20µl, pasujące do aparatu Mini-PROTEAN 3 firmy Bio-Rad. Czas trwałości 12 miesięcy.

456-1045

10szt

2

16

Trans-Blot Turbo RTA Transfer Pack, PVDF,7x8,5 for 10 blots Blots

Gotowy zestaw do bardzo szybkiego transferu białek z żelu na membranę PVDF, kompatybilny z systemem Trans-Blot Turbo firmy Biorad. Zestaw zawiera 10 zestawów osobno pakowanych membran PVDF (7x8,5cm) i papierów filtracyjnych gotowych do użycia.

170-4156

10szt

1

PAKIET NR 5Lp.

Nazwa handlowa odczynnika

Specyfikacja

Uwagi

Wielkość opakowania

Ilość

1

GeneJET Gel extraction kit

Zestaw do oczyszczania fragmentów DNA po rozdziale w żelach agarozowych (agaroza standardowa lub niskotopliwa). Oczyszczanie za pomocą membrany silikonowej fragmentów o wielkości 25pz-20kpz. Odzysk - 95%. Pojemność wiążąca membrany: 25mikrogramów

K0692

200 preps

2

2

Pierce BCA Protein Assay,

Zestaw reagentów do oznaczania kolorymetrycznego stężenia białek metodą opartą na detekcji zredukowanych w środowisku zasadowym kationów miedzi z zastosowaniem kwasu BCA. Bardzo czuła detekcja, absorbancja maximum 562nm. Odpowiedni do badania szerokiego zakresu stężeń białek (20-2000ug/mL).

#23227

 

4

3

Drabinka DNA GeneRulerTM 1 kb Plus, gotowa do użycia, 5x100aplikacji

Marker wielkości 250pz-10 000pz odpowiedni do szacowania wielkości oraz ilości fragmentów DNA w żelach agarozowych. Mieszanka oczyszczonych chromatograficznie fragmentów DNA. Zmieszany z barwnikiem obciążającym umożliwia bezpośrednią aplikację na żel. Zaopatrzony w obciążacz 6x do prób DNA.

 

5x100 aplikacji

14

4

Drabinka DNA GeneRulerTM 100 bp Plus, gotowa do użycia, 100 aplikacji

Marker wielkości 100pz-1 000pz (co 100pz) odpowiedni do szacowania wielkości oraz ilości (ng) fragmentów DNA w żelach agarozowych. Mieszanka oczyszczonych chromatograficznie fragmentów DNA. Zmieszany z barwnikiem obciążającym umożliwia bezpośrednią aplikację na żel. Zaopatrzony w obciążacz 6x do prób DNA.

 

5x100 aplikacji

30

5

Drabinka RNA RiboRuler™ o wysokim zakresie, gotowa do użycia

Marker wielkości między 200pz a 6000pz oczyszczonych ośmiu fragmentów transkryptów ssRNA (zawiera 1mM EDTA pH 6.0; brak zanieczyszczeń w postaci dNTP). Stężenie każdego transkryptów oznaczone spektrofotometrycznie, co pozwala zarówno na ocenę jakościową, jak i ilościową rozdzielanych fragmentów. Marker gotowy do bezpośredniej aplikacji na żel (zmieszany z obciążaczem).

SM1823

SM1823

3

6

RECOMBINANT RNASE T2 (> 2,5 U/UL) 300 UL

Rekombinowana RNaza T2 o wysokim stopniu czystaści, wolna od DNaz. Endorybonukleaza katalizująca cięcie RNA do 3' fosforanów nukleozydów oraz 3' fosforanów oligonukleotydów.

GE-NUC00400-01

GE-NUC00400-01

1

7

FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase 1000 U

Termostabilna alkaliczna fosfataza usuwająca grupy fosanowe z 5' oraz 3' końców oraz z białek. Możliwość przeprowadzania reakcji w buforach do cięć restrykcyjnych oraz w buforach do reakcji PCR. Defosforylacja wszystkich typów DNA (tępe lub lepkie końce) w 10 min/37C z inaktywacja 5min/75C bez konieczności usuwania FastAP przed ligacją.

EF0651

1000U

2

8

Deoxyribonuclease I (RNase free, 1000U)

Endonukleaza tnąca ss i dsDNA produkująca mono i oligodeoksyrybonukleotydy. Enzym rekombinowany, oczyszczony, bez śladów zanieczyszczeń RNazami. Specyficzność cięcia determinowana katalizatorami w postaci jonów Mg lub Ca lub Mn.

EN0521

1000U

2

9

T4 DNA Ligaza, 1000U

T4 DNA ligaza do szybkiej (10min w temperaturze pokojowej) ligacji lepkich i tępych końców DNA, aktywna w buforach restrykcyjnych firmy Thermo Scientific. Dostarczana w zestawie z PEG oraz buforem zawierającym 400mM Tris-HCl, 100mM MgCl2, 100mM DTT, 5mM ATP. Kompatybilna z transformacją bakterii metodą heat-shock - bez konieczności oczyszczania DNA po ligacji.

EL0011

1000U

9

10

AjiI (BmgBI)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 200U

# ER1941

200U

2

11

BauI (BssSI)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 200U

# ER1841

200U

2

12

BcuI (SpeI)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 2000U

# ER1841

2000U

5

13

BshTI (AgeI)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 1000U

# ER1462

1000U

1

14

HincII (HindII)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA,2500U

# ER0492

2500U

1

15

MspI (HpaII)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 5 x 3000U

# ER0542

5X3000U

1

16

MluI

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 5000U

# ER0562

5000U

4

17

NcoI

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 2500U

# ER0572

2500U

5

18

NdeI

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 4000U

# ER0585

4000U

4

19

NsbI(FspI)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 400U

# ER1221

400U

4

20

SalI

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 5x1500U

# ER0642

5X1500U

3

21

SmiI(SwaI)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 1000U

# ER1241

1000U

3

22

NheI

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 2500U

# ER0972

2500U

5

23

Acc65I (Asp718I)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 5000U

# ER0902

5000U

2

24

BamHI

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 5 x 4000U

# ER0052

5X4000U

3

25

BclI

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 5000U

# ER0722

5000U

1

26

BglII

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 2500U

# ER0082

2500U

1

27

Bpu10I

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 200U

# ER1181

200U

1

28

Bpu1102I (BlpI)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 1000U

# ER0092

1000U

2

29

Bsp68I (NruI)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 800U

#ER0111

800U

3

30

Bsu15I (ClaI)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 3000U

# ER0142

3000U

2

31

Cfr42I (SacII)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 2000U

# ER0205

2000U

1

32

Eco105I (SnaBI)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 3000U

# ER0402

3000U

2

33

Eco52I (EagI)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 2500U

# ER0332

2500U

2

34

EcoO109I (DraII)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 2000U

# ER0261

2000U

1

35

EcoRI

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 5 x 5000U

# ER0272

5X5000U

2

36

KspAI (HpaI)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 2500U

# ER1032

2500U

2

37

MlsI (MscI)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 1000U

# ER1212

1000U

1

38

NotI

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 1500U

# ER0592

1500U

5

39

PacI

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 1250U

# ER2202

1250U

3

40

PvuI

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 1500U

# ER0622

1500U

2

41

SacI

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 5 x 1200U

# ER1132

5X1200U

1

42

ScaI

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 5000U

# ER0432

5000U

1

43

SdaI (SbfI)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 1500U

# ER1192

1500U

2

44

SgsI (AscI)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 1500U

# ER1892

1500U

2

45

SmaI

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 2000U

# ER0665

2000U

2

46

XbaI

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 5 x 1500U

# ER0682

5X1500U

2

47

XhoI

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 5 x 2000U

# ER0692

5X2000U

2

48

KpnI

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 4000 U

#ER0521

4000U

1

49

XmaJi (AvrII)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 200 U

#ER1561

200U

2

50

MfeI

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA, 1500 U

# ER0752

1500U

1

51

Ava II (Eco47I)

enzym restrykcyjny hydrolizujący DNA,typu "fast digest" (5-15min)

 

200 reakcji

3

: media -> files -> orders -> 1041


1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna