Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonePobieranie 4.8 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar4.8 Kb.


Znak: SIZP-341/09/08 Mikołajki, 30.04.2008r.

Z A W I A D O M I E N I E
Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego.


Na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem” oferty złożyły firmy:

1. TECHPOM Sp. z o.o. Krzywonoś 21, 06-516 Szydłowo

2. Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. 10-416 Olsztyn ul. Towarowa 9
Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy była cena.
Wartość brutto oferty TECHPOM Sp. z o.o. Krzywonoś 21, 06-516 Szydłowo wynosi: 169.900,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

Wartość brutto oferty Agromy Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. 10-416 Olsztyn ul. Towarowa 9 wynosi: 167.888,70 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 70/100)


W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. 10-416 Olsztyn ul. Towarowa 9

Pobieranie 4.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna