Dowódca 33 Bazy Lotnictwa TransportowegoPobieranie 0.64 Mb.
Strona1/5
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
  1   2   3   4   5

33 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO w Powidzu


ZATWIERDZAM Powidz, dnia 12.04.2015 r.

DOWÓDCA

33 Bazy Lotnictwa Transportowego

…………………..……………………/-/ wz. płk Dariusz PŁÓCIENNIK
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

powyżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)

na

Dostawę schodów pasażerskich regulowanych do samolotów pasażerskich”nr sprawy 15/2016

Ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


z numerem 2016/S 073-127449Powidz 2016


CZĘŚĆ I Nazwa oraz adres Zamawiającego (art. 36 ust. 1 pkt 1 uPzp)
33 Baza Lotnictwa Transportowego

ul. Witkowska 8

62-430 Powidz

tel. 261-544-319

fax. 261-544-332

mail: jw3293.przetargi@wp.mil.pl

NIP: 667- 000- 46-70

REGON: 310188854

Godziny urzędowania: 07:30-15:30;

Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ: www.33bltr.wp.mil.pl;Wykonawcy pobierający SIWZ z wyżej wskazanej strony internetowej są związani wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do treści SIWZ zamieszczonymi na stronie internetowej.
CZĘŚĆ II Tryb udzielenia zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 2 uPzp)
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z art. 39-46 ustawy oraz przepisów wykonawczych do Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 135 000 euro.
CZĘŚĆ III Opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust.1 pkt 3 uPzp)

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa 8 szt. schodów pasażerskich regulowanych do statków powietrznych do poszczególnych Odbiorców wymienionych
  w załączniku nr 10 do SIWZ.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ – Wymagania eksploatacyjno-techniczne (WE-T).

 3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 34969200-9 Schody dla pasażerów do wsiadania do samolotu.

 4. Wykonawca udzieli gwarancji na cały przedmiot zamówienia - schody pasażerskie
  (z wyłączeniem pkt. 5 niniejszej części SIWZ) – na okres minimum 24 miesiące w tym na niezawodną pracę zespołów napędowych i mechanizmów bez limitu kilometrów i/lub mtg liczone od daty podpisania przez Odbiorcę „Protokołu przyjęcia-przekazania” (WE-T 11.1) oraz z serwisowaniem określonym w WE-T pkt. 12.1. Wykonawca w Formularzu cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ oraz w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ powinien podać oferowany okres gwarancji określony w miesiącach. Oferowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

 5. Wykonawca udziela gwarancji na perforację elementów stalowych schodów pasażerskich na okres minimum 60 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Odbiorcę „Protokołu przyjęcia-przekazania”. Wykonawca w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ powinien podać oferowany okres gwarancji określony w miesiącach.

 6. Przedmiot dostawy musi spełniać wymogi:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.),

 • Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
  (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215.),

 • Ustawy z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r., Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.),

 • IATA AHM-920,

 • Norm PN-EN 12312-1, PN-EN 1915-1 i ISO14121-1,

 • Oznakowanie znakiem CE jako deklaracja osoby wprowadzającej dany produkt na rynek, że spełnia on wymagane normy bezpieczeństwa określone przez dyrektywy nowego podejścia, które w polskim prawie znajdują swój wyraz
  w rozporządzeniach wydawanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087),

 • Klauzulą kodyfikacyjną – (zgodnie z załącznikiem nr 1 do WE-T).


CZĘŚĆ IV Termin wykonania zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 4 uPzp)


 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż 31 października 2016r.

 2. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert.


CZĘŚĆ V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (art. 36 ust.1 pkt 5 uPzp)

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
  z zakresu art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące:


 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

W tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę stosownego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek ten spełni Wykonawca, który:

wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 główne dostawy.
Za główną dostawę Zamawiający uznaje dostawę schodów pasażerskich regulowanych do statków powietrznych, o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto.

 1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

W tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę stosownego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

W tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę stosownego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

Ocena spełniania przez Wykonawców w/w warunków dokonana będzie zgodnie


z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń określonych w części VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
CZĘŚĆ VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 6 uPzp); oraz dokumentów składających się na ofertę


 1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty zgodnie z art. 44 uPzp:

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
   o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 uPzp z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ.

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).


 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
  w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

  1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
   i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 6 do SIWZ.

(Za dowody należy uznać poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – lub oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn


o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia).
Zaleca się, aby przedkładane dowody zawierały co najmniej:

 • wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował dostawy których dokumenty dotyczą,

 • wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były dostawy,

 • wskazanie daty wykonania dostaw,

 • wskazanie miejsca wykonania,

 • opinię, że dostawy wykonane zostały należycie.

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie).

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
   (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
   w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),


  1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),


  1. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),


  1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),


  1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
   w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).


 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

  1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. D ustawy Prawo zamówień publicznych) w rozumieniu ustawy
   z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej ( wzór załącznik nr 5 do SIWZ),

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),


 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – ( wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

Powyższe zobowiązanie powinno wskazywać na faktyczną dostępność tych zasobów na użytek wykonawcy w celu realizacji zamówienia, określać w szczególności zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia i formę udostępniania zasobów oraz okres jakiego to zobowiązanie dotyczy.(Minimalnym wymaganiem dla zachowania formy pisemnej jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia. Oświadczenie złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, nie spełnia wymogu formy pisemnej).

 1. UWAGA! Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Części V SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Części VI ust. 5 SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Części VI pkt 3 SIWZ.

 2. Wykonawca nie posiadający doświadczenia i wiedzy niezbędnej do wykonania zamówienia, może wesprzeć się wiedzą podmiotu trzeciego. Wsparcie to nie może polegać tylko na udostępnieniu wiedzy i doświadczenia w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez udostępnienie referencji. Wsparcie niedoświadczonego i nieposiadającego wiedzy wykonawcy musi również występować na etapie wykonania zamówienia, czyli wiąże się z braniem udziału w realizacji części zamówienia.

 3. Stosownie do art. 26 ust. 2e) ustawy Prawo zamówień publicznych podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w części VI ust. 5 SIWZ, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 4. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 6 przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w części VI
  w punkcie 3:

1) ppkt 3.2. - 3.4. i ppkt 3.6. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 • nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    1. ppkt 3.5. SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa
  w pkt 10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,
  w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

 2. Oświadczenie określone w ust. 11, składa się tylko w przypadku, gdy takiego dokumentu nie wydaje się w ogóle, tj. jeżeli przepisy prawa obcego nie umożliwiają wykonawcy uzyskania określonego typu dokumentu.

 3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejsce zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

 4. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały, z napisem „dokumenty uzupełniające”.

Uwaga!

Wejście obcokrajowców na teren 33 Bazy Lotnictwa Transportowego wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnego pozwolenia wydanego przez SKW zgodnie
z decyzją nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. W związku
z tym Wykonawcy zobowiązani są do:


 1. wcześniejszego poinformowania Zamawiającego o fakcie osobistego złożenia oferty, uczestnictwa w jawnym otwarciu ofert w siedzibie zamawiającego oraz osobistym uczestnictwie w podpisywaniu umowy;

 2. wcześniejszego każdorazowego poinformowania Zamawiającego o fakcie zatrudnienia obcokrajowców do realizacji zamówienia.

CZĘŚĆ VII Informacje ogólne dla Wykonawcy


 1. Tryb udzielania wyjaśnień treści Specyfikacji.

  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  2. Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie.

  3. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień zainteresowanemu Wykonawcy jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  4. Zamawiający przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni na stronie internetowej.

 1. Nie przewiduje się zwołania zebrania Oferentów.

 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.


CZĘŚĆ VIII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami (art. 36 ust.1 pkt 7) 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy przekazują pisemnie, w języku polskim, z zastrzeżeniem pkt 2.

 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w języku polskim, za pomocą faksu lub emaila, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

 1. pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,

 2. modyfikacje treści SIWZ,

 3. wniosek Wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedź Zamawiającego,

 4. wniosek o wyjaśnienie oraz wyjaśnienie treści oferty,

 5. wniosek o wyjaśnienie oraz wyjaśnienie dotyczące oświadczeń
  i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy,

 6. wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,

 7. wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy,

 8. informacja o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych, oczywistych omyłek pisarskich oraz innych omyłek polegających na niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,

 9. oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,

 10. wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

 11. oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,

 12. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

 13. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

 14. informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie
  art. 181 ustawy.

 1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podane przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie faksu Wykonawcy.

 3. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane między zamawiającym, a wykonawcą muszą być sporządzone w języku polskim.

 4. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów, składanych przez Wykonawcę, został sporządzony w języku obcym, bez wymaganego tłumaczenia na język polski, nie zostanie on uznany przez Zamawiającego. Tłumaczenie to nie musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 5. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

 1. w zakresie procedury przetargowej:

p. Natalia PAWLICKA

od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7.30 a 15.30,fax 261 544 332, e – mail: jw3293.przetargi@wp.mil.pl

b) w zakresie przedmiotu zamówienia:st. chor. szt. Mariusz GRENDA

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numer faksu nie rodzi skutków prawnych określonych w ustawie Pzp. 1. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
  na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. Przesłanie korespondencji po godzinie 15.30 skutkować będzie zarejestrowaniem, jako poczty przychodzącej, z datą następnego dnia roboczego zamawiającego.

 2. Adresowanie korespondencji do Zamawiającego.

Adres do korespondencji jest zamieszczony na stronie tytułowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane
z przetargiem, w tym ewentualne zapytania lub informacje o wniesieniu odwołania, były kierowane wyłącznie na ten adres i były opatrzone numerem sprawy: 15/2016 oraz dopiskiem:
Przetarg nieograniczony – na dostawę schodów pasażerskich regulowanych do samolotów pasażerskich. Nr sprawy 15/2016”

Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów


z winy wnoszącego. W przypadku przesyłania oferty drogą kurierską do opisania koperty obowiązują również powyższe zasady.
Uwaga! Proszę nie umieszczać nazwisk osób wymienionych w pkt 7 na kopercie z ofertą przetargową ani nie przekazywać kurierowi jako osoby do kontaktu.


 1. Protokół postępowania prowadzony przez zamawiającego jest jawny.
  Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż
  w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.


CZĘŚĆ IX Wymagania dotyczące wadium (art. 36 ust. 1 pkt 8 uPzp)


 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
  Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie
  (do upływu terminu składania ofert) lub nie zabezpieczenie oferty ustawową formą wadium spowoduje, iż oferta nie będzie rozpatrywana, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp,
  a jego oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp zostanie uznana za odrzuconą.

 3. Wadium musi być wniesione na cały okres terminu związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

 4. Wadium można wnieść w formie:

  1. pieniężnej;

  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  3. gwarancjach bankowych;

  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)

   1. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego NBP o/Poznań nr 95 1010 1469 0016 9013 9120 1000
    z dopiskiem : „Wadium –Nr sprawy 15/2016”.

   2. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w formie pieniężnej wpłacono
    w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego (godzina i minuta, np. jeżeli termin składania ofert upływa
    o godz.9:30 a wadium wpłynie o godz. 9:40 Zamawiający uzna że nie wpłynęło
    w terminie). W wymienionym przypadku dołączenie do oferty polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego (przed upływem terminu składania ofert) wniesienia wadium przez Wykonawcę.

   3. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz Wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium potwierdzoną za zgodność
    z oryginałem i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji konieczne jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

   4. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.


CZĘŚĆ X Termin związania ofertą (art. 36 ust. 1 pkt 9 uPzp)


 1. Termin związania ofertą upływa po 60 dniach.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się jeden raz do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


CZĘŚĆ XI Opis sposobu przygotowania oferty (art. 36 ust. 1 pkt 10 uPzp)


 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

  1. wypełniony i podpisany formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ

  2. wypełniony i podpisany formularz cenowy - wg załącznika nr 2 do SIWZ

  3. dokumenty, o których mowa w części VI niniejszej Specyfikacji.

  4. dokument potwierdzający uprawnienia do podpisania oferty (o ile nie wynika
   to z dokumentów dołączonych do oferty) lub w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa
   w pkt 2. lit c) niniejszej części.

  5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie- Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie.

  6. dowód wniesienia wadium.

 2. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

  1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia
   i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego.

  2. Wymagane jest, aby oferta była sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym pod rygorem nieważności.

  3. Oferta oraz wszystkie załączniki, dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym – należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie lub dokument potwierdzający uprawnienia do podpisania oferty (w przypadku kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

  4. Wszystkie zapisane strony oferty, w tym strony wszystkich załączników muszą być ponumerowane, ułożone w kolejności wskazanej w pkt 1 niniejszej części, podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, trwale spięte i ostemplowane pieczątką firmową Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga numerowania, podpisywania i ostemplowania czystych stron.

  5. Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopia dokumentu (każda strona zawierająca informację) musi być potwierdzona „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez osobę reprezentującą firmę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

  6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie pola i pozycje tych załączników powinny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SIWZ.

  7. Poprawki lub zmiany w tekście muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr
   i liczb należy pisać wyrazami.

  8. Cena ofertowa musi być podana cyfrowo i słownie w PLN.

  9. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko 1 ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję.

  10. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

  11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  12. Wykonawcy składają oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  13. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz
   z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 1. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum, spółki cywilne):

  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w części V i VI SIWZ.
   W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie wymagał sporządzenia i podpisania przez podmioty występujące wspólnie umowy regulującej współpracę tychże podmiotów zawierająca w swojej treści następujące postanowienia:

 • wpis dotyczący zakazu rozwiązania umowy, zmian treści umowy konsorcjalnej oraz zmian członków konsorcjum bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego,

 • zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,

 • solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,

  1. Umowa nie może być podpisana na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia określony w umowie. Umowę konsorcjalną podpisaną przez wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum należy złożyć przed podpisaniem umowy. Termin złożenia umowy zostanie określony po zakończeniu postępowania.

  2. W umowie i ofercie należy wskazać lidera konsorcjum – jako reprezentanta Wykonawców – z którym zostanie zawarta umowa. Reprezentant konsorcjum winien być również upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego
   z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu. Dotyczy to również płatności za wykonanie zamówienia.

UWAGA: reprezentant Wykonawców powinien dołączyć do składanej oferty pisemne pełnomocnictwo (upoważnienie) do występowania w imieniu konsorcjum. Pełnomocnictwo (upoważnienie) to powinno jednoznacznie określać powstępowanie, do którego się odnosi i obejmować wszelkie czynności związane z prowadzeniem postępowania i być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów konsorcjum. Wszelkie opłaty związane z ustanowieniem pełnomocnictwa (upoważnienia) ponosi Wykonawca.

  1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ zobowiązany jest złożyć każdy
   z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców.

  2. Wszelkie informacje zawarte w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla każdego z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum.

  3. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

 1. Postanowienia dotyczące dokumentów zastrzeżonych:

Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 roku, nr 47, poz. 211 z późn. zm.), które nie mogą być udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą: "nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" i załączone jako odrębna część nie załączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.UWAGA!!!

Zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca zastrzega informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa, na dzień składania ofert wykazuje zasadność zastrzeżenia.

Minimalnym wymogiem dla skuteczności powyższych działań jest wykazanie na dzień składania ofert, że spełnione są łącznie następujące przesłanki: • informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,

 • informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

 • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

 1. Opakowanie i oznakowanie ofert

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zapieczętowanej
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oznakowanej w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony – na dostawę schodów pasażerskich regulowanych do samolotów pasażerskich. Nr sprawy 15/2016”
NIE OTWIERAĆ przed 24.05.2016 r. godz. 10:00>

Poza powyższym oznaczeniem należy zamieścić nazwę i adres Zamawiającego:


33 Baza Lotnictwa Transportowego

Kancelaria Jawna - pokój nr 118

ul. Witkowska 8,

62-430 Powidz
oraz nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów Wykonawcy.

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert, a także


w przypadku przesyłania oferty drogą pocztową lub przy wykorzystaniu usług firm kurierskich albo złożenia w innym miejscu niż określone przez Zamawiającego w rozdziale XI niniejszej SIWZ, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej nie otwarcie podczas sesji jawnego otwarcia ofert lub też

przedterminowe otwarcie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się dzień i godzinę zarejestrowania w kancelarii jawnej.


CZĘŚĆ XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 36 ust. 1 pkt 11 uPzp)  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna