Dowódca 33 Bazy Lotnictwa Transportowego


Miejsce i termin składania ofertPobieranie 0.64 Mb.
Strona2/5
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5

Miejsce i termin składania ofert


 1. Oferty należy składać (lub przesłać) w kancelarii jawnej Zamawiającego – 33 Baza Lotnictwa Transportowego, ul. Witkowska nr 8, 62-430 Powidz,
  pokój nr 118 w terminie do dnia 24.05.2015 r. do godz. 9.30.


 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

 3. Przy składaniu oferty Wykonawcy na jego wniosek wydawane jest pokwitowanie.

 4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 5. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane
  i zaadresowane na adres zamawiającego i dodatkowo opatrzone napisem „ZMIANA”, natomiast w przypadku wycofania oferty – należy złożyć pisemne powiadomienie opatrzone napisem „WYCOFANIE” ( te oferty nie będą otwierane).

 6. Dla zachowania terminu składania ofert Wykonawca powinien uwzględnić czas potrzebny na wystawienie, przez osobę pełniącą służbę w biurze przepustek, przepustki upoważniającej do wejścia do kancelarii jawnej Zamawiającego. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w kancelarii jawnej.Miejsce i termin otwarcia ofert


  1. Oferty będą otwierane w dniu 24.05.2016 r. o godz. 10.00 , w pokoju nr 230
   w budynku Sztabu 33 BLTr.

  2. Otwarcie ofert jest jawne (art. 86 ustawy Pzp). Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Na wniosek Wykonawców nie uczestniczących przy otwarciu ofert informacje te zostaną niezwłocznie przekazane.


CZĘŚĆ XIII Czynności przetargowe prowadzić będzie komisja przetargowa wyznaczona Rozkazem Dowódcy Jednostki Wojskowej 3293
w Powidzu 1. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach /opakowaniach/ naruszonych będą traktowane, jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia.

 2. Oferty wycofane będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty.

 3. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych.

 4. Oferty spełniające warunki formalne podlegają dalszej ocenie:

  1. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

  2. niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmiany w treści złożonej oferty.

  3. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


CZĘŚĆ XIV Opis sposobu obliczenia ceny (art. 36 ust. 1 pkt 12 uPzp)


 1. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny Zamawiający
  do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto całego zamówienia.

 2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN brutto cyfrowo
  i słownie, z uwzględnieniem należnego podatku VAT naliczonego zgodnie
  z obowiązującymi w terminie składania ofert przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wpisać do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) cenę brutto wynikającą z formularza cenowego (Załącznik nr 2 do SIWZ) dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości.

 3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
  w załączniku nr 8 do SIWZ oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego we wzorze umowy zawartej w załączniku nr 9 do SIWZ.

 4. Cena może być tylko jedna i nie dopuszcza się wariantowości cen.

 5. W formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) należy podać w poszczególnych kolumnach:

 1. Kolumna nr 4 - Wykonawca zobowiązany jest wpisać cyfrowo oferowany parametr lub ilość, natomiast przy wymaganiach opisowych, stwierdzenie – spełnia (jeśli spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego) lub nie spełnia
  ( jeśli tych wymagań nie spełnia).

 1. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 1. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

 2. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0, 5 grosza pomija się, a końcówki 0, 5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Przykład: liczba 1,275 to w zaokrągleniu 1,28

liczba 1,274 to w zaokrągleniu 1,27


CZĘŚĆ XV Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust.1 pkt 13)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium, wg wzoru przedstawionego w tabeli:


LP= A+B
KRYTERIUM

RANGA (%)

A

Liczba punktów uzyskanych w kryterium - cena brutto

70

B

Termin realizacji zamówienia

10

C

Okres gwarancji wraz z serwisowaniem w okresie gwarancji (pkt. 11.1 i 12.1 do WE-T)

20

LP

Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną

RAZEM 100


A Oferta z najniższą ceną otrzyma 70 punktów. Punktacja za ceny kolejnych ofert wyznaczona zostanie według poniższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium 70%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
cena oferowana minimalna brutto

Ilość punktów = --------------------------------------------------- x 70% x 100

cena badanej oferty brutto
B Oferta z najkrótszym terminem realizacji dostaw otrzyma 10 punktów. Przez termin realizacji dostawy rozumie się czas dostawy przedmiotu zamówienia. Punktacja za termin realizacji dostawy:


 • Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin realizacji dostawy w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2016r.- Zamawiający przyzna 10 pkt.

 • Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin realizacji dostawy w okresie od dnia 30.09.2016r. do dnia 31.10.2016r. - Zamawiający przyzna 0 pkt.

Wymagany termin realizacji zamówienia zgodnie z częścią IV SIWZ nie później niż 31 października 2016r.


Oferta Wykonawcy, który zaoferuje realizację zamówienia w terminie dłuższym niż 31.10.2016r. zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jeśli Wykonawca nie określi w formularzu ofertowym terminu dostawy wówczas Zamawiający uzna, iż termin realizacji zamówienia to 31.10.2016r. i nie przyzna dodatkowych punktów.
C Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 20 punktów. Punktacja za okres gwarancji kolejnych ofert wyznaczona zostanie według poniższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium 20%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

okres gwarancji wraz z serwisowaniem

badanej oferty*

Ilość punktów = ------------------------------------------------------- x 20% x 100

najdłuższy okres gwarancji wraz

z serwisowaniem spośród

złożonych ofert**
*zaoferowany okres gwarancji wraz z serwisowaniem nie może być krótszy niż 24 miesięcy;

**zaoferowany okres gwarancji wraz z serwisowaniem nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na cały przedmiot zamówienia - schody pasażerskie (z wyłączeniem Części III pkt. 5 SIWZ) w tym na niezawodną pracę zespołów napędowych i mechanizmów bez limitu kilometrów i/lub mtg liczone od daty podpisania „protokołu przyjęcia-przekazania” przedmiotu umowy ( WE-T pkt 11.1) wraz z serwisowaniem określonym w WE-t pkt 12.1 na minimum 24 miesięcy.
Wykonawca, który poda taki termin ( 24 m-ce) nie otrzyma dodatkowych punktów
w kryterium– „Okres gwarancji wraz z serwisowaniem w okresie gwarancji (pkt. 11.1 i 12.1)”.
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wypełni zobowiązania dotyczącego „okresu gwarancji wraz z serwisowaniem w okresie gwarancji”, Zamawiający uzna, że gwarancja wraz z serwisowaniem w okresie gwarancji zostanie udzielona na 24 miesiące.

Jeżeli wykonawca zaproponuje „okres gwarancji wraz z serwisowaniem w okresie gwarancji” dłuższym niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji wraz z serwisowaniem w okresie gwarancji” zostanie mu policzony termin 60 miesięcy jako maksymalny zgodny z żądaniem zamawiającego.


LP=A+B+C

Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane (liczone do dwóch miejsc po przecinku). Oferta, która uzyska największą sumę punktów oraz jest zgodna


z treścią SIWZ i ustawą Pzp, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i okresu gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.


CZĘŚĆ XVI Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust. 1 pkt 14 uPzp)


 1. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię
  i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona
  i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 4. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w punkcie 1 a) niniejszej części na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – na tablicy ogłoszeń JW. 3293.

 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia na piśmie Wykonawców, którzy ubiegali się
  o udzielenie zamówienia. Wynik postępowania zostanie przesłany faksem.

 3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu, albo 15 dni, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób, (gdy przesłanie zawiadomienia za pośrednictwem faksu nie będzie możliwe), jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.

 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ,zobowiązany będzie dostarczyć na 7 dni przed podpisaniem umowy Zamawiającemu oraz Szefostwu Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (ul. Radiowa 2,
  00-908 Warszawa), w formie elektronicznej oraz pisemnej:

 1. wzór karty gwarancyjnej, zawierającej warunki gwarancji, które nie mogą zawierać postanowień mniej korzystnych niż umowa wraz załącznikami oraz ofertą;

 2. wykaz kosztów eksploatacyjnych sprzętu po okresie gwarancyjnym w oparciu
  o cykl obsługowo-naprawczy. Wykaz powinien zawierać koszty czynności obsługowych , materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. Musi być zgodny z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR). Przesłane dokumenty będą stanowić załączniki do umowy.

 1. Zamawiający rozumie i uzna za uchylanie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy w przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy lub nie przedstawi dokumentów, o których mowa w części XVI pkt 5 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą
  z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu i podanych
  w dokumentacji przetargowej.

 3. Oferent powinien przybyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce, w celu podpisania umowy według warunków podanych w niniejszej dokumentacji przetargowej.

 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki,
  o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

 5. Jeżeli w wyniku postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców występujących wspólnie, będą oni zobowiązani przedłożyć zamawiającemu przed zawarciem umowy kopię umowy regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. umowę spółki cywilnej wraz z kolejnymi aneksami lub umowę konsorcjum, chyba, że takie umowy zostały załączone w ofercie Wykonawcy).

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej dokumentacji przetargowej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)


CZĘŚĆ XVII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 36 ust.1 pkt 15 uPzp)
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
CZĘŚĆ XVIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach (art. 36 ust.1 pkt 16 uPzp)


  1. Warunki umowy określają wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Umowa wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej (art.139 ust.2 ustawy Pzp.)

  2. Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie niezmieniającym istotnych postanowień w stosunku do treści oferty.

  3. Zamawiający zgodnie z art. 144 uPzp przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

 1. zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców w przypadku gdy w szczególności podwykonawca wadliwie wykonuje umowę w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości/likwidacji podwykonawcy.

 2. zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu.

 3. zmiany części zamówienia powierzonej podwykonawcom, a także rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy,
  w szczególności gdy konieczność powierzenia przez wykonawcę prac podwykonawcy jest spowodowana rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację zamówienia.

 4. udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty.

  1. Wszelkie zmiany zostaną wprowadzone na poniższych zasadach łącznie:

 1. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnego aneksu,

 2. Zmiany w zapisach umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron,

 3. Jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.


CZĘŚĆ XIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 17 uPzp) 1. Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej
  z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 2. Odwołanie wnosi się:

  • w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, Pzp (faksem lub elektronicznie) albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).

 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

  • 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

 4. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się:

  • w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust. 2 uPzp.

 7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

 8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego
  w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

 1. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).


CZĘŚĆ XX Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust.2 (art. 36 ust. 2 ppkt 10 uPzp)


     1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

     2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

     3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

     4. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne czyny.

CZĘŚĆ XXI Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 (art. 36 ust. 2 pkt 3 uPzp)
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

CZĘŚĆ XXII Oferty częściowe, oferty wariantowe (art. 36 ust. 2 pkt 1 i 4 uPzp)
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.


CZĘŚĆ XXIII Lista załączników
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

 2. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

 3. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ.

 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ.

 5. Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – załącznik nr 5 do SIWZ.

 6. Wykaz głównych dostaw – załącznik nr 6 do SIWZ.

 7. Wzór zobowiązania – załącznik nr 7 do SIWZ.

 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – (WE-T) - załącznik nr 8 do SIWZ.

 9. Wzór umowy – załącznik nr 9 do SIWZ.

 10. Wykaz odbiorców – załącznik nr 10 do SIWZ.

 11. Protokół przyjęcia - przekazania – załącznik nr 11 do SIWZ.

 12. Protokół reklamacji – załącznik nr 12 do SIWZ.Załącznik nr 1 do SIWZ

Dane Zamawiającego:


33 Baza Lotnictwa Transportowego

ul. Witkowska 8

62-430 Powidz
FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego naDostawę schodów pasażerskich regulowanych do samolotów pasażerskich” – nr sprawy 15/2016składam niniejszą ofertę samodzielnie *

Nazwa (firma) Wykonawcy …………………….……………………………………………………………....................................

Adres siedziby …………………………..………………………………………………………………........................

Adres do korespondencji ………………………………………..…………………………………………………………………..

nr telefonu: ………………………. nr fax: ……………………. e-mail: ………………..………..….

NIP………………………………………………………..………………………………………………

REGON ………………………………………...………………………………………………………..
Ofertę składam w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna*)*

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /jeżeli dotyczy/


Lider: …………………………………………… Adres: …………………………..………………….

NIP: ………………………………………………………………………………………………………

REGON: …………………………..……………………………………………………………………..

Partnerzy:

Nazwa: ………………………………………… Adres: ………………….……………………………

NIP:…………………………………………………………………….…………………………………

REGON: ………………………………………………………………………..………………………..


Nazwa: ………………………………………… Adres: ……………………………………….………

NIP: ………………………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………………………………………..………………………………………..
Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest:

Imię i nazwisko: …….…………………………………………………………...……………….……

tel. Kontaktowy: …………………… nr fax: ……….………… e-mail: ……………………………


 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi
  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (WE-T) za łączną kwotę wynagrodzenia:

.................................................................................... zł brutto

(słownie: ................................................................................................................................)


w tym podatek VAT według obowiązującej stawki................%


 1. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na cały przedmiot zamówienia – schody pasażerskie (z wyłączeniem gwarancji na perforację elementów stalowych) w tym na niezawodną pracę zespołów napędowych i mechanizmów bez limitu kilometrów i/lub mtg liczone od daty podpisania przez Odbiorcę „Protokołu przyjęcia-przekazania” (WE-T 11.1) oraz z serwisowaniem określonym w WE-T pkt 12.1 na okres …… miesiące/ęcy.


Wykonawca udzieli gwarancji na cały przedmiot zamówienia (z wyłączeniem pkt. 5 niniejszej części SIWZ) – schody pasażerskie na okres minimum 24 miesiące w tym na niezawodną pracę zespołów napędowych i mechanizmów bez limitu kilometrów i/lub mtg liczone od daty podpisania przez Odbiorcę „Protokołu przyjęcia-przekazania” oraz z serwisowaniem określonym w WE-T pkt. 21.1.


 1. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na perforację elementów stalowych schodów pasażerskich na okres ……… miesięcy.

(Wypełnia Wykonawca)

Wykonawca udziela gwarancji na perforację elementów stalowych schodów pasażerskich na okres minimum 60 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Odbiorcę „Protokołu przyjęcia-przekazania”.


 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
  oraz wszelkimi jej modyfikacjami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania; nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne i niezbędne informacje dla przygotowania niniejszej oferty.

 2. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie i na zasadach określonych we wzorze umowy wraz z załącznikami.

 3. Oświadczamy, że umieszczony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach podanych we wzorze umowy, w miejscu
  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 5. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas 30 dni od terminu składania ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 6. Wadium w kwocie............................PLN zostało wniesione w formie................................. (potwierdzenie wniesienia w załączeniu). Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, wadium proszę zwrócić na nr konta ………………………………………………………

 7. Oświadczamy, że pod groźbą odpowiedzialności karnej i wykluczenia z postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego za złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik postępowania załączone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe i opisują stan faktyczny, prawny, aktualny na dzień złożenia oferty.

 8. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być ogólnie udostępnione:

  1. …………………………………

  2. …………………………………

  3. …………………………………

 9. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy bez udziału podwykonawców /
  z udziałem podwykonawców*
  (niepotrzebne skreślić), którzy zrealizują następujące części zamówienia:

Lp.

Nazwa części zamówienia powierzona Podwykonawcy

*niepotrzebne skreślić

 1. Załącznikami do niniejszej oferty są :

......................................................

.......................................................


Data, ........................................
Podpisano
/ Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/


Załącznik nr 2 do SIWZ


FORMULARZ CENOWY
Zakup oraz dostawa schodów pasażerskich regulowanych do statków powietrznych w ilości 8 sztuk.


Nazwa/Producent/Marka/Typ/Model/

Inne oznaczeniaIlość

(szt.)


Cena jednostkowa

brutto


Wartość

brutto


(PLN)

(kolumna nr 2x3)1

2

3

4
8


Wartość brutto słownie:


……………………………………………………………………………………….


WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE SCHODY PASAŻERSKIE REGULOWANE

J.m.

Dane techniczne / wymagalność

Oferta wykonawcy

1.

2.

3.

4.

Dane ogólne

1.1

Obsługa samolotów w zakresie wysokości

[mm]

2400 – 5800
1.2

Kompatybilne z samolotami:
tak
 1. A380, A340, A330 A320

 1. B787, B777, B767, B757, B747

 1. DC 10

1.3

Pomost podnoszony przez siłownik hydrauliczny sterowany pompą hydrauliczną o napędzie elektrycznym
tak
1.4

Elektryczne ustawienie wysokości roboczej schodów
tak
1.5

Pulpity sterujące precyzyjnym pozycjonowaniem schodów względem drzwi i kadłuba samolotu dostępne z poziomu gruntu
tak
1.6

Umieszczone na dwuosiowym podwoziu (przednia oś skrętna usytuowana od strony pomostu wejścia do samolotu)
tak
1.7

Sposób przemieszczania
ciągniony
1.8

Obsługa przez jednego operatora
tak
1.9

Rama i konstrukcja nośna ze stali wytrzymałościowej zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie farbami nawierzchniowymi .
tak
Obciążenia

2.1

Ciężar własny

[kg]

---
2.2

Maksymalne obciążenie na stopień

[kg]

min. 180
2.3

Maksymalne obciążenie przodu platformy

[kg]

min. 600
2.4

Nacisk na oś przednią/tylną

[kg]

---
Koła

3.1

Rodzaj ogumienia
pełne elastyczne

/pneumatyczne
3.2

Liczba kół przód/tył
2/2
3.3

Rozstaw kół

[mm]

---
Podstawowe wymiary

4.1

Minimalna wysokość przodu platformy

[mm]

2400
4.2

Maksymalna wysokość przodu platformy

[mm]

5800
4.3

Wysokość burt

[mm]

min. 1100
4.4

Wymiary górnej platformy

[mm]

min. 1600x2000
4.5

Długość całkowita

[mm]

---
4.6

Szerokość stopni schodów

[mm]

min. 1200
4.7

Szerokość całkowita

[mm]

---
4.8

Wysokość transportowa

[mm]

---
4.9

Promień skrętu

[mm]

---
Osiągi

5.1

Maksymalna prędkość holowania

[km/h]

---
5.2

Zdolność pokonywania wzniesień

%

---
5.3

Hamulec postojowy
hydrauliczny
Wymagania dodatkowe

6.1

System napędu własnego do ustawiania schodów pod samolotem
tak
6.2

Dyszel uniwersalny (oczko i amortyzator sprężynowy)
tak
6.3

Cztery podpory stabilizacyjne, pozycjonowane hydraulicznie
tak
6.4

Automatyczne zamki do zabezpieczenia ustawień stabilizatorów i siłownika podnoszenia pomostu schodów
tak
6.5

Stopnie i górna platforma pokryte antypoślizgowym aluminium
tak
6.6

Zabezpieczenie platformy od strony kadłuba odbojnikiem kauczukowym
tak
6.7

Oświetlenie LED ciągu schodowego

i górnej platformy


tak
6.8

Oświetlenie pola pracy - szperacze
tak
6.9

Wyposażone w awaryjną pompę ręczną, służącą do opuszczania i podnoszenia pomostu i stabilizatorów
tak
6.10

Zabezpieczenie schodów podczas pracy jak i postoju poprzez układ hydraulicznych stabilizatorów
tak
6.11

Przesuwane w dwie strony poręcze górnej platformy z gumowymi odbojnikami
tak
6.12

Zakres pracy urządzenia – gorąca strefa klimatyczna / chłodne warunki kontynentalne
tak/tak
6.13

Powłoki galwanizowane i malowane
standard producenta
6.14

Wyposażone w zintegrowane urządzenie do ładowania baterii akumulatorowych, pracujące w trybie automatycznego nadzorowania procesu ładowania baterii.
tak
Znakowanie

7.1

Oznakowanie przyrządów sterujących
tak
7.2

Graficzne oznakowanie środka ciężkości na bokach schodów
tak
7.3

Sposób mocowania zawiesi przedstawiony graficznie na boku schodów
tak
7.4

Spełnienie wymagań dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej potwierdzone znakiem CE
tak
7.5

Oznakowanie kodem kreskowym zgodnie z decyzją MON Nr 3 z dnia 03.01.2014r. w sprawie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej
tak
7.6

Wszystkie wskaźniki i przełączniki opisane w języku polskim
tak
Transport

8.1

Wyposażenie w uchwyty i odciąg (oświadczenie producenta zgodności
z normą PN-EN 12195-2) niezbędne do zabezpieczenia sprzętu podczas transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego
tak
8.2

określenie warunków technicznych wymaganych podczas transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego
tak
8.3

Instalacje ciśnieniowe przystosowane do transportu lotniczego
tak
Wymagania bezpieczeństwa

9.1

Urządzenia ostrzegawcze
tak
9.2

Stabilność przy obciążeniach wiatrowych

[km/h]

min. 75
9.3

Oświetlenie zgodne z ustawą „prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
tak
9.4

Sprzęt ppoż zgodny z obowiązującymi przepisami
tak
9.5

Oznakowanie elementów sterowniczych
tak
9.6

Wyposażenie w burty ochronne
tak
9.7

Spełnienie wymagań stateczności
deklaracja producenta
9.8

Schody wyposażone w pasy bezpieczeństwa na wejściu jak i pomoście górnym
tak
Spełnienie przepisów i norm

10.1

Przedmiot dostawy powinien spełniać wymagania ustawy z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2000r., Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.)
tak
10.2

Zgodne z IATA AHM-920
tak
10.3

Zgodnie z norma PN-EN 12312-1,

PN-EN 1915-1 i ISO14121-1


tak
10.4

Przepisy BHP Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.02 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.)
tak
10.5

Oznakowanie znakiem CE jako deklaracja osoby wprowadzającej dany produkt na rynek, że spełnia on wymagane normy bezpieczeństwa określone przez dyrektywy nowego podejścia, które w polskim prawie znajdują swój wyraz w rozporządzeniach wydawanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087).
tak
10.6

Klauzula kodyfikacyjna (Załącznik Nr 1)
tak
Gwarancja

11.1

Niezawodna praca zespołów napędowych i mechanizmów bez limitu kilometrów i/lub mtg liczone od daty podpisania przez Odbiorcę „Protokółu przyjęcia-przekazania”

m-ce

min. 24
11.2

Bezpłatne usunięcie niesprawności lub naprawa w autoryzowanych stacjach serwisowych licząc od daty zgłoszenia niesprawności do daty zgłoszenia gotowości do odbioru po wykonanej naprawie z jednoczesnym przedłużeniem okresu gwarancji o okres naprawy

dni

max. 14
11.3

gwarancja na perforację elementów stalowych

m-ce

min. 60
Serwis

12.1

W okresie gwarancji koszty usług serwisowych (tzn. wszystkich czynności, które wykonuje serwis w okresie gwarancji konieczne do utrzymania sprzętu w sprawności technicznej wynikające z zapisów instrukcji eksploatacji sprzętu oraz warunków gwarancji), oraz materiały eksploatacyjne, części zamienne i dojazdy ekipy serwisowej, realizowane są w ramach wartości umowy

m-ce

24
12.2

W okresie pogwarancyjnym zabezpieczenie w części zamienne
i zespoły, w tym również po zakończeniu produkcji dostarczonego typu sprzętu oraz zapewnienie usług serwisowych
w autoryzowanych punktach na terenie kraju i poza granicami kraju

m-ce

min. 120
12.3

Oferowany sprzęt musi posiadać możliwość używania materiałów eksploatacyjnych co najmniej trzech producentów
tak
Dokumentacja

13.1

 1. Dostarczenie do każdego egzemplarza sprzętu w formie wydawnictwa i w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD):

 1. dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) – 2 kpl.,

 2. katalogu części zamiennych w języku polskim wraz z wykazem punktów serwisowych w kraju i zagranicą – 2 kpl.,

 3. instrukcji przygotowania i przewozu sprzętu transportem lotniczym, morskim, kolejowym i drogowym – 2 kpl.,

 4. wykaz dopuszczonych przez producenta materiałów eksploatacyjnych uwzględniający nazwy handlowe produktów, nazwę producenta oraz ich zastosowanie.
tak 1. Dostarczenie do Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa) oraz do Realizatora umowy w formie wydawnictwa i w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) :

 1. ww. dokumentacji – 1 kpl.,

 2. szczegółowe dane techniczne

 3. Wykaz pozycji do kodyfikacji – Załącznik Nr 2. Opracowany na podstawie katalogu części zamiennych, obejmujący wszystkie jego pozycje

 4. zdjęcia przedmiotowego sprzętu w formie elektronicznej i papierowej. Format A5-A4 w trzech rzutach (przód, tył i perspektywa).

 5. protokół dozoru technicznego w zakresie wstępnej oceny zgodności z ustawą z 21 grudnia z 2000r. o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z późn. zm.

 1. Dokumentacja wydana przez producenta musi być przetłumaczona na język polski oraz potwierdzenia za zgodność przez tłumacza przysięgłego.

 2. Wersje elektroniczne wszystkich dokumentów muszą być edytowalne, niedopuszczalne są skany dokumentów.

 3. DTR powinna zawierać wszystkie etapy obsług i ich pełny (szczegółowy) zakres łącznie ze sprawdzeniem poszczególnych elementów sprzętu i wymianą materiałów eksploatacyjnych

 4. Wyżej wymieniona dokumentacja jest integralną częścią przedmiotu umowy.
tak
13.2

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, na 7 dni przed terminem podpisania umowy, Zamawiającemu oraz Szefostwu Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk w formie elektronicznej (płyta CD/DVD) oraz pisemnej :

a) wzór karty gwarancyjnej, zawierającej warunki gwarancji, które nie mogą zawierać postanowień mniej korzystnych niż umowa wraz z załącznikami oraz ofertą;

b) wykaz kosztów eksploatacyjnych sprzętu po okresie gwarancyjnym w oparciu o cykl obsługowo-naprawczy. Wykaz powinien zawierać koszty czynności obsługowych, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. Musi być zgodny z DTR.

Przesłane dokumenty będą stanowić załączniki do właściwej umowy.


tak
Logistyczne

14.1

Producent przeszkoli po 4 osoby na każdy egzemplarz sprzętu (do 14 dni liczonych od daty dostawy), w siedzibie odbiorcy.
tak
14.2

Producent zapewni przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi wyrobu oraz przeszkolenie w zakresie serwisu podstawowego (podstawowe naprawy, wymiana części lub zespołów, konserwacja wyrobu). Szczegółowy zakres przeszkolenia będzie przedmiotem zapisu w umowie na dostawę wyrobu.
tak
14.3

Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenie lub Certyfikaty producenta. Wzory w/w dokumentów będą uzgodnione pomiędzy Stronami.
tak
14.4

Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania wymaga potwierdzenia przez odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania.
tak
Odbiór

15.1

Fabrycznie nowy wyprodukowany w roku dostawy
tak
15.2

Dostawa loco magazyn Odbiorcy na terenie kraju na koszt Dostawcy
tak
15.3

Odbiór jakościowy przedmiotu zamówienia przeprowadzony będzie we wskazanych w umowie miejscach dostawy przez komisję wyznaczoną, którą powoła Zamawiający (realizator zadania) w porozumieniu z gestorem sprzętu.
W skład komisji wchodzą przedstawiciele Zamawiającego (realizatora zadania)
i użytkownika sprzętu - specjaliści.
tak
Wykonawca zobowiązany jest wpisać cyfrowo oferowany parametr lub ilość, ewentualnie przy wymaganiach opisowych, stwierdzenie – „spełnia/nie spełnia”.
Podpisano

/ Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/


Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna