Dowódca 33 Bazy Lotnictwa TransportowegoPobieranie 0.64 Mb.
Strona3/5
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5


Załącznik nr 3 do SIWZ


Nazwa(y)Wykonawcy (ów): …………………………………………………………………

Siedziba ………………………………………………………………...

…………………………………………………………………

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Dostawę schodów pasażerskich regulowanych do samolotów pasażerskich” – nr sprawy 15/2016

oświadczamy, że na dzień składania ofert :


Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Posiadamy wiedzę i doświadczenie,
Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


Data ........................................

Podpisano
/ Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/


Załącznik nr 4 do SIWZNazwa(y)Wykonawcy (ów): …………………………………………………………………

Siedziba ………………………………………………………………...

…………………………………………………………………

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Dostawę schodów pasażerskich regulowanych do samolotów pasażerskich” – nr sprawy 15/2016


oświadczamy, że na dzień składania ofert :
nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Data, ........................................

Podpisano

…………………………………………………..


/ Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/Załącznik nr 5 do SIWZ


Nazwa(y)Wykonawcy (ów): …………………………………………………………………

Siedziba ………………………………………………………………...

…………………………………………………………………INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Jednostkę Wojskową 3293 w Powidzu naDostawę schodów pasażerskich regulowanych do samolotów pasażerskich” – nr sprawy 15/2016


informuję(my), że Wykonawca, którego reprezentuję(jemy)

nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)*
należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)* składającej się z następujących podmiotów:

Nazwa podmiotu

Adres


Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert


Data ........................................

Podpisano

……………………………………………………


/ Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZNazwa(y)Wykonawcy (ów): …………………………………………………………………

Siedziba ………………………………………………………………...

…………………………………………………………………


WYKAZ DOSTAW

wykonanych w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę schodów pasażerskich regulowanych do samolotów pasażerskich” – nr sprawy 15/2016

oświadczam/y, że wykazujemy się doświadczeniem polegającym na wykonaniu


w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujących dostaw odpowiadających wymaganiom Zamawiającego:


Lp.

Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana /nazwa, adres/

Przedmiot zamówienia

Wartość zamówienia brutto (PLN)

Data wykonania zamówienia
Za główną dostawę Zamawiający uznaje dostawę schodów pasażerskich regulowanych do statków powietrznych, o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto.
Należy załączyć dowody głównych dostaw, określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

Data, ........................................

Podpisano
/ Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/


Załącznik nr 7 do SIWZ

(jeżeli dotyczy)

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ................................................................................ będąc(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

.............................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
o ś w i a d c z a m(/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), odda Wykonawcy:

....................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)
do dyspozycji niezbędne zasoby1

....................................................................................................................................................(zakres udostępnianych zasobów)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na Dostawę schodów pasażerskich regulowanych do samolotów pasażerskich” – nr sprawy 15/2016, przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Zakres zobowiązania:

       1. Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2:

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 1. Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą3:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................Ponadto oświadczamy, iż solidarnie z Wykonawcą ponosimy odpowiedzialność za szkodę powstałą u Zamawiającego z powodu nieudostępnienia zasobów, do których zobowiązaliśmy się w niniejszym dokumencie.
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

...........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

___________________________________________________

  1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

 • wiedza i doświadczenie

 • potencjał techniczny (rodzaj, nazwa, model)

 • osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynności)

 • zdolności finansowe i ekonomiczne

  1. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

3. np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy

Załącznik nr 8 do SIWZ

(załącznik nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(WE-T)
WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE SCHODY PASAŻERSKIE REGULOWANE

J.m.

Dane techniczne / wymagalność

Dane ogólne

1.1

Obsługa samolotów w zakresie wysokości

[mm]

2400 – 5800

1.2

Kompatybilne z samolotami:
tak

 1. A380, A340, A330 A320

 1. B787, B777, B767, B757, B747

 1. DC 10

1.3

Pomost podnoszony przez siłownik hydrauliczny sterowany pompą hydrauliczną o napędzie elektrycznym
tak

1.4

Elektryczne ustawienie wysokości roboczej schodów
tak

1.5

Pulpity sterujące precyzyjnym pozycjonowaniem schodów względem drzwi i kadłuba samolotu dostępne z poziomu gruntu
tak

1.6

Umieszczone na dwuosiowym podwoziu (przednia oś skrętna usytuowana od strony pomostu wejścia do samolotu)
tak

1.7

Sposób przemieszczania
ciągniony

1.8

Obsługa przez jednego operatora
tak

1.9

Rama i konstrukcja nośna ze stali wytrzymałościowej zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie farbami nawierzchniowymi .
tak

Obciążenia

2.1

Ciężar własny

[kg]

---

2.2

Maksymalne obciążenie na stopień

[kg]

min. 180

2.3

Maksymalne obciążenie przodu platformy

[kg]

min. 600

2.4

Nacisk na oś przednią/tylną

[kg]

---

Koła

3.1

Rodzaj ogumienia
pełne elastyczne

/pneumatyczne

3.2

Liczba kół przód/tył
2/2

3.3

Rozstaw kół

[mm]

---

Podstawowe wymiary

4.1

Minimalna wysokość przodu platformy

[mm]

2400

4.2

Maksymalna wysokość przodu platformy

[mm]

5800

4.3

Wysokość burt

[mm]

min. 1100

4.4

Wymiary górnej platformy

[mm]

min. 1600x2000

4.5

Długość całkowita

[mm]

---

4.6

Szerokość stopni schodów

[mm]

min. 1200

4.7

Szerokość całkowita

[mm]

---

4.8

Wysokość transportowa

[mm]

---

4.9

Promień skrętu

[mm]

---

Osiągi

5.1

Maksymalna prędkość holowania

[km/h]

---

5.2

Zdolność pokonywania wzniesień

%

---

5.3

Hamulec postojowy
hydrauliczny

Wymagania dodatkowe

6.1

System napędu własnego do ustawiania schodów pod samolotem
tak

6.2

Dyszel uniwersalny (oczko i amortyzator sprężynowy)
tak

6.3

Cztery podpory stabilizacyjne, pozycjonowane hydraulicznie
tak

6.4

Automatyczne zamki do zabezpieczenia ustawień stabilizatorów i siłownika podnoszenia pomostu schodów
tak

6.5

Stopnie i górna platforma pokryte antypoślizgowym aluminium
tak

6.6

Zabezpieczenie platformy od strony kadłuba odbojnikiem kauczukowym
tak

6.7

Oświetlenie LED ciągu schodowego i górnej platformy
tak

6.8

Oświetlenie pola pracy - szperacze
tak

6.9

Wyposażone w awaryjną pompę ręczną, służącą do opuszczania i podnoszenia pomostu i stabilizatorów
tak

6.10

Zabezpieczenie schodów podczas pracy jak i postoju poprzez układ hydraulicznych stabilizatorów
tak

6.11

Przesuwane w dwie strony poręcze górnej platformy z gumowymi odbojnikami
tak

6.12

Zakres pracy urządzenia – gorąca strefa klimatyczna / chłodne warunki kontynentalne
tak/tak

6.13

Powłoki galwanizowane i malowane
standard producenta

6.14

Wyposażone w zintegrowane urządzenie do ładowania baterii akumulatorowych, pracujące w trybie automatycznego nadzorowania procesu ładowania baterii.
tak

Znakowanie

7.1

Oznakowanie przyrządów sterujących
tak

7.2

Graficzne oznakowanie środka ciężkości na bokach schodów
tak

7.3

Sposób mocowania zawiesi przedstawiony graficznie na boku schodów
tak

7.4

Spełnienie wymagań dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej potwierdzone znakiem CE
tak

7.5

Oznakowanie kodem kreskowym zgodnie z decyzją MON Nr 3 z dnia 03.01.2014r. w sprawie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej
tak

7.6

Wszystkie wskaźniki i przełączniki opisane w języku polskim
tak

Transport

8.1

Wyposażenie w uchwyty i odciąg (oświadczenie producenta zgodności z normą PN-EN 12195-2) niezbędne do zabezpieczenia sprzętu podczas transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego
tak

8.2

określenie warunków technicznych wymaganych podczas transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego
tak

8.3

Instalacje ciśnieniowe przystosowane do transportu lotniczego
tak

Wymagania bezpieczeństwa

9.1

Urządzenia ostrzegawcze
tak

9.2

Stabilność przy obciążeniach wiatrowych

[km/h]

min. 75

9.3

Oświetlenie zgodne z ustawą „prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
tak

9.4

Sprzęt ppoż zgodny z obowiązującymi przepisami
tak

9.5

Oznakowanie elementów sterowniczych
tak

9.6

Wyposażenie w burty ochronne
tak

9.7

Spełnienie wymagań stateczności
deklaracja producenta

9.8

Schody wyposażone w pasy bezpieczeństwa na wejściu jak i pomoście górnym
tak

Spełnienie przepisów i norm

10.1

Przedmiot dostawy powinien spełniać wymagania ustawy z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2000r., Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.)
tak

10.2

Zgodne z IATA AHM-920
tak

10.3

Zgodnie z norma PN-EN 12312-1,

PN-EN 1915-1 i ISO14121-1


tak

10.4

Przepisy BHP Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.02 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.)
tak

10.5

Oznakowanie znakiem CE jako deklaracja osoby wprowadzającej dany produkt na rynek, że spełnia on wymagane normy bezpieczeństwa określone przez dyrektywy nowego podejścia, które w polskim prawie znajdują swój wyraz w rozporządzeniach wydawanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087).
tak

10.6

Klauzula kodyfikacyjna (Załącznik Nr 1)
tak

Gwarancja

11.1

Niezawodna praca zespołów napędowych i mechanizmów bez limitu kilometrów i/lub mtg liczone od daty podpisania przez Odbiorcę „Protokółu przyjęcia-przekazania”

m-ce

min. 24

11.2

Bezpłatne usunięcie niesprawności lub naprawa w autoryzowanych stacjach serwisowych licząc od daty zgłoszenia niesprawności do daty zgłoszenia gotowości do odbioru po wykonanej naprawie z jednoczesnym przedłużeniem okresu gwarancji o okres naprawy

dni

max. 14

11.3

gwarancja na perforację elementów stalowych

m-ce

min. 60

Serwis

12.1

W okresie gwarancji koszty usług serwisowych (tzn. wszystkich czynności, które wykonuje serwis w okresie gwarancji konieczne do utrzymania sprzętu w sprawności technicznej wynikające z zapisów instrukcji eksploatacji sprzętu oraz warunków gwarancji), oraz materiały eksploatacyjne, części zamienne i dojazdy ekipy serwisowej, realizowane są w ramach wartości umowy

m-ce

24

12.2

W okresie pogwarancyjnym zabezpieczenie w części zamienne i zespoły, w tym również po zakończeniu produkcji dostarczonego typu sprzętu oraz zapewnienie usług serwisowych w autoryzowanych punktach na terenie kraju i poza granicami kraju

m-ce

min. 120

12.3

Oferowany sprzęt musi posiadać możliwość używania materiałów eksploatacyjnych co najmniej trzech producentów
tak

Dokumentacja

13.1

 1. Dostarczenie do każdego egzemplarza sprzętu w formie wydawnictwa i w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD):

 1. dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) – 2 kpl.,

 2. katalogu części zamiennych w języku polskim wraz z wykazem punktów serwisowych w kraju i zagranicą – 2 kpl.,

 3. instrukcji przygotowania i przewozu sprzętu transportem lotniczym, morskim, kolejowym i drogowym – 2 kpl.,

 4. wykaz dopuszczonych przez producenta materiałów eksploatacyjnych uwzględniający nazwy handlowe produktów, nazwę producenta oraz ich zastosowanie.
tak
 1. Dostarczenie do Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa) oraz do Realizatora umowy w formie wydawnictwa i w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) :

 1. ww. dokumentacji – 1 kpl.,

 2. szczegółowe dane techniczne

 3. Wykaz pozycji do kodyfikacji – Załącznik Nr 2. Opracowany na podstawie katalogu części zamiennych, obejmujący wszystkie jego pozycje

 4. zdjęcia przedmiotowego sprzętu w formie elektronicznej i papierowej. Format A5-A4 w trzech rzutach (przód, tył i perspektywa).

 5. protokół dozoru technicznego w zakresie wstępnej oceny zgodności z ustawą z 21 grudnia z 2000r. o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z późn. zm.

 1. Dokumentacja wydana przez producenta musi być przetłumaczona na język polski oraz potwierdzenia za zgodność przez tłumacza przysięgłego.

 2. Wersje elektroniczne wszystkich dokumentów muszą być edytowalne, niedopuszczalne są skany dokumentów.

 3. DTR powinna zawierać wszystkie etapy obsług i ich pełny (szczegółowy) zakres łącznie ze sprawdzeniem poszczególnych elementów sprzętu i wymianą materiałów eksploatacyjnych

 4. Wyżej wymieniona dokumentacja jest integralną częścią przedmiotu umowy.
tak

13.2

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, na 7 dni przed terminem podpisania umowy, Zamawiającemu oraz Szefostwu Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk w formie elektronicznej (płyta CD/DVD) oraz pisemnej :

a) wzór karty gwarancyjnej, zawierającej warunki gwarancji, które nie mogą zawierać postanowień mniej korzystnych niż umowa wraz z załącznikami oraz ofertą;

b) wykaz kosztów eksploatacyjnych sprzętu po okresie gwarancyjnym w oparciu o cykl obsługowo-naprawczy. Wykaz powinien zawierać koszty czynności obsługowych, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. Musi być zgodny z DTR.

Przesłane dokumenty będą stanowić załączniki do właściwej umowy.


tak

Logistyczne

14.1

Producent przeszkoli po 4 osoby na każdy egzemplarz sprzętu (do 14 dni liczonych od daty dostawy), w siedzibie Odbiorcy.
tak

14.2

Producent zapewni przeszkolenie personelu zamawiającego/ Odbiorcy w zakresie bezpiecznej obsługi wyrobu oraz przeszkolenie w zakresie serwisu podstawowego (podstawowe naprawy, wymiana części lub zespołów, konserwacja wyrobu). Szczegółowy zakres przeszkolenia będzie przedmiotem zapisu w umowie na dostawę wyrobu.
tak

14.3

Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenie lub Certyfikaty producenta. Wzory w/w dokumentów będą uzgodnione pomiędzy Stronami.
tak

14.4

Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania wymaga potwierdzenia przez odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania.
tak

Odbiór

15.1

Fabrycznie nowy wyprodukowany w roku dostawy
tak

15.2

Dostawa loco magazyn Odbiorcy na terenie kraju na koszt Dostawcy
tak

15.3

Odbiór jakościowy przedmiotu zamówienia przeprowadzony będzie we wskazanych w umowie miejscach dostawy przez komisję wyznaczoną, którą powoła Zamawiający (realizator zadania) w porozumieniu z gestorem sprzętu. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Zamawiającego (realizatora zadania) i użytkownika sprzętu - specjaliści.
tak

Załącznik nr 1

do WET na schody pasażerskie regulowane

KLAUZULA KODYFIKACYJNA

do umowy na zakup sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk


 1. Przedmiot zamówienia w postaci wyrobów wyszczególnionych w umowie wraz z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi i narzędziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS-NATO Codification System).

 2. Wykonawca – na wniosek Zamawiającego – zobowiązany jest do:

  1. Wykonania identyfikacji wstępnej oraz udostępnienia aktualnych danych technicznych wyrobów wyszczególnionych w pkt. 1., wykorzystując aktualne dane własne lub pozyskane od podwykonawców i poddostawców.

  2. Sporządzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobów będących przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem: Numeru Referencyjnego – RN (oznaczenia wyrobu pod jakimi jest on rozpoznawany przez Wykonawcę – producenta, dostawcę, podwykonawcę); Numeru Magazynowego NATO – NSN (jeżeli został już przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej – NCAGE (jeżeli został przydzielony) lub – gdy brak NCAGE – danych teleadresowych odpowiednio: producenta lub dostawcy, podwykonawcy.

  3. Przekazania danych, o których mowa w ppkt. 2.1 i 2.2 w terminie do 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych opłat.

 3. Odbiorcą danych określonych w ppkt. 2.1 i 2.2, w imieniu Zamawiającego, będzie polskie biuro kodyfikacyjne (NCB of Poland – POL NCB) – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, 00-909 Warszawa, Krajewskiego 1A, tel. 48 261877800;
  fax. 48 261877888. W przypadku, gdy wyroby wyszczególnione w pkt. 1. Są dostarczane przez dostawców zagranicznych, odbiorcą danych będzie biuro kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobów.

Załącznik Nr 2

do WET na schody pasażerskie regulowane


LISTA POZYCJI ZAOPATRZENIA OBJĘTYCH WNIOSKIEM KODYFIKACYJNYM

REFERENCJE WNIOSKU

Lp.


NATOWSKI NUMER

MAGAZYNOWY NSN

(jeśli został nadany)


JIM

(jeśli został nadany)
NAZWA

(używana w logistyce

wojska)


NR

REFERENCYJNY

(oznaczenie

stosowane przez

producenta)


DANE ADRESOWE

PRODUCENTA

lub NCAGE


NR

REFERENCYJNY

(oznaczenie

stosowane przez

dostawcę)


DANE

ADRESOWE


DOSTAWCY

lub NCAGE
Inne aktualne

oznaczenie /

przez kogo

używane1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
1.

2.

3.

4.
 Kolumny nr 4-9 wypełnia Wykonawca.Załącznik nr 9 do SIWZ

wzór”


UMOWA nr …………….
zawarta w dniu .........2016 roku w Powidzu pomiędzy:
33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz,

NIP 667-00-04-670 REGON310188854,

reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

..............................................................................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ................................., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ………................... NIP: …………………….; REGON: ……………………, z siedzibą: ……………………………………………………..,lub

Panią/Panem …………………………………., zam.:…………………………, prowadzącą (-ym) działalność gospodarczą pod firmą: ……………………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: …………………; REGON: ……...………..., z siedzibą: ................................................, reprezentowanym przez :

..............................................................................;

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.), o wartości zamówienia większej niż 135 000 euro. Nr sprawy: 15/2016

Określenia użyte w dalszej części umowy oznaczają: 1. Sprzęt – schody pasażerskie regulowane będące przedmiotem umowy.

 2. Odbiorca – jednostka lub instytucja wojskowa odbierająca sprzęt.

 3. Szefostwo TiRW-CKRW – Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa.

 4. WE-T – Wymagania eksploatacyjno-techniczne

 5. WCNJiK – Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji, Plac Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa, tel. 48 22 687-32-19, faks 48 22 687-32-59.

Strony zgodnie stanowią, że:

Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna