Dowódca 33 Bazy Lotnictwa TransportowegoPobieranie 0.64 Mb.
Strona4/5
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY


 1. Przedmiotem umowy jest – dostawa schodów pasażerskich regulowanych do statków powietrznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - Wymagania eksploatacyjno-techniczne (WE-T), który stanowi jej integralną część.

 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

  1. Dostawę schodów pasażerskich regulowanych do statków powietrznych, w ilości 8 szt., zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

  2. Przeszkolenie personelu Zamawiającego /Odbiorców wymienionych w załączniku nr 10 do SIWZ (stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy) w zakresie bezpiecznej obsługi wyrobu oraz przeszkolenie w zakresie serwisu podstawowego
   ( podstawowe naprawy, wymiana części lub zespołów, konserwacje wyrobu).

 3. Zakres czynności Wykonawcy w ramach wykonania przedmiotu zamówienia:

  1. Dostarczenie na 7 dni przed planowanym terminem dostawy sprzętu do Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (ul. Radiowa 2,
   00-908 Warszawa) w formie wydawnictwa i w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku typu np.: pendrive) oraz do Zamawiającego (wyłącznie w wersji elektronicznej):

 1. dokumentacji, o której mowa w pkt 3.3. od b) do f) – 1 kpl. (dokumenty dozoru technicznego – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem);

 2. szczegółowych danych technicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy (WE-T);

 3. wykazu pozycji do kodyfikacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do WE-T. Wykaz należy wykonać w oparciu o katalog części zamiennych obejmujący wszystkie jego pozycje;

 4. protokół dozoru technicznego w zakresie wstępnej oceny zgodności z ustawa
  z 21 grudnia z 2000 r. o dozorze technicznym Dz. U. Nr 122 poz.1321 z późn.zm.

 5. zdjęć przedmiotowego sprzętu w formie elektronicznej i papierowej (format A5-A4 w trzech rzutach: przód, tył i perspektywa).

  1. Dostawa sprzętu Odbiorcom wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy
   (załącznik nr 10 do SIWZ).

  2. Dostarczenie do każdego egzemplarza sprzętu w formie wydawnictwa i w wersji elektronicznej płyta (CD/DVD) nw. dokumentów i wyposażenia :

 1. kartę (książkę) gwarancyjną, zawierającą m.in. warunki udzielonej gwarancji (zgodne z WE-T), specyfikację elementów, których naruszenie spowoduje utratę uprawnień gwarancyjnych oraz opis postępowania, w przypadku konieczności uruchomienia procedury naprawy gwarancyjnej,

 2. dokumentację techniczno-ruchową (DTR)– 2 kpl.

 3. katalog części zamiennych w języku polskim – 2 kpl.,

 4. wykaz punktów serwisowych w kraju i zagranicą – 2 kpl.,

 5. instrukcję przygotowania i przewozu sprzętu transportem lotniczym, morskim, kolejowym i drogowym – 2 kpl.,

 6. wykaz dopuszczonych przez producenta materiałów eksploatacyjnych uwzględniający nazwy handlowe produktów, nazwę producenta oraz ich zastosowanie.

  1. Przeszkolenie obsług w miejscach dostawy po 4 osoby na każdy egzemplarz sprzętu (do 14 dni liczony od daty dostawy w siedzibie odbiorcy wymienionego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy) w terminie uzgodnionym pomiędzy zainteresowanymi stronami - zgodnie z § 5 ust. 2.

  2. Przed dostarczeniem schodów pasażerskich regulowanych do Zamawiającego/Odbiorców, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedsięwzięć związanych z oznakowaniem schodów kodem kreskowym, poprzez:

   1. Wypełnienie Karty Wyrobu stanowiącej załącznik nr 6 załącznika do decyzji nr 3/MON Ministra Obrony narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r.
    w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (za wyjątkiem „CZĘŚCI A”),

   2. Przekazanie do Odbiorcy sprzętu, w terminie minimum na 2 tygodnie przed planowaną dostawą schodów, wypełnionej Karty Wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel) w wersji edytowalnej na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym np. typu pendrive),

   3. W przypadku braku kodu kreskowego, wykonanego zgodnie z wymaganiami systemu GS1 (ang. Global System One), umieszczonego na schodach bezpośrednio przez jego producenta - Oznakowanie schodów kodem kreskowym lub wykonanie etykiety logistycznej GS-128 dla dostarczanych schodów .

 1. Dokumentacja wydana przez producenta zagranicznego musi być przetłumaczona na język polski oraz potwierdzona za zgodność przez tłumacza przysięgłego.

 2. Wersje elektroniczne muszą być edytowalne, niedopuszczalne są skany dokumentów. Nazwy poszczególnych plików muszą posiadać nazwy bezpośrednio związane z nazwami dokumentów wymienionych w umowie.

 3. DTR powinna zawierać:

  1. wszystkie etapy obsług (przeglądów technicznych) i ich pełny (szczegółowy) zakres, łącznie ze sprawdzeniem poszczególnych elementów sprzętu, podaniem częstotliwości wykonywanych czynności i wymiany materiałów eksploatacyjnych,

  2. podział kompetencji w ramach realizacji poszczególnych obsług technicznych (użytkownik – ASO), który winien być szczegółowo zdefiniowany;

  3. ogólny opis budowy sprzętu i zasad bezpieczeństwa podczas jego użytkowania (eksploatacji);

  4. wykaz stosowanych materiałów eksploatacyjnych i ich ewentualnych zamienników (oferowany sprzęt musi posiadać możliwość używania materiałów eksploatacyjnych co najmniej trzech producentów), właściwości i parametrów (specyfikacja) wraz
   z informacją o ich ilości (pojemności poszczególnych układów, zespołów
   i podzespołów).

 1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy, jego części składowe są wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich.


§ 2. WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY


 1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 przysługuje zapłata na ogólną kwotę brutto: …………………. zł. (słownie: ………………………….. złotych). Stawka podatku VAT - …….%.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem wypełnienia wszystkich warunków i obowiązków umownych ciążących na Wykonawcy i po dokonaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego/ Odbiorcę przedmiotu umowy w całości.

 1. Wyszczególnienie cen jednostkowych sprzętu znajduje się w Formularzu Cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

 2. Cena dostawy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją i jest stała przez okres obowiązywania umowy.


§ 3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY


 1. Termin wykonania umowy - do dnia ………….2016 r.

 2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Odbiorców zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).

Dane adresowe: ……………………………………………………………………………………
§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE


 1. Przedmiot umowy musi spełniać wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach eksploatacyjno – technicznych (WE-T – załącznik nr 1 do umowy), niniejszej umowie oraz SIWZ i załącznikach do SIWZ.

 2. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wyprodukowany w roku dostawy.

Pod pojęciem „fabrycznie nowe” należy rozumieć – artykuły bez śladów używania
i uszkodzenia, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, gatunku pierwszego, pełnowartościowe, nieregenerowane, niereprodukowane i nierefabrykowane, do których produkcji zostały wykorzystane wyłącznie elementy/półfabrykaty w 100% nowe, bez śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, nie wchodzące wcześniej (pierwotnie) w części ani w całości w skład innych artykułów.

 1. Sprzęt musi być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich.


Klauzula kodyfikacyjna

 1. Przedmiot zamówienia w postaci wyrobów wyszczególnionych w umowie wraz
  z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi i narzędziami podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS) – NATO Codification System).

 2. Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do:

  1. Wykonania identyfikacji wstępnej oraz udostępnienia aktualnych danych technicznych wyrobów wyszczególnionych w pkt 8, wykorzystując aktualne dane własne lub pozyskane od podwykonawców i poddostawców.

  2. Sporządzenia w umowie wykazów wszystkich wyrobów będących przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem: Numeru Referencyjnego – RN (oznaczenia wyrobu pod jakimi jest on rozpoznawalny przez Wykonawcę – producenta, dostawcę, podwykonawcę); Numeru Magazynowego NATO-NSN (jeżeli został już przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej – NCAGE (jeżeli został przydzielony) lub - gdy brak NCAGE – danych teleadresowych odpowiednio: producenta lub dostawcy, podwykonawcy.

  3. Przekazania danych, o których mowa w pkt 5.1 - 5.2 w terminie do 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych opłat.

 3. Odbiorcą identyfikacji i danych określonych w pkt 5.1 - 5.2 w imieniu Zamawiającego będzie polskie biuro kodyfikacyjne (NCB of Poland – POL NCB) - Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji, 00-909 Warszawa, Krajewskiego 1A, tel. 48 261 877 800; faks 48 261 877 888. W przypadku, gdy wyroby wyszczególnione w pkt 1 są dostarczane przez dostawców zagranicznych odbiorcą danych będzie biuro kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobów.


§ 5. DOSTAWA I ODBIÓR


 1. Dowóz przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy, ubezpieczonym transportem własnym Wykonawcy, loco magazyn Odbiorcy.

 2. Dostawę należy wcześniej uzgodnić z przedstawicielem Odbiorcy (co najmniej 5 dni przed dostawą ):

Dane kontaktowe: ……………………………

 1. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot umowy na czas transportu. Ponosi on całkowitą odpowiedzialność za dostawę przedmiotu umowy, w tym braki i wady powstałe w czasie transportu do czasu ich formalnego przyjęcia przez Odbiorcę, tj. podpisania przez strony „protokołu przyjęcia –przekazania”.

 2. Strony ustaliły, że uznają przedmiot umowy za dostarczony, jeżeli Wykonawca skutecznie przekaże go Odbiorcy, tj. na podstawie „protokołu przyjęcia-przekazania” sporządzonego przez Wykonawcę oraz podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego, Odbiorcy,
  i Wykonawcy. Protokół musi być opatrzony pieczęcią herbową Odbiorcy sprzętu lub do protokołu należy załączyć upoważnienie wystawione na osobę dokonującą przyjęcia sprzętu, podpisane przez Dowódcę Jednostki Wojskowej i opatrzone pieczęcią herbową Jednostki.

 3. Protokół, o którym mowa w ust. 4 musi zawierać następujące dane:

  1. Numer i datę sporządzenia protokołu,

  2. Podstawę przekazania – numer i datę podpisania umowy,

  3. Pełne nazwy - Wykonawcy i Odbiorcy sprzętu,

  4. Wyszczególnienie przekazywanego sprzętu zgodnie z przedmiotem umowy, wynikającym z § 1, ust. 2, z podaniem jego ilości oraz wartości,

  5. Imiona i nazwiska oraz podpisy osób dokonujących czynności przyjęcia – przekazania sprzętu,

  6. Wyszczególnienie wszystkich przekazanych dokumentów, wymienionych w § 1, pkt 3.3 oraz karty wyrobu, określonej w § 1, pkt 3.5.2.

  7. Informację o przekazanym wyposażeniu podstawowych zestawów eksploatacyjnych, według załączonego wykazu.

 4. Datę podpisania ostatniego protokołu przyjęcia - przekazania określonego w ust. 5, przyjmuje się jako termin faktycznego wykonania dostawy.

 5. Dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

 • potwierdzone przez Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk oświadczenie o przekazaniu dokumentacji, o której mowa w § 1, ust. 3, pkt 3.1,

 • wykonany przez Wykonawcę i potwierdzony przez Odbiorcę sprzętu wykaz uczestników szkolenia, o którym mowa w § 1, ust. 3 pkt 3.4.

 1. Odbiorca sprzętu, na podstawie otrzymanych dokumentów oraz protokołu określonego
  w ust. 4, dokonuje przyjęcia sprzętu na ewidencję Sił Zbrojnych, przesyłając niezwłocznie 1 egz. dokumentu finansowego potwierdzającego przyjęcie sprzętu do Zamawiającego.

 2. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez przedstawicieli Zamawiającego/Odbiorców, w szczególności z powodu niezgodności przedmiotu umowy
  z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do umowy – WE-T, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego/Odbiorcy przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie protokół reklamacyjny – załącznik nr 4 do niniejszej umowy (załącznik nr 12 do SIWZ)) ze wskazaniem zastrzeżeń co do przedmiotu umowy. Zaniechanie złożenia takiego protokołu będzie uważane za dokonanie odbioru towarów bez zastrzeżeń.

 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 dni roboczych od daty wpisu przez Zamawiającego/Odbiorcę na dokumencie – protokół reklamacyjny, adnotacji o stwierdzonych wadach bądź brakach towaru, dostarczenia sprzętu zgodnego
  z wymaganiami na własny koszt. Dostawa po terminie określonym w niniejszym punkcie umowy spowoduje nałożenie na Wykonawcę kary umownej, o której mowa § 9 ust. 1 pkt. 1.4).


§ 6. WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA


 1. Wykonawca udziela następującej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy:

 • na…… miesiące/cy – w tym na niezawodną pracę zespołów napędowych i mechanizmów bez limitu kilometrów i/lub mtg liczone od daty podpisania „protokołu przyjęcia-przekazania” przedmiotu umowy ( WE-T pkt 11.1)

 • na ……. miesięcy na perforację elementów stalowych schodów.

 1. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołów przyjęcia - przekazania, określonych w § 5, ust. 4 niniejszej umowy.

 2. Wykonawca określi w dokumencie gwarancyjnym zasady i warunki udzielonej gwarancji, wyspecyfikuje elementy, których naruszenie spowoduje jej utratę, jak również określi sposób postępowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury gwarancyjnej, załączając również wykaz autoryzowanych punktów serwisowych.

 3. Karta gwarancyjna musi zawierać zapisy niniejszego paragrafu, a inne jej zapisy nie mogą ograniczać uprawnień użytkowników, wynikających z zapisów niniejszej umowy oraz Kodeksu Cywilnego, pod rygorem ich nieważności.

 4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady prawne i fizyczne zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu zamówienia, wynikającą z jego przeznaczenia, jeżeli przedmiot zamówienia nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo, jeżeli dostarczono go w wstanie niezupełnym – ze względu na cel oznaczony w umowie.

 5. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę ujawnioną po tym terminie podstępnie zataił.

 6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia stanowi własność osoby trzeciej albo, jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.

 7. Świadczenie usług gwarancyjnych obowiązuje na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

 8. W celu realizacji postanowień gwarancji, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki resortu obrony narodowej, użytkującej przedmiot umowy objęty gwarancją. Zgłoszenie reklamacyjne powinno mieć formę pisemną.

 9. Wykonawca dokona bezpłatnej naprawy przedmiotu umowy lub wymieni go na nowy wolny od wad, w okresie nie dłuższym niż 14 dni w kraju, licząc od chwili zgłoszenia niesprawności (reklamacji). Wymiany przedmiotu umowy Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

 10. W razie stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca:

  1. Rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 10 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia, informując o tym fakcie zgłaszającego reklamację,

  2. W przypadku uznania reklamacji:

 • usunie wady w terminach nie dłuższych, niż określone w ust. 10,

 • usunie wady w dostarczonym przedmiocie umowy w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt i ryzyko odbierze go w celu ich usunięcia,

 • przedmiot umowy wolny od wad dostarczy na własny koszt i ryzyko do miejsca, z którego niesprawny sprzęt odebrał,

 • przedłuży okres gwarancji o czas, w którym z powodu wad przedmiotu umowy Użytkownik nie mógł z niego korzystać, poprzez dokonanie stosownego wpisu w dokumentacji indywidualnej sprzętu lub przesłanie pisemnej informacji do Użytkownika informującej o przedłużeniu gwarancji,

 • wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy w terminach nie dłuższych niż określone w ust. 10, jeżeli usunięcie wad było niemożliwe lub niewskazane,

 • ponosi odpowiedzialność z powodu przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w czasie od jego przyjęcia do naprawy, do czasu zwrócenia go bez wad Użytkownikowi.

 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca dostarczył przedmiot umowy po naprawie gwarancyjnej nowy, to termin gwarancji biegnie od nowa. Powyższą zasadę stosuje się do wymienionych podzespołów. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy, w jakim Użytkownik nie mógł korzystać ze sprzętu.

 2. Wykonanie zgłoszonej naprawy gwarancyjnej (reklamacji), Wykonawca może zlecić (przestrzegając terminów określonych w ust. 10) innemu podwykonawcy (autoryzowanej stacji serwisowej), o czym zobowiązany jest poinformować użytkownika sprzętu.

 3. Przeglądy gwarancyjne, wynikające z warunków gwarancji, będą wykonywane przez serwis Wykonawcy lub wskazanego przez niego podwykonawcę (autoryzowaną stację serwisową) u użytkownika sprzętu, całkowicie na koszt Wykonawcy. Koszty usług serwisowych (tzn. wszystkich czynności, które wykonuje serwis w okresie gwarancji konieczne do utrzymania sprzętu w sprawności technicznej wynikające z zapisów instrukcji eksploatacji sprzętu oraz warunków gwarancji), oraz materiały eksploatacyjne, części zamienne i dojazdy ekipy serwisowej, realizowane są w ramach wartości umowy.

 4. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i zespołów (w tym również po zakończeniu produkcji dostarczonego typu sprzętu), oraz dostępność usług serwisowych w autoryzowanych punktach na terenie kraju i poza granicami kraju, przez okres 10 lat od zakończenia okresu gwarancyjnego.

 5. Zamawiający ma prawo usunąć uszkodzenie w innej firmie, jeżeli Wykonawca nie podejmie działań w zakresie usunięcia uszkodzenia, w terminach określonych w ust. 10,
  a kosztami naprawy (potwierdzonymi fakturami VAT) obciąży Wykonawcę. Zamawiający z tego powodu nie traci prawa gwarancji udzielonego przez Wykonawcę.


§ 7. WARUNKI PŁATNOŚCI


 1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, opłacone będzie według wartości wymienionej w § 2 umowy.

 2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę oryginałów n/w dokumentów:

  1. Faktur wystawionych na Zamawiającego (33 BLTr), określających numer i przedmiot umowy zgodnie z §1 niniejszej umowy;

  2. Protokołów przekazania przedmiotu umowy, określonych w § 5, ust. 4.

  3. Dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 7.

 3. W przypadku nieprzestrzegania powyższych wymagań Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości należności wynikającej z danej faktury do czasu uzupełnienia dokumentów, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia ich uzupełnienia.

 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, pkt. 2.1. ÷ 2.3 należy dostarczyć w terminie wykonania umowy.

 5. Zamawiający nie będzie odpowiadał za skutki wynikające z § 10, ust. 1 umowy spowodowane niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej.


§ 8. SPOSÓB ZAPŁATY


    1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi w formie polecenia przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w § 7, ust. 2. na rachunek Wykonawcy nr ……………………………………..

    2. W przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 7 ust. 2 zapłata faktury VAT zostaje wstrzymana do czasu ich zrealizowania.


§ 9. KARY UMOWNE


 1. Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługują kary umowne
  w następujących wypadkach, w wysokościach:

  1. 20 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

  2. 20 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
   w tym z powodu wad dostarczonego przedmiotu umowy,

  3. 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20 %,

  4. 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego z wadami, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad
   w miejsce wadliwego, albo opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji oraz
   w ramach naprawy gwarancyjnej, lecz nie więcej niż 20 %,

  5. 0,5 % wartości brutto umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
   w przekazaniu przez Wykonawcę, na żądanie Zamawiającego wykazu pozycji do kodyfikacji, zgodnie z zapisami klauzuli kodyfikacyjnej określonej w § 4, lecz nie więcej niż 20 %,

 2. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 Zamawiający wystawi notę obciążającą Wykonawcę. Powyższa nota stanowi podstawę regulowania należności
  z tytułu kar umownych.

 3. Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, to strona która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych strat oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez stronę drugą.

 4. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez Wykonawcę jako odpowiedzialnego za niedopełnienie postanowień umowy, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

 5. Kara umowna musi być zapłacona przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wystąpienia Zamawiającego z żądaniem zapłaty. W przypadku nieterminowego opłacenia kary umownej Zamawiający w trybie natychmiastowym potrąci należność z tytułu zastosowania kary z dowolnej należności Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie.


§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


 1. Zamawiający zastrzega sobie, w okresie obowiązywania umowy, prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

 1. Wykonawca nie przestrzega warunków jakościowych towaru, wymagań dotyczących transportu,

 2. Wykonawca dostarczy sprzęt niezgodny z wymogami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

 3. nastąpiło nie zachowanie terminu realizacji umowy przez Wykonawcę,

 4. Zamawiający/ Odbiorca poniósł szkodę wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,

 5. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

 6. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
  w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 2. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w pkt 4 nie stosuje się postanowień niniejszej umowy o karach umownych.

 3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.
Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna