Dowódca 33 Bazy Lotnictwa TransportowegoPobieranie 0.64 Mb.
Strona5/5
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5
§ 11. WIERZYTELNOŚCI
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie.


§ 12. PODWYKONAWCY


 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi*,
  z wyjątkiem wykonania ......................................................................................., które powierzone zostaną ....................................................................................................zgodnie ze złożoną ofertą.

 2. W przypadku złożenia przez podwykonawcę lub Wykonawcę umowy
  o podwykonawstwo Zamawiającemu, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,
  w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

 3. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 7 dniowy termin, liczony od dnia doręczenia informacji o zaistnieniu sytuacji opisanej w pkt 2, na zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy o których mowa w pkt 2.

 4. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 3, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

     1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

     2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty, lub podmiotu, lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

     3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

 1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa
  w pkt 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

 2. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w pkt 2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

 3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

(Treść ust. 7 będzie wpisana do umowy w przypadku, gdy Wykonawca będzie powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu).

* UWAGA!:

§ 10 zostanie dostosowany do oświadczenia jakie Wykonawca złoży w druku „Oferta”. 1. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

(Treść ust. 8 będzie wpisana do umowy w przypadku, gdy Wykonawca będzie powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu).

 1. Wykonawca oświadcza, że:

 1. zrzeka się prawa przeniesienia na osoby trzecie wynagrodzenia wynikającego
  z niniejszej umowy,

 2. wierzytelność po stronie Wykonawcy z tytułu usług wykonanych w ramach niniejszej umowy powstanie pod warunkiem, że wraz z dokumentami związanymi
  z odbiorem usług Wykonawca przedstawi prawidłowo wystawioną fakturę własną oraz otrzymane od podwykonawców faktury z potwierdzeniem ich zapłaty.

 1. Wykonawca za działania i zaniechania podwykonawcy odpowiada jak za działania
  i zaniechania własne.


§ 13. INNE POSTANOWIENIA


 1. W trakcie realizacji dostaw i usług wynikających z obowiązków gwaranta, Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa, stosowanym przez Służbę Dyżurną Odbiorcy oraz przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

 2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 14 dni przed terminem określonym w § 3,
  o stanie realizacji umowy oraz niezwłocznie, gdy pojawi się zagrożenie jej wykonania.

 3. Zamawiający zgodnie z art. 144 uPzp przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

 1. zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców w przypadku gdy w szczególności podwykonawca wadliwie wykonuje umowę w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości/likwidacji podwykonawcy.

 2. zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu.

 3. zmiany części zamówienia powierzonej podwykonawcom, a także rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy,
  w szczególności gdy konieczność powierzenia przez wykonawcę prac podwykonawcy jest spowodowana rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację zamówienia.

 4. udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty.

 1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy:

 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”;

 2. Kodeksu cywilnego.

 1. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adres Zamawiającego.

 2. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie rzeczowo i terytorialnie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

 3. Wszystkie przywołane w umowie załączniki stanowią jej integralną część.

 4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach
  1 egzemplarz Szefa Szefostwa TiRW – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Egz. 1,2 - Zamawiający

Egz. 3 - Szefa Szefostwa TiRW – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

Egz. 4 - Wykonawca


 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Załączniki:

Nr 1 – WE-T

Nr 2 – Odbiorcy

Nr 3 – Formularz cenowy ( załącznik nr 2 do SIWZ)

Nr 4 – Protokół reklamacji ( załącznik nr 12 do SIWZ)

Nr 5 – Protokół przyjęcia- przekazania (załącznik nr 11 do SIWZ)
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 10 do SIWZ

(załącznik nr 2 do umowy)

WYKONAWCA dostarczy przedmiot umowy do poniższych odbiorców :Lp.

ODPOWIEDZIALNY

MIEJSCE DOSTARCZENIA SPRZĘTU

Ilość

1.

1 RBlog - Wałcz

22 Baza Lotnictwa taktycznego

Malbork ul. 17 Marca 20

82-200 Malbork


1 szt.

2.

1 RBlog - Wałcz

31 Baza Lotnictwa Taktycznego

POZNAŃ – KRZESINY

ul. Silniki 1 61-325 Poznań


1 szt.

3.

3 RBlog - Wałcz

41 Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin ul. Brygady Pościgowej 5

08-521 Dęblin1 szt.

4.

3. RBLog - Kraków

32. Baza Lotnictwa Taktycznego Łask 98-100 Łask ul. 9-tego Maja 95 z siedzibą w Gucinie

1 szt.

5.

1 RBLog - Wałcz

23. BLT Mińsk Mazowiecki

05-300 Mińsk Mazowiecki1 szt.

6.

1 RBLog - Wałcz

33. Baza Lotnictwa Transportowego

Powidz ul. Witkowska 8

62-430 Powidz


2 szt.

7.

1 RBLog - Wałcz21. Baza Lotnictwa Taktycznego Świdwin ul. Połczyńska 32

78-300 Świdwin1 szt.


Załącznik nr 11 do SIWZ

(załącznik nr 5 do umowy)
…………………….. dn. …………2016 r.

/WZÓR/


PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA – PRZEKAZANIA Nr ………….
do Umowy nr ……………z dnia ………………….2016 r.

Spisany w dniu …………..….2016 r. w sprawie dostawy i odbioru schodów pasażerskich regulowanych do statków powietrznych zgonie z umową nr …………


z dnia……………2016 r. zawartej pomiędzy 33 BAZĄ LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W POWIDZU, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz (Zamawiającym)

a……………………………………………….…………………………………………………………………………………….. (Wykonawcą). 1. Miejsce dostawy i odbioru ……………………………………………………….………….

 2. Wartość jednostkowa:

Netto: ……………..….… PLN; podatek VAT: ….….%; brutto: ………………………PLN.

 1. Dane dotyczące sprzętu:

Nazwa sprzętu …………………………………………………….

Producent …………………………………………………….

Typ sprzętu …………………………………………………….

Nr fabryczny …………………………………………………….

Rok produkcji …………………………………………………….


 1. Wyposażenie / osprzęt

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1. Przekazane dokumenty / akcesoria:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Warunki gwarancji:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Komisja w składzie :

 1. Przedstawiciel Wykonawcy …………………………………..

 2. Przedstawiciel Odbiorcy …………………………………..

 3. Przedstawiciel Odbiorcy …………………………………..

 4. Przedstawiciel Zamawiającego …………………………………..

 1. W wyniku czynności odbioru komisja stwierdziła:

 1. Dostawa została wykonana w dniu ……………….. 20….. r.

 2. W czasie odbioru Komisja nie stwierdziła usterek i zatwierdziła odbiór wyżej wymienionych schodów pasażerskich regulowanych do statków powietrznych /
  nr fabryczny …………………… .

 3. W oparciu o powyższe Komisja uznaje dostawę schodów pasażerskich regulowanych do statków powietrznych nr fabryczny …………………… za wykonaną należycie zgodnie z Umową nr ………. z dnia……………20…..r.

 1. Podpisy komisji:

Wykonawca Umowy Odbiorca /Zamawiający

 1. ………………………….. 1) …………………………….

 1. …...……………………….

 2. ..…………………………..

 3. .. ………………………….

Mp. Mp.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla: 1. Egz. Nr 1,2 – Zamawiający

 2. Egz. Nr 3 – Wykonawca

 3. Egz. Nr 4 – Odbiorca


Załącznik nr 12 do SIWZ

(załącznik nr 4 do umowy)

Miejscowość, dnia ………………


PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY nr ……………
do Umowy nr ……………z dnia ………………….2016 r.

Spisany w dniu …………..….2016 r. w sprawie dostawy i odbioru schodów pasażerskich regulowanych do statków powietrznych zgonie z umową nr ………… z dnia……………2016 r. zawartej pomiędzy 33 BAZĄ LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W POWIDZU,


ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz (Zamawiającym)

a……………………………………………….…………………………………………………………………………………….. (Wykonawcą).

Miejsce dostawy ………………………………………………………………………………….

Data dostawy do Odbiorcy: ……………….. 20….. r.

Data stwierdzenia nieprawidłowości w dostawie : ……………….. 20….. r.

Dane dotyczące sprzętu:

Nazwa sprzętu …………………………………………………….

Producent …………………………………………………….

Typ sprzętu …………………………………………………….

Nr fabryczny …………………………………………………….

Rok produkcji …………………………………………………….

*Przyczyny reklamacji:

Szczegółowy opis wad sprzętu / wyposażenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca Umowy Odbiorca /Zamawiający


 1. ………………………….. 1) …………………………….

 1. …...……………………….

 2. ..…………………………..

 3. .. ………………………….


Mp.
Mp

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla: 1. Egz. Nr 1,2 – Zamawiający

 2. Egz. Nr 3 – Wykonawca

 3. Egz. Nr 4 – Odbiorca

*wypełnić właściwie punkty odnoszące się do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia


i zapisów umowy.

Nr sprawy 15/2016


Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna