Dr Aleksander JankowskiPobieranie 14.89 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar14.89 Kb.

 1. Prowadzący: dr Aleksander Jankowski

 2. Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Humanistyczny

 3. Kierunek: Historia

 4. Specjalność: Integracja Europejska

 5. Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy współczesnej kultury europejskiej

 6. Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: brak

 7. Liczba godzin: 30

Status przedmiotu: konwersatorium

 1. System studiów: studia stacjonarne

Rok: V Semestr: 10

 1. Liczba punktów ECTS:

 2. Forma zaliczenia: zaliczenie z oc.

Warunki zaliczenia: aktywny, wykazujący znajomość literatury przedmiotu udział w zajęciach; przygotowanie referatu na zadany temat


 1. Metody dydaktyczne: dyskusja problemowa (w oparciu o zadaną literaturę)

 2. Cele i treści nauczania:

Cel przedmiotu: charakterystyka współczesnego stanu badań na kulturą, współczesne koncepcje i teorie kultury, opis wybranych przejawów i tendencji w kulturze współczesnej.
Treści przedmiotu:


 1. Kultura jako przedmiot badań. Środowisko kulturowe w świetle współczesnych koncepcji kultury. Istota i geneza kultury. Dziedziny i kategorie kultury. Zachowania i praktyki kulturowe. Zjawisko absolutyzmu fenomenalnego w zachowaniach kulturowych. Wartości autoteliczne w kulturze. Mimetyczne i niemimetyczne konwencje języka ikonicznego. Kultura współczesna w poszukiwaniu mediów. Audiowizualność kultury współczesnej. Semiotyka przekazów telewizyjnych. Semiotyka reklamy.

 2. Zjednoczona Europa a kultury narodowe. Od „człowieka rodzinnego” do „człowieka zarabiającego” – od tożsamości grupowej do jednostkowej. Tożsamość kulturowa a praktyki społeczne w „globalnej wiosce”. Kultura masowa i popularna a kontrkultura i kultura alternatywna. Tradycja i rewolucja w kulturze współczesnej. Geografia religii współczesnego świata. Konwencje kulturowe a język sztuki. Wybrane problemy współczesnej kultury artystycznej. Sztuka i percepcja wzrokowa. Panorama zjawisk i tendencji we współczesnej kulturze artystycznej. Wartości kulturowe a wojna i terroryzm. Media i sztuka w służbie XX w. ideologii społeczno-politycznych, gospodarczych i religijnych. Analiza oblicza kulturowego państw totalitarnych. Kicz w kulturze współczesnej. Artysta w służbie utopii społecznych XX wieku. Feminizm jako zjawisko kulturowe. Współczesne autorytety i ideały młodzieży. Subkultury młodzieżowe.

Literatura podstawowa:
 • Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, w: Encyklopedia kultury polskiej XX w. pod red. Antoniny Kłoskowskiej, Wrocław 1991;

 • Meyer Schapiro, Niektóre problemy semiotyki sztuk plastycznych: pole i nośniki znaków obrazowych, [w:] Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, opr. Jan Białostocki, Warszawa 1976;

 • Umberto Eco, Nieobecna struktura, Warszawa 1996;

 • Dominic Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998;

 • Chris Jenks, Kultura, Poznań 1999;

 • Aleksandr Wallis, Przestrzenny układ kultury, [w:] Tessera. Sztuka jako przedmiot badań, pr. zb., Kraków 1981;

 • Aldona Jawłowska, Kontrkultura, w: Encyklopedia kultury polskiej XX w. pod red. A. Kłoskowskiej, Wrocław 1991;

 • Jerzy Braun, Kultura Jutra czyli Nowe Oświecenie, Warszawa 2001;

 • Ku nowej Europie?, [w:] Peter Riedbergen, Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001;

 • Kultura polska w nowej sytuacji historycznej, pod red. Jerzego Damrosza, Warszawa 1998

 • Maria Poprzecka. O złej sztuce, Warszawa 1998;

 • Aleksander Jankowski, Artysta Don Kichotem w służbie współczesnych utopii społecznych, „Przegląd Bydgoski”, 2001(R.XII);

 • Ernst Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997;

 • Wojciech Włodarczyk, Jak dobrze namalować socrealistyczny obraz, [w:] Tessera. Sztuka jako przedmiot…(jw.);

 • Paul Evdokimow, Kobieta i zbawienie świata, Poznań 1991 (cz. II, R. IV: Feminizm – prawdy i zakłamania);

Literatura zalecana:
 • A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1995;

 • A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1988;

 • A. Kłoskowska, Kultura masowa, Warszawa 2000;

 • W. Wrzosek, Historia. Kultura. Metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław 1995;

 • G. Dorfles, Człowiek zwielokrotniony, Warszawa 2001;

 • Abraham Moles, Kicz czyli sztuka szczęścia. Studium o psychologii kiczu, Warszawa 2000;

 • R. Bäcker, Totalitaryzm, Toruń 1992;

 • E. Możejko, Realizm socjalistyczny. Teoria. Rozwój. Upadek, Kraków 2001;

 • Duchowość i religijność kobiet dawniej i dziś, pod red. Elżbiety Pakszys i Liliany Sikorskiej, Poznań 2000;

 • M. Hopflinger, Kultura współczesna – audiowizualność, Warszawa 1985;

 • Adam Lipski, Elementy socjologii sztuki. Problemy awangardy artystycznej XX wieku, Wrocław 2001;

 • Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, opr. Tony Richardson, Nikos Stangos, Warszawa 1980/ 1999;

 • G. Dziamski, Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Poznań 1996;

 • J. Bogucki, Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983;

 • T. W. Adorno, Sztuka i sztuki, Warszawa 1990;

 • Postmodernizm – kultura wyczerpania?, opr. M. Giżycki, Warszawa 1988;

 • Awangarda w perspektywie postmodernizmu, pod red. Grzegorza Dziamskiego, Poznań 1996;

 • Urszula Czartoryska, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna