Dr Bartosz Skwara Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Logika prawniczaPobieranie 20.02 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar20.02 Kb.


Dr Bartosz Skwara

Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
Logika prawnicza

Zagadnienia egzaminacyjne w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010

Zagadnienia obejmują zarówno kwestie teoretyczne jak i praktyczne

(umiejętność rozwiązywania zadań)
 1. Definicja logiki sensu stricto i sensu largo

 2. Działy logiki sensu largo – charakterystyka

 3. Logiczne aspekty pracy myślowej prawnika – charakterystyka

 4. Charakterystyka metodologiczna nauk prawnych

 5. Semantyka, syntaktyka i pragmatyka – ich charakterystyka jako działów semiotyki

 6. Logika formalna (matematyczna) – ogólna charakterystyka

 7. Funkcje ogólnej metodologii nauk jak działu logiki sensu largo

 8. Podział metodologii na metodologię pragmatyczną i metodologię pragmatyczną

 9. Podział metodologii pragmatycznej na metodologię ogólną i metodologię szczegółową

 10. Wnioskowania konkluzywne jako subiektywnie pewne i subiektywnie niepewne

 11. Podział nauk na nauki dedukcyjne i nauki indukcyjne

 12. Pojęcia nazwy jako kategorii syntaktyki

 13. Pojęcie nominalne w sensie logicznym

 14. Podział przedstawień na wyobrażenia i pojęcia

 15. Funktory zdaniotwórcze od nazw i zdań

 16. Argumenty funktora

 17. Pojęcie funkcyjne w sensie logicznym

 18. Stosunek oznaczania

 19. Stosunek denotowania

 20. Pojęcie desygnatu nazwy

 21. Pojęcie denotacji nazwy

 22. Stosunek zawierania się jednego zakresu w drugim

 23. Stosunek wykluczania się dwóch zakresów

 24. Stosunek równoważności nazw

 25. Podrzędność nazwy A względem nazwy B

 26. Nadrzędność nazwy A względem nazwy B

 27. Relacja krzyżowania się nazw

 28. Rozłączność nazwy A względem nazwy B

 29. Pojęcie niepustego wykluczania się nazw

 30. Wzajemne relacje stosunków między nazwami

 31. Definicja nominalna

 32. Definicja realna

 33. Pojęcie przekładu wyrażenia A

 34. Przekład treściowy wyrażenia A

 35. Przekład znaczeniowy wyrażenia A

 36. Równoznaczność a równoważność

 37. Definicja nominalna treściowa a definicja nominalna zakresowa

 38. Definicja nominalna zakresowa o stylizacji przedmiotowej

 39. Definicja nominalna zakresowa o stylizacji semantycznej

 40. Definicja nominalna kontekstowa

 41. Ignotus per ignotus jako rodzaj błędu w definiowaniu

 42. Circulus in definiendo jako rodzaj błędu w definiowaniu

 43. Błąd nieadekwatności jako rodzaj błędu w definiowaniu

 44. Definicja za szeroka

 45. Definicja za wąska

 46. Budowa definicji równościowej

 47. Definiens jako element definicji równościowej

 48. Definiendum jako element definicji równościowej

 49. Spójnik definicyjny jako element definicji równościowej

 50. Definicja projektująca

 51. Definicja sprawozdawcza

 52. Konwencja terminologiczna jako determinant definicji

 53. Definicja regulująca

 54. Definicja realna

 55. Definicja per genus et differentiam specificam

 56. Diagramy kołowe obrazujące stosunki zakresowe między nazwami

 57. Pojęcie zdania logicznego

 58. Forma zdaniowa

 59. Matryca prawdziwości funktora przeczenia

 60. Prawo podwójnego przeczenia

 61. Zasada wyłączonego środka

 62. Zasada sprzeczności

 63. Alternatywa rozłączna i nierozłączna zdań

 64. Implikacja zdań

 65. Równoważność zdań

 66. Koniunkcja zdań

 67. Matryce prawdziwości alternatywy rozłącznej i nierozłącznej, implikacji, koniunkcji i równoważności zdań

 68. Prawa de Morgana

 69. Prawo rozdzielności koniunkcji względem alternatywy

 70. Prawo rozdzielności alternatyw względem koniunkcji

 71. Prawo przechodniości implikacji

 72. Reguła odrywania

 73. Tabele zero - jedynkowe sprawdzające czy dany zapis logiczny jest prawem logicznym

 74. Pojęcie sylogizmu logicznego

 75. Pojęcie sylogistyki

 76. Pojęcie tautologii

 77. Tryb sylogistyczny „Barbara”

 78. Tryb sylogistyczny „Camestres”

 79. Związek logiki formalnej z wnioskowaniami prawniczymi

 80. Warianty zapisu trybu sylogistycznego „Barbara” i „Camestres” przy pomocy logiki formalnej i sprawdzanie prawdziwości tych zapisów.

 81. Wynikanie logiczna a wynikanie entymematyczne. Pojęcie wynikania entymematycznego

 82. Pojęcie wnioskowań prawniczych

 83. Pojęcie reguł inferencyjnych

 84. Wykładnia prawa a wnioskowanie prawnicze

 85. Wynikanie logiczne jako rodzaj wnioskowania prawniczego

 86. Subsumpcja jako przykład wynikania logicznego

 87. Wynikanie instrumentalne

 88. Reguła instrumentalnego nakazu (warunek sine qua non)

 89. Reguła instrumentalnego zakazu (warunek per quam)

 90. Wynikanie aksjologiczne jako rodzaj wnioskowań prawniczych

 91. Argumentum a simili – pojęcie

 92. Analogia legis

 93. Analogia iuris

 94. Wnioskowanie a contrario

 95. Argumentum a fortiori z podziałem na argumentum a maiori ad minus oraz argumentum a minori ad maius

 96. Struktura uzasadnienia wyroku sądowego

 97. Domniemania prawne

 98. Rodzaje wnioskowań w sądowym postępowaniu dowodowym

 99. Ustalenie stanu faktycznego a subsumpcja

 100. Językowe dyrektywy wykładni

 101. Funkcjonalne dyrektywy wykładni

 102. Język rachunku predykatów

 103. Zapis zdania potocznego w języku rachunku predykatów

 104. Pojęcie tautologii rachunku predykatów i jej przykłady

 105. Stosunki między zbiorami

 106. Działania na zbiorach

 107. Twierdzenia rachunku zbiorów

 108. Zbiór w sensie dystrybutywnym

 109. Elementy zbioru

 110. Relacje zwrotne, niezwrotne i przeciwzwrotne

 111. Relacje symetryczne, niesymetryczne i przeciwsymetryczne

 112. konwers i iloczyn względny relacji

 113. Relacje równościowe

 114. Relacje porządkujące

autor


Dr Bartosz Skwara©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna