Dr hab inż. Zofia Jóźwiak



Pobieranie 355.56 Kb.
Strona1/5
Data04.05.2016
Rozmiar355.56 Kb.
  1   2   3   4   5
Dorobek Naukowy pracowników Zakładu Techniki Transportu Zintegrowanego i Ochrony Środowiska
dr hab. inż. Zofia Jóźwiak

Rok 2010



Galor A., Wiśnicki B., Jóźwiak Z., Galor W.: Aktualizacja programu wojewódzkiego pn. „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim do roku 2015”, Akademia Morska w Szczecinie, Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie, 2010.stron 200 (monografia).

streszczenie: Strategia rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim do roku 2015” to dokument kształtujący politykę morską województwa zachodniopomorskiego. Na przestrzeni lat 2007-2010 nastąpiła tak duża zmiana uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, tak w przestrzeni prawnej jak i społeczno-gospodarczej, wynikających z członkostwa Polski w UE, jak i wewnętrznych regulacji prawnych, że wystąpiła konieczność przeprowadzenia aktualizacji dokumentu. W zaktualizowanym programie szczegółowo zostały opisane główne kierunki rozwoju tego sektora gospodarki: transport morski, porty morskie, żegluga śródlądowa, infrastruktura transportowo-logistyczna, przemysł stoczniowy, rybołówstwo morskie, rybactwo i przetwórstwo ryb, eksploatacja morskich zasobów naturalnych, ochrona środowiska Morza Bałtyckiego i pasa nadbrzeżnego, szkolnictwo morskie i śródlądowe, badania naukowe, turystyka morska i śródlądowa oraz tak ważne w obecnej rzeczywistości planowanie przestrzenne obszarów morskich.

summary: Development strategy of the West Pomeranian Province maritime economy till 2015” is the document formative the sea-policy of the West Pomeranian Province. On the space of years 2007-2010 followed so large change of conditionings internal and external, so in the legal space as and social-economic, consequential from the membership of Poland in EU, as an internal legal regulations that had appeared the necessity of the execution of the actualization of the document. In the up to date program in detail became described main directions of the development of this section of the economy the sea carriage, seaports, the inland navigation, the infrastructure transportive-logistic, the shipbuilding industry , sea fishing, the fishing and fish processing, the exploitation of sea- natural resources , the environmental protection of the Baltic Sea and the waterside-belt , the educational system sea- and inland, scientific research, the tourism sea- and inland and so important in the present reality the land use planning of maritime territories.

słowa kluczowe: województwo zachodniopomorskie, polityka morska do roku 2015, infrastruktura transportowo-logistyczna, rybołówstwo morskie, planowanie przestrzenne obszarów morskich.

key words: the West Pomeranian Province, sea-policy to the year 2015, the infrastructure transportive-logistic, sea fishing, planning of maritime territories.



Galor A., Galor W., Wiśnicki B., Jóźwiak Z., Woś K. (2010), Oversize Transport Strategy for Poland, Maritime University of Szczecin, 2010, pgs. 64.(monograph).

streszczenie: Monografia odnosi się do strategii przewozu ładunków ponadnormatywnych transportem drogowym, kolejowym, śródlądowym, morskim I lotniczym. Wzrost tego typu przewozów wzrasta wraz z globalizacją gospodarki światowej. Za podstawę wzrostu wykorzystania transportu lotniczego dla przewozu ładunków ponadnormatywnych uznano czas, zasięg, niezawodność i bezpieczeństwo przekładające się na punktualne dostawy.

summary: The monograph refers to the strategy of oversize load in the road transport, the train transport, the inland water transport, the maritime transport and air transport. The transport of this type of goods of transport grows up together with the globalization of the world economy. The basic reason of the height of the meaning of the air transport in the transport of oversized loads one acknowledged the time, the range, the reliability and the safety of the transport, shifting himself directly on the punctual of deliveries.

słowa kluczowe: ładunki ponadnormatywne, transport ponadnormatywny, korytarze transportowe, limity.

key words: oversize load, oversize transport, transportive corridors, transportive limitations

3.

Galor A., Galor W., Wiśnicki B., Jóźwiak Z., Woś K. (2010), Strategia transportu ładunków ponadnormatywnych (ŁPN) w Polsce, Oversize Transport Strategy for Poland, Maritime University of Szczecin Opracowanie w ramach projektu OVERSIZE BALTIC, Akademia Morska w Szczecinie, 2010, stron 57.(monografia).

streszczenie: Monografia dotyczy zagadnień związanych z przewozem ładunków ponadnormatywnych transportem drogowym, kolejowym, śródlądowym, morskim i lotniczym. Wzrost tego typu przewozów wzrasta wraz z globalizacją gospodarki światowej.

summary: The monography refers connected problems with the road, air transport of oversized goods. Raising a subject was justified with the rising number of cartages of these goods. The transport of this type of goods of air transport grows up together with the globalization of the world economy.

słowa kluczowe: ładunki ponadnormatywne, transport ponadnormatywny.

key words: oversized goods, oversize transport.

4.

Jóźwiak Z.: Ładunki ponadnormatywne w transporcie lotniczym,(Oversize loads in the air transport) Logistyka 3/2010

streszczenie: Artykuł dotyczy zagadnień związanych z przewozem ładunków ponadnormatywnych drogą powietrzną.Wzrost tego typu ładunków transportem lotniczym wzrasta wraz z globalizacją gospodarki światowej. W artykule przeanalizowano specyfikę układu samolot – rodzaj ładunku – zasięg transportu – czas transportu. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość świadczenia tego rodzaju usług w polskich portach lotniczych. Za podstawę wzrostu wykorzystania transportu lotniczego dla przewozu ładunków ponadnormatywnych uznano czas, zasięg, niezawodność i bezpieczeństwo przekładające się na punktualne dostawy oraz zmniejszenie liczby dostaw. W Polsce do transportu ładunków ponadnormatywnych na duże odległości wykorzystywane są samoloty typu Ił – 76 oraz An – 124. Przeprowadzone analizy pozwoliły dokonać wstępnego wyboru czynników, które mogą stanowić bazę do dalszych badań.

summary: The article refers connected problems with the air transport of oversized goods. Raising a subject was justified with the rising number of cartages of these goods. The transport of this type of goods of air transport grows up together with the globalization of the world economy. A specificity of the arrangement was analyzed the plane - the kind of the load - the range of the transport - the time of the transport. In the article one paid particular attention on the possibility of the service of this type of loads in Polish airports. The basic reason of the height of the meaning of the air transport in the transport of oversized loads one acknowledged the time, the range, the reliability and the safety of the transport, shifting himself directly on the punctual of deliveries and the decrease of haulages. In Poland, the IL-76 and AN-124 are often used as the solutions for outsize cargo that needs to be transported on medium or long haul flights. Conducted analyses allowed to effect the preliminary selection of factors, which can constitute the base of another study

słowa kluczowe: ładunki ponadnormatywne, transport lotniczy, transport ponadnormatywny, czas transportu.

key words: oversized goods, the air transport of oversize, the time of the transport

5.

Jóźwiak Z.: Logistyka transportu ładunków niebezpiecznych na przykładzie miasta Gryfino, (Logistics of the transport of dangerous goods on the basis of the city of Gryfino) Logistyka 4/2010.

streszczenie: W publikacji zamieszczono najbardziej istotne dane dotyczące transportu drogowego niebezpiecznych ładunków przez miasto Gryfino. Struktura rodzajowa przewożonych przez Gryfino ładunków niebezpiecznych kształtuje się następująco: paliwa płynne (etylina i olej napędowy) – 72,79%, gazy skroplone (LPG) – 21,77%, inne materiały niebezpieczne (klasa 9) – 2,04%; materiały wybuchowe – 1,36%, substancje utleniające i nadtlenki organiczne 1,36% oraz stałe ładunki zapalne 0,68%. Transport ten stanowi poważne realne zagrożenie dla ludzi i środowiska, dlatego problem ten wymaga logistycznych rozwiązań.

summary: The paper discusses the most significant data concerning the road transportation of dangerous goods through the city of Gryfino. The share of liquid fuels (gasoline and gas oils) was 72,79%; LPG – 21,77%, miscellaneous dangerous substances and articles – 2,04%, explosive substances and articles – 1,36%, oxidizing substances and organic peroxides 1,36% and flammable solids, self-reactive substances and solid desensitized explosives, substances liable to spontaneous combustion, substances which, in contact with water, emit flammable gases 0,68% of the dangerous goods transported. This transport determines the serious threat for people and environments. This problem demands logistic solutions.

słowa kluczowe: ładunki niebezpieczne na obszarach zurbanizowanych, europejska umowa ADR, kongestia transportowa, zagrożenia transportowe, logistyka miejska, rola obwodnic, udział ładunków niebezpiecznych w przewozach.

key words: hazardous cargoes on areas urbanized, The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ADR, congestion transportive, transportive threats , the municipal logistics , the part of ring roads, the participation of hazardous cargoes in transports.

6.

Wójcik S., Redes M., Jóźwiak Z.: (2010), Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, stron 127 (monografia).

streszczenie: W pracy przeprowadzono analizę wpływu inwestycji związanych z realizacją programu wojewódzkiego pn. „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim do roku 2015” na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 (dyrektywę ptasią oraz siedliskową). Wyszczególniono zagrożenia oraz metody kompensacji potencjalnego, negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

summary: In the elaboration one affected the analysis negative of the influence of connected investments with the realization of the program. „ Strategy of the West Pomeranian Province maritime economy till 2015”” on the environment, in this on areas the Nature 2000 (the Habitats Directive and complements the Birds Directive). One specified threats and methods of the compensation of the potential, negative influence on the environment.

słowa kluczowe: negatywny wpływ inwestycji, obszary Natura 2000, dyrektywa siedliskowa, dyrektywa ptasia, kompensacja szkód środowiskowych.

key words: negative the influence of investments, areas the Nature 2000, the Habitats Directive and complements the Birds Directive, the compensation of environmental damage.

7.

Jóźwiak Z., Bednarz D. (2010), Logistyczne uwarunkowania w międzynarodowym transporcie ładunków ponadnormatywnych. Logistyka nr 2/2010.

streszczenie: Na przykładzie transportowanych z Belgii do Polski elementów kominów fabrycznych, prześledzono i przeanalizowano zastosowane rozwiązania logistyczne, podając sposób zrealizowania wszystkich wymogów technicznych, organizacyjnych i prawnych występujących na całej trasie przewozu. Ponadto porównano uwarunkowania dla transportu ładunków ponadnormatywnych w Polsce i zagranicą.

summary: On the example transported from Belgium to Poland of elements of factory chimneys, one traced and one analyzed applied logistic solutions, giving the manner of realizing of all requirements technical, organizational and legal on the all route of the transport. Besides one compared conditionings for the transport of oversized cargo in Poland and with foreign countries.

słowa kluczowe: ładunki ponadnormatywne, logistyka, transport

key words: oversize, logistic, transport

8.

Jóźwiak Z.: Problemy złomowania statków (Problems of scrapping of ships)., Biblioteka Cyfrowa „Świat Morskich Publikacji”, Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie, (str. 11).

streszczenie: W ostatnich latach złomowanie statków odbywa się głównie w Bangladeszu, Indiach Turcji i Pakistanie (ponad 80% złomowanych statków). Szacuje się, że w latach 2010 - 2015 zwiększy się liczba złomowanych statków, w głównej mierze za sprawą ostatecznego wycofywania z eksploatacji około 700-800 zbiornikowców olejowych. Problem złomowania statków w azjatyckich państwach bez zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska jest bardzo trudny do rozwiązania. Przyczyną tego jest niski koszt złomowania statków w tych państwach, w stosunku do kosztów w państwach wysoko uprzemysłowionych. IMO oraz ILO alarmują o niebezpiecznych praktykach i wynikających z tego zagrożeniach dla środowiska w tym zdrowia i życia ludzi. Intensywnie, szczególnie w ostatnich latach, problematyką złomowania statków zajmuje się Komisja Europejska. Najważniejszą konwencją związaną ze złomowaniem statków jest Międzynarodowa Konwencja o Bezpiecznym i Ekologicznym Recyklingu Statków (International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, Hong Kong’2009). Konwencja ta została przyjęta 19 maja 2009 roku, w Hong Kongu przez delegatów 63 państw. Wejdzie ona w życie po 24 miesiącach od podpisania jej lub ratyfikowania, przez 15 państw dysponujących 40% światowego tonażu brutto. Ponadto bardzo istotnym dokumentem unijnym jest Zielona księga w sprawie lepszych warunków demontażu statków. Posiadanie przez statki odpowiednich certyfikatów oraz prowadzenie sprawozdawczości – „Zielone Paszporty” powinno rozwiązać w dużym stopniu problemy ze złomowaniem statków.

summary: Over the recent years scrapping of ships takes place mostly in Bangladesh, India Turkey and Pakistan (above 80% scrapped ships). One values that in years 2010 - 2015 will increase the number of scrapped ships, chiefly behind the matter of final withdrawing from the exploitation about 700-800 oil-tankers. The problem of scrapping of ships in Asiatic states without the maintenance of requirements of the safety and the environmental protection is very difficult soluble. A reason is this low cost of scrapping of ships in these states, with relation to of costs in states of high industrialized. IMO and ILO alarm about dangerous practicing and consequential from this threats environmentally in this of the health and the life of people. Intensely, especially over the recent years, with the problems of scrapping of ships sees about European Commission. A most important connected convention with scrapping of ships is the International Convention about the Safe and Ecological Recycling of Ships (International Convention the odds the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, Hong Kong′2009). This convention became accepted 19 May the year 2009, in Hong to Congo by {through} delegates of 63 states. She will enter in the life after 24 months from the signature her or the ratification, by 15 states having at its disposal 40% the world gross tonnage. Besides a very essential Union document is the “Green Book” in the matter of better conditions of the disassembly of ships. The possession by ships of suitable certificates and record keeping - „Green Passports” she should unknot substantially problems with scrapping of ships.

słowa kluczowe: złomowanie statków, Międzynarodowa Konwencja o Bezpiecznym i Ekologicznym Recyklingu Statków, Zielone Paszporty.

key words: scrapping of ships, International Convention the odds the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, Green Passports.

9.

Jóźwiak Z.: Logistyka w transporcie ładunków ponadnormatywnych drogą lotniczą - projekt Oversize Baltic XIV Konferencja Logistyki Stosowanej, Total Logistic Management TLM 2010, Zakopane 2010, Materiały konferencyjne (CD).

streszczenie: Transport towarów drogą lotniczą rozwija się w ostatnim okresie dość dynamicznie. Dotyczy to również ładunków o dużych wymiarach i znacznej masie. Szczególnie można to zauważyć w obszarze działań związanych z budową międzynarodowych inwestycji. Przemieszczanie dużych elementów obiektów inwestycyjnych oraz urządzeń technologicznych wpisuje się na stałe w usługi realizowane transportem lotniczym. Z uwagi na znaczny koszt przewozu tego typu ładunków, każda operacja transportowa musi być logistycznie przygotowana w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie środków finansowych oraz czasu. W ramach projektu Oversize Baltic przeanalizowano możliwości realizowania przewozów ładunków ponadnormatywnych (ŁPN) drogą lotniczą wykorzystując infrastrukturę transportową państw nadbałtyckich.

summary: The freight service with the air route is developed in the last term dynamically enough. This refers also loads about large measurements and to the considerable mass. Especially one can this notice in the area of connected activities with the build of international investments. The displacement of large elements of investment projects and technological devices enrolls for keeps into services realized with the air transport. In consideration of the considerable carriage of this type of loads, every transportive operation must be logistically prepared impromptu assuring the maximum utilization of financial means and the time. Within the framework of the project Oversize Baltic one analyzed possibilities of realizing of transports of oversized loads (OL) with the air route using the transportive infrastructure of Baltic states.

słowa kluczowe: ładunki ponadnormatywne, transport ładunków drogą lotniczą, infrastruktura lotnicza państw nadbałtyckich, Oversize Baltic.

key words: oversized loads (OL), the air transport of oversize, the air-infrastructure of Baltic states , Oversize Baltic.

Rok 2009



Jóźwiak Z.: Ecological risk assessment for ballast waters introductions into the Świnoujście harbour basins (Ocena zagrożenia ekologicznego środowiska wodami balastowymi wprowadzanymi do basenów portu świnoujskiego). Maritime Transport , Editors R. R-M Dauer, R.M. Sagarra, F. X. M. de Oses, Departament de Ciencia I Enginyeria Nautiques UPC Barcelona 2009.

streszczenie: Celem pracy było wskazanie portów, z których pobór wód balastowych stwarza dla Portu Świnoujście najwyższe ryzyko przywiezienia gatunków obcych, w stanie żywym. Gatunki te trafiając na podobne warunki środowiskowe stwarzają zagrożenie dla gatunków rodzimych, stanowiąc konkurentów do pokarmu, traktując gatunki rodzime, jako pokarm, rozprzestrzeniając się w sposób inwazyjny, przynosząc nieznane rodzimemu środowisku choroby. Ponadto mogą one zagrażać zdrowiu ludzi oraz utrudniać gospodarkę, przez zubażanie zasobów rybackich, obrastanie na budowlach hydrotechnicznych itp.

summary: The purpose of the paper has been pointing out the ballast waters donor ports which for the Świnoujście harbour are of the highest risk category as far as transmitting living alien species is concerned. The species when encountering similar environmental conditions become risk to the local species as food competitors treating the local species as food and expanding in an invasive way and spreading formerly unknown diseases to the local environment. Moreover, they become dangerous to human health as well as hinder the economy development by reducing fish resources, growing on hydro-technical constructions etc.

słowa kluczowe: transport wód balastowych, kierunki transportu wód balastowych do Portu Szczecin, ocena ryzyka zagrożenia wodami balastowymi.

key words: ballast waters transport, directions of the ballast water introduced into the Świnoujscie harbor, ballast water risk assessment.



Jóźwiak Z.: Ecological risk assessment of ballast waters introduction into Szczecin harbour basins (Ocena zagrożenia ekologicznego środowiska wodami balastowymi wprowadzanymi do basenów portu szczecińskiego). Journal of Environmental Studies Vol. 18. No. 2A. 2009.

streszczenie: Celem pracy było wskazanie portów, z których pobór wód balastowych stwarza dla Portu Szczecin najwyższe ryzyko przywiezienia gatunków obcych, w stanie żywym. Gatunki te trafiając na podobne warunki środowiskowe stwarzają zagrożenie dla gatunków rodzimych, stanowiąc konkurentów do pokarmu, traktując gatunki rodzime, jako pokarm, rozprzestrzeniając się w sposób inwazyjny, przynosząc nieznane rodzimemu środowisku choroby. Ponadto mogą one zagrażać zdrowiu ludzi oraz utrudniać gospodarkę, przez zubażanie zasobów rybackich, obrastanie na budowlach hydrotechnicznych itp.

summary: The purpose of the paper has been pointing out the ballast waters donor ports which for the Szczecin harbour are of the highest risk category as far as transmitting living alien species is concerned. The species when encountering similar environmental conditions become risk to the local species as food competitors treating the local species as food and expanding in an invasive way and spreading formerly unknown diseases to the local environment. Moreover, they become dangerous to human health as well as hinder the economy development by reducing fish resources, growing on hydro-technical constructions etc.

słowa kluczowe: transport wód balastowych, kierunki transportu wód balastowych do Portu Szczecin, ocena ryzyka zagrożenia wodami balastowymi.

key words: ballast waters transport, directions of the ballast water introduced into the Szczecin harbor, ballast water risk assessment.

3.

Jóźwiak Z.: Ecological risk assessment of ballast waters introduction into Police harbour basins (Ocena zagrożenia ekologicznego środowiska wodami balastowymi wprowadzanymi do basenów portu Police). Zeszyty Naukowe AM, Szczecin 2009.

streszczenie: Celem pracy było wskazanie portów, z których pobór wód balastowych stwarza dla Portu Police najwyższe ryzyko przywiezienia gatunków obcych, w stanie żywym. Gatunki te trafiając na podobne warunki środowiskowe stwarzają zagrożenie dla gatunków rodzimych, stanowiąc konkurentów do pokarmu, traktując gatunki rodzime, jako pokarm, rozprzestrzeniając się w sposób inwazyjny, przynosząc nieznane rodzimemu środowisku choroby. Ponadto mogą one zagrażać zdrowiu ludzi oraz utrudniać gospodarkę, przez zubażanie zasobów rybackich, obrastanie na budowlach hydrotechnicznych itp.

summary: The purpose of the paper has been pointing out the ballast waters donor ports which for the Police harbour are of the highest risk category as far as transmitting living alien species is concerned. The species when encountering similar environmental conditions become risk to the local species as food competitors treating the local species as food and expanding in an invasive way and spreading formerly unknown diseases to the local environment. Moreover, they become dangerous to human health as well as hinder the economy development by reducing fish resources, growing on hydro-technical constructions etc.

słowa kluczowe: transport wód balastowych, kierunki transportu wód balastowych do Portu Police, ocena ryzyka zagrożenia wodami balastowymi.

key words: ballast waters transport, directions of the ballast water introduced into the Police harbor, ballast water risk assessment.

4.

Jóźwiak Z., Kawa M.: Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych w transporcie ładunków ponadnormatywnych (The use of modern logistic solutions in transport of oversized cargo). Logistyka 2009, No 4.

streszczenie: Jedną z kluczowych kwestii dla przedsiębiorstw wytwarzających specjalistyczne ponadnormatywne wyroby, jest konieczność zapewnienia ich przewozu. Transport ładunków ponadnormatywnych należy do najbardziej skomplikowanych czynności realizowanych przez przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowe. W artykule porównano możliwości zastosowania różnych rodzajów transportu dla przewozu ładunków ponadnormatywnych. Porównano różne sposoby transportu w oparciu o analizę kryteriów doboru środków transportu w przypadku ładunków ponadnormatywnych. Decydujący wpływ na wybór sposobu transportu mają: podatność transportowa przemieszczanych ładunków, wymagania czasowe dotyczące dostawy oraz koszt transportu. Przeanalizowano warunki transportu drogowego, kolejowego, morskiego oraz śródlądowego ładunków ponadnormatywnych. Przedstawiono aspekty logistyczne, które należy brać pod uwagę podczas przewozów tych ładunków. Zaproponowano nowoczesne rozwiązania logistyczne. Właściwy dobór i organizacja pracy środków transportowych zaangażowanych przy przewozach ładunków ponadnormatywnych jest głównym przedmiotem analizy w przedstawionym artykule.

summary: One of key matters for enterprises, connected with the producing of special articles, is the necessity of assurance of their transport. The transportation of loads special to the most the compiled actions realized through forwarding enterprises. The possibility of use of different kind's transportation in article was compared for transport of loads the special articles. The different ways of transportation were compared in support about analysis of criterions of selection centers transportation in case of loads special. There are taken under attention the conditions of road transportation, railway transportation, sea transportation and inland waterways transport. It logistic aspects were introduced was which one should take under attention during transports these loads. Modern logistic solutions were proposed. The engaged near transports of loads the proper selection and organization of work of forwarding centers special loads is in introduced article the main object of analysis.

słowa kluczowe: transport ponadnormatywny, logistyka, kryteria wyboru

key words: oversized transport, logistic of transport, criterions of choice of way transportation

5.

Jóźwiak Z.: Ballast water, I Międzynarodowy Kongres Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Hiperbarycznej, Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdynia 2009.

streszczenie: Wody balastowe używane są dla zapewnienia stateczności statku podczas podróży. Wody są pobierane w porcie rozładunku i zrzucana w porcie załadunku. Przenoszenie szkodliwych organizmów, odbywa się różnymi drogami, między innymi przez transport wód balastowych, i prowadzi do strat bioróżnorodności, zmian ekosystemów, negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie, co zaobserwowano zwłaszcza w ostatniej dekadzie. Wprowadzone organizmy mogą powodować choroby wśród ludzi i zwierząt morskich, a nawet śmierć. Transport w wodzie balastowej toksycznych glonów jednokomórkowych (dinoflagellates) ma, w skali świata, poważne wpływy na ludzkie zdrowie, rybołówstwo oraz przemysł przetwórczy małży. Niektóre dinoflagellates wprowadzone do łańcucha pokarmowego, mogą wywoływać choroby, a nawet prowadzić do śmierci ludzi. Problem wód balastowych jest, więc bardzo istotny przez fakt, że dużo chorób (nawet tak niebezpiecznych jak cholera) i toksycznych organizmów, może być przenoszone w wodzie balastu. Nowa międzynarodowa konwencja nt. zarządzania wodami balastowymi powstała by zapobiec potencjalnym efektom rozprzestrzenienia się szkodliwych wodnych organizmów przewożonych przez statki w wodach balastowych. Konwencja została przyjęta w lutym 2004 roku przez Międzynarodową Organizację Morską (odpowiedzialną za bezpieczeństwo statków i zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska morskiego przez statki).

summary: Ships use ballast water to provide stability and maneuverability during a voyage. Water is taken on at one port when cargo is unloaded and usually discharged at another port when the ship receives cargo. The human mediated transfer of harmful organisms via shipping, specifically via ballast water transport, leading to the loss of biodiversity, alteration of ecosystems, negative impacts on human health, has raised considerable attention especially in the last decade. Introduced organisms can pose more immediate dangers, causing death or illness in humans and marine animals. The transport in ballast water of toxic dinoflagellates and disease pathogens is common and has had serious impacts throughout the world on human health, fishing and shellfish industries. Some species of dinoflagellates produce toxins, which, when concentrated through biological magnification up the food chain, can cause sickness in and death to humans. The problem is compounded by the fact that there are many diseases and toxic organisms, even things like cholera, which can be transferred in ballast water. A new international convention to prevent the potentially devastating effects of the spread of harmful aquatic organisms carried by ships' ballast water has been adopted by the International Maritime Organization (IMO), the United Nations agency responsible for the safety and security of shipping and the prevention of marine pollution from ships. The instrument was adopted at an international conference held from 9 to13 February 2004 at IMO's London Headquarters. In the paper the risk assessment of ports waters pollution due to ballast waters dumped into ports has been undertaken.

słowa kluczowe: transport wód balastowych, organizmy przenoszone przez statki w wodach balastowych, toksyczne dinoflagellates, ocena ryzyka.

key words: ballast waters transport, organisms carried by ships' ballast water, toxic dinoflagellates, ballast water risk assessment.

Rok 2008

1.

Jóźwiak Z.: Procesy logistyczne w zarządzaniu wodami balastowymi, Logistic Processes in Management Ballast Waters, Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Kraków 2008.

streszczenie: Problem zarządzania wodami balastowymi pojawił się wraz z przyjęciem przez IMO Konwencji o Kontroli i zarządzaniu wodami balastowymi i osadami ze statków. Konwencja wejdzie w życie po ratyfikowaniu jej przez 30 państw-stron, posiadających flotę stanowiącą 35% tonażu światowego. Proces ten będzie jeszcze dość długo trwał. Jednak, niektóre z państw, wymogi konwencji wprowadziły już obecnie w swoich portach. Zasadnym jest wykazanie, że procesy logistyczne stosowane powszechnie w gospodarce materiałowej, powinny być wykorzystane również w budowaniu globalnego systemu zarządzania wodami balastowymi. Co w zasadzie jest już realizowane przez wiele państw.

summary: The problem of management appeared with ballast waters with party by IMO of International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments. Convention will come into force after ratifying of her by 30 states - sides, possessing making up 35% world tonnage fleet. Process this will be yet enough long he lasted. However, some of states, the requirements of convention introduced in their harbours already at present. Legitimate proof is, that logistic applied processes universally in material economy, they should the ballast waters be used in building the global system of management also. What it is already in principle realized by many states.

słowa kluczowe: wody balastowe, Międzynarodowa konwencja o kontroli i zarządzaniu wodami balastowymi i osadami.

key words: ballast waters, International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments.

2.

Jóźwiak Z.: Uwarunkowania logistyczne transportu i składowania ładunków niebezpiecznych w Porcie Szczecin, XII Konferencja Logistyki Stosowanej „Total Logistic Management” TLM 2008, KT PAN, Zakopane 2008

streszczenie: Transport towarów drogą morską regulowany jest przepisami międzynarodowymi. Transport towarów niebezpiecznych podlega szczegółowym uregulowaniom międzynarodowym i regionalnym, z uwzględnieniem właściwości ładunków, formy jednostki ładunkowej, a także typu statku. Inne przepisy obowiązują dla ładunków przewożonych w opakowaniach, a inne dla ładunków przewożonych luzem, inne dla ładunków stałych i inne dla płynnych. Poza ogólnymi wymaganiami zawartymi w Konwencji SOLAS’1974 ( o bezpieczeństwie życia na morzu), wymagania odnośnie transportu towarów niebezpiecznych zawarte są w kodeksach; IMDG, BC, IBC i IGC. Dwa pierwsze odnoszą się do postępowania z ładunkami niebezpiecznymi w czasie załadunku, transportu i rozładunku, dwa pozostałe do konstrukcji i wyposażenia statków. Transport towarów niebezpiecznych wiąże się zawsze z dodatkowymi kosztami transportu Właściwości towarów niebezpiecznych generują również dodatkowe wymogi oraz koszty związane z magazynowaniem tego rodzaju ładunków w portach. Za zasadne uznano przedstawienie uwarunkowań logistycznych transportu i składowania towarów niebezpiecznych, w Porcie Szczecin. Międzynarodowe morskie kodeksy towarów niebezpiecznych dostarczają informacji na temat zasad transportu towarów niebezpiecznych drogą morską. Przepisy portowe zawierają wymagania odnośnie przeładunku i składowania. Ramy prawne transportu towarów niebezpiecznych opierają się na zaleceniach Komitetu Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych.

summary: The international law regulations are applied for maritime transportation of goods. Detailed international regulations are applied for the transportation of dangerous goods with the special concern of properties of cargo, form of cargo unit and also the type of ship. The different regulations are applied for packaged cargos, different for loose cargos, different for solid and fluid cargos. Except for general requirements of SOLAS 1974 Convention (safety of living on the sea), requirements of the dangerous goods transportation are present in following codes: IMDG, BC, IBC i IGC. The caring of dangerous goods during loading, transport and unloading is regulated by IMDG and BC codes, when construction and equipment of ships are regulated by IBC and IGC codes. The transportation of dangerous goods always involves additional costs of transportation. Properties of dangerous goods generate additional low regulation and so on costs that are caused by storage of these goods in ports. The presentation of logistic conditions of transport and storage of dangerous goods in Szczecin Harbor is reasonable. International maritime codes gives an information on the rules of maritime transportation of goods. Port recipes contain requirement trans-shipment regarding and storing. Proclamation of dangerous goods transportation are based on recommendations of the Experts' Committee UN of Transportation of Dangerous Goods.

słowa kluczowe: ładunki niebezpieczne, uwarunkowania logistyczne, transport i składowanie

key words: dangerous goods, condition of logistic, transport and storage

Rok 2007

1.

Jóźwiak Z., Pelc M.: Ekologiczne aspekty rozwoju transportu morskiego bliskiego zasięgu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2007

streszczenie: Dobry stan środowiska morskiego jest conditio sine qua non pełnego wykorzystania potencjału morza. Transport morski i porty są szczególnie ważnymi elementami łańcuchów logistycznych, które łączą jednolity rynek z gospodarką światową. Ich stała efektywność i sprawność ma podstawowe znaczenie dla konkurencyjności Europy w globalizującym się świecie. UE prowadzi politykę przechodzenia z transportu lądowego na transport wodny. W tym kontekście ważną kwestią pozostaje pogodzenie rozwoju transportu morskiego z ochroną przyrody.

summary: A healthy marine environment is a sine qua non to realizing the full potential of the oceans. Maritime transport and ports are key components of the logistics chains, which link the Single Market the world economy. Their continued efficiency and vitality is crucial to European competitiveness in a globalizing world. The EU has a policy of promoting a switch from land transport to water transport. In this context a major issue is the reconciliation of the development of maritime transport and environmental protection.

słowa kluczowe: transport morski, ekologia

key words: maritime transport, ecology

2.

Jóźwiak Z.: Ochrona środowiska morskiego, Światowy Dzień Morza, Magazyn Portowy, Szczecin 2007. Protecting the marine environment, World Maritime Day 2007, Szczecin and Świnoujście Ports’ Magazine, No 11 (74), 2007.

streszczenie: Inwazyjne przemieszczanie się orga­nizmów w wodach balastowych stanowi poważny problem ostatnich lat. Ryzyko przeniesienia ich występuje praktycznie wszędzie – zarówno w układzie południko­wym, jak i równoleżnikowym, na dłuższe i krótsze odległości, mogą się one praktycznie przenieść wszędzie tam, gdzie uprawiana jest żegluga. Aktualnie wody balastowe są postrzegane jako jeden z głównych sposo­bów wprowadzania nietubylczych inwa­zyjnych gatunków (Invasive Alien Species – IAS) do nowych środowisk morskich. Sta­nowią one największe, poza utratą siedlisk, zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Nie wszystkie gatunki obce są gatunkami inwazyjnymi. Gatunki obce nie omijają również Bałtyku.

summary: The invasive organisms carried in ballast water tanks have posed a serious problem in the recent years. The risk of transferring them is ever-present, as they can be brought to all destinations. At the moment, ballast water is viewed as one of the main ways of introducing invasive alien species into new marine environments. Apart from destroying the habitats, they are the biggest threat to biological variety. Not all alien species are invasive though. The Baltic Sea has been affected by this problem.

słowa kluczowe: wody balastowe, inwa­zyjne gatunki obce, ob­szary morskie szczególnie wrażliwe.

key words: ballast water, invasive alien species, particu­larly sensitive sea areas.

3.

Jóźwiak Z.: Aguas de lastre – problemas de biológicas contaminaciones de aguas portuarias de Báltico (Wody balastowe - problem biologicznych zanieczyszczeń wód portowych Morza Bałtyckiego), Facultad de Náutica de Barcelona - España, Barcelona 2007.

streszczenie: Od czasu jak cywilizacje starożytne zaczęły uprawiać żeglugę, organizmy wodne są transportowane tą drogą po całym świecie. Globalizacja transportu sprzyja najazdom różnych rodzajów obcych, inwazyjnych organizmów egzotycznych, min. bezkręgowców, wodorostów, bakterii, wirusów, pierwotniaków, które są przewożone w wodach balastowych. Najbardziej istotną regulacją prawną w tym obszarze jest Międzynarodowa Konwencja o Kontroli i Zarządzaniu Wodami Balastowymi i Osadami Statkowymi, 2004. Celem tego międzynarodowego narzędzia jest zmniejszenie do minimum przemieszczania organizmów inwazyjnych i czynników chorobotwórczych, zawartych w wodach balastowych, który mogą być zrzucane z wodami balastowymi w akwenach morskich.

summary: Desde que la civilizaciones antiguas comenzaron a navegar por los mares, los organismos acuáticos tienen la oportunidad de viajar a través de los barcos. La globalización de los transportes, conlleva la invasión de especies exóticas, extranjeras o invasoras de invertebrados, algas, bacterias, virus, protozoarios que son transportados alrededor del mundo en el agua de lastre de los navíos. Más esencial regule legal es Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques 2004. El objetivo de este instrumento internacional es reducir al mínimo y, en su caso, eliminar los organismos perjudicia les y agentes patógenos que contenga un buque que puedan ser descargados en el mar.

słowa kluczowe: wody balastowe, inwazyjne gatunki egzotyczne, Konwencja BWM

key words: el agua de lastre, la invasión de especies exóticas, Convenio para el Control y la Gestión del Agua de Lastre

4.

Jóźwiak Z.: Rola autostrad morskich w rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych, Tranzyt europejski wyzwaniem dla Polski, cz. III Morskie i wodnośródlądowe korytarze tranzytowe, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa 2007.

streszczenie: Autostrady morskie jak wynika z przedstawionych danych poprawią dostępność do rynku europejskiego. Ponadto odciążą nadmiernie eksploatowane drogi kołowe, które stały się wąskimi gardłami w transporcie ładunków w relacjach bezpośrednich jak i tranzytowych. Umożliwią realizację transportu intermodalnego. Wprowadzenie transportu zintegrowanego opartego na koncepcji „autostrad morskich” ma istotny wpływ na ochronę środowiska lądowego (wyeliminowanie w dużym stopniu transportu samochodowego) jak i na ochronę wód morskich (doinwestowanie infrastruktury portowej). Reasumując, na podstawie zebranych i opracowanych materiałów, można stwierdzić, że autostrady morskie mogą i będą odgrywać bardzo dużą rolę nie tylko w funkcjonowaniu transportu, ale również w ochronie środowiska.

summary: "Motorways of the sea" as it gets out of introduced given will improve the accessibility to Euromarket. Besides will ease in excess exploited ways circular which became bottle-necks in the transport of loads in live coveragess as of transit. Will make possible the realization of the transport intermodal. The introduction of the integrated transport on the idea of motorways of the sea has an essential influence on the environmental protection of continental (the elimination substantially the motor transportation) as and on the protection of sea waters (additionally investing of the port infrastructure). Summing up, on the ground gathered and worked out materials, one can ascertain that motorways of the sea can and will perform the very large part not only in the kilter of the transport, but also in the environmental protection.

słowa kluczowe: autostrady morskie, wąskie gardła, kongestia, ochrona środowiska.

key words: motorways of the sea, bottle-necks, congestion, the environmental protection.

5.

Jóźwiak Z., Bosy A., Gąsiorowska M., Grabia M., Banach A., Majewski Ł., Kilar A., Matkowska K.: Ocena jakości wód Noteci na szlaku żeglugowym Nakło, Krzyż, Santok (Opinion of quality of waters of the River Noteć route the navigational Nakło, Krzyż, Santok), Zeszyty Naukowe Nr 12(84) Akademii Morskiej, Szczecin 2007.

streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań wód Noteci. Badania przeprowadzono w okresie 18-30 sierpnia 2005 roku z pokładu statku szkolnego „Wł. Łokietek”, w ramach działalności statutowej Naukowego Koła Ekologii przy AM w Szczecinie. Metodą spektrofotometrii UV (długość fal 205-320nm), określono następujące wskaźniki: ogólny węgiel organiczny, chemiczne i biologiczne zapotrzebowanie tlenu, zawartość azotanów, zawiesiny ogólne oraz substancje powierzchniowo czynne.

summary: In article were introduced the results of researches of cleanness of the Rive Noteć. The analyse were executed in period 18-30 August 2005 by students from Scientific Wheel of Ecology, Maritime University, in time of student practice on ship "Wł. Łokietek". Using the method of spectrophotometer UV (205-320 nm length), the following indicators was qualifield: the total organic carbon, chemical oxygen demand, biological oxygen demand, content of nitrates, total suspended solids and surfactants.

słowa kluczowe: Noteć, BZT, ChZT, OWO

key words: the riverNoteć, BOD, COD, TOC

6.

Jóźwiak Z., Jagiełło A.: Korytarze tranzytowe obszaru Bałtyku Południowego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2007.

streszczenie: Europejski system transportu staje wobec znacznych wyzwań w nadchodzącym dziesięcioleciu. „Autostrady Morskie” to nowe pojęcie w europejskiej polityce transportowej. Tworzone są one w celu, łączenia wysiłków państw członkowskich w promowaniu modalnych, spójnych logicznie i lepszych połączeń morskich. Stworzenie zrównoważonego rynku transportowego w Unii Europejskiej wymaga integracji wszystkich ogniw systemu transportowego. Realizacja słusznej idei rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu, wspieranej przez system autostrad morskich, może nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że porty morskie, jako bardzo istotne ogniwa lądowo-morskich łańcuchów transportowych, będą funkcjonowały bez zakłóceń i będą odpowiednio skomunikowane z zapleczem. W tym celu we wszystkich portach Regionu Morza Bałtyckiego prowadzona jest bardzo intensywna działalność inwestycyjna.

summary: Europe’s transport system faces considerable challenges in the next decade. “Motorways of the Sea“ is a new concept in European transport policy. They are set up in order to combine the efforts to promote modal shift and cohesion and improve maritime links, taking into account initiatives by Member States. The setting up of a balanced transportation system in European Union requires the integration of an transportation links. The justified concept of the development of short sea shipping supported by the motorway of the sea can be carried out only under the condition, that sea ports, which play the key role in land - sea transportation chains, will operate without disruption and will have adequate communication with their hinterland. Hence, in all ports of the Baltic region an intensive investment activities take place.

słowa kluczowe: europejski system transportu, „Autostrady Morskie”, żegluga bliskiego zasięgu.

key words: europe’s transport system, “Motorways of the Sea“, short sea shipping.

Rok 2006

7.

Jóźwiak Z.: Analiza integracji działań w transportowych systemach logistycznych, X Konferencja Logistyki Stosowanej -Total Logistic Management, AGH, Zakopane 2006.

streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań integracji działań w systemach logistycznych przedsiębiorstw transportowych. Analizę systemu logistycznego przeprowadzono pod kątem integracji wewnętrznej i zewnętrznej. Procesy logistyczne wywierając wszechstronny wpływ na ekonomikę przedsiębiorstwa transportowego kształtują jego wynik finansowy. Autor podjął próbę określenia stopnia oddziaływania tych procesów na kształtowanie wyniku finansowego.

summary: In this paper the results of testing in the field of transport enterprises logistics systems were illustrated. The logistics system analysis was carried out considering inner and outer integration. Logistical processes influencing economy of the enterprise form its financial result. Author tries to define level and force of influence of these processes on financial results.

słowa kluczowe: systemy logistyczne, transport

key words: logistics systems, transport

8.

Jóźwiak Z., Bosy A., Gąsiorowska M., Grabia M., Banach A., Majewski Ł., Kilar A., Matkowska K.: Ocena jakości wód Noteci na szlaku żeglugowym Nakło, Krzyż, Santok (Opinion of quality of waters of the River Noteć route the navigational Nakło, Krzyż, Santok), Zeszyty Naukowe Nr 12(84) Akademii Morskiej, Szczecin 2007.

streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań wód Noteci. Badania przeprowadzono w okresie 18-30 sierpnia 2005 roku z pokładu statku szkolnego „Wł. Łokietek”, w ramach działalności statutowej Naukowego Koła Ekologii przy AM w Szczecinie. Metodą spektrofotometrii UV (długość fal 205-320nm), określono następujące wskaźniki: ogólny węgiel organiczny, chemiczne i biologiczne zapotrzebowanie tlenu, zawartość azotanów, zawiesiny ogólne oraz substancje powierzchniowo czynne.

summary: In article were introduced the results of researches of cleanness of the Rive Noteć. The analyse were executed in period 18-30 August 2005 by students from Scientific Wheel of Ecology, Maritime University, in time of student practice on ship "Wł. Łokietek". Using the method of spectrophotometer UV (205-320 nm length), the following indicators was qualifield: the total organic carbon, chemical oxygen demand, biological oxygen demand, content of nitrates, total suspended solids and surfactants.

słowa kluczowe: Noteć, BZT, ChZT, OWO

key words: the riverNoteć, BOD, COD, TOC

9.

Jóźwiak Z., Gruszczyńska E.: Gatunki inwazyjne w europejskich wodach śródlądowych, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inland Shipping” 2006, AM w Szczecinie, Szczecin 2006.

streszczenie: Artykuł zawiera informacje o możliwych drogach inwazji obcych wodnych gatunków w europejskich wodach śródlądowych. Rozszerzenie zasięgów inwazyjnych, ponto-kaspijskich gatunków w Europie zostało ułatwione głównie przez połączenie dorzeczy, już na początku XVII wieku. Jednak, większość gatunków pojawiających się ostatnio w Europie nadal jest słabo rozpoznana. Inwazyjne gatunki są dzisiaj bardzo ważnym problemem ekologicznym. Są one biologicznymi zanieczyszczeniami środowiska wodnego. Żegluga śródlądowa ma duży udział w poszerzaniu zasięgu występowania inwazyjnych gatunków wodnych.

summary: The paper provides information on the possible ways of invasion of the alien aquatic species in European inland waters. Range extensions of invasive Ponto-Caspian species in Europe has been mainly facilitated by the interconnection of river basins, already beginning in the 17th century. Yet, the majority of species recently appearing in Europe is still poorly recognized. Invasive species are today very important ecological problem. The invasive aquatic species are biological pollution of aquatic environment. Inland shipping has large participation in range extensions of aquatic invasive species.

słowa kluczowe: europejskie wody śródlądowe, wodne gatunki inwazyjne

key words: European inland water, aquatic invasion species

10.

Jóźwiak Z., Niepsuj M.: Rola systemu identyfikacji i kontroli w portach (hics) w zapewnieniu bezpieczeństwa, Człowiek i technika w systemach bezpieczeństwa i ochrony, praca zbiorowa pod redakcją naukową K. Chwesiuka, A. Ostrokulskiego, J. Sadowskiego, E. Kołodzińskiego, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2006.

streszczenie: Zarządzanie ryzykiem obejmuje identyfikowanie strategii dla łagodzenia lub unikania potencjalnego zagrożenia i identyfikowania kryteriów celu dla określania, czy potencjalne zagrożenie może wystąpić lub występuje. Bazując na wcześniejszych obserwacjach, jak również ocenie występujących aktualnie występujących parametrów, zarządzanie ryzykiem jest procesem identyfikowania i oceny sytuacji oraz możliwością niedopuszczenia do potencjalnych zagrożeń i kierowania działalnością, w sytuacjach zagrożenia, oraz gotowości reagowania, kiedy jest to konieczne. Bardzo istotnym elementem tego procesu jest sposób gromadzenia oraz przekazywania informacji. Polski System Identyfikacji i Kontroli w Portach (PHICS) zwiększa bezpieczeństwo w portach.

summary: Risk Management includes identifying strategies for either mitigating or avoiding the potential danger and identifying a set of objective criteria for determining if the potential problem either has or is beginning to become a reality. Based on experience from past projects, as well as factors relevant to the current one, Risk Management is the process of identifying what might/could go wrong, determining the significance of the situation, keeping a watchful eye out for potential problems, and steering activities to avoid the danger if possible, but being prepared to react if necessary. Very essential element of this process is the method accumulating and passing on the information. Polish Harbours Information and Control System (PHICS) enlarges safety in harbours.

słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, metoda gromadzenie i przekazywania informacji, Polski System Identyfikacji i Kontroli w Portach (PHICS).

key words: Risk Management, the method accumulating and passing on the information, Polish Harbours Information and Control System (PHICS).




Pobieranie 355.56 Kb.

  1   2   3   4   5




©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna