Dr hab. Jacek dębicki, prof nadzw. Spis publikacji I udział w sesja naukowychPobieranie 27.94 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar27.94 Kb.


Dr hab. JACEK DĘBICKI, prof. nadzw.
SPIS PUBLIKACJI I UDZIAŁ W SESJA NAUKOWYCH
1. J. Dębicki, Madonna zwana "Jackową" z kościoła dominikanów we Lwowie. Problem fundacji, w: Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Sprawozdanie nr. 105 za r. 1987, s. 72-79.

2. J. Dębicki, Rozwój cywilizacji a działalność twórcza, w: Wpływ prawidłowości i zjawisk globalnych na rozwój współczesnych społeczeństw, Kraków 1990, s. 79-87 (Materiały pokonferencyjne wydane przez Politechnikę Krakowską).

3. J. Dębicki, Średniowieczny epos Aleksandra Wielkiego i "Privilegium slavicum" a sztuka polska, w: Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Sprawozdanie nr. 108 za r. 1991, s. 87-93.

4. J. Dębicki, Metaphysik der mittelalterlichen Bildhauerei. Einführung in die Problematik, ARS 1 (1991), Bratislava 1991, s. 76-87.

5. J. Dębicki, La métaphysique de la sculpture médiévale. Introduction a la problématique, Revue des historiens de l`art, des archéoloques, des musicoloques et des orientalistes de l`Université de Liège, Numéro 10/1991, Liège 1991, s. 30-39.

6. J. Dębicki, Portal królewski w Chartres. Nowy typ posągu na szlaku pielgrzymkowym, w: Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Nr 110 za rok 1992, s. 141-147.

7. J. Dębicki, Ein Beitrag zur Bildertheologie in der vorhussi tischen und hussitischen Zeiten in Böhmen, w: Uměni XXX (1992), nr 6, s. 415-423.

8. J. Dębicki, Les sources idéologiques du nouveau type de la statuaire de la façade ouest de la cathédrale de Chartres, Revue des historiens de l`art, des archéoloques, des mu-sicoloques et des orientalistes de l`Université de Liège, Numéro 11/1992, Liège 1992, s. 9-20.

9. J. Dębicki, Strukturalismus in der Methodenlehre der Kunst- geschichte, w: Česko-slovenski struktuaralizmus a Viedenski scientizmus (Zbornik referátov z konferencie), Bratislava 1992, s. 168-183.

10. J. Dębicki, Die Schöne Madonna aus Krużlowa, ARS 1 (1993), Bratislava 1993, s. 46-65.

11. J. Dębicki, Człowiek w metafizycznej przestrzeni średniowiecza. Przyczynek do źródeł ideowych francuskiej rzeźby ok. r. 1100. /W:/ Czas i przestrzeń w kulturze średniowiecza. Materiały XIV Seminarium Mediewistycznego. Poznań 1994, s. 32-35. „Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce [PTPN]», Nr 111 za rok 1993.

12. J. Dębicki, Beitrag zu den kulturellen Beziehungen Polens und Böhmens im Mittelalter. Die Pieta aus der Barbarakirche in Krakau, w: Umění XLIII, Praga 1995, s. 232-246.

13. J. Dębicki, Relacje między centrum kulturowym a regionem, w: Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej. /W:/ Materiały I Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 20-21 kwietnia 1995 roku w Krakowie i Zubrzycy Górnej, Kraków 1995, s. 15-25.

14. J. Dębicki, Główne nurty artystyczne w małopolskiej rzeźbie stylu międzynarodowego, w: Sztuka około 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, T. 1-2, tu t. 1, s. 205-248.

15. J. Dębicki, F. Faure, D. Grünewald, A. Pimentel, Histoire de l`art. Architecture, sculpture et peinture, wydane przez Hachette Livre, Paris 1995.

16. J. Dębicki, F. Faure, D. Grünewald, A. Pimentel, Geschichte der Kunst, Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 1997.

17. J. Dębicki, F. Faure, D. Grünewald, A. Pimentel, Zgodovina slikarske, kiparske in arhitekturne umetnosti, Ljubljana 1998.


 1. J. Dębicki, F. Faure, D. Grünewald, A. Pimentel, Dejiny umenia. Maliarstwo-sochárstwo-architektúra, Bratislava 1998.

19. J. Dębicki, F. Faure, D. Grünewald, A. Pimentel, Historia sztuki. Malarstwo – rzeźba - architektura, Warszawa 1998 (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne) – przekład z języka francuskiego Jacka Dębickiego.

20. J. Dębicki, Idealizm i naturalizm w małopolskiej sztuce II połowy XV wieku. /W:/ Sztuka około 1500. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, grudzień 1996, Warszawa 1997, s. 49-60.

21. Przewodnik multimedialny po Krakowie, scenariusz i redakcja Jacek Dębicki, wydany przez Studio Filmów Animowanych w Krakowie i Artibus sp.z.o.o., Kraków 1998.

22. J. Dębicki, Ideowe przesłanki obrazoburstwa w Czechach w czasach przedhusyckich i husyckich a teologia obrazu w okresie wczesnej reformacji, w: Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław 1999, Warszawa 2000.

23. J. Dębicki, Zachodni portal katedry Świętego Łazarza w Autun. Studium z historii sztuki i historii idei, Kraków 2002.

24. J. Dębicki, Cysterska rzeźba o cechach antropomorficznych a cysterska antropologia teologiczna. Przyczynek do źródeł estetyki cysterskiej, w: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczpospolitej i Europie Środkowej: Materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 888. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy. Trzebnica, 18-21 września, 2002 (red. Andrzej M. Wyrwa, Antoni Kiełbasa, Józef Swastek, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004 roku, s. 1030-1051.

25. J. Dębicki, Dedicatio prima ecclesie beati Bartholomaei et dedicatio secunda ecclesiae sancte Marie sanctique Bartholomei apostoli in Trebnic, w: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczpospolitej i Europie Środkowej: Materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 888. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy. Trzebnica, 18-21 września, 2002 (red. Andrzej M. Wyrwa, Antoni Kiełbasa, Józef Swastek, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004 roku, s. 470-487.

26. J. Dębicki, Jan Wiklif i Mikołaj z Drezna jako ideowi prekursorzy sztuki protestanckiej, w: Doskonałość. Zbawienie. Rodzina. Z badań nad protestantyzmem, Kraków 2005, s. 29-51.

27. J. Dębicki, Wit Stwosz i Jan z Głogowa, rzeźbiarz i filozof, w: Wokół Wita Stwosza: Studia i Materiały Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 19-22 maja 2005 (red. Nauk. Dobrosława Horzela, Adam Organisty), Kraków 2006, s. 113-123.

28. J. Dębicki, Wit Stwosz a Uniwersytet Krakowski. Przyczynek do teologicznego znaczenia scen Dormitio-Assumptio ukazanych w szafie krakowskiego retabulum, w: Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, Numer specjalny 109, grudzień 2008, s. 92-96.

29. J. Dębicki, Wit Stwosz i Jan z Głogowa, w: Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, Numer specjalny 109, grudzień 2008, s. 97-101.

30. J. Dębicki, Ad altarem maius ecclesiae parochialis Virginis Mariae in civitate cracoviensi. Rozważania wstępne o twórcy programu teologicznego Ołtarza Mariackiego w Krakowie, w: Acta Mediaevalia XXII, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin 2009), s. 159-196.

31. J. Dębicki, Obraz Wniebowzięcia Panny Marii z kościoła Ojców Bernardynów z Warty – nieodczytane dotąd arcydzieło krakowskiej ikonografii, w: „VISIBILIA ET INVISIBILIAW SZTUCE ŚREDNIOWIECZA. Sesja naukowa dedykowana pamięci profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek zorganizowana przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniach 17-19 października 2007 roku, Warszawa 2010, s. 257-286.

32. J. Dębicki: Die theologische Anthropologie des Anselm von Canterbury und die Kunst um das Jahr 1100, w: Fides et ratio. 900 lat po śmierci św. Anzelma z Canterbury, Analecta mediaevalia, vol.2 (Kraków 2010), s. 25-47.

33. J. Dębicki, Sztuka a teologia. Teologiczne źródła kompozycji postaci anielskich wyobrażonych na obrazie Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii, pochodzącym z kościoła Ojców Bernardynów w Warcie, w: Homo Creator et Receptor Artium. Księga pamiątkowa. Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana, Warszawa 2010, s.137-151.

34. J. Dębicki, Myśl naturalistyczna w kulturze piętnastowiecznego Krakowa. Studium kulturoznawczo-filozoficzne, Idee i myśliciele, T. 11 (Kraków 2011), s. 99-125.


35. J. Dębicki, Idealizm i naturalizm w późnośredniowiecznym Krakowie: studium kulturoznawczo-filozoficzne o ideach odciśniętych w materii, Idee i Myśliciele, t. 13, Kraków 2011, s. 127–154.

36. J. Dębicki, Szczęsny Dettloff (1878–1961), Rocznik Historii Sztuki, t. 36 (2011), s. 29–37.

37. J. Dębicki, Teologia retabulum Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w kościele WNPM w Krakowie, Societas t. 43 (Uniwersytet Jagielloński), Kraków 2012, s. 165-187.

38. J. Dębicki, Antropologia teologiczna Anzelma z Canterbury a sakralna rzeźba romańska o cechach antropomorficznych, Idee i myśliciele t. 14, Kraków 2012, s. 75-95.39. J. Dębicki, Krakowska sztuka Wita Stwosza: filozoficzne źródła formy i treści ideowych, Aureus, Kraków 2013.
40. Poza kulturą nie ma zbawienia, red. Jacek Dębicki, Zbigniew Pasek, Katarzyna Skowronek, Kraków 2014.

41. J. Dębicki, Chrystus – Sol Iustitiae w scenie Wniebowzięcia Marii w krakowskim retabulum Wita Stwosza w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie, w: Poza kulturą nie ma zbawienia, red. Jacek Dębicki, Zbigniew Pasek, Katarzyna Skowronek, Kraków 2014, s. 143-172.

42. J. Dębicki, Antropologia filozoficzna Gilberta de la Porrée a powstanie scholastycznej rzeźby wczesnogotyckiej, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria (Uniwersytet Warszawski), R. 22: 2013, Nr 1 (85), s. 103-125.

43. J. Dębicki, Kognitywne funkcje sztuki: Gilbert de la Poreé, Jan Wielki, Wit Stwosz i Leonardo da Vinci, Kraków 2014.


Stypendia:

 • byłem stypendystą korporacji Hachette Livre (1993, 1994 – Paryż),

 • Fundacji im. Księżnej Karoliny Lanckorońskiej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (2002 – Francja).

Udział w konferencjach: 1. konferencje zagraniczne:

 • Liège 1990 (referat i publikacja - vide bibliografia nr 5);

 • Uniwersytet im. Karola w Pradze 1991 (referat i publikacja - vide bibliografia nr 7);

 • Uniwersytet w Bratysławie (referat i publikacja - vide bibliografia nr 9);

 • 35. Kölner Medaevistentagung, Köln 2006, organizowane przez Thomas-Institut Uniwersytetu w Kolonii.

 • 36. Kölner Medaevistentagung, Köln 2008, organizowane przez Thomas-Institut Uniwersytetu w Kolonii.
 1. konferencje międzynarodowe w Polsce:

 • Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich i dawnej Rzeczpospolitej. 800-lecie fundacji opactwa w Trzebnicy. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe zorganizowane przez Uniwersytet Poznański, Uniwersytet Wrocławski i Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Trzebnica, 18-21 września, A. D. 2002.

 • Wokół Wita Stwosza, 19-22 maj 2005, zorganizowaną przez Muzeum Narodowe w Krakowie – referat pt. Wit Stwosz i Jan z Głogowa, rzeźbiarz i filozof.

 • Fides and Ratio in Anselm of Canterbury and PostConciliar Theology, 24-27 czerwiec 2009, Kraków, zorganizowana przez Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – referat: Die theologische Anthropologie des Anselm von Canterbury und die Kunst um das Jahr 1100.
 1. konferencje krajowe:

 • konferencje Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Uniwersytetu Poznańskiego (referaty i publikacje - vide bibliografia nry 1, 3, 6, 11);

 • konferencje Stowarzyszenia Historyków Sztuki (referaty i publikacje - vide bibliografia nry 14, 17, 19);

 • inne konferencje (referaty i publikacje - vide bibliografia nry 2, 13).

 • VIII Kongres Filozofów Polskich (referat), Warszawa 2008.

 • II Kongres Mediewistów Polskich (referat), Lublin 2006,

 • III Kongres Mediewistów Polskich (referat), Łódź 2008.

 • IX Kongres Filozofów Polskich (referat), Gliwice-Wisła 2012.

 • X Kongres Filozofów Polskich (referat), Poznań, wrzesień 2015.


Pobieranie 27.94 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna