Dr janusz orłowskiPobieranie 29.95 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar29.95 Kb.
dr JANUSZ ORŁOWSKI

adiunkt


Katedra Prawa Finansowego,

Wydział Prawa i Administracji

UWM w Olsztynie
Prawo studiował na Wydziale Prawa i Administracij Uniwersytetu Mikoła Kopernika w Toruniu. W 2004 r. uzyskał tu stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Na Wydziale Prawa i Administracji UWM zatrudniony od chwili jego utworzenia, a przedtem jako asystent w Katedrze Prawa i Samorządu Terytorialnego, później: Instytut Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.

W pracy naukowej specjalizuje się w prawie podatkowym.

Po odbyciu aplikacji radcowskiej, od 1998 r. wpisany na listę radców prawnych w OIRP w Olsztynie. W 2005 r. uzyskał mianowanie na urzędnika służby cywilnej. Poza podstawowym miejscem pracy (UWM) pracował na stanowisku radcy prawnego w Izbie Skarbowej oraz jako pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Jest sekretarzem Rady Nadzorczej w międzykomunalnej spółce ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie.Pełni funkcję opiekuna studenckiego Koła Naukowego Prawa Finansów Publicznych. Wielokrotnie prowadził zajęcia w programie Erasmus na uczelniach zagranicznych.
Wykaz dorobku naukowego (chronologicznie)

 1. Publikacje w czasopismach recenzowanych (artykuły)

 1. Problemy władztwa podatkowego i polityki podatkowej w gminach województwa olsztyńskiego, [w:] Edukacja samorządowa, red. B. Jastrzębski, Studia i materiały WSP w Olsztynie Nr 114, Olsztyn 1997, s.217-224.

 2. Sens i możliwości wprowadzenia podatków korzystnych dla rodzin, [w:] Aktywność społeczna. Warunki prawne i formy aktywności w społeczności świeckiej i kościelnej, red. R. Sztychmiler, Studia i materiały WSP w Olsztynie Nr 140, 1998, s. 199–203.

 3. Czynność urzędowa jako przedmiot opłaty administracyjnej, Finanse Komunalne 1998, Nr 5, s. 20–26.

 4. Potrącenie zobowiązań podatkowych – zagadnienia podstawowe, Kwartalnik Prawa Podatkowego 1999, Nr 3–4, s. 61–80.

 5. Zwolnienie od podatku rolnego w przypadku utworzenia nowego lub powiększenia już istniejącego gospodarstwa rolnego, Finanse Komunalne 2000, Nr 2, s. 27–36 (wspólnie z Konradem Deputatem).

 6. Przesłanki umorzenia zaległości podatkowych w Ordynacji podatkowej, Radca Prawny, 2001, Nr 4, s. 87–110.

 7. Wygaśnięcie decyzji podatkowej, [w:] Studia Prawno-ustrojowe UWM, 2002, Nr 1, Olsztyn 2002, s. 95–112.

 8. Zgodność z prawem decyzji i postanowień uznaniowych w sprawach podatkowych, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2003, Nr 2–3, s. 41–60.

 9. Osobennosti nalogooblozhenija selskohozajstvennoj dejatelnosti v Polsze, Pravovij Visnik Ukrainskoj Akademiji Bankivskoj Spravi No 1(1) 2008, s. 55–58.

 10. Pojęcie i klasyfikacje sankcji w polskim prawie podatkowym, Studia Prawnoustrojowe UWM, nr 8, 2008, s. 113–133.

 11. Uznanie administracyjne w niemieckiej nauce prawa podatkowego, Studia Ełckie nr 10 (2008), s. 273–284.

 12. Wybrane problemy odpowiedzialności w polskim prawie podatkowym, Dny práva – 2008 – Days of Law. 1 wyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008, s. 33 i 253– 262 (CD).

 13. Osobije uslovija nalogooblozenija pribyli ot selskohozajstvennoj produkcji, Visnik Sumskogo nacionalnogo agrarnego universitetu, Seria „Finansy i kredit”, 2008, Nr 2, s. 531–535.

 14. Sankcje we współczesnym czeskim i polskim prawie podatkowym, Studia Ełckie 2009, Nr 11, s. 223–237 [wspólnie z: Damian Czudek, Dana Šramkova].

 15. Odpowiedzialność członków organu zarządzającego osoby prawnej za zaległość z tytułu dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2009, nr 2, s. 69–92 [wspólnie z Michaliną Duda].

 16. Recenzja pracy A. Habudy pt. Granice uznania administracyjnego, Studia Prawno-ustrojowe UWM 2005, Nr 4, s. 111-120, [wspólnie z Jarosławem Dobkowskim].Glosy:

 1. Glosa do wyroku NSA z dnia 30 lipca 1999 r. (III SA 5245/98), [w:] Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2001, Nr 2, s. 180–181.

 2. Glosa do wyroku NSA z dnia 8 listopada 2002 r. (III SA 820/01), POP, Nr 4, s. 390–396.

 3. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 7 stycznia 2004 r., 1 III SA 432/03, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, Nr 1, s. 58–60.

 4. Glosa do wyroku NSA z dnia 29 października 2007 r., I FSK 3/07, POP 2008, Nr 2, s. 120–126. [wsp. z Pauliną Justyńską].

 5. Glosa do wyroku WSA w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2007 r. (I SA/Ol 443/07), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2009, Nr 1, s. 7–11.

 6. Glosa do wyroku WSA w Olsztynie z dnia 27 listopada 2008 r. , (I SA/Ol 325/08), Prawo i Podatki, 2009 Nr 5, [wspólnie z Bogumiłem Pahlem].

 7. Glosa do wyroku WSA w Olsztynie z 20 stycznia 2011 r. (I SA/Ol 799/10), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2012, nr 2, s. 117–121.
 1. Autorstwo (współautorstwo) monografii lub rozdziału w monografii

Monografia:

Uznanie administracyjne w prawie podatkowym, ODDK Gdańsk 2005, ss. 214. [rec. prof. dr hab. W. Nykiel].
Współautorsto komentarzy:

Ordynacja podatkowa. Komentarz, [praca zbior.] B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, M. Masternak, J. Orłowski, Toruń 2007, tom I, ss. 800 oraz t. II, ss. 840.
Artykuły w materiałach konferencyjnych i inne publikacje, rozdziały w monografiach:

 1. Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej zawierających klauzule generalne a zasada praworządności, [w:] Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, red. W. Bednarek i S. Pikulski, Olsztyn 2000, s. 328–336.

 2. Zasada prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, [w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej, red. S. Pikulski, Olsztyn 2002, s. 622–636.

 3. Granice uznania administracyjnego w prawie podatkowym, [w:] Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy. Persona e identità nel processo di integrazione Europea, red. B. Sitek, G. Dammacco, J.J. Szczerbowski, A. Kowalska, Olsztyn 2004, s. 587–597.

 4. Il potere discrezionale dell’amministrazione fiscale polacca alla luce degli standard europei, [w:] Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie. Diritto alla vita e qualitá della vita nel Europa multiculturale, red. B. Sitek, G. Dammacco, M. Sitek, J.J. Szczerbowski, Olsztyn-Bari 2007, s. 473–478.

 5. Opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci w Unii Europejskiej, [w:] Deboli e indifesi nella societa multiculturale europea. Mniejszości i jednostki słabsze w wielokulturowym społeczeństwie Europy. Atti della VI Conferenza Internazionale dei Diritti dell’Uomo, Lecce, 29-30 Maggio 2006, Olsztyn–Bari 2008, s. 136–145.

 6. Vidy sankcij v nalogovich sistiemach nekotorich evropejskich stran, [w:] Tendencji ta perspektivi rozvitku podatkovoi sistemi Ukraini. Materiali naukovo-prakticznoj konferencji do 10-riczczia Naukovo-doslidnogo centru z problem opodatkuvannia, red. zbior., Irpiń 2008, s. 539–543.

 7. Przedawnienie wymiaru i zobowiązania podatkowego na tle porównawczym, [w:] Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, pod red. L. Etela, Białystok 2008, s. 143–160.

 8. Czynności niemogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy a prawo podatkowe, [w:] Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej. L’uomo tra diritto ed economia nel processo d’integrazione europea, red.: G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj, Olsztyn–Bari 2008, s. 200–206.

 9. Uznanie administracyjne w prawie podatkowym, [w:] Prawo podatkowe. Teoria, instytucje, funkcjonowanie, red. B. Brzeziński, Toruń 2009, s. 463–472.

 10. Uzasadnienie decyzji w sprawie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego niebędącej pomocą publiczną; 2009, s. 170–187; Wydawnictwo Temida 2, Białystok; ISBN 978-83-89620-74-3; Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji; (red. R. Dowgier).

 11. The objective scope of the Polish Personal Income Tax, Materiali naukovo-prakticznoj konferencji vikladacziv, aspirantiv ta studentiv Sumskogo NAU (11-12 grudnia 2009 r.), red. zbior., Sumi 2009, ISBN 978-966-8078-84-2, s. 392–393.

 12. Obmen nalogovoj informacjej s drugimi gosudarstvami v polskom zakonodatelstve [w:] Miznarodne spivrobitnictvo Ukraini u sferi opodatkuvannia. Reformuvannia podatkovoj służby Ukraini vidpovidno do europejskich standartiv, Irpiń 2009, s. 231-235 [wspólnie z Tatjana V. Subina].

 13. Zagadnienia sprawiedliwego i skutecznego stosowania prawa podatkowego, [w:] Pitannia ta problemy rozbitku pravovoj derzavi v Ukraini – Fragen und Probleme der Entwicklung des Rechtstaats in der Ukraine, Cz. 1, Sumy 2009, ISBN 978-966-358-079-1, s. 117–128.

 14. Einleitung–Vstup–Wstęp, [w:] Pitannia ta problemy rozvitku pravovoj derzavi v Ukraini – Fragen und Probleme der Entwicklung des Rechtstaats in der Ukraine, Sumy 2009, Cz. 1, ISBN 978-966-358-079-1, s. 7–11 oraz Cz. 2, ISBN 978-966-358-083-8, s. 6-8 [wspólnie z: Armin Hölland, Svetlana Zapara].

 15. Tax administration structure in Poland, [w:] Reformuvannia podatkowoj sluzbi Ukraini vidpovidno do evropejskich standartiv. Materiali naukowo-prakticznoj konferencji 22.10.2010, Cz. II, Irpiń 2010, red. zbiorowa, s. 102-107, ISBN 978-966-337-216-7.

 16. Tax and legal sanctions and selected aspects of their application, [w:] Derzava i pravo: problemi stanovlennia i strategija rozvitku. Zbirnik materialiv miznarodnoj naukovo-prakticznoj konferencjii (15-16 travnia 2010 r.), red. zbior., Sumi 2010, ss. 4.

 17. Podatkova zvitnist’ v konteksti Podatkovogo Kodeksu Ukrayni, Podatkovij Kodeks Ukrajini: praktika realizacji ta perspektivi vdoskonalenija, Irpiń – Zhitomir, 2011, UDK 347.73:336.22(477) (063), [współautor: T.V. Subina], s. 149-153.

 18. Podatek dochodowy od osób fizycznych, [w:] Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, 2011, s. 61–119; Wydawnictwo ABC Wolters Kluwer Polska, Warszawa: ISBN 978-83-264-1402-2; red. M. Goettel i M. Lemonnier, współaut.: A. Goettel, M. Goettel, J. Orłowski, B. Pahl, M. Tyrakowski, K. Wardencka, J.J. Zięty.
 1. Udział w konferencjach naukowych i innych z zaznaczeniem: funkcji organizatora, współorganizatora, formy uczestnictwa (bierna, czynna – tytuł zgłoszonego referatu) - od roku 2004:
 1. Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy. Persona e identità nel processo di integrazione Europea, Olsztyn 2004, temat wyst.: Granice uznania administracyjnego w prawie podatkowym.

 2. Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie. Diritto alla vita e qualitá della vita nel Europa multiculturale, Bari 2007, temat zgłoszonego wyst.: Il potere discrezionale dell’amministrazione fiscale polacca alla luce degli standard europei.

 3. Agrarnyj Forum, Sumskij Nacjonalnyj Agrarnyj Universitet, Sumy 2007, temat wyst.: Osobije uslovija nalogooblozenija pribyli ot selskohozajstvennoj produkcji.

 4. Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2008, temat publikacji: Przedawnienie wymiaru i zobowiązania podatkowego na tle porównawczym.

 5. Deboli e indifesi nella societa multiculturale europea. Mniejszości i jednostki słabsze w wielokulturowym społeczeństwie Europy. Atti della VI Conferenza Internazionale dei Diritti dell’Uomo, Lecce 2008, temat wyst.: Opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci w Unii Europejskiej.

 6. Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej. L’uomo tra diritto ed economia nel processo d’integrazione europea, Olsztyn 2008, temat wyst.: Czynności niemogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy a prawo podatkowe.

 7. Dny Prava – Days of Law, Uniwersytet Palackeho, Olomouc 2008, temat wyst.: Wymiar sankcji w polskim prawie podatkowym [niepublikowane].

 8. Dny Prava – Days of Law, Universytet Masaryka, Brno 2008, temat wyst.: Wybrane problemy odpowiedzialności w polskim prawie podatkowym na tle porównawczym.

 9. Tendencji ta perspektivi rozvitku podatkovoj sistemy Ukraini, Nacjonalnyj Universitet Derzavnoj Podatkovoj Sluzbi Ukraini, Irpin 2008, temat wyst.: Vidy sankcij v nalogovyvh sistemach nekotorich evropejskich stran.

 10. Human rights, spiritual values and global economy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2009, temat zgłosz. wyst.: A few comments on the principle of justice and equality before the law in the process of tax law application (wsp. z Michaliną Duda).

 11. Fragen und Probleme der Entwicklung des Rechtsstaats in der Ukraine, Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg, Halle 2009, temat wyst.: Problemen der gerechten und effektiven Anwendung des Steuerrechts.

 12. Miznarode spivrobiynictvo Ukraini u sferi opodatkuvannija. Reformuvannija podatkovoj sluzbi Ukraini vidpovidno do evropejskich standartiv, Nacjonalnyj Universitet Derzavnoj Podatkovoj Sluzbi Ukraini, Irpiń 2009, Obmen nalogovoj informacjej s drugimi gosudarstvami v polskim zakonodatelstve (wsp. z T.V. Subina).

 13. Polen und Deutschland in zusammenwachsenden Europa, Międzynarodowe Seminarium Studenckie, UWM Olsztyn 2009, organizator – wsp. z prof. dr E. Eisenbergiem z Hochschule fuer Öffentliche Verwaltung Kehl, Niemcy.

 14. Reformuvannia podatkowoj sluzbi Ukraini vidpovidno do evropejskich standartiv, Nacjonalnyj Universitet Derzavnoj Podatkovoj Sluzbi Ukraini, Irpiń 2010, temat wyst.: Tax administration structure in Poland.

 15. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego: Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, Uniwersytet Warszawski, 2010, bez referatu.

 16. Innere Sicherheit in der EU – Międzynarodowe Seminarium Studenckie, UWM Olsztyn, 20-24.04.2011, organizator wsp. z dr A. Jurewicz oraz T. Majerem, M. Szramką, M. Sawczuk.

 17. Ordynacja podatkowa – wybrane zagadnienia, Uniwersytet Łódzki, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Łódź, grudzien 2011, temat wyst.: Nienależny zwrot podatku dokonany bez winy podatnika.

 18. Zukunftsstaat – weniger oder mehr?, Fachhochschule der Saechsischen Verwaltung, Meissen 2011, temat wyst.: Handlungsspielraeume der oeffentlichen Haushalte in Polen [niepublikowane].

 19. Podmiotowość w prawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, konferencja wewnętrzna Wydziału Prawa i Administracji, Olsztyn 2012, temat wyst.: Zasada powszechności opodatkowania.

 20. Podatki oraz prawo podatkowe wobec zjawisk kryzysogennych, Uniwersytet Warszawski, 17.10.2012, bez referatu.

 21. Dny Prava – Days of Law 2012, Uniwersytet im. Masaryka, Brno, 14-15listopada 2012; referat: Economic burden of tax incurred as prerequisite to determination of overpaiment.

Planowane:

„Reforma prawa podatkowego Ukrainy odpowiednio do standardów europejskich”, Akademia Państwowej Administracji Podatkowej, Irpeń (Ukraina) grudzień 2012.
 1. Kształcenie studentów (chronologicznie)

 1. Prowadzenie zajęć jako asystent/adiunkt m.in. z następujących przedmiotów: początkowo – Wstęp do prawoznawstwa, Prawo konstytucyjne, następnie: Finanse publiczne i prawo finansowe, Prawo podatkowe, Kontrola finansowa, Procedury podatkowe.

 2. Promotor prac magisterskich i licencjackich – od roku 2006 ogółem 40 prac magisterskich i licencjackich na kierunkach: Administracja oraz Prawo.

 3. Prowadzenie zajęć na Podyplomowym Studium Administracji oraz Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego i Skarbowego Polski i UE.

 4. Opiekun studenckiego Koła Naukowego Prawa Finansów Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji UWM.

 5. Koordynacja studenckich praktyk zagranicznych w roku akad. 2011/2012.

 6. Wykłady w j. niemieckim / j. hiszpańskim w programie Erasmus:

2008 i 2009 – Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl (Niemcy),

2008 – Universidad de Burgos (Hiszpania),

2010 – Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Niemcy),

2011 – Paris-Lodron-Universität Salzburg (Austria),2012 – Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (Niemcy).

 1. Zajęcia w programie Erasmus na WPiA UWM: Derecho financiero – Prawo finansowe (w j. hiszpańskim, od roku 2007).

 2. Organizacja polsko-niemieckich studenckich seminariów naukowych w Olsztynie (wsp. z dr A. Jurewicz, mgr M. Sawczuk, mgr M. Szramką, mgr T. Majerem).

 3. Reprezentacja Wydziału Prawa i Adm. w Polsko-Niemieckim Forum Wyższych Szkół Administracji z/s w Berlinie (wsp. z dr A. Jurewicz).
 1. Podnoszenie kwalifikacji

 • Stopień doktora nauk prawnych – nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu z 2004 r. – na podstawie obronionej pracy pt. Uznanie administracyjne w prawie podatkowym.

 • Podyplomowe Studium Pedagogiczne, ART w Olsztynie, 1998 r.

 • Egzamin i mianowanie na urzędnika służby cywilnej, 2005 r.

 1. Stosunek do służby wojskowej: szeregowy rez.
: uploads -> files -> dokumenty
dokumenty -> Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports
dokumenty -> Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports
dokumenty -> Dr hab. Bronisław Młodziejowski, prof. Uwm katedra Kryminalistyki I Medycyny Sądowej Wykaz dorobku naukowego
dokumenty -> Członkostwo w organizacjach
dokumenty -> Ks prof zw dr hab. Ryszard Sztychmiler, kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wykaz dorobku naukowego
dokumenty -> Definicje I sentencje
dokumenty -> Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports
dokumenty -> Deliktowa odpowiedzialność odszkodowawcza, Dr P. Bogdalski/ dr P. Bogdalski, Q
dokumenty -> Pojęcie prawa wyznaniowego i źródła prawa wyznaniowego
dokumenty -> Prof zw dr hab. Dariusz Szpoper Wykaz dorobku naukowego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna