Dr Jerzy M. Wojciechowski Uniwersytet SzczecińskiPobieranie 39.9 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar39.9 Kb.
Dr Jerzy M. Wojciechowski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersyteckie Centrum Edukacji

TEMAT WYSTĄPIENIA NA konferencji "Rola dyrektora w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w szkołach gimnazjalnych


i ponadgimnazjalnych" :

"Prawidłowości rozwoju psychicznego młodzieży w okresie późnej adolescencji"


ADOLESCENCJA – CHARAKTERYSTYKA PSYCHOLOGICZNA (tezy wystąpienia)

1. Erik H. ERIKSON (1902 - 1994) – amerykański psycholog, twórca oryginalnej


i nowoczesnej teorii rozwoju. Opis swojej koncepcji zawarł w książce wydanej pod koniec swojego życia pt. „Dopełniony cykl życia”.

2. Kluczem do zrozumienia eriksonowskiej teorii rozwoju osobowości w poszczególnych etapach życia jednostki jest zasada epigenezy. Głosi ona, że tak jak organy dziecka


w łonie matki rozwijają się w odpowiedniej kolejności, tak też, według E. Eriksona, postępuje psychiczny rozwój jednostki w życiu postnatalnym.

3. Sławne idee ERIKA ERIKSONA:


- kryzys tożsamości
- współzależność historii i losów jednostki
- cykl życia osadza w kontekście historycznym i autobiograficznym
- teza, iż wiek dojrzały nie jest kresem rozwoju psychicznego

4. Koncepcja ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO jednostki zakłada, że motorem rozwoju w toku całej ontogenezy są przeciwieństwa: dążenie do PROGRESJI vs dążenie do REGRESJI.

5. W każdej fazie życia pojawiają się tzw. KRYZYSY. Są to okresy przejściowe charakteryzujące się:
- szczególnym niezrównoważeniem możliwości i wymagań,
- uwrażliwieniem, oraz
- wzrostem potencjału do zmian i przystosowania.

6. Okres przejściowy (tzw. KRYZYS ROZWOJOWY) obejmuje 3 fazy :


- faza powstawania i nawarstwiania problemów oraz sprzeczności
- faza szczególnej wrażliwości, w której najsilniej występują tendencje do regresji
- faza rozwiązania kryzysu (progresja-regresja)

7. Okres adolescencji to piąty z kolei życiowy kryzys rozwojowy. Progresywne rozwiązanie prowadzi to wykształcenia się tożsamości jednostki a regresja prowadzi do rozproszenia tożsamości.

Zadania rozwojowe tego okresu dotyczą następujących obszarów:
- pierwsza samodzielna konfrontacja z wymaganiami otoczenia społecznego
- zachwianiu ulega wewnętrzna równowaga funkcjonowania jednostki
- wybór partnera życiowego;
- wybór drogi kształcenia oraz zawodu.
- poczucie tożsamości wymaga integracji w pełnieniu ról społecznych;
- wybór i trwałe zaangażowanie w wartości.

8. Rozwój osobowy w głównych obszarach ustosunkowań przed – podczas i po kryzysie tożsamości :ETAPY

OBSZARY


I

SOCJA-
LIZACJA

(kryzysy
przed
adolescencją)


II

INDYWIDUA -


LIZACJA

(kryzys
tożsamości)III

TRANSCENDEN-TALIZACJA

(kryzysy
po
okresie
adolescencji

JA


„Jestem zdefiniowany
przez innych”

„Jestem zdefiniowany
przez
samego siebie”

„Jestem zdefiniowany
przez Innego”

INNI LUDZIE

Instrumentalny
typ relacji

Partnerski
typ relacji

Dialogowy
typ relacji

Perspektywa

zewnętrzna
(społeczna)

wewnętrzna
(podmiotowa)

ponadpodmiotowa
(transcendentna)

Proces

socjalizacja

autodentyfikacja

ex - centryzacja
(decentracja, deegocentryzacja)

Cel

przystosowanie
(walka dla siebie)

samoaktualizacja
(walka o siebie)

zjednoczenie
(walka z sobą)

9. Główne obszary zagrożeń rozwoju dla tego okresu wg E. Eriksona to:
- relacje między dorastającymi dziećmi a rodzicami
- rodzicielstwo we wczesnej adolescencji
- alkoholizm młodzieńczy
- narkomania
- grupy przestępcze
- sekty
- negatywne doświadczenia związane z kształceniem się
- nietrafne decyzje dotyczące wyboru zawodu

10. Poczucie tożsamości to wg E.Eriksona umożliwienie jednostce zdobycie kompetencji wierności.

11. Kryzysy rozwojowe poprzedzające kryzys okresu adolescencji, jeśli zostały rozwiązane progresywnie – stwarzają nadzieję na pozytywne rozwiązanie kryzysu tożsamości,
a także kryzysów pojawiających się na następnych etapach życia.

12. Pełen cykl rozwoju jednostki w ciągu całego życia przedstawia się następująco


wg Erica Eriksona:

Starość


integral-ność

a rozpacz, MĄDROŚĆDorosłośćGenera-tywność
a
stagnacja TROSKA
Wczesna dorosłość
Intymność
a
izolacja MIŁOŚĆWiek dojrzewania

DORASTANIA

ADOLESCENCJA

Tożsamość
a rozprosze­nie tożsa- mo­ści WIERNOŚĆ


Wiek szkolny


Pracowitość
a poczucie niższości KOMPE­TENCJA

Wiek zabawyInicjatywa
a
poczucie winy STANOW-
CZOŚĆ

Wczesne dzieciństwo
Autonomia
a wstyd
i zwątpienie WOLAOkres niemowlęcy

Podstawowa ufność
a podstawowa nieufność NADZIEJA


: attachments
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
attachments -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
attachments -> Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
attachments -> Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tel/Fax (091) 45 35 554, (091) 48 56 625 irfar sebastian Faryniarz Kom. 0601 78 48 00, 0605 04 80 80 ul. Żurawia 20, 71-694 Szczecin

Pobieranie 39.9 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna