Drugi rok: semestr trzeci second year: third semester


DRUGI ROK: SEMESTR CZWARTY SECOND YEAR: FOURTH SEMESTERPobieranie 188.73 Kb.
Strona2/3
Data27.04.2016
Rozmiar188.73 Kb.
1   2   3

DRUGI ROK: SEMESTR CZWARTY

SECOND YEAR: FOURTH SEMESTERSubject: DEBATING SKILLS 1.2.5-UD

Hours: 30.

Form: classes

Prerequisites: Introduction to Linguistics


Course description: The objectives of this course are to improve the students’ general oral skills, fluency and ability to debate. The class will focus on controversial topics as well as current events in order to coax opinions and thereby enhance the students’ ability to argue effectively. Avid participation, therefore, will be required. The text for this course is Taboos and Issues Ron by Martinez and Richard Mac Andrews.
Topics:


 1. Assigning topics

 2. Taboo topics

 3. Anxiety and depression

 4. National stereotypes

 5. Immigration and racism

 6. Cheating on your partner

 7. Gays and jobs

 8. Old enough to be her grandfather

 9. Nudity

 10. Political correctness

 11. Compensation culture

 12. AIDS

 13. The right to die

 14. Telling lies

 15. Indexes


Credit criteria: End of the semester grades are determined by willingness to participate, the quality of presentations, and the ability to lead the group in a discussion. The grading is broken down as such: Participation: 50% Presentation: 50%
Nazwa przedmiotu: UMIEJĘTNOŚCI DEBATOWANIA 1.2.5-UD

Liczba godzin: 30

Forma zajęć: ćwiczenia

Wymgania: brak


Opis przedmiotu i cele: Celem niniejszego kursu jest doskonalenie ogólno pojętych umiejętności komunikowania się studentów, płynności w mówieniu i umiejętności prowadzenia debat. Poszczególne zajęcia skupiać się będą wokół kwestii wzbudzających kontrowersje, jak również wokół bieżących wydarzeń, po to, aby pomóc studentom w formowaniu opinii, a tym samym doskonalić ich umiejętności efektywnej argumentacji. Podstawą powodzenia zajęć będzie zatem aktywny udział wszystkich uczestników. Lekcje prowadzone będą w oparciu o podręcznik Taboos and Issues autorstwa Rona Martineza i Richarda Mac Andrewsa.
Tematy:


 1. Assigning topics

 2. Taboo topics

 3. Anxiety and depression

 4. National stereotypes

 5. Immigration and racism

 6. Cheating on your partner

 7. Gays and jobs

 8. Old enough to be her grandfather

 9. Nudity

 10. Political correctness

 11. Compensation culture

 12. AIDS

 13. The right to die

 14. Telling lies

 15. Indexes


Kryteria oceny: Pod koniec semestru studenci otrzymają oceny, które ustalone zostaną w oparciu o aktywność każdego z nich i wkład wniesiony w zajęcia, a także stopień przygotowania. Jakość prezentacji również stanowić będzie o ocenie końcowej. Obecność: 50%, Indywidualne prezentacje: 50%
Subject: ACADEMIC WRITING 2 1.2.5-PA.2

Hours: 30

Form: classes

Prerequisites: Academic Writing 1

Course content: This class is a continuation of the Academic Writing 1 course. The focus is still on writing academic texts. Students will practice writing a comparison and contrast essay for real academic readers with the aim of informing, analysing, and reflecting. Through in-class writing and home writing tasks students will practice the following strategies


 1. searching for information in various sources;

 2. analysing source validity and reliability;

 3. reading academic texts with understanding

 4. generating, evaluating and organising ideas

 5. formulating a thesis statement for their essay

 6. developing their text with proper supporting details

 7. comparing and/or contrasting issues/theories

 8. quoting and paraphrasing sources

 9. documenting sources according to standard formats;

 10. organising their texts;

 11. revising their texts – vocabulary choice, grammatical and stylistic accuracy

credit criteria: 1. Active participation in writing tasks including among others in-class idea generation session, peer-feedback sessions or face-to-face consultations with the teacher

 2. Regular attendance (make-up tasks will be offered if students miss more than two classes)

 3. Successful completion of an end of semester essay

Students are required to type all drafts of every paper.
Subject: INTEGRATED SKILLS 4 1.2.5-SZ.4
Hours: 30

Form: classes

Prerequisites: the completion of the Integrated Skills course in the 3rd semester
Course content: Integrating practical English skills (reading and listening comprehension, practical grammar and the use of English) at the CEFR level of C1; topics and related word groups; problem words; newspaper headlines; formal English; English in advertising; phrasal verbs.
Reading List:

Crow, J., Vocabulary for Advanced Reading Comprehension: the Keyword Approach. Englewood Cliffs: Prentice Hall Regents, 1986.

Gethin, Amorey. Advanced English Comprehension. Walton-on-Thames: Thomas Nelson and Sons Ltd, 1984.

Graver, B.D., Advanced English Practice. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Gude, K., Advanced Listening and Speaking: CAE. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Harrison, M., CAE : practice tests : five tests for the Cambridge Certificate in Advanced English with answers. Oxford: Oxford University Press.

Robinson, Carole and Helen Parker. Themes for Listening and Speaking. Oxford: Oxford University Press, 1986.

Thomas, B.J. Advanced Vocabulary and Idiom. Harlow: Longman Group Limited, 1995.

Triggs, T., Certificate in Advanced English: Practice Tests – Self-Study Edition with Key. Oxford: Heinemann, 1992.

Walton, R., Advanced English CAE. Grammar Practice. London: Nelson, 1994.


Credit criteria: a) attendance; b) participation in classes; c) passing a final written test.

Przedmiot: SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE 4 1.2.5-SZ.4
Liczba godzin: 30

Forma: ćwiczenia

Wymogi: zaliczenie przedmiotu Sprawności zintegrowane w semestrze 3. 
Opis kursu: Zintegrowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1 (czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, gramatyka praktyczna i użycie języka angielskiego w praktyce); wybrane tematy i słownictwo, słownictwo problematyczne, nagłówki w prasie, formalna angielszczyzna, język angielski w reklamie, czasowniki frazowe.

 

Wybrane podręczniki:Crow, J., Vocabulary for Advanced Reading Comprehension: the Keyword Approach. Englewood Cliffs: Prentice Hall Regents, 1986.

Gethin, Amorey. Advanced English Comprehension. Walton-on-Thames: Thomas Nelson and Sons Ltd, 1984.

Graver, B.D., Advanced English Practice. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Gude, K., Advanced Listening and Speaking: CAE. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Harrison, M., CAE : practice tests : five tests for the Cambridge Certificate in Advanced English with answers. Oxford: Oxford University Press.

Robinson, Carole and Helen Parker. Themes for Listening and Speaking. Oxford: Oxford University Press, 1986.

Thomas, B.J. Advanced Vocabulary and Idiom. Harlow: Longman Group Limited, 1995.

Triggs, T., Certificate in Advanced English: Practice Tests – Self-Study Edition with Key. Oxford: Heinemann, 1992.

Walton, R., Advanced English CAE. Grammar Practice. London: Nelson, 1994.
Kryteria zaliczenia: a) obecność na zajęciach; b) aktywny udział; c) zdanie końcowego kolokwium.
Subject: SELF-STUDY 2 (INDIVIDUAL LEARNING) EXAM 1.2.5-PW.2

The self-study exam is an integrated exam that completes Practical English courses after the second, fourth and sixth semester. It tests students’ overall proficiency in English with special attention paid to assessing listening skills, reading skills, grammar accuracy, vocabulary and usage as well as speaking skills measured against the standards of international tests at the level of Certificate of Advanced English (C1).


Self-study exam components:

 1. Listening comprehension (20% of exam score)

 2. Reading comprehension and vocabulary (20% of exam score)

 3. Use of English (20% of exam score)

 4. Speaking (20% of exam score)

 5. Writing (20% of exam score)

Required exam level:   C1 (former CAE)

Required minima for marks:  0 – 54 percent: niedostateczny (2,0)

                              55 – 64 percent: dostateczny (3,0)

                              65 – 73 percent: plus dostateczny (3,5)

                              74 – 82 percent: dobry (4,0)

                              83 – 91 percent: plus dobry (4,5)

                              92 – 100 percent: bardzo dobry (5,0)

                              93 – 100 percent: bardzo dobry (5,0)

Parts of the exam: 

a) Integrated test in: Listening Comprehension, Reading Comprehension and Use of English,

b) Writing – this part of the exam will be administered in the last class of Academic writing, and it will cover the forms of written documents introduced in Year 2 of 1st degree studies,

c) Oral exam – this part will aim at checking the student’s knowledge of grammar and vocabulary, pronunciation, discourse markers, and the ability to conduct interactive communication on the level required of Year 2 of 1st degree studies.

Example textbooks for self-study:

Cambridge Advanced English, CUP

New Cambridge Advanced English, CUP

Wordbuilder, Heinemann

Advanced Language Practice, Heinemann

Focus on Advanced English CAE, OUP
Przedmiot: PRACA WŁASNA 2 - EGZAMIN 1.2.5-PW.2

Egzamin z pracy własnej jest zintegrowanym egzaminem dopełniającym kursy z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego po drugim, czwartym i szóstym semestrze. Sprawdza on ogólny poziom umiejętności językowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności słuchania ze zrozumieniem, czytania, poprawności gramatycznej, znajomości słownictwa i frazeologii, jak również umiejętności prowadzenia konwersacji, dyskusji lub debaty na określony temat. Poziom umiejętności oceniany jest wg standardów wymaganych na poziomie Certificate of Advanced English (C1).


Komponenty egzaminu z pracy własnej:

    1. Słuchanie ze zrozumieniem (20% punktacji egzaminu)

    2. Czytanie i słownictwo (20% punktacji egzaminu)

    3. Użycie języka (20% punktacji egzaminu)

    4. Mówienie (20% punktacji egzaminu)

    5. Pisanie (20% punktacji egzaminu)

Wymagany poziom egzaminacyjny: C1 (dawniej CAE):

Wymagane minima dla ocen:  0 – 54% niedostateczny (2,0)

                              55 – 64% dostateczny (3,0)

                              65 – 73% plus dostateczny (3,5)

                              74 – 82% dobry (4,0)

                              83 – 91% plus dobry (4,5)

                              92 – 100% bardzo dobry (5,0)

Części składowe egzaminu: 

a) Test zintegrowany składający się z części Listening Comprehension, Reading Comprehension oraz Use of English,

b) Pisanie –  ta część egzaminu przeprowadzana będzie na ostatnich zajęciach z Pisania akademickiego i obejmować będzie typ wypowiedzi pisemnej omawiany w czasie 2 roku studiów I stopnia,

c) Egzamin ustny, którego celem będzie sprawdzenie znajomości gramatyki i słownictwa, wymowy, znajomości zasad dyskursu oraz umiejętności prowadzenia komunikacji interaktywnej na poziomie wymaganym na 2 roku studiów I stopnia.

Przykładowe podręczniki do przygotowania się na egzamin:

Cambridge Advanced English, CUP

New Cambridge Advanced English, CUP

Wordbuilder, Heinemann

Advanced Language Practice, Heinemann

Focus on Advanced English CAE, OUP


Subject: TEXT GRAMMAR 2 1.2.5-GT.2

Hours: 30

Form: classes

Prerequisites: Text Grammar 1


Course content: Elaborating reading and interpreting cohesive texts on different levels of formality. A treatment of English grammar integrating structural, functional and cognitive perspectives. Linking grammar to the structure and functioning of discourse. Considerable use of textual examples from British National Corpus as well as other textual materials collected from standardized sources.
Basic sources:

Gethin, H., Grammar in Context. Nelson and Sons Ltd., 1992

Downing A., P. Locke, English Grammar. Routledge, 2006
Credit criteria: attendance, contribution, final test
Przedmiot: GRAMATYKA TEKSTU 2 1.2.5-GT.2
Godzin: 30

Forma zajęć: ćwiczenia

Wymagania: Gramatyka tekstu 1

Opis kursu: Doskonalenie umiejętności czytania krytycznego oraz interpretowania tekstów na różnych poziomach formalności. Gramatyka integrująca perspektywy strukturalną, funkcjonalną oraz kognitywną. Poszukiwanie związków między struktura gramatyczną a funkcją w dyskursie. Teksty pobierane ze standardu brytyjskiego.

Bibliografia:

Gethin, H., Grammari in Contrext. Nelson, 1992

Downing A., P. Locke, English Grammar. Routledge, 2006
Subject: BRITISH AND IRISH LITERATURE 4 1.2.5-LBI.4

Hours: 30 + 15 (lectures)

Form: Classes and lectures

Prerequisites: The “British and Irish Literature 3” Exam passed


Course content:
Basic information concerning the period. Basic terms. Historical, political, ideological and cultural interdependencies. The Irish Revival at the turn of the centuries. Poetry and theatre: William Butler Yeats (e.g. “Sailing to Byzantium”) and The Irish National Theatre (Countess Cathleen). Developments of the Irish/English theatre from Shaw to Yeats to Eliot. Modernism. New novelistic techniques: Joseph Conrad’s experiments with narration (Lord Jim or Heart of Darkness); David Herbert Lawrence (Lady Chatterley’s Lover); Virginia Woolf (Mrs Dalloway); James Joyce and stream of consciousness (A Portrait of the Artist as a Young Man or Ulysses). New poetry: Imagism to the Pound/Eliot revolution (The Waste Land). Wystan Hugh Auden. Literature after 1945. Theatre of the Absurd (Samuel Beckett’s Waiting for Godot and Harold Pinter’s The Birthday Party). Development of the British and Irish novel after Joyce: Beckett, Graham Greene and William Golding (The Lord of the Flies). English novelists of the 1950s: Kingsley Amis (Lucky Man), Iris Murdoch and Dorris Lessing. The Irish Revival. Seamus Heaney. British theatre from Tom Stoppard and David Hare to Sarah Kane. Postmodernism and avant-garde from the 1960s to the 1990s. Salman Rushdie’s magical realism. New English novelists (Martin Amis, Ian McEwan, Graham Swift). Commonwealth novelists: Kazuo Ishiguro and Zadie Smith. Multiculturalism and the literature of idiolects and of ethnic communities.
Sources: selected by teachers

Credit criteria: End-term exam


Przedmiot: HISTORIA LITERATURY BRYTYJSKIEJ I IRLANDZKIEJ 4 1.2.5-LBI.4

Godziny: 30 + 15 (wykłady)

Forma: Ćwiczenia i wykłady

Wymagania: Zdany egzamin z kursu “Historia literatury brytyjskiej i irlandzkiej 3”


Zawartość kursu: Podstawowe informacje dotyczące sztuki, kultury i literatury omawianego okresu. Podstawowa terminologia. Historyczne, polityczne, ideologiczne i kulturowe uwarunkowania i współzależności. Renesans irlandzki na przełomie wieków. Poezja i teatr: W. B. Yeats (do analizy wybrane wiersze) i Irlandzki Teatr Narodowy (Countess Cathleen Yeatsa). Rozwój teatru od Shawa i Yeatsa do Eliota. Modernizm. Nowe techniki powieściowe: Joseph Conrad i eksperymenty z narracją powieściową (Heart of Darkness lub Lord Jim); D. H. Lawrence (Lady Chatterley’s Lover); Virginia Woolf (Mrs Dalloway); James Joyce i strumień świadomości (Portrait of the Artist as a Young Man lub Ulysses). Nowa poezja: imagizm i rewolucja poetycka Pounda i Eliota (The Waste Land). Wystan Hugh Auden. Literatura po 1945 roku. Teatr Absurdu – Samuel Beckett (Waiting for Godot) i Harold Pinter (The Birthday Party). Brytyjska i irlandzka powieść po Joysie: Beckett, Greene i Golding (Lord of the Flies). Powieść lat pięćdziesiątych. Drugi renesans irlandzki i Seamus Heaney. Teatr brytyjski od Toma Stopparda i Davida Hare po Sarah Kane. Postmodernizm i awangarda od lat sześćdziesiątych po współczesność. Realizm magiczny (Salman Rushdie). Nowa powieść brytyjska. Literatura commonwealthu. Wielokulturowość i literatura mniejszości.
Źródła: Dobrane przez prowadzącego

Warunek zaliczenia: Test zaliczeniowy. Egzamin pisemny.


Subject: DESCRIPTIVE GRAMMAR OF ENGLISH – SEMANTICS AND

PRAGMATICS 1.2.5-GOSP

Hours: 15 (lectures) + 30 (classes)

Form: lectures and classes

Prerequisites: Pass in Descriptive Grammar of English – Phonology, Morphology and

Syntax (credit and exam)

Course content: The course aims at analysing the following problems: • The concept of meaning: types and dimensions of meaning, the principle of compositionality,

 • Words and their meanings: contextual variability, the meaning of words, paradigmatic relations of inclusion and identity as well as exclusion and opposition, semantic fields, syntagmatic relations, lexical decomposition,

 • Semantics and grammar,

 • Pragmatics: reference and deixis, speech acts, conversational implicatures.

Literature: Cruse, A. (2004). Meanings in language: An introduction to

semantics and pragmatics (2nd ed.). Oxford: University Press.

Szabó, Z. G. (Ed.). (2005). Semantics versus pragmatics.

Oxford: University Press.

Credit criteria: Attendance, participation’s in class discussions, preparations of

homework; credit test, semestral recording of lecture credits without

grades, semestral evaluation of tutorial classes and final examination with

grades.
Przedmiot: GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA ANGIELSKIEGO –

SEMANTYKA I PRAGMATYKA 1.2.5-GOSP

Liczba godzina: 15 (wykłady) + 30 (ćwiczenia)

Forma zajęć: wykłąd i ćwiczenia

Wymagania: Zaliczenie i zdany egzamin z przedmiotów Gramatyka opisowa języka

angielskiego – Fonologia, Morfologia i Składnia

Treść kursu: Kurs poświęcony jest analizie następujących zagadnień: • Pojęcia znaczenia, typy i wymiary znaczenia, zasada złożoności,

 • Słowa i ich znaczenia: zmienność kontekstowa, znaczenie słów, paradygmatyczne współzależności zawierania się i identyczności oraz wykluczania się i opozycyjności, pojęcie pól semantycznych, relacja syntagmatyczne, dekompozycja leksykalna,

 • Współzależność między semantyką a gramatyką,

 • Pragmatyka: referencja i deiktyka, akty mowy, implikacyjność konwersacyjna.

Literatura: Cruse, A. (2004). Meanings in language: An introduction to

semantics and pragmatics (2nd ed.). Oxford: University Press.

Szabó, Z. G. (Ed.). (2005). Semantics versus pragmatics.

Oxford: University Press.

Kryteria oceny: Obecność na zajęciach, uczestnictwo w dyskusji podczas zajęć, przygotowanie zadań domowych, test zaliczeniowy z ćwiczeń na ocenę, semestralne zaliczenie wykładu bez oceny, egzamin końcowy na ocenę.


Subject: BRITISH and IRISH LIFE & INSTITUTIONS

Hours: 30

Form: classes

Prerequisites: basic knowledge of the history of Great Britain and history of Ireland


Course contents: The UK and Northern Ireland-national identities, population, geography, climate, natural resources, major administrative areas; The Constitutional Monarchy; The Government; The Party System and Elections; The Parliament; Devolution; The Republic of Ireland-the origins of the Irish state; Irish constitutional development; The Irish Party System; Elections; Dáil Éireann and Seanad Éireann; The Government; Northern Ireland
Selected bibliography:

Bromhead, Peter. Life in Modern Britain.

Chubb, Basil. The Government and Politics of Ireland.

Foster, Roy. Modern Ireland.

O'Driscoll, James. Britain. The Country And Its People.
Credit criteria:

1. Regular attendance (one unexcused absence allowed)

2. Active participation (with an optional oral presentation)

3. Passing a final written testPrzedmiot: WIEDZA o WIELKIEJ BRYTANII

Liczba godzin: 30

Forma zajęć: ćwiczenia

Wymagania wstępne: ogólna wiedza z zakresu historii Wielkiej Brytanii i Irlandii


Przedmiot kursu: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej-tożsamości narodowe, populacja, geografia, klimat, złoża naturalne, podział administracyjny; monarchia konstytucyjna; struktura gabinetowa; system partyjny i wybory; parlament; pojęcie i praktyka decentralizacji; Republika Irlandii-początki państwa irlandzkiego; konstytucyjny rozwój państwa irlandzkiego; system partyjny Republiki Irlandii; wybory do parlamentu; struktura parlamentu; Irlandia Północna
Wybrana literatura:

Bromhead, Peter. Life in Modern Britain.

Chubb, Basil. The Government and Politics of Ireland.

Foster, Roy. Modern Ireland.

O'Driscoll, James. Britain. The Country And Its People.
Zasady otrzymania zaliczenia:

1. Regularna obecność (dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność)

2. Aktywne uczestniczenie w zajęciach (możliwa prezentacja ustna)

3. Zaliczenia testu końcowegoSubject: ELEMENTS OF CONTRASTIVE LINGUISTICS 1 1.2.5-EJK

Hours: 30.

Form: classes

Prerequisites: Introduction to Linguistics

Course content: The course aims to familiarize students with fundamental notions regarding contrastive and comparative studies in linguistics. To that aim, the course encapsulates the history of comparative/contrastive studies in linguistics, language typology (i.e. genetic typology and linguistic typology), language universals, contrastive analysis and tertium comparationis, language mixing and language transfer.

One of the core points of the course is language transfer. This phenomenon has also been a central issue in applied linguistics, second language acquisition, and language teaching. Students follow the history of the notion of language transfer and focus on how its importance was reassessed throughout the decades.

The course concludes with a brief overview of microlinguistic contrasts obtained between Polish and English on the level of phonology, morphology, syntax and lexicon.

Thus, our objective in offering a course in contrastive linguistics is to provide an interface between the EFL methodology courses and the descriptive linguistics courses offered in our program.
 1. Approaches to linguistics. Revision

 2. Comparative studies in linguistics.

 3. Language typology

 4. Language universals

 5. Contrastive analysis and tertium comparationis

 6. Language mixing

 7. Language transfer

 8. Some problems with the study of transfer.

 9. A review of studies of transfer at the level of discourse

 10. A review of studies of transfer at the level of semantics

 11. A review of studies of transfer at the level of syntax

 12. A review of studies of transfer at the level of phonology and morphology

 13. Polish-English major structural differences

.

Textbooks:

Comrie, Bernard. 1981. Language universals and linguistic typology. Oxford: Blackwell.

Crystal, D. 1987. The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge: CUP.

Fisiak, Jacek - Maria Lipińska-Grzegorek - Tadeusz Zabrocki. 1978. An introductory Polish-English contrastive grammar. Warszawa: PWN.

James, Carl 1980. Contrastive analysis. London: Longman.

Krzeszowski, Tomasz. 1990. Contrasting languages. The scope of contrastive linguistics. Berlin-New York: Mouton de Gruyter.

Odlin, Terence. 1989. Language transfer. Cross-linguistic influence in language learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Willim, E. - E. Mańczak-Wohlfeld. 1997. A contrastive approach to problems with English. Warszawa: PWN.
Credit criteria: The course follows a discussion format intertwined with practical exercises on the basis of reading assignments. Students are assigned readings beforehand and are expected to participate regularly in class discussion. The positive final credit is subject to successful completion of a final written test.Pobieranie 188.73 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna