Drugi rok: semestr trzeci second year: third semester


Przedmiot: ELEMENTY JĘZYKOZNAWSTWA KONTRASTYWNEGO 1Pobieranie 188.73 Kb.
Strona3/3
Data27.04.2016
Rozmiar188.73 Kb.
1   2   3

Przedmiot: ELEMENTY JĘZYKOZNAWSTWA KONTRASTYWNEGO 1 1.2.5-EJK

Ilość godzin: 30.

Forma: ćwiczenia

Wymagania: Zaliczenie kursu Wstęp do językoznawstwa w semestrze 1.

Opis kursu: Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu badań porównawczych/kontrastywnych w językoznawstwie. Kurs obejmuje m.in. takie zagadnienia jak historię badań porównawczych/kontrastywnych, typologię języków (zarówno typologię genetyczną, jak i lingwistyczną), uniwersalia językowe, analizę kontrastywną i tertium comparationis, kontakty międzyjęzykowe, transfer międzyjęzykowy.

Jednym z kluczowych zagadnień poruszanych podczas kursu jest transfer międzyjęzykowy, stanowiący istotny aspekt językoznawstwa stosowanego, przyswajania języka drugiego (obcego) oraz nauczania języka drugiego (obcego). Studenci analizują historię badań nad transferem językowym, ich zastosowanie, oraz dokonują ewaluacji zmian roli transferu międzyjęzykowego na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Kurs kończy się krótkim przeglądem najważniejszych różnic strukturalnych pomiędzy językiem polskim i angielskim na poziomie fonologii, morfologii, składni i leksykonu.

Tym samym celem oferowanego kursu w zakresie Elementów językoznawstwa kontrastywnego jest stworzenie swoistej platformy pomiędzy kursami z zakresu metodyki nauczania języka obcego oraz językoznawstwa opisowego, które są oferowane w ramach programu studiów w IFA UO.
 1. Podejścia do językoznawstwa. Powtórzenie

 2. Badania porównawcze w językoznawstwie.

 3. Typologia języków.

 4. Uniwersalia językowe.

 5. Analiza kontrastywna i tertium comparationis.

 6. Kontakty międzyjęzykowe (Language mixing)

 7. Transfer międzyjęzykowy (Language transfer)

 8. Wybrane problemy z transferem międzyjęzykowym.

 9. Przegląd badań na temat transferu na poziomie dyskursu

 10. Przegląd badań na temat transferu na poziomie leksykonu

 11. Przegląd badań na temat transferu na poziomie składni

 12. Przegląd badań na temat transferu na poziomie fonologii i morfologii

 13. Podstawowe różnice strukturalne między językiem polskim i angielskim.

Wybrane podręczniki:

Comrie, Bernard. 1981. Language universals and linguistic typology. Oxford: Blackwell.

Crystal, D. 1987. The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge: CUP.

Fisiak, Jacek - Maria Lipińska-Grzegorek - Tadeusz Zabrocki. 1978. An introductory Polish-English contrastive grammar. Warszawa: PWN.

James, Carl 1980. Contrastive analysis. London: Longman.

Krzeszowski, Tomasz. 1990. Contrasting languages. The scope of contrastive linguistics. Berlin-New York: Mouton de Gruyter.

Odlin, Terence. 1989. Language transfer. Cross-linguistic influence in language learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Willim, E. - E. Mańczak-Wohlfeld. 1997. A contrastive approach to problems with English. Warszawa: PWN.

Kryteria zaliczenia: Zajęcia prowadzone są w formie dyskusji połączonej z ćwiczeniami praktycznymi. W ramach przygotowania do zajęć w domu, studenci są zobowiązani do przeczytania ze zrozumieniem materiałów wybranych przez prowadzącego. Warunkiem ukończenia kursu jest pozytywne zaliczenie testu końcowego na ostatnich zajęciach.


Subject: PHYSICAL EDUCATION 8-WF-1

Hours: 60

Form: PE

Prerequisites: None


Przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE 8-WF-1

Godziny: 60

Forma: Zajęcia sportowe

Wymagania: Nie ma


Specjalizacja nauczycielska: 4 semestr

Teaching specialization: 4th semester
Subject: LITERARY AND CULTURAL INTERPRETATIONS 2 1.2.5-ITL2

Hours: 30

Form: Classes

Prerequisites: The “Literary and Cultural Interpretations 1” course passed


Course content: Basic terms and categories connected with the critical study of literary texts and of cultural phenomena (theatre, cinema, media, public spheres, market, consumption, etc.). The purpose of the course is to give students an opportunity to read and discuss literary and cultural texts in order to hone their interpretative skills and, at the same time, increase their language skills and enrich their vocabulary.
Sources: Selected by teacher

Credit criteria: Specified by teacher


Przedmiot: INTERPRETACJE TEKSTÓW LITERACKICH I ZJAWISK KULTURY 2 1.2.5-ITL2

Godziny: 30

Forma: Ćwiczenia
Wymagania wstępne: Zaliczony kurs “Interpretacje tekstów literackich i zjawisk kultury 1”
Zawartość kursu: Podstawowe terminy i kategorie związane z krytyczną analizą tekstów literackich i zjawisk kultury (teatr, kino, media, przestrzeń publiczna, rynek, konsumpcja, etc.). Celem kursu jest opanowanie umiejętności krytycznej lektury i dyskusji nad zjawiskami literackimi i kulturowymi, a także rozwinięcie zdolności językowej w zakresie krytyki literackiej i poszerzenie słownictwa związanego z obszarem literaturoznawstwa.
Źródła: Dobrane przez prowadzącego

Warunek zaliczenia: Określony przez prowadzącego


Subject: TEACHING ENGLISH 2 1.2.5-D2

Hours: 30

Form: classes

Prerequisites: none

Course content: Teaching the four skills; speaking and writing as productive skills; listening and reading as receptive skills; teaching integrated skills

Basic sources: Harmer, J. (2001). The practice of English Language Teaching. 3rd ed. London: Longman.

Tanner, R., & Green, C. (1998). Tasks for teacher education. London: Longman.

Ur, P. (1996). A course in language teaching. Cambridge: CUP.

Credit criteria: Active participation in class, regular attendance, written assignments
Nazwa: DYDAKTYKA NAUCZANIA J. ANGIELSKIEGO 2 1.2.5-D2

Liczba godz.: 30

Forma: ćwiczenia

Wymagania: brak

Treść zajęć: Nauczanie czterech sprawności; mówienie i pisanie jako umiejętności produktywne; pisanie i czytanie jako umiejętności receptywne; nauczanie sprawności zintegrowanych

Literatura: Harmer, J. (2001). The practice of English Language Teaching. 3rd ed. London: Longman.

Tanner, R., & Green, C. (1998). Tasks for teacher education. London: Longman.

Ur, P. (1996). A course in language teaching. Cambridge: CUP.

Warunki zaliczenia: Aktywny udział w zajęciach, obecność, zaliczenie prac pisemnych

Subject: PEDAGOGICAL TRAINING 1 1.2.5-PP1

Hours:


Form: Training in primary/lower secondary/higher secondary school

Prerequisites: None


Przedmiot: PRAKTKA PEDAGOGICZNA 1 1.2.5-PP1

Godziny:

Forma: Praktyka zawodowa w szkole podstawowej/gimnazjum/średniej

Wymagania: Nie maSpecjalizacja tlumaczeniowa: 4 semestr

Translation specialization: 4th semester
Subject: INTERPRETING 1.2.5.-TU

Hours: 30

Form: Classes

Prerequisites: None


Course description: The course aims at familiarising students with the principles of interpreting. Different types of interpreting (simultaneous interpreting, consecutive interpreting, sight translation) will be discussed in detail, and students will then be instructed in the use of note-taking techniques. Multimedia will be used to teach interpreting from English into Polish, and various text types will be applied for this purpose. The training improves the students’ listening comprehension, memory and ability to communicate synthetic messages. Part of the course will be devoted to interpreting phraseological units, such as collocations or idioms. The students receive credits for interpreting a spoken text.

Basic sources:

Gile, D. (1995). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.

Gillies, A. (2004). Tłumaczenie ustne: nowy poradnik dla studentów. Conference interpreting. Kraków: Tertium.Mała encyklopedia przekładoznawstwa (2000), red. U. Dąmbska-Prokop. Częstochowa: Wydawnictwo WSJOE.

Rozan, J.-F. (2005). Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym - notetaking in consecutive interpreting, red. B. Waliczek. Kraków: Tertium.

Credit criteria: to be determined by the instructor

Przedmiot: TŁUMACZENIA USTNE 1.2.5.-TU

Liczba godzin: 30

Format zajęć: Ćwiczenia

Wymagania wstępne: Brak

Opis kursu: Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z zasadami tłumaczenia ustnego. Szczegółowo przedstawione zostaną różne typy przekładu ustnego (tłumaczenie symultaniczne, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie a vista), a następnie studenci zostaną zaznajomieni z technikami notacyjnymi. Do ćwiczeń wdrażających w tłumaczenie ustne z języka angielskiego na polski, prowadzonych z uwzględnieniem pomocy multimedialnych, wykorzystane zostaną różne typy tekstów. Ćwiczenia kształcą rozumienie ze słuchu, pamięć oraz umiejętność syntetycznego przekazu usłyszanego tekstu. Część zajęć poświęcona będzie przekładowi związków frazeologicznych, takich jak kolokacje czy idiomy. Ocenę z zaliczenia studenci uzyskują za przekład tekstu mówionego.
Podstawowe źródla:

Gile, D. (1995). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.

Gillies, A. (2004). Tłumaczenie ustne: nowy poradnik dla studentów. Conference interpreting. Kraków: Tertium.

Mała encyklopedia przekładoznawstwa (2000), red. U. Dąmbska-Prokop. Częstochowa: Wydawnictwo WSJOE.

Rozan, J.-F. (2005). Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym - notetaking in consecutive interpreting, red. B. Waliczek. Kraków: Tertium.


Kryteria zaliczenia: ustalone przez prowadzącego
Subject: TRANSLATING LITERARY TEXTS 1.2.5-.TTL

Hours: 30

Form: Classes

Prerequisites: None


Course Content: Students' task will be translation of short excerpts of twentieth-century literary cannonical texts, both British and American, in accordance with contemporary translation theory. First, the notion of translation will be defined in historical perspective. Then “functional” and “textual” approaches will be discussed, with the concepts of “resistant” translation and “remainder.” Additionally, the course highlights the role of interpretation in translation and rhetorical aspects of literary texts.
Basic sources:

1. Przedkład literacki. Teoria, historia, współczesność. Red. Alina Nowicla-Jeżowa, Danuta Knysz-Tomaszewska. Warszawa: PWN ,1995.

2. Lawrence Venuti. The Translator’s Invisibility. London & New York: Routledge, 2001.

3. Mona Baker, The Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London & New York: Routledge, 1998.


Credit criteria: Active classroom participation; written assignments; a pass at the minimum of 65 percent in the final test.
Przedmiot: TŁUMACZENIA TEKSTÓW LITERACKICH 1.2.5-.TTL

Liczba godzin: 30

Format zajęć: Konwersatorium

Wymagania wstępne: Brak


Treść kursu: Zadaniem studentów jest tłumaczenie krótkich fragmentów kanonicznych tekstów literackich z dwudziestowiecznej literatury brytyjskiej i amerykańskiej, zgodnie ze zaleceniami współczesnych teorii translatorskich. Po pierwsze, zdefiniowane zostanie pojęcie przekładu w perspektywie historycznej. Następnie poddane zostaną analizie pojęcia „funkcjonalne” i „tekstualnego” podejścia do przekładu, a także koncepcja „opornego” tłumaczenia oraz „remaindera”. Dodatkowo w czasie kursu podkreślone zostaną rola interpretacji w procesie translacji oraz retoryczne aspekty tekstów literackich.
Podstawowe źródła:

1. Przedkład literacki. Teoria, historia, współczesność. Red. Alina Nowicla-Jeżowa, Danuta Knysz-Tomaszewska. Warszawa: PWN ,1995.

2. Lawrence Venuti. The Translator’s Invisibility. London & New York: Routledge, 2001.

3. Mona Baker, The Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London & New York: Routledge, 1998.


Kryteria zaliczenia: Aktywne uczestniczenie w zajęciach; prace pisemne; zaliczenie końcowego testu na 65%.

Pobieranie 188.73 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna