Druk dniss nr pk 10 opis modułu kształcenia (sylabus) Nazwa modułu kształcenia/przedmiotuPobieranie 40.29 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar40.29 Kb.
Druk DNiSS nr PK_10

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu: Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych

Kod przedmiotu (zgodnie z programem studiów): ISIIWS1

Rodzaj przedmiotu (zgodnie z programem studiów): specjalnościowy

Wydział: Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Kierunek: Inżynieria środowiska

Specjalność (specjalizacja): Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Poziom studiów: drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rok: I Semestr: I

Formy zajęć i liczba godzin: wykłady – 9; ćwiczenia projektowe - 18

Język/i, w którym/ch realizowane są zajęcia: polski

Liczba punktów ECTS: 3

Osoby prowadzące (imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail)

wykład: Andrzej Jaguś, dr, ajagus@ath.bielsko.pl

ćwiczenia projektowe: Andrzej Jaguś, dr, ajagus@ath.bielsko.pl
1. Założenia i cele przedmiotu

Realizacja przedmiotu ma na celu zapoznanie z warunkami i technikami poboru wód powierzchniowych i podziemnych ze środowiska.


2. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi

Przedmioty: Hydrologia; Geologia, hydrogeologia i geomorfologia.

Wymagania: znajomość podstawowych charakterystyk przepływów w ciekach, znajomość uwarunkowań geologicznych występowania wód podziemnych.
3. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS


Forma aktywności

Liczba godzin

Godziny kontaktowe: uczestnictwo w zajęciach (wykłady + ćwiczenia)

27

Praca własna studenta – przygotowanie do bieżących zajęć

10

Praca własna studenta – sporządzanie sprawozdań z zajęć

20

Praca własna studenta – studia literaturowe

15

Praca własna studenta – przygotowanie do egzaminu18


Suma godzin

90

Liczba punktów ECTS dla modułu (przedmiotu)

3


4. Wskaźniki sumaryczne

a) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 27 godzin, 1 ECTS

b) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach o charakterze praktycznym (ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych itp.): 18 godzin, 0,6 ECTS

5. Zakładane efekty kształcenia


Numer

(Symbol)

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku

WIEDZA

P_W01

Zna przepisy prawne związane z projektowaniem i eksploatacją ujęć wody

IS2A_W06

P_W02

Opisuje rodzaje ujęć wody, ich budowę i zasady działania

IS2A_W06

UMIEJĘTNOŚCI

P_U01

Ocenia wydajność ujęcia wody

IS2A_U13

P_U02

Dobiera optymalny rodzaj ujęcia wody w zależności od potrzeb wodociągowych

IS2A_U13

P_U03

Projektuje niektóre elementy ujęcia wody

IS2A_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

P_K01

Uczy się pracy koncepcyjnej

IS2A_K02

IS2A_K046. Odniesienie efektów kształcenia do form zajęć i sposób oceny osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia

Numer

(Symbol)

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Odniesienie do form zajęć

Sposób oceny

WIEDZA

P_W01

Zna przepisy prawne związane z projektowaniem i eksploatacją ujęć wody

Wykład

Egzamin

P_W02

Opisuje rodzaje ujęć wody, ich budowę i zasady działania

Wykład

Egzamin

UMIEJĘTNOŚCI

P_U01

Ocenia wydajność ujęcia wody

Ćwiczenia projektowe

Sprawozdanie

P_U02

Dobiera optymalny rodzaj ujęcia wody w zależności od potrzeb wodociągowych

Ćwiczenia projektowe

Sprawozdanie

P_U03

Projektuje niektóre elementy ujęcia wody

Ćwiczenia projektowe

Sprawozdanie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

P_K01

Uczy się pracy koncepcyjnej

Ćwiczenia projektowe

Konwersacja


7. Opis sposobu weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych dla przedmiotu efektów kształcenia (należy opisać sposób weryfikacji każdego efektu kształcenia oddzielnie)

P_W01 – ocena poprawności odpowiedzi na egzaminie

P_W02 – ocena poprawności odpowiedzi na egzaminie

P_U01 – kontrola poprawności pracy na ćwiczeniach oraz poprawności sprawozdania

P_U02 – kontrola poprawności pracy na ćwiczeniach oraz poprawności sprawozdania

P_U03 – kontrola poprawności pracy na ćwiczeniach oraz poprawności sprawozdania

P_K01 – kontrola pracy na ćwiczeniach
8. Opis zasad zaliczania przedmiotu i sposobu ustalania oceny końcowej z przedmiotu

Zaliczenie wykładu wymaga uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu. Zaliczenie ćwiczeń wymaga poprawnego wykonania zadań oraz złożenia poprawnych opracowań. Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ważona z egzaminu (0,6) oraz zaliczenia ćwiczeniowego (0,4).


9. Opis form zajęć
a) Wykłady

 Treści programowe (tematyka zajęć):

Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. Struktura poboru wody ze środowiska. Zużycie wody. Warunki prawne ujmowania wody ze środowiska – operat wodnoprawny. Lokalizacja i konstrukcja ujęć wód powierzchniowych – ujęć ze źródeł, z cieków (z piętrzeniem, bez piętrzenia). Lokalizacja i konstrukcja ujęć wód podziemnych – ujęcia infiltracyjne (drenażowe), studnie wiercone i szybowe, ujęcia lewarowe. Ochrona prawna ujęć wody. Opłaty za pobór wody (za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

 Metody dydaktyczne i sposób organizacji zajęć:

Prezentacja komputerowa tekstowo-graficzna; analiza grafik, fotografii.

 Forma i kryteria zaliczenia (w przypadku egzaminu – wymagania egzaminacyjne):

Egzamin pisemny. Do zaliczenia jest wymagane uzyskanie 50% możliwych punktów.

 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (maksymalnie 5 pozycji w każdej grupie):Literatura podstawowa:

Akty prawne.

Heidrich Z., 1999: Wodociągi i kanalizacja. Tom 1 – Wodociągi. WSiP, Warszawa.

Szpindor A., 1992: Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Arkady, Warszawa.

Gabryszewski T.A., Wieczysty A., 1985: Ujęcia wód podziemnych. Arkady, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Pałys F., Smoręda Z., 1986: Poradnik technika melioranta. PWRiL, Warszawa.b) Ćwiczenia projektowe
 Treści programowe (tematyka zajęć):

Analiza zapotrzebowania na wodę w jednostce osiedleńczej. Określanie zasobności wodnej cieku (w tym przepływu nienaruszalnego i gwarantowanego). Określanie zasobności wodnej warstwy wodonośnej. Obliczenia przepływów w systemach wodociągowych zamkniętych. Ocena wydajności planowanego ujęcia wody. Analiza kryteriów wyboru rodzaju ujęcia wody, wybór optymalnego ujęcia. Analiza konstrukcji poszczególnych elementów ujęcia wody. Prace projektowe nad wybranymi elementami ujęcia wody.

 Metody dydaktyczne i sposób organizacji zajęć:

Instruktaż multimedialny, ćwiczenia obliczeniowe, prace graficzne, konwersacja.

 Forma i kryteria zaliczenia (w przypadku egzaminu – wymagania egzaminacyjne):

Złożenie kompletu poprawnych sprawozdań (grupowych lub indywidualnych).

 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (maksymalnie 5 pozycji w każdej grupie):

Literatura podstawowa:

Budziło B., 1998: Metoda wyboru technicznego rozwiązania ujęcia wody powierzchniowej. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej (Monografia 229), Kraków.

Budziło B., Wieczysty A., 2001: Projektowanie ujęć wody powierzchniowej – podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Mielcarzewicz E., 2000: Obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę. Arkady, Warszawa.

Filimowski J., 2006: Drenażowe ujęcie wody z uwzględnieniem czynników technicznych, ekonomicznych i niezawodnościowych. Praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków, Biblioteka Cyfrowa PK PD/2006/29/23.

Literatura uzupełniająca:

Dąbkowski S.L. i inni, 1997: Urządzenia i budowle do pomiaru przepływu wody w systemach wodno-melioracyjnych. Biblioteczka Wiadomości IMUZ 91. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty.Pobieranie 40.29 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna