Druk dniss nr pk 10 opis modułu kształcenia (sylabus) Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu: Wodociągi I kanalizacja wsi Kod przedmiotu: isiiws9o Rodzaj przedmiotuPobieranie 40.04 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar40.04 Kb.
Druk DNiSS nr PK_10
OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu: Wodociągi i kanalizacja wsi

Kod przedmiotu:ISIIWS9o

Rodzaj przedmiotu kierunkowy, obieralny

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Kierunek: Inżynieria Środowiska

Specjalność (specjalizacja): Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Poziom studiów: drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rok: 1 Semestr: 2

Formy zajęć i liczba godzin: wykłady – 9; projekt – 18

Język/i, w którym/ch realizowane są zajęcia: polski

Liczba punktów ECTS: 4

Osoby prowadzące:

wykład: dr inż. Lucyna Przywara, l.przywara@ath.bielsko.pl

projekt: dr inż. Lucyna Przywara, l.przywara@ath.bielsko.pl


 1. Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z budową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w obszarze o zabudowie rozproszonej.


 1. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wodociągów i kanalizacji, systemów instalacji sanitarnych, technologii oczyszczania wody i ścieków.


 1. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS

Forma aktywności

Liczba godzin

Godziny kontaktowe: uczestnictwo w zajęciach (wykłady + ćwiczenia)

9 wykład

18 projektPraca własna studenta 1 Przygotowanie do zajęć

20

Paca własna studenta 2 Przygotowanie projektu

20

Praca własna studenta 3 Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

20

Praca własna studenta 4 Czytanie wskazanej literatury

15

Suma godzin

102

Liczba punktów ECTS dla modułu (przedmiotu)

4


4. Wskaźniki sumaryczne

a) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, realizowanych w formie studiów niestacjonarnych - 27 godzin, punkty ECTS – 1

b) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach o charakterze praktycznym - 18 godzin, punkty ECTS – 0,6

5. Zakładane efekty kształcenia


Numer

(Symbol)

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku

WIEDZA

P_W01

ma wiedzę o konstrukcjach sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

IS2A_W22

P_W02

zna zasady stosowane przy projektowania

sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnychIS2A_W22


UMIEJĘTNOŚCI

P_U01

potrafi korzystać z norm i zasad projektowych w celu zaprojektowania urządzeń sieci i instalacji zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

IS2A_U13


P_U02

Potrafi zaprojektować sieć wodociągową i kanalizacyjną w obszarze o zabudowie rozproszonej

IS2A_U13


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

P_K01

rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych

IS2A_K01

IS2A_K04


P_K02

potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad wyznaczonym zadaniem

IS2A_K02


6. Odniesienie efektów kształcenia do form zajęć i sposób oceny osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia

Numer

(Symbol)

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Odniesienie do form zajęć

Sposób oceny

WIEDZA

P_W01

ma wiedzę o konstrukcjach sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Wykład

Sprawdzian

pisemny


P_W02

zna zasady stosowane przy projektowania

sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnychWykład

Projekt


Sprawdzian pisemny

Projekt


UMIEJĘTNOŚCI

P_U01

potrafi korzystać z norm i zasad projektowych w celu zaprojektowania urządzeń sieci i instalacji zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Projekt

Projekt

P_U02

Potrafi zaprojektować sieć wodociągową i kanalizacyjną w obszarze o zabudowie rozproszonej

Projekt

Projekt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

P_K01

rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych

Wykład Projekt

Sprawdzian pisemny

Projekt


P_K02

potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad wyznaczonym zadaniem

Projekt

Projekt

Obserwacja
7. Opis sposobu weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych dla przedmiotu efektów kształcenia (należy opisać sposób weryfikacji każdego efektu kształcenia oddzielnie)

P_W01 – sprawdzian pisemny

P_W02 – sprawdzian pisemny, poprawne wykonanie projektu
P_U01 - poprawne wykonanie projektu

P_U02 - poprawne wykonanie projektu


P_K01 - sprawdzian pisemny, poprawne wykonanie projektu

P_K02- poprawne wykonanie projektu8. Opis zasad zaliczania przedmiotu i sposobu ustalania oceny końcowej z przedmiotu

Wykład jest zaliczony w formie sprawdzianu pisemnego. Obejmuje pytania testowe i półotwarte. Oceniany jest w skali 2-5.


Ćwiczenia projektowe: Przygotowanie prezentacji multimedialnej o tematyce i zakresie ustalonej z prowadzącym dotyczącej gospodarki wodno- ściekowej w zakładach przemysłowych. Prawidłowe wykonanie projektu w zakresie wskazanym przez prowadzącego

Ocena końcowa – średnia z oceny z wykładu i oceny z zajęć projektowych

9. Opis form zajęć
a) Wykłady

Treści programowe (tematyka zajęć): 1. Charakterystyka wodociągów wiejskich.

 2. Zapotrzebowanie na wodę i ujmowanie wód w warunkach wiejskich.

 3. Wytyczne i projektowanie wiejskich sieci wodociągowych.

 4. Urządzenia wodociągowe w zabudowie rozproszonej.

 5. Systemy kanalizacji w warunkach wiejskich.

 6. Rodzaje kanalizacji (klasyczna, odciążona, ciśnieniowa, podciśnieniowa).

 7. System bezodpływowy gospodarki ściekowej.

 8. Lokalne systemy oczyszczania ścieków.

.

Metody dydaktyczne i sposób organizacji zajęć: prezentacja multimedialna, wykład konwencjonalny, problemowy,

Forma i kryteria zaliczenia: sprawdzian pisemny, pozytywny wynik

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającejLiteratura podstawowa
Kwietniewski M. Olszewski W. Osuch –Pajdzińska E. Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009

Osuch –Pajdzińska E., Roman M. Sieci i obiekty wodociągowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008

Dzenis L., Królikowski A., Wodociągi i kanalizacje wiejskie, Politechnika Białostocka, Białystok 1991

Błażejewski R. Kanalizacja wsi, PZiTS, Poznań 2003


b) Projekt

Treści programowe (tematyka zajęć):

Rodzaje kanalizacji, zasady doboru wymiarów, spadków, połączeń, kierunku przepływu.

Kompletny projekt sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Metody dydaktyczne: Prezentacja multimedialna, projekt

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie: obecność na zajęciach projektowych, zaliczony projekt i prezentacja multimedialna


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

Kwietniewski M. Olszewski W. Osuch –Pajdzińska E. Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009

Osuch –Pajdzińska E., Roman M. Sieci i obiekty wodociągowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008

Dzenis L., Królikowski A., Wodociągi i kanalizacje wiejskie, Politechnika Białostocka, Białystok 1991Błażejewski R. Kanalizacja wsi, PZiTS, Poznań 2003

Pobieranie 40.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna