Druk nr 1 OfertaPobieranie 325.87 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar325.87 Kb.
  1   2   3

  Druk nr 1 - Oferta
Oferta

/nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/
Centrum Biznesu sp. z o.o.

ul. Bohaterów Westerplatte 23

65-078 Zielona Góra

Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze z podziałem na 7 zadań.Nazwa Wykonawcy:

REGON

NIP

Nr KRS lub nr ew. działalności gosp.

Siedziba (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu):

Zarząd (właściciel/e/):

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

 1. Oferujemy wykonanie zamówienia, o którym mowa w ust. 2 SIWZ oraz projekcie umowy:

 1. Zadanie nr 1 - Dostawa warzyw, owoców i warzyw przetworzonych – Na podst. Druku nr 5.1

za cenę brutto …….. zł (słowie złotych: ……………………………………………………);

 1. Zadanie nr 2 - Dostawa cytrusów - Na podst. Druku nr 5.2

za cenę brutto …….. zł (słowie złotych: ……………………………………………………);

 1. Zadanie nr 3 - Dostawa ryb i przetworów rybnych mrożonych - Na podst. Druku nr 5.3

za cenę brutto …….. zł (słowie złotych: ……………………………………………………);

 1. Zadanie nr 4 - Dostawa mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego i wyrobów wędliniarskich - Na podst. Druku nr 5.4

za cenę brutto …….. zł (słowie złotych: ……………………………………………………);

 1. Zadanie nr 5 - Dostawa artykułów nabiałowych, mleka i śmietany - Na podst. Druku nr 5.5

za cenę brutto …….. zł (słowie złotych: ……………………………………………………);

 1. Zadanie nr 6 - Dostawa pieczywa - Na podst. Druku nr 5.6

za cenę brutto …….. zł (słowie złotych: ……………………………………………………);

 1. Zadanie nr 7 - Dostawa pieczywa cukierniczego - Na podst. Druku nr 5.7

za cenę brutto …….. zł (słowie złotych: ……………………………………………………).

 1. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zgadzamy się na rozliczenie fakturą, płatną w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.

 2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 3. Zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz na warunkach określonych we wzorze Umowy o realizację zamówienia, który stanowi integralną część SIWZ.

 4. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane na zasadach określonych w ust. 3, 4:

  a) Druki nr 5.1-5.7 – wypełnione Zestawienia 1-7 (w zależności od liczby zadań, o realizację których ubiega się wykonawca);

b) Druk nr 2 – Oświadczenie;

c) Druk nr 3 – Doświadczenie;

d) Druk nr 4 – Grupa kapitałowa;

e) Odpisy z właściwego rejestru (por. ust. 3.5. lit. b);

f) Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (por. ust. 3.5. lit. c);

g) Zaświadczenia z ZUS lub KRUS (por. ust. 3.5. lit. d);

h) Zaświadczenia z KRK (por. ust. 3.5. lit. e-f);

… ………………………………….... 1. Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji i dokumentów zamieszczonych w dokumentacji ofertowej na stronach nr ............... .

 2. Wszystkie dokumenty, stanowiące kompletną dokumentację ofertową, zamieszczono na ...... kolejno ponumerowanych stronach.  …………..…………. dn. ………..……… r.

  …………………………….

  /Podpisy pełnomocnych

  przedstawicieli Wykonawcy/


  Druk nr 2 – Oświadczenie

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wymaganych na mocy art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1 Ustawy

/nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze z podziałem na 7 zadań oświadczamy, że możemy ubiegać się o udzielenie określonego wyżej zamówienia, ponieważ reprezentujemy Wykonawcę, który:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności wymienionych w ust. 2 SIWZ (w opisie przedmiotu zamówienia) jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiada wiedzę i doświadczenie;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ponadto oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

  Jednocześnie mamy świadomość, że Zamawiający zobowiązany jest wykluczyć nas jako Wykonawcę z postępowania o udzielenie tego zamówienia publicznego, jeżeli stwierdzi, że przypadki wynikające z przepisów art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych dotyczą podmiotu reprezentowanego przez nas.  ………..……….………. dn. ………..……… r.

  …………………………….

  /Podpisy pełnomocnych

  przedstawicieli Wykonawcy/


  Druk nr 3 - Doświadczenie
Opis wiedzy i doświadczenia

(z ust. 3.2 SIWZ)/nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze z podziałem na 7 zadań oświadczamy, że reprezentujemy podmiot, który w ostatnich trzech latach, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 1 zadanie, odpowiadające swoim rodzajem (asortymentem) stanowiącym przedmiot zamówienia, dla każdego Zadania osobno, o wartości brutto minimum (por. ust. 3.2 SIWZ), odpowiednio dla:Zad.

Rodzaj dostaw – Nazwa z listu referencyjnego 2)

Podmiot, dla którego realizowana była dostawa

Daty realizacji:

(od - do)Wartość

zamówienia

brutto

(zł)


Imię, nazwisko i stanowisko osoby potwierdzającej należyte wykonanie usługi

(wg listu referencyjnego)1
2

7
  1) Nr Zadania opisanego w SIWZ (od 1 do 7), w odniesieniu do którego wykonawca wykazuje swoje doświadczenie.

  2) Należy obowiązkowo dołączyć referencje odbiorców usług potwierdzające, że dostawy te wykonane zostały należycie.

  …………..……….………. dn. ………..……… r.

  …………………………….

  /Podpisy pełnomocnych

  przedstawicieli Wykonawcy/


  Druk nr 4 – Grupa kapitałowa
Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności

do grupy kapitałowej

(z ust. 3.5 lit. g SIWZ)/nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 26 ust. 2d Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze z podziałem na 7 zadań oświadczamy, że reprezentujemy podmiot, który

1) nie należy do grupy kapitałowej *)

2) należy do grupy kapitałowej *)

Uwagi:

1. W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa

każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

*) niepotrzebne skreślić
  …………..……….………. dn. ………..……… r.

  …………………………….

  /Podpisy pełnomocnych

  przedstawicieli Wykonawcy/


  Druk nr 5.1 – Zestawienie 1
Zestawienie kosztów wykonania Zadania 1

por. ust. 2.1 lit. a) SIWZ/nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze z podziałem na 7 zadań oferujemy realizację Zadania 1 - Dostawa warzyw, owoców i warzyw przetworzonych, wg poniższego zestawienia:Lp.

Nazwa towaru

Jedn. miary

Maks. ilość

Cena jedn. brutto

Wartość brutto

kol. 4 x kol. 5.Produkt BIO*)

1

2

3

4

5

6

7

1

Brokuł, główka o średnicy min 15 cm, bez łodygi i liści ( masa główki 500-800g) dostarczany w sezonie, kl I

szt.

35


2

Burak ćwikłowy, świeży, luz , kl I

kg

120


3

Cebula, świeża, luz, kl I

kg

130


4

Czosnek świeży, główka, polski

szt.

20


5

Kalafior główka o średnicy min 15cm, bez łodygi i liści, swieży, dostarczany w sezonie, kl I

szt.

50


6

Kapusta biała, świeża, głowa, kl I

kg

110


7

Kapusta czerwona, świeża, głowa, kl I

kg

28


8

Kapusta kiszona sałatkowa z marchewką, bez konserwantów, opakowanie folia 1kg, kl I

kg

110


9

Kapusta pekińska, świeża, kl I

kg

55


10

Koper swieży ( w pęczkach o masie 15-20g bez łodyg ) kl I

szt.

100


11

Kapusta włoska, świeża, głowa, kl I

szt.

18


12

Marchew, odmiany: Karotka, Karina, Atol, Polka, Koral, Dolanka, Amsterdamka, Lenka, Selecta, Fantazja, Perfekcja, Regulska, pakowana w worki po 10kg, kl I

kg

550


13

Nać pietruszki świeża ( w peczkach o masie 20-30g bez łodygg ), kl I

szt.

55


14

Ogórek kiszony, bez konserwantów, opakowanie folia 0,5kg, kl I

szt.

220


15

Ogórek zielony, świeży, luz, dostarczany w sezonie, kl I

szt.

90


16

Papryka czerwona, świeża, dostarczana w sezonie, kl I

kg

55


17

Pietruszka korzeniowa, luz, kl I

kg

210


18

Pomidor świeży, luz, dostarczany w sezonie, kl I

kg

140


19

Por, świeży, luz, kl I

szt.

90


20

Rzodkiewka bez liści, świeża ( w peczkach o masie 150-260g), dostarczana w sezonie, kl I

szt.

100


21

Sałata liściasta zwykła, świeża, kl I

szt.

155


22

Sałata lodowa, świeża, kl I

szt.

45


23

Seler korzeniowy, luz, kl I

kg

210


24

Szczypiorek świeży, cienkolistny ( w pęczkach o masie 20-50g ), kl I

szt.

150


25

Ziemniaki jadalne, pakowane w worki po 15 kg, kl I

kg

2600


26

Arbuz świeży, kl I

kg

100


27

Brzoskwinia, luz, dostarczana w sezonie, kl I

kg

100


28

Gruszka, odmiany: Konferencja, Paryżanka, Lukasówka, Red - Bonkreta, Faworytka, Komisówka, General Lecierc, luz, kl I

kg

100


29

Jabłka deserowe, soczyste, słodko winne odmiany: Ala, Eliza, Cortland, Gala, Idared, Jonagold, Ligol, Lobo, Rubin, Champion, Decosta, Jonagored, Paula Red, luz, kaliber 65-75 mm, kl I

kg

1500


30

Śliwka, odmiany: Węgierka zwykła, Węgierka Dąbrowicka, Cacanska Rana, President, Elena Bluefre, Lepotica, Opal, Brzoskwiniowa, Stanley, luz, dostarczane w sezonie, kl I

kg

120


31

Winogron zielony ( kiście ), dostarczany sezonowo, kl I

kg

30


32

Maliny świeże

kg

20


RAZEM:
*) Wpisać „TAK” wyłącznie, gdy produkt ściśle spełnia warunki BIO, opisane w ust. 2.3 lit. h SIWZ.


  …………..……….………. dn. ………..……… r.

  …………………………….

  /Podpisy pełnomocnych

  przedstawicieli Wykonawcy/
  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna