Druk nr 1915 projekt uchwała nr /2013 rady miasta stołecznego warszawy z dnia r w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 59 ustPobieranie 27.09 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar27.09 Kb.
DRUK NR 1915

projekt

UCHWAŁA NR…………/2013

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia ……………………….. 2013 r.
w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 59 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 188 pkt 1 i art. 191 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.1)) oraz art. 27 pkt 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada m.st. Warszawy postanawia wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 59 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, tj. o zbadanie, czy art. 59 ust. 2, 3 i 4 w zw. z art. 55 ust. 1 pkt 6, art. 61, art. 72 ust. 1 pkt 1 i art. 216 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jest zgodny z:


  1. art. 166 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 i w związku z art. 68 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

  2. art. 167 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

w zakresie, w jakim nakłada na Miasto Stołeczne Warszawę obowiązek finansowania


z budżetu miasta świadczeń zdrowotnych zrealizowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z art. 15 ustawy o działalności leczniczej, przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których Miasto Stołeczne Warszawa jest podmiotem tworzącym, ponad limit świadczeń finansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
§ 2. Do przygotowania wniosku, o którym mowa w § 1, jego podpisania i złożenia do Trybunału Konstytucyjnego oraz do reprezentowania Miasta Stołecznego Warszawy w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, upoważnia się Panią Hannę Gronkiewicz - Waltz – Prezydenta m. st. Warszawy, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.
§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca

Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska
UZASADNIENIE

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 59 ust.2, 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

Przepis art. 59 ust.2 i 4 ustawy o działalności leczniczej (dalej jako udl) określa obowiązki podmiotów tworzących samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (dalej jako spzoz-y).

Powiat Warszawski, Gmina Wawer, gmina Warszawa Centrum a w ich miejsce (zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 15 czerwca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy3) m.st Warszawa działające obecnie jako miasto na prawach powiatu – pierwotnie w oparciu o art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną4, z dniem 1 stycznia 1999 r. jako jednostka samorządu terytorialnego, przejęły uprawnienia podmiotu, który utworzył spzoz-y (obecnie nazywanego podmiotem tworzącym) wobec tych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały ,,przyporządkowane” do jednostek samorządu terytorialnego, których następcą prawnym jest m.st. Warszawa - w szczegółowym wykazie określonym przez Prezesa Rady Ministrów w załączniku do rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw5. Na mocy powyższych regulacji m.st. Warszawa jest obecnie podmiotem tworzącym dla 21 spzoz-ów (w tym dla 7 szpitali).

W budżecie m.st. Warszawy, uchwalanie którego oraz dokonywanie w nim zmian należy do wyłącznej kompetencji Rady Miasta st. Warszawy – winny zostać zagwarantowane środki finansowe na zrealizowanie dyspozycji zawartych w art. 59 ust. 2 i 4 udl w zw. z art. 61 udl, w zw. z art.72 udl i w zw. z art.216 udl w zakresie pokrywania, począwszy od 2013 r. - ujemnego wyniku finansowego spzoz-u lub w przypadku przekształcenia w spółkę przejęcia zobowiązań albo na zapłatę zobowiązań po likwidacji spzoz-u. Kompetencje Rady Miasta w odniesieniu do uchwalania budżetu wynikają z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym6 oraz z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 7 w zw. z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 15 czerwca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

W powyższych przypadkach organ stanowiący jakim jest Rada m.st. Warszawy spełnia rolę wskazanego w art. 59 ust.2 i 4 udl podmiotu tworzącego.

Zatem, jako organ stanowiący uprawniony do uchwalania w budżecie środków finansowych na realizację dyspozycji z art. 59 ust.2 i 4 udl w odniesieniu do kwestii ich finansowania – Rada m.st. Warszawy ma prawo zaliczyć te sprawy jako wchodzące w zakres jej działania ustawowego i uznać, że daje to jej podstawę do przedstawienia stosownego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z art. 59 ust.1 udl spzoz-y winny pokrywać co do zasady we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

Jednak zgodnie z ust.2 tego przepisu, jeżeli okaże się, że w okresie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego spzoz-u ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną podmiot tworzący może od 2013 r. pokryć ten ujemny wynik finansowy - do wysokości jego wartości. Z regulacją koresponduje przepis art. 55 ust. 1 pkt 6 udl wskazujący na potencjalną możliwość uzyskania przez spzoz środków finansowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 2, dotyczą roku obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym.

W przypadku nie pokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób określony w ust. 2 podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 2 –
z uwzględnieniem treści intertemporalnego przepisu art. 216 udl - wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – przy czym, zgodnie z dyspozycją art. 61 udl, w razie likwidacji zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami właściwej jednostki samorządu terytorialnego, tj. samorządu m.st. Warszawa, a z kolei, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 udl, w razie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, jeżeli wartość wskaźnika zadłużenia spzoz-u wynosi powyżej 0,5, przed dniem przekształcenia podmiot tworzący przejmuje zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o takiej wartości, aby wskaźnik zadłużenia wyniósł nie więcej niż 0,5, a w przypadku nie przekroczenia tego wskaźnika może ale nie musi to zobowiązanie przejąć.

Wskazana w art. 59 udl potencjalna wielość możliwości decyzyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego (dalej jako jst) a w tym dla samorządu miasta stołecznego Warszawa jest tylko pozorna. Wszystkie one wiążą się z koniecznością poniesienia przez m.st. wydatków budżetowych nie na swoje zadania. Takie działanie ustawodawcy stanowi rodzaj ekonomicznego przymusu przekształcenia spzoz-u w spółkę kapitałową. Te decyzje mają swoją przyczynę nie w tylko w złym zarządzaniu spzoz-em ale przede wszystkim w przerzuceniu na m.st. Warszawa kosztów udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach stanów określonych w art.15 udl których kosz ma obowiązek pokkrywać działający w ramach struktury administracji rządowej Narodowy Fundusz Zdrowia (dalej jako NFZ).

Pozorność wyboru potencjalnych możliwości wynika z faktu, że jeżeli m.st. Warszawa nie zdecyduje się na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz-u to i tak będzie musiało ponieść konsekwencje finansowe swojej decyzji poprzez wybór pozostałych możliwości czyli przejęcia zobowiązań w przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej lub obowiązku zapłaty zobowiązań w przypadku likwidacji.

Poprzez dążenie ustawodawcy do przejęcia przez ,,samorządowe” podmioty tworzące (a w tym m.st. Warszawa) pełnej odpowiedzialności finansowej za będący ich jednostkami organizacyjnymi spzoz-y doszło de facto do uznania, że w sytuacji braku zapłaty przez NFZ za świadczenia zdrowotne realizowane na podstawie art. 15 udl i z tego powodu osiągnięcie ujemnego wyniku finansowego – na samorządy (w tym na m.st. Warszawa) nałożono obowiązek wykonania zadania o nie przewidywanym przez Konstytucję RP charakterze. Przejęcie bowiem odpowiedzialności za finansowanie świadczeń zdrowotnych nie zostało określone w ustawach ani jako zadanie własne ani jako zlecone. Takie działanie ustawodawcy jest niezgodne z dyspozycja zawartą w art. 166 Konstytucji RP, bowiem zadań jest nie można tylko domniemywać.Samorząd m.st Warszawa jako podmiot tworzący nie może zabronić spzoz-om realizacji postanowień art. 15 udl. M.st Warszawa nie może zatem odpowiadać za następstwa finansowe ustawowego obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim uprawnionym osobom, które zwracają się do ,,miejskich” spzoz-ów o udzielenie tych świadczeń, w sytuacji gdy finansowanie tych świadczeń należy tylko do podmiotów wymienionych w art.14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych8 (dalej jako uśoz).

Niezgodność art. 59 ust.2-4 udl ze wzorcami konstytucyjnymi polega na tym, iż:

- nakłada na jst (a w tym na m.st. Warszawa) w sposób ukryty i niedookreślony obowiązek realizacji zadania publicznego, przez co narusza art. 166 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP;

- pozostawia jst (a w tym na m.st. Warszawa) pozorny tylko wybór podjęcia jednej z decyzji przewidzianych w tym przepisie, a dotyczących sfery finansowej


i organizacyjnej funkcjonowania spzoz-ów, przez co ogranicza uprawnienia właścicielskie jst i pozbawia je prawa samodzielnego decydowania o zakresie i kierunkach finansowania tych podmiotów, w sposób najpełniej gwarantujący równy dla wszystkich dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, co czyni go niezgodnym z art. 166 ust. 1 i 2 w związku z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP;

- przekazaniu m.st. Warszawa jako jst, do realizacji zadania publicznego nie towarzyszy wyposażenie go w odpowiednie, do zakresu tego zadania, środki finansowe, przez co narusza art. 167 ust. 4 Konstytucji RP;Mając powyższe na uwadze należy uznać, że art. 59 ust.2-4 udl w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6, art. 61, art. 72 ust. 1 pkt 1 i art. 216 tejże ustawy jest niezgodny z art. 166 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 i w związku z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP, a także niezgodny z art. 167 ust. 4 Konstytucji - w zakresie w jakim nakłada na samorząd m.st. Warszawa obowiązek finansowania z budżetu świadczeń zdrowotnych zrealizowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z art. 15 udl przez spzoz-y, dla którego samorząd m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym, ponad limit świadczeń sfinansowanych na podstawie umowy z NFZ.

Przedmiotowa uchwała nie spowoduje wystąpienia skutków finansowych dla budżetu m.st. Warszawy.Opinia Skarbnika m.st. Warszawy z dnia 03 lipca 2013 r.

do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
Na podstawie § 29 ust. 6 Statutu miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku z późn. zm. (tekst jednolity - załącznik do uchwały
Nr XXXVII/1107/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku), projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 59 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
opiniuję pozytywnie.


Skarbnik m.st. Warszawy

(-)


Mirosław Czekaj

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 946.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638,
z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

3 Dz.U. Nr 41, poz.361 ze zm.

4Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.

5 Dz. U. Nr 65, poz. 659 ze zm.

6 Dz. U. z 2013 r., poz. 594.

7 Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.


8 Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.

: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach

Pobieranie 27.09 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna