Druki zwartePobieranie 25.65 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar25.65 Kb.PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RYBNIKU
UL. Chrobrego 27
44-200 Rybnik
tel. (0-32) 42 22 059


pbwrybnik@wom.edu.plMIGRACJE ZAROBKOWE A EUROSIEROCTWO


Zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych i ciągłych dostępnych w zbiorach

PBW Rybnik


DRUKI ZWARTE


 1. Dzieciństwo w kryzysie: etiologia zjawiska/ Bożena Matyjas.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” Teresa i Józef Śnieciccy, 2008.- s. 233-243 ISBN 978-83-89501-84-4 Nr inw. 40194

 2. Opowieści terapeutów/ Hanna Olechnowicz. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. – 199 s. ISBN 83-02-06355-X Nr inw. 33099, 33186

 3. Patologia eurosieroctwa w Polsce: skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin/ Stanisław Kozak.- Warszawa: Difin, 2010.- 230 s. ISBN 978-83-7641-194-1 Nr inw. 40795

 4. Sieroctwo i osamotnienie: pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny/ Teresa Ewa Olearczyk. – Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007. – 291 s. ISBN 978-83-89631-86-2, 978-83-7505-088-2 Nr inw.: 38074, 40164

 5. Sieroctwo/ Bożena Matyjas// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku/ red. T. Pilch. - Warszawa: „Żak”, 2006. - T.5 ISBN 83-89501-63-5 Nr inw.37332

 6. Społeczne piętno eurosieroctwa / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień.- Warszawa: Difin, 2012.- 230 s. ISBN 978-83-7641-681-6 Nr inw. 40954

 7. Sytuacja wychowawcza w rodzinach niepełnych z powodu czasowej nieobecności rodzica/ Teresa Kukułowicz// W: Rodzina współczesna/ pod red. Marii Ziemskiej. – Warszawa: Wydawnictwo UW, 1999. – s. 58 -65 ISBN 83-235-0144-0 Nr inw.: 36457, 35472

 8. Wielka emigracja zarobkowa młodzieży: wyzwania dla edukacji/ red. Ryszard Bera. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.- 244 s. ISBN 978-83-227-3253-3 Nr inw. 40171

 9. Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny/ red. nauk. Mieczysław Dudek.- Krasnystaw: [Mieczysław Dudek], 2010.- 306 s. ISBN 978-83-930810-1-1 Nr inw. 40156


DRUKI CIĄGŁE

 1. Bieda antywychowuje/ Stanislaw Turowski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 39-41

 2. Cena dobrobytu/ Halina Drachal// „Głos Nauczycielski”. – 2007, nr 38, s.7

 3. Czy w nowej szkole jest miejsce dla dzieci uchodźców?/ Anna Rękawek// „Dyrektor Szkoły”. – 2007, nr 4, s. 41- 44

 4. Dzieci uchodźców w szkole/ Janina Zawadowska// „Dyrektor Szkoły”. – 2008, nr 3,s. 8-9

 5. Dziecko a migracja zarobkowa rodziców/ Małgorzata Fojcik// „Życie Szkoły”. -2007, nr 7, s. 12-15

 6. Dziecko w sytuacji rozłąki z rodzicami/ Maria Kolankiewicz// „Pedagogika Społeczna”. – 2008, nr 3, s. 81-86

 7. Edukacja jako proces warunkujący wyjście z marginalizacji - prawda czy fałsz? Na przykładzie migracji zarobkowych/ Adam Roter// „Chowanna" . - 2012, nr 1, s. 143-152

 8. Edukacyjne i społeczno-emocjonalne konsekwencje zjawiska eurosieroctwa/ Sławomir Trusz, Roma Kwiecińska// „Kultura i Edukacja”.- 2012, nr 1 s. 107-134

 9. Emigracja zarobkowa a zdrowie dziecka/ Barbara Sordyl// „Nauczanie Początkowe" . - 2010/2011, nr 1, s. 26-30

 10. Emigracja zarobkowa rodziców: i eurosieroctwo dzieci przedszkolnych/ Ewa Sowa-Behtane// „Edukacja i Dialog" . - 2014, nr 11/12, s. 45-49

 11. Eurorodzice, eurodzieci/ Bożena Gwizdek// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" . - 2010, nr 7, s. 43-44

 12. Eurosieroctwo - problemy macierzyństwa na odległość/ Teresa Zbyrad//„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" . - 2012, nr 10, s. 3-8

 13. Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny/ Zbigniew Węgierski// „Wychowanie na co Dzień”. -2008, nr 6, s. 3-5

 14. Eurosieroctwo. Wybór bibliografii/ oprac. Elżbieta Trojan// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" . - 2012, nr 10, s. 59-60

 15. Eurosieroty i emocje/ Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień//„Psychologia w Szkole" . - 2013, nr 1, s. 4-12

 16. Eurosieroty. Problem wychowawczy czy nieuchronne następstwo przemian?/ Krzysztof Blachewicz// „Wychowawca" . - 2012, nr 3, s. 16-19

 17. Gdy rodzice emigrują…/ Anna Fidelus// „Nowa Szkoła”. – 2008, nr 6, s. 37-43

 18. Integracja w szkole dzieci z rodzin uchodźców/ Katarzyna Górska, Leandra Korczak // „Edukacja Ustawiczna Dorosłych" . - 2014, nr 4, s. 18-32

 19. Jak pomóc transnarodowym?/ Halina Drachal// „Głos Nauczycielski" . - 2014, nr 50, s. 11

 20. Jakość życia rodzinnego a migracja za granicę - studium przypadku/ Justyna Wrzochul-Stawinoga// „Pedagogika Społeczna" . - 2014, nr 3, s. 159-175

 21. Jaś sam w domu/ Wiesław Łuka// „Głos Nauczycielski”. – 2008, nr 27, s. 11

 22. Kompensacja poczucia sieroctwa w szkole/ Jolanta Lipińska// „Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze”. – 1999, nr 3, s. 24-2

 23. Kontrowersje wokół wizerunku rodziny migracyjnej/ Wioleta Danilewicz// „Pedagogika Społeczna" . - 2011, nr 1, s. 33-50

 24. Kukułcze dzieci"- problemy emigracyjnego sieroctwa/ Grażyna Rura// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" . - 2009, nr 9, s.15 - 20

 25. Migracja jako podróż ku dorosłości: o głównych problemach rozwojowych dzieci – migrantów/ Anna Linka// „Pedagogika Społeczna”.- 2014, nr 1, s. 75-93

 26. Migracja zarobkowa a życie rodzinne kobiet z Opolszczyzny/ Anna Krasnodębska// Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 61-80

 27. Migracja zarobkowa młodych Polaków/ Kazimierz Denek// „Nowa Szkoła" . - 2009, nr 7, s. 16 - 20

 28. Migracje a psychospołeczny rozwój dzieci/ Beata Boćwińska-Kiluk// „Pedagogika Społeczna”. – 2008, nr 3, s. 47-60

 29. Migracje rodzicielskie - skala zjawiska oraz jego wychowawcze i edukacyjne implikacje/ Bartłomiej Walczak// „Pedagogika Społeczna" . - 2008, nr 3, s. 143-162

 30. Migracje zagraniczne jako obszar zainteresowań pedagogiki społecznej/ Wioletta Danilewicz// „Pedagogika Społeczna" . - 2008, nr 2, s. 9-22

 31. Migracje zagraniczne zagrożeniem dla funkcjonowania rodzin migrantów/ Krzysztof Głowiak „Wychowawca" . - 2014, nr 7-8, s. 24-28

 32. Migracje zagraniczne zagrożeniem dla funkcjonowania rodzin/ Krzysztof Głowiak//„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" . - 2012, nr 5, s. 57 – 59

 33. Migracje zagraniczne zagrożeniem dla funkcjonowania rodzin/ Krzysztof Głowiak //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" . - 2012, nr 5, s. 57 - 59

 34. Nie ma szczęśliwych społeczeństw bez szczęśliwych dzieci/ Jadwiga Radwańska// „Głos Pedagogiczny" . - 2009, nr 2, s. 44-46

 35. O chorobie sierocej raz jeszcze/ Daniela Becelewska// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" . - 2007, nr 5, s. 19-28

 36. Od Obieżysasa do Eurosieroty - lekcja języka polskiego na Opolszczyźnie/ Dorota Maćkula// Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 1, s. 25 -41

 37. Opieka nad dzieckiem sierocym w Królestwie Polskim/ Jan Basiaka// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 58 – 60

 38. Opieka społeczna w migranckich sieciach rodzinnych. Polscy migranci w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce/ Łukasz Krzyżowski, Janusz Mucha// „Kultura i Społeczeństwo" . - 2012, nr 1, s. 191-218

 39. Pedagogiczno-prawne aspekty opieki nad dzieckiem w sytuacji wyjazdu rodziców do pracy za granicą/ Anna Zielińska// „Pedagogika Społeczna”. – 2008, nr 3, s. 87-104

 40. Polski system opieki nad dziećmi osieroconymi. Sierota - ten, kto nie ma nic i nikogo/ Karolina Radecka// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 64-69

 41. Postawy wychowawcze rodziców- migrantów w percepcji dzieci/ Ewa Kozdrowicz, Bartłomiej Walczak// „Pedagogika Społeczna”. – 2008, nr 3, s. 163-180

 42. Poznać i wyrazić siebie, czyli odczytanie Marcina Kozery w czasach eurosierot/ Danuta Bula, Jadwiga Jawor - Baranowska// „Język Polski w Szkole IV-VI”. - 2009/2010, nr 1, s. 91 – 108

 43. Praca rodzica za granicą/ Bożena Krupa// ”Edukacja i Dialog”. – 2006, nr 4, s. 67-68.

 44. Procesy migracyjne - nowe wyzwanie dla szkół i spójności społecznej/ Sabina Janik// „Nowa Szkoła" . - 2010, nr 7, s. 8-12

 45. Przezwyciężanie choroby sierocej u dzieci wychowywanych przez samotne matki/ Agnieszka Iwańczuk// „Szkoła Specjalna”. - 2003, nr 1, s. 45- 47

 46. Przyczyny sieroctwa społecznego a szanse reintegracji rodziny/ Lidia Bogusz// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2001, nr 7, s. 27 – 33

 47. Rodzice wyjechali/ Anna Marecik// „Wychowawca”. – 2008, nr 2, s. 18

 48. Rodzicielstwo, sieroctwo – przyczynek do metodyki wychowania zastępczego/ Tomasz Kruszewski// „Wychowanie na co Dzień”. – 2005, nr 1/2, s. 33-34

 49. Rodzina i jej zagrożenia na początku trzeciego tysiąclecia/ Sylwester Bębas// „Wychowanie na co Dzień”. – 2009, nr 4-5, s. 3-8

 50. Rodzina na odległość/ Katarzyna Fenk// „Niebieska Linia”. – 2009, nr 2, s. 22-24

 51. Samotność dziecka w rodzinie/ Katarzyna Gania// „Edukacja i Dialog”. – 2004, nr 10, s. 5-7

 52. Sieroctwo duchowe uczniów w wieku wczesnoszkolnym a relacje nauczycieli z ich rodzicami/ Maria Butrymowicz// Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 2, s. 9 -12

 53. Sieroctwo społeczne i jego przyczyny w świetle dokumentów Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Lubinie/ Lidia Bogusz, Lilianna Klimek// Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, [nr] 3, s. [16]-20

 54. Sieroctwo społeczne jako skutek dysfunkcjonalności wychowawczej środowiska rodzinnego / Katarzyna Chrąściel// „Wychowanie na co Dzień”. – 2007, nr 7/8, s. 30-34

 55. Sieroctwo społeczne w genezie nieprawidłowego rozwoju/ Stanisław Siwek// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 32 – 38

 56. Sierota-ten, kto nie ma nic i nikogo/ Karolina Radecka// „Edukacja i Dialog”. – 2007, nr 5, s. 64-69.

 57. Skąd się biorą sieroty społeczne?/ Lilianna Klimek// „Opieka-Wychowanie-Terapia”. – 2003, nr 1, s. 5-8

 58. Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa: (na przykładzie badań w województwie kujawsko-pomorskim)/ Sylwia Piekut-Burzyńska, Zbigniew Węgierski// „Wychowanie na co Dzień" . - 2009, nr 6, s. 3-8

 59. Szkoła i uczeń wobec eurosieroctwa/ Beata Kraus// „Częstochowski Biuletyn Oświatowy" . - 2012, nr 1, s. 34 - 38

 60. Tata na emigracji/ Barbara Smolińska// „Charaktery”. – 2008, nr 7, s. 76 -77

 61. Teoretyczne ujęcia migracji w badaniach socjologicznych/ Magdalena Łukasiuk// „Pedagogika Społeczna" . - 2008, nr 3, s. 23-46

 62. Uczeń, którego rodzice pracują za granicą/ Aneta Paszkiewicz// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" . - 2013, nr 9, s. 26-30

 63. Uczestnicy forów internetowych o migracji zarobkowej rodziców i jej konsekwencjach dla dzieci / Hanna Tomaszewska// „Pedagogika Społeczna" . - 2008, nr 3, s. 105-142

 64. W zawieszeniu. "Eurosieroty" w naszej klasie/ Ewa Miloszewska// „Głos Nauczycielski" . - 2009, nr 20, s. 11

 65. Wnioski i rekomendacje/ Ewa Kozdrowicz, Bartłomiej Walczak// „Pedagogika Społeczna" . - 2008, nr 3, s. 182-188

 66. Wokół pojęcia "eurosieroctwo"/ Ewa Zawisza-Masłyk// „Opieka, Wychowanie, Terapia" . - 2008, nr 3/4, s. 40-42

 67. Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole/ Grażyna Miłkowska, Anna Kulesa// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" . - 2009, nr 9, s. 3 -14

 68. Wpływ migracji zarobkowej rodziców na zaburzenia funkcji rodziny/ Agnieszka Osman// „Dialog Edukacyjny" . - 2013, nr 1-2, s. 70-73

 69. Wybrane uwarunkowania gotowości migracyjnej ponadgimnazjalistów. Komunikat z badań / Ireneusz Bochno// „Wychowanie na co Dzień" . - 2012, nr 12, s. 10-12

 70. Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje „euroemigracji” rodziców i opiekunów/ Bartłomiej Walczak// „Problemy opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2008, nr 5, s. 21-26.

 71. Z nieobecnym ojcem w tle/ Janina Janowska// „Psychologia w Szkole" . - 2011, nr 1, s. 25- 33

 72. Zarobkowe migracje rodziców za granicę/ Bogdan Stańkowski// „Ruch Pedagogiczny”.– 2006, n1/2, s. 51-66.

 73. Zastępcza opieka rodzinna/ Barbara Passini// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 3-8

 74. Zjawisko eurosieroctwa w Podkarpackiem/ Krzysztof Głowiak// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" . - 2012, nr 10, s. 45

 75. Znaczenie zagranicznych migracji zarobkowych w ocenie kobiet z Opolszczyzny/ Anna Krasnodębska// „Studia Socjologiczne" . - 2009, nr 4, s. 213 - 230

Opracowała: Barbara PakStyczeń 2015
: biblioteka -> rybnik -> doc -> zestawienia
zestawienia -> Uniwersytety trzeciego wieku
zestawienia -> Komiks w edukacji
zestawienia -> Nowości I kwartał 2016 Adamczyk, Barbara
zestawienia -> Pedagogiczna biblioteka wojewódzka w rybniku ul. Chrobrego 27 44-200 Rybnik tel. (0-32) 42 22 059
zestawienia -> Wydawnictwa zwarte
zestawienia -> Pedagogiczna biblioteka wojewódzka w rybniku ul. Chrobrego 27 44-200 Rybnik tel. (0-32) 42 22 059
zestawienia -> Pedagogiczna biblioteka wojewódzka w rybniku ul. Chrobrego 27 44-200 Rybnik tel. (32) 42 22 059
zestawienia -> Wydawnictwa zwarte
zestawienia -> Pedagogiczna biblioteka wojewódzka w rybniku ul. Chrobrego 27 44-200 Rybnik tel. (0-32) 42 22 059
zestawienia -> Pedagogiczna biblioteka wojewódzka w rybniku ul. Chrobrego 27 44-200 Rybnik tel. (0-32) 42 22 059

Pobieranie 25.65 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna