Dwa wolne stanowiska pracy: administrator sieci komputerowych- główny specjalistaPobieranie 6.61 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar6.61 Kb.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Garwolinie

ogłasza nabór

na dwa wolne stanowiska pracy: administrator sieci komputerowych- główny specjalista


w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Garwolinie, ul. Kościuszki 53, 08-400 Garwolin
1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
3) ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5) posiada co najmniej wykształcenie wyższe informatyczne lub studia podyplomowe informatyczne,

6) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy , w tym dwa lata pracy w szkole


7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
8) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

9) komunikatywność, umiejętność organizowania pracy, odpowiedzialność i samodzielność,


2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1) znajomość programów komputerowych,
2) umiejętność prowadzenia baz danych, Systemu Informacji Oświatowej
3) umiejętność obsługiwania programów graficznych,
4) umiejętność obsługiwania sieci komputerowych,

5) znajomość tworzenia stron „www”


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1) wymiar czasu pracy 1/2 etatu,
2) instalacja oprogramowania,
3) dbanie o aktualizacje oprogramowania
4) naprawa i konserwacja szkolnego sprzętu komputerowego,

5) zarządzanie szkolną siecią komputerową,

6) nadzór nad komputerem do monitoringu szkoły,
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys – curriculum vitae (c.v.),
2) list motywacyjny,
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo popełnione umyślnie,
5) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, a w przypadku wymogu średniego wykształcenia dokument poświadczający posiadanie takiego wykształcenia), dokumenty potwierdzone za zgodność z orginałem,
6) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
i umiejętności oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów dodatkowych, o których mowa w pkt 2.
Wymagane dokumenty należy składać w terminie od dnia 12.12.2008r.
do dnia 29.12.2008r. do godziny 10.00

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie szkoły w sekretariacie Zespołu Szkół Ponnadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie przyul. Kościuszki 53 lub przesłać pocztą na w/w adres, w terminie określonym w ogłoszeniu w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko administrator sieci komputerowych - główny specjalista w terminie do dnia 29.12.2008r. do godziny 10.00. Aplikacje, które wpłyną do Sekretariatu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Placówki oraz na tablicy ogólnodostępnej znajdującej się przy ul. Kościuszki 53
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (c. v.) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).”

Pobieranie 6.61 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna