Dwunasta dyrektywa komisjiPobieranie 55.92 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar55.92 Kb.


DWUNASTA DYREKTYWA KOMISJI
z dnia 20 lutego 1990 r.
dostosowująca do postępu technicznego załączniki II, III, IV, V i VI do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych
(90/121/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych1, ostatnio zmienioną dyrektywą 89/679/EWG2, w szczególności jej art. 8 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
na podstawie dostępnych informacji niektóre tymczasowo dozwolone barwniki, substancje i środki konserwujące mogą być ostatecznie dozwolone podczas, gdy innych należy definitywnie zabronić lub dopuścić na następny określony termin;
w celu ochrony zdrowia publicznego należy zabronić stosowania niektórych barwników, 11-α-hydroksypregno-4-en-3,20-dionu i jego estrów, hormonów, cyrkonu z wyjątkiem niektórych kompleksów, tyrotrycyny, antyandrogenów o strukturze sterydów, acetonitrylu i tetrahydrozoliny;
na podstawie najnowszych badań naukowych i technicznych stosowanie octanu ołowiu jako środka do barwienia włosów może być dozwolone w produktach kosmetycznych przy zastosowaniu określonych ograniczeń i wymogów, pod warunkiem, że umieści się określone ostrzeżenia na etykietach w celu ochrony zdrowia publicznego;
stosowanie lak barwnika CI 17 200 powinno być dozwolone;
na podstawie najnowszych badań naukowych i technicznych, stosowanie 3-decyloksy-2-hydroksy-1-aminopropano-wodorochlorku jako środka konserwującego w produktach kosmetycznych oraz stosowanie rozpuszczalnika żółtego 98 jako barwnika w środkach do pielęgnacji paznokci, dozwolone przy zastosowaniu pewnych ograniczeń i wymogów;
środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. dostosowania do postępu technicznego dyrektyw w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu w sektorze produktów kosmetycznych,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
Artykuł 1
W dyrektywie 76/768/EWG wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku II:
- w nr 39, skreśla się „z wyjątkiem tych wymienionych w załączniku V”,
- w nr 194, skreśla się „z wyjątkiem tych wymienionych w załączniku V”,
- w nr 289, „związki, z wyjątkiem tych wymienionych w załączniku V” zastępuje się przez „związki, z wyjątkiem tych wymienionych w załączniku III, nr 55 zgodnie z przedstawionymi warunkami”,
- w nr 376 i 377, dodaje się „i ich sole”,
- dodaje się substancje w brzmieniu:
„385. 11-α-hydroksypregno-4-en-3, 20-dion i jego estry
386. Barwnik CI 42 640
387. Barwnik CI 13 065
388. Barwnik CI 42 535
389. Barwnik CI 61 554
390. Antyandrogeny o strukturze sterydów
391. Cyrkon i jego związki, z wyjątkiem kompleksów pod numerem odniesienia 50 w załączniku III (część I) oraz lak, soli i pigmentów barwników wymienionych pod numerem odniesienia 3 w załączniku IV (część I)
392. Thirotrycyna
393. Acetonitryl
394. Tetrahydrozolina i jej sole”.
2. W załączniku III część I, wyłącznie w wersji francuskiej, pod numerem odniesienia 1, kwas borowy:
a) w kolumnie (e), „ne pas employer dans des produits de soins pour enfants en dessous de 3 ans” otrzymuje brzmienie „ne pas employer dans des produits d’hygiène pour enfants en dessous de 3 ans” (tekst w języku angielskim pozostaje bez zmian);
b) w kolumnie (f), „ne pas employer pour les soins d’enfants en dessous de 3 ans” otrzymuje brzmienie „ne pas employer pour l’hygiène des enfants en dessous de 3 ans” (tekst w języku angielskim pozostaje bez zmian).
3. W załączniku III część I, dodaje się numer odniesienia 55:


a

b

c

d

e

f„55

Octan ołowiu

Tylko do barwienia włosów

0,6% w przeliczeniu na ołów
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. Po użyciu umyć ręce. Zawiera octan ołowiu. Nie używać do barwienia rzęs, brwi oraz wąsów. W przypadku podrażnienia przerwać stosowanie.”

4. W załączniku III część II, „31.12.1989” w kolumnie z nagłówkiem „dozwolone do” otrzymuje brzmienie „31.12.1990” dla następujących numerów odniesienia:


2. 1,1,1-trójchloroetan (chloroform metylowy), i
4. 2,2-Ditiobis (pirydyino1-tlenek), produkt addycyjny z trójwodnym siarczanem magnezu.
5. W załączniku IV część I:
a) skreśla się numer wskaźnika barwnika 42 640;
b) dla numerów wskaźnika barwnika 42 045 i 44 045 skreśla się znak „X” z kolumny 4 i dodaje w kolumnie 3;
c) skreśla się „Inne ograniczenia i wymogi” dla numerów wskaźnika barwnika 42 045 i 44 045;
d) dodaje się przypis dolny „3” dla numeru wskaźnika barwnika 17 200.
6. W załączniku IV część II:
a) dodaje się barwniki w brzmieniu:


Numer wskaźnika barwnika lub nazwa

Kolor

Obszar stosowania

Inne ograniczenia i wymogi2

Dozwolone do

1

2

3

4

„rozpuszczalnik żółty 98

Żółtyx
Tylko w środkach –pielęgnacji paznokci, maksymalnie do 0,5% w produkcie gotowym

31.12.1991 r.

b) skreśla się numery wskaźnika barwnika 13 065, 21 110, 42 045, 42 535, 44 045, 61 554;


c) „31.12.1989” w kolumnie z nagłówkiem „zezwolenie ważne do” otrzymuje brzmienie „31.12.1990” w odniesieniu do numerów wskaźnika barwnika 26 100 i 73 900;
d) „31.12.1990” w kolumnie z nagłówkiem „zezwolenie ważne do” otrzymuje brzmienie „31.12.1991” w odniesieniu do numeru wskaźnika barwnika 74 180;
7. W załączniku V, skreśla się numery 1, 3, 6, 9.
8. a) W załączniku VI część II, dodaje się numer 27:


a

b

c

d

e

f27

3-Decyloksy-2-hydroksy-1-aminopropano-wodorotlenek (Decominol) (INN))

0,5%31.12.1990 r.

b) w załączniku VI część II, „31.12.1989” w kolumnie (f) otrzymuje brzmienie „31.12.1990” dla następujących substancji:


2. Chlorfenesin (INN),
4. Alkilo (C12-C22)-trimetylo-amonowy bromek, chlorek (włączając bromek Cetrimonium)*,
6. 4,4-dimetylo-1, 3-oksazolidyna,
15. Chlorek benzyloamoniowy (INN)*,
16. Chlorek benzalkoniowy (INN), bromek i sacharynian*,
17. 1-[1,3-Bis(hydroksymetylo)2,5-dioksoimidazolidyno-1-yl]-1,3-bis mocznik (hydroksymetyl),
20 Heksamidyna (INN) i jej sole (łącznie z izotionianem i 4-hydroksybenzoesanem*,
21. Benzylohemimetylal (1:1 mieszanina benzyloksymetanolu i(benzyloksymetoksy) metanolu).
Artykuł 2
1. Niezależnie od dat dopuszczenia określonych w art. 1 pkt 4, 6 i 8, Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że począwszy od dnia 1 stycznia 1991 r., w przypadku substancji wymienionych w art. 1 ust. 1 i począwszy od dnia 1 stycznia 1992 r., w przypadku substancji wymienionych w art. 1 ust. 3, 5, 6 i 8, ani producenci ani importerzy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty nie będą wprowadzać do obrotu produktów niespełniających wymogów niniejszej dyrektywy.
2. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że produkty określone w ust. 1 zawierające substancje wymienione, w art. 1 pkt 1 nie mogą być sprzedawane ani dostarczane konsumentom końcowym po dniu 31 grudnia 1991 r. i że produkty zawierające substancje wymienione w art. 2 pkt 3, 5, 6 i 8 nie mogą być sprzedawane lub przekazywane konsumentowi końcowemu po dniu 31 grudnia 1993 r., jeżeli nie spełniają wymogów niniejszej dyrektywy.
Artykuł 3
1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 1990 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.
2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji podstawowe przepisy prawa krajowego, przyjęte w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 1990 r.
W imieniu Komisji
Karel VAN MIERT
Członek Komisji

1 Dz.U. nr L 262 z 27.9.1976, str. 169.

2 Dz.U. nr L 398 z 30.12.1989, str. 25.


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna