Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w CzerwonakuPobieranie 23.21 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar23.21 Kb.
Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku
Ogłasza rozpoczęcie postępowania przetargowego zawarcia umowy najmu:
Najem i obsługa pomieszczenia pod działalność gospodarczą z przeznaczeniem na sklepik z akcesoriami sportowymi na Pływalni w Koziegłowach ul. Piłsudskiego 3

znak sprawy nr AKW.353.24.15  1. Przedmiot przetargu

  1. Najem i obsługa pomieszczenia pod sklepik sportowy na Pływalni w Koziegłowach

- pawilon o powierzchni 14,14m2

- media: prąd, woda


b.) Najemca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich opłat eksploatacyjnych, t.j zużycie energii, zużycie wody i wywóz nieczystości stałych

c.) Najemca będzie korzystał z Punktu wyłącznie dla celów działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu sklepiku z akcesoriami sportowymi. Na terenie obowiązywać będzie bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

d.) Najemca zobowiązuje się do prowadzenia działalności (otwierania i zamykania punktu ) w godzinach. 10.00 do godz.21.00. Najemca oświadcza, że zarówno on sam jak i każda osoba przez niego zatrudniona będą posiadały wszelkie zgody, pozwolenia lub dokumenty, które są niezbędne do prowadzenia w/w działalności. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do kontroli w/w dokumentów.


  1. Przedmiot najmu może być wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia sklepiku z akcesoriami sportowymi.

  2. Punkt może być używany wyłącznie przez Najemcę lub jego pracowników.

j.)Najemca będzie zobowiązany do wpłacenia kaucji gwarancyjnej na zabezpieczenie ewentualnych odszkodowań z tytułu niewłaściwego wykonywania najmu w kwocie 1 miesięcznego czynszu

2. Minimalny zaoferowany czynsz miesięczny 700 zł brutto

Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz

3.Wynajmujący : Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku ul. Leśna 6 62-004 Czerwonak,www.akwenczerwonak.pl Tel. 618121404, fax 618121236
3. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2015 do 30.06.2018
4. Kryteria oceny ofert : cena 100 %
5. Oferty należy składać w biurze CRKF AKWEN - Pływalnia ul. Piłsudskiego 3; 62-028 Koziegłowy do dnia 15.06.2015 do godz. 10.00
6. Otwarcie ofert nastąpi w CRKF Akwen - Pływalnia w Koziegłowach ul. Piłsudskiego 3 w Koziegłowach , w dniu 15.06.2015 o godz. 11.00
7. Do oferty należy dołączyć:

°Oświadczenie o dysponowaniu zasobami osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

°Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

°Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami lub podatkami na rzecz Gminy Czerwonak, Urzędu skarbowego lun ZUS-u.

8. Sposób przygotowania oferty :

a. ) Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem najemcy oraz nazwą i adresem wynajmującego a także napisem AKW.353.24.15 Najem i sklepiku sportowy na Pływalni w Koziegłowach. Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e-mailem na adres a.kaminska@akwenczerwonak.pl


9. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest pani Beata Stacewicz-Jasiak, Tel.61 41 51 682, w godz. 8:00 – 16:00
Czerwonak, dnia 08.06.2015

Dokument sporządził: Agnieszka Kamińska


Znak sprawy: AKW.353.24.15

FORMULARZ CENOWY
1. Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………….
2. Adres wykonawcy …………………………………………………………………………
3. NIP …………………………………………………………………………………………
4. REGON ……………………………………………………………………………………
5. Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………...
6. proponowana kwota najmu (najem i obsługa sklepiku z akcesoriami sportowymi)

Cenę brutto ……………………………………… zł


( słownie złotych: ………………………………………………………………………..)
7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

8. Potwierdzam termin realizacji zamówienia: zgodnie z terminem wskazanym w przetargu


……………………, dnia ………………..

……………………………………………..

pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Kamińska

CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU

Pływalnia w Koziegłowach

Ul. Piłsudskiego 3 62-028 Koziegłowytel 614151679 509750711

e-mail a.kaminska@akwenczerwonak.pl

Pobieranie 23.21 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna