Dyrektor instytutuPobieranie 8.42 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar8.42 Kb.
Gliwice, dnia...........................................DYREKTOR INSTYTUTU
………………………………………………..

KIEROWNIK KATEDRY
………………………………………………..
w miejscu
dotyczy: zlecenia wewnętrznego nr …………………………………………………
1. Niniejszym przyjmujemy do wykonania zlecenie: ……….…………………………………..
    .............................................................................................................
    .............................................................................................................
    .............................................................................................................
2.  Warunki wykonania zlecenia:

    2.1. Termin wykonania zlecenia ………………………….……………………………………………..


    2.2. Wysokość należnego wynagrodzenia – wg kalkulacji;

 - nieprzekraczalny limit wynagrodzenia wynosi ……………………….……………

    2.3. Zapłata należności, o której mowa w pkt. 2.2 nastąpi w ciągu 7 dni od            daty wystawienia przez Zamawiającego noty wewnętrznej wystawionej            przez Wykonawcę.

    2.4. Odbiór przedmiotu zlecenia nastąpi u …………………………………………….

 za pisemnym protokołem odbioru.2.5. W sprawach nie uregulowanych powyżej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umów o dzieło.

Za Zamawiającego:
    Potwierdzam przyjęcie

Zamówienia do wykonania
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna