Dyrektywa 97/68/we parlamentu europejskiego I radyPobieranie 0.84 Mb.
Strona2/5
Data10.05.2016
Rozmiar0.84 Mb.
1   2   3   4   5

4.2.2. Wartości graniczne emisji podane w ppkt. 4.2.1 są granicznymi wartościami wydechowymi silnika i powinny być osiągane przed dowolnym urządzeniem dodatkowego oczyszczania gazów spalinowych .
   1. Otrzymane wartości emisji tlenku węgla, emisji węglowodorów, emisji tlenków azotu i emisji cząstek stałych zawieszonych w gazie nie powinny w etapie II przekraczać wartości podanych w poniższej tabeli:Moc netto


(P)

(kW)

Tlenek węgla


(CO)

(g/kWh)

Węglowodory


(HC)

(g/kWh)

Tlenki azotu


(NOx)

(g/kWh)

Cząstki stałe zawieszone w gazie


(PT)

(g /kWh)


130  P  560

3,5

1,0

6,0

0,2

75  P < 130

5,0

1,0

6,0

0,3

37  P < 75

5,0

1,3

7,0

0,4

18  P < 37

5,5

1,5

8,0

0,8

4.2.4. Jeżeli, zgodnie z pkt. 6 w połączeniu z załącznikiem II, dodatek 2, rodzina jednego silnika pokrywa więcej niż jeden zakres mocy, wartości emisji silnika macierzystego (homologacja typu) i wszystkich typów silników wchodzących w skład tej samej rodziny (COP) muszą spełniać surowsze wymagania dla wyższego zakresu mocy. Wnioskodawca ma wolny wybór – może ograniczyć rodzinę silników do pojedynczego zakresu mocy i odpowiednio zgłosić ją do certyfikacji.


4.3. Zabudowa w maszynie jezdnej nieporuszającej się po drogach 
Zabudowa silnika w maszynie jezdnej nieporuszającej się po drogach powinna spełniać wymagania postawione w zakresie homologacji typu. Dodatkowo zawsze muszą być spełnione następujące wymagania techniczne w odniesieniu do homologacji silnika.


   1. podciśnienie ssania nie powinno przekraczać wartości, jaka została podana dla silnika zatwierdzonego w załączniku II, dodatek 1 lub odpowiednio dodatek 3;
   1. nadciśnienie wydechu nie powinno przekraczać wartości, która została podana dla silnika zatwierdzonego w załączniku II, dodatek 1 lub odpowiednio dodatek 3.
 1. WYMAGANIA DLA OCENY ZGODNOŚCI PRODUKCJI
  1. W odniesieniu do weryfikacji istnienia zadawalającego systemu i procedur, które zapewniają skuteczne sterowanie zgodnością produkcji przed udzieleniem homologacji typu, organ zatwierdzający musi również zaakceptować rejestrację producenta w zakresie zharmonizowanej normy EN 29 002 (której zakres pokrywa wymagania dotyczące silników) lub równoważnej normy dotyczącej akredytacji jako spełniającej wymagania. Producent musi podać szczegóły rejestracji i wziąć na siebie informowanie organu zatwierdzającego o każdej zmianie ważności lub zakresu. Aby sprawdzić, czy wymagania sekcji 4.2 są w sposób ciągły zachowywane, powinny być dokonywane odpowiednie kontrole produkcji.
  1. Posiadacz homologacji powinien w szczególności:
   1. zapewnić istnienie procedur skutecznego sterowania jakością produkcji;
   1. mieć dostęp do niezbędnych przyrządów kontrolnych dla sprawdzenia zgodności każdego zatwierdzonego typu;
   1. zapewnić, aby dane z wyników badań były zapisywane i aby te załączone dokumenty były dostępne przez okres określony zgodnie z wymaganiami organu zatwierdzającego
   1. analizować wyniki badań każdego typu, aby weryfikować i zapewnić stabilność charakterystyk silnika, biorąc pod uwagę rozrzut przemysłowego procesu produkcyjnego;

5.2.5. zapewnić, aby każda pobrana próbka silników lub części wykazująca niezgodność z typem w rozważanym badaniu, powodowała pobranie następnej próbki i wykonanie powtórnego badania. Podejmowane są wszelkie niezbędne kroki, aby odpowiednio przywrócić zgodność produkcji.
  1. Właściwy organ, który udzielił homologacji, może w dowolnym czasie zweryfikować metody sterowania zgodnością produkcji stosowane w każdej jednostce produkcyjnej.
   1. Podczas każdej inspekcji, inspektorowi wizytującemu powinny być przedstawione książki badań i zapisy z przeglądów produkcji.
   1. W przypadku, gdy okazuje się, że poziom jakości jest niewystarczający lub gdy koniecznością wydaje się weryfikacja ważności danych podanych w zgłoszeniu, w odniesieniu do sekcji 4.2, stosowana jest następująca procedura:

5.3.2.1. pobierany jest jeden silnik z serii i poddawany badaniom opisanym w załączniku III. Emisja tlenku węgla, emisja węglowodorów, emisja tlenków azotu i emisja cząstek stałych zawieszonych w gazie nie powinny przekraczać wartości podanych w tabeli przedstawionej w ppkt. 4.2.1, z uwzględnieniem wymagań podanych w ppkt. 4.2.2 lub odpowiednio tych wymagań, które zawarte są w tabeli ppkt. 4.2.3.


5.3.2.2. jeżeli silnik pobrany z serii nie spełnia wymagań sekcji 5.3.2.1, producent może wnioskować o dokonanie pomiarów na próbce silników podlegających tym samym wymaganiom, pobranej z produkcji seryjnej i zawierającej silnik pobrany pierwotnie do badań. Producent powinien określić wielkość próbki n w porozumieniu ze służbą techniczną. Inne silniki niż silnik pierwotnie pobrany zostają poddane badaniom. Dla każdego rodzaju zanieczyszczenia należy wyznaczyć średnią arytmetyczną z wyników uzyskanych dla całej próby silników. Zgodność produkcji zostanie uznana, gdy będzie spełniony następujący warunek:
14

gdzie:
L – jest wartością graniczną podaną w ppkt. 4.2.1/4.2.3 w odniesieniu do każdego składnika zanieczyszczeń,


k – jest współczynnikiem statystycznym zależnym od n i podanym w poniższej tabeli:


n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279
n

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198

jeżeli
   1. Organ zatwierdzający lub służba techniczna odpowiedzialna za weryfikację zgodności produkcji przeprowadza badania silników, które są częściowo dotarte lub w pełni dotarte zgodnie z wymaganiami producenta.
   1. Inspekcje autoryzowane przez właściwy organ są, w normalnych warunkach, przeprowadzane z częstotliwością jeden raz w roku. W przypadku, gdy wymagania sekcji 5.3.2 nie są spełnione, właściwy organ upewnia się, czy zostały podjęte wszystkie niezbędne kroki dla powtórnego uzyskania zgodności produkcji, tak szybko, jak to jest możliwe.

6. PARAMETRY OKREŚLAJĄCE RODZINĘ SILNIKÓW


Rodzina silników może być określona przez podstawowe parametry konstrukcyjne, które muszą być wspólne dla silników w obrębie rodziny. W niektórych przypadkach może występować wzajemne oddziaływanie parametrów. Te skutki muszą być także brane pod uwagę dla zapewnienia, że tylko silniki o podobnych charakterystykach emisji gazów spalinowych są włączone do rodziny silników.
Aby silniki mogły być uznane za należące do tej samej rodziny silników, muszą mieć wspólne podstawowe parametry, według wykazu:


  1. Cykl spalania
 • 2-suwowy
 • 4-suwowy
  1. Czynnik chłodzący
 • Powietrze
 • woda
 • olej
  1. Indywidualne wydalanie każdego cylindra
 • całkowity rozrzut powinien zawierać się w 15%
 • liczba cylindrów dla silników z dodatkowym urządzeniem oczyszczającym na wylocie

  1. Sposób zasilania powietrzem
 • wolnossący
 • doładowany
  1. Typ / konstrukcja komory spalania
 • komora wstępna
 • komora wirowa
 • komora otwarta
  1. Zawory i otwory przelotowe

- konfiguracja, wymiary i liczba


- głowica cylindra


 • blok cylindra  1. Układ paliwowy
 • pompa – linia – wtryskiwacz
 • pompa rzędowa
 • pompa rozdzielająca
 • pojedynczy element
 • wtryskiwacz jednostkowy
  1. Cechy szczególne
 • recyrkulacja gazów spalinowych
 • wtrysk wody / emulsji
 • wtrysk powietrza
 • układ chłodzenia doładowania
  1. Dodatkowe urządzenia oczyszczania gazów spalinowych
 • katalizator utleniający
 • katalizator redukujący pompującej na każdy cylinder – przyp. tłum.
 • dopalacz
 • wychwytywacz cząstek stałych zawieszonych w gazie.

7. WYBÓR SILNIKA MACIERZYSTEGO
  1. Silnik macierzysty rodziny jest wybierany według podstawowej zasady największej dawki paliwa na skok pracy przy deklarowanej prędkości obrotowej momentu maksymalnego. W przypadku gdy dwa lub więcej silniki spełniają to podstawowe kryterium, silnik macierzysty powinien być wybrany przy użyciu wtórnego kryterium dawki paliwa na skok przy znamionowej prędkości obrotowej. W szczególnych okolicznościach organ zatwierdzający może stwierdzić, że najgorszy przypadek poziomu emisji rodziny może być najlepiej scharakteryzowany przez badanie drugiego silnika. Wówczas organ zatwierdzający może wybrać dodatkowy silnik do badań opartych na cechach charakterystycznych, które wskazują, że może on mieć najwyższe poziomy emisji z silników w obrębie tej rodziny.
  1. Jeżeli silniki w obrębie rodziny posiadają inne zmienne cechy charakterystyczne, które mogą być uznane za wpływające na poziom emisji gazów spalinowych, to cechy te muszą być także zidentyfikowane i brane pod uwagę przy wyborze silnika macierzystego.

ZAŁĄCZNIK II
DOKUMENT INFORMACYJNY NR......
dotyczący homologacji typu i podający środki zapobiegające emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych zawieszonych w gazie z silników spalinowych, przeznaczonych do instalowania w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach
(Dyrektywa 97/68/WE ostatnio zmieniona dyrektywą.../.../WE).
Silnik macierzysty / typ silnika1: .................................................................................................


 1. Ogólne
  1. Wytwórca(nazwa przedsiębiorstwa): .................................................................................
  1. Typ i opis handlowy silnika macierzystego i (jeśli dotyczy) rodziny silnika(ów)1:

.............................................................................................................................................
  1. Symbol kodu producenta, jak oznakowany na silniku(ach)1: .............................................

.............................................................................................................................................
  1. Wykaz maszyn przewidzianych do napędu przez silnik2: ..................................................

...........................................................................................................................................
  1. Nazwa i adres producenta: ..................................................................................................

.............................................................................................................................................


Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela producenta(jeśli występuje): ..................
.............................................................................................................................................


  1. Usytuowanie, kodowanie i sposób przymocowania numeru identyfikacyjnego silnika:

.............................................................................................................................................
  1. Usytuowanie i sposób przymocowania oznakowania homologacji WE: ...........................

.............................................................................................................................................

  1. Adres(y) zakładu(ów) montującego(ych): .........................................................................

.............................................................................................................................................Załączniki

  1. Podstawowe cechy charakterystyczne silnika(ów) macierzystego(ych) (patrz załącznik 1)
  1. Podstawowe cechy charakterystyczne rodziny silników (patrz załącznik 2)
  1. Podstawowe cechy charakterystyczne typów silników w rodzinie (patrz załącznik 3)
 1. Cechy charakterystyczne związanych z silnikiem części w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach (jeśli dotyczy)
 1. Fotografie silnika macierzystego
 1. Wykaz dodatkowych załączników, jeśli występują.


Data, dokument

Dodatek 1


PodstawowA charakterystyKA silnika (MACIERZYSTEGO)1
1. OPIS SILNIKA
1.1. Producent ...................................................................................................................
1.2. Kod producenta silnika: .............................................................................................
1.3. Cykl: czterosuwowy / dwusuwowy2
1.4. Średnica cylindra: ............................................................................................... mm
1.5. Skok tłoka: .......................................................................................................... mm
1.6. Liczba i układ cylindrów: ..........................................................................................
1.7. Pojemność skokowa silnika: ............................................................................... cm3
1.8. Znamionowa prędkość obrotowa: ..............................................................................
1.9. Prędkość obrotowa maksymalnego momentu: ..........................................................
1.10. Objętościowy stopień sprężenia3: ..............................................................................

1.11. Opis układu spalania: .................................................................................................


1.12. Rysunek(i) komory spalania i korony tłoka: .............................................................


  1. Minimalne pole poprzecznego przekroju powierzchni otworów ssących i

wydechowych: .........................................................................................................
  1. Układ chłodzenia
   1. Cieczą

1.14.1.1 Rodzaj cieczy: ............................................................................................................


1.14.1.2. Pompa(y) cyrkulacyjna: tak/ nie2


    1. Cechy charakterystyczne i wytwórca(y) oraz typ(y) (jeśli dotyczy):........................

...................................................................................................................................
    1. Przełożenie(a) napędu(ów) (jeśli dotyczy): ..............................................................
   1. Powietrzem

1.14.2.1. Dmuchawa: tak / nie2
    1. Cechy charakterystyczne i wytwórca(y) oraz typ(y) (jeśli dotyczy): ......................

....................................................................................................................................


1.14.2.3. Przełożenie(a) napędu(ów) (jeśli dotyczy): .............................................................
1.15. Temperatura dopuszczana przez producenta
1.15.1. Chłodzenie cieczą: maksymalna temperatura na wylocie: ................................... K
1.15.2. Chłodzenie powietrzem: zalecany punkt pomiarowy: .............................................
Maksymalna temperatura w zalecanym punkcie pomiarowym: .......................... K
1.15.3. Maksymalna temperatura powietrza doładowania na wlocie do chłodnicy powietrza doładowującego (jeśli dotyczy): .......................................................... K
1.15.4. Maksymalna temperatura gazów spalinowych w punkcie rury(rur) wydechowej(wych) przylegającej(ych) do zewnętrznego(ych) kołnierza(y) kolektora(ów) wydechowego(ych): ....................................................................... K
1.15.5. Temperatura oleju smarującego: minimalna: .................................................... K
maksymalna: ................................................. K
1.16. Sprężarka doładowująca: tak/ nie2
1.16.1. Producent: ..................................................................................................................
1.16.2 Typ: ............................................................................................................................
1.16.3. Opis układu (np. maksymalne ciśnienie doładowania, upust gazów spalinowych, jeśli dotyczy): .............................................................................................................
1.16.4. Chłodnica powietrza doładowującego: tak/ nie2


  1. Układ ssania: maksymalne dopuszczalne podciśnienie ssania przy znamionowej prędkości obrotowej silnika i 100% obciążeniu: .......................................................

............................................................................................................................. kPa
  1. Układ wydechowy: maksymalne dopuszczalne nadciśnienie gazów spalinowych przy znamionowej prędkości obrotowej silnika i 100% obciążeniu:

............................................................................................................................. kPa


2. Dodatkowe urządzenia ograniczające ZANIECZYSZCZENIE (jeżeli występują, i jeżeli nie są wymienione w innych pozycjach)
- Opis i/lub schemat(y): ...................................................................................... 1. ZASILANIE PALIWEM
  1. Pompa zasilająca

Ciśnienie podawania3 lub wykres charakterystyki: ........................................... .kPa

3.2. Układ wtryskowy
3.2.1. Pompa
3.2.1.1. Wytwórca(y): .............................................................................................................
3.2.1.2. Typ(y): .......................................................................................................................
3.2.1.3. Wydajność: ......... i ............. mm3 3 na skok lub cykl przy pełnym wtrysku i prędkości obrotowej pompy ................. obr/min (przy mocy znamionowej) i odpowiednio .............. obr/min (przy momencie maksymalnym) lub wykres charakterystyki
Podać metodę pomiaru: Na silniku/na stanowisku probierczym.2
3.2.1.4. Wyprzedzenie wtrysku
3.2.1.4.1. Krzywa wyprzedzenia wtrysku3: ..............................................................................
3.2.1.4.2. Ustawienie początku wtrysku3: ..................................................................................
3.2.2. Przewody wtryskowe:
3.2.2.1. Długość: .............................................................................................................. mm
3.2.2.2. Średnica wewnętrzna: ......................................................................................... mm
3.2.3. Wtryskiwacz(e)
3.2.3.1. Wytwórca(y): .............................................................................................................
3.2.3.2. Typ(y): .......................................................................................................................


    1. Ciśnienie otwarcia wtryskiwacza3 lub wykres charakterystyki: ........................ kPa

3.2.4. Regulator


3.2.4.1. Wytwórca(y): .............................................................................................................
3.2.4.2. Typ(y): .......................................................................................................................


    1. Prędkość obrotowa początku odcinania przy pełnym obciążeniu3: ............. obr/min

3.2.4.4. Maksymalna prędkość obrotowa bez obciążenia3........................................ obr/min


3.2.4.5. Prędkość obrotowa biegu jałowego3: .......................................................... obr/min
3.3. Układ zimnego rozruchu


   1. Wytwórca(y): ...........................................................................................................
   1. Typ(y): .....................................................................................................................
   1. Opis: .........................................................................................................................

4. UKŁAD ROZRZĄDU


4.1. Maksymalny wznios oraz kąt otwarcia i zamknięcia w stosunku do położenia zwrotnego lub dane równoważne:.......................................................................
4.2. Wytyczne i/lub zakresy regulacji2.
Dodatek 2

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA RODZINY SILNIKA

1. Wspólne parametry1:


1.1. Cykl spalania: ............................................................................................................
1.2. Czynnik chłodzący: ...................................................................................................
1.3. Sposób zasilania powietrzem: ....................................................................................
1.4. Typ komory spalania / konstrukcja: ..........................................................................
1.5. Zawory i otwory przelotowe - konfiguracja, wymiary i liczba:
1.6. Układ paliwowy: ........................................................................................................
1.7. Układy „zarządzania” silnikiem:
Sprawdzić zgodność z numerem(ami) rysunku(ów):
- układ chłodzenia powietrza doładowującego: .................................................
- recyrkulacja gazów spalinowych2 : ..................................................................
- wtrysk wody / emulsji2: ...................................................................................
- wtrysk powietrza2: ...........................................................................................
1.8. Układ dodatkowego oczyszczania gazów spalinowych2: ........................................
Sprawdzić zgodność stosunku: pojemność układu/dawka paliwa na skok (lub najniższej wartości dla silnika macierzystego) stosownie do numeru(ów) schematu(ów).
2. WYKAZ RODZINY SILNIKÓW
2.1. Nazwa rodziny silników:.......................................................................................
2.2. Dane techniczne silników wchodzących w skład tej rodziny:

Silnik macierzysty1

Typ silnika
Liczba cylindrów
Znamionowa prędkość obrotowa(obr/min)
Dawka paliwa na skok (mm3)
Znamionowa moc netto (kW)
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego

(obr/min)


Dawka paliwa na skok (mm3)
Maksymalny moment obrotowy(Nm)
Prędkość obrotowa biegu jałowego

(obr/min)


Wydalanie cylindra

(w % objętości silnika macierzystego)


100%


1 Dokładniejsze dane podano w dodatku 1.


Dodatek 3
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYPU SILNIKA W OBRĘBIE RODZINY1
1. OPIS SILNIKA
1.1. Producent: ................................................................................................................
1.2. Kod producenta silnika: ...........................................................................................
1.3. Cykl: czterosuwowy/dwusuwowy2: .........................................................................
1.4. Średnica cylindra: ............................................................................................. mm
1.5. Skok tłoka: ........................................................................................................ mm
1.6. Liczba i układ cylindrów: ........................................................................................
1.7. Pojemność skokowa silnika: ............................................................................. cm3
1.8. Znamionowa prędkość obrotowa: ............................................................................
1.9. Prędkość obrotowa momentu maksymalnego: ........................................................
1.10. Objętościowy stopień sprężenia3: ............................................................................
1.11. Opis układu spalania: ...............................................................................................
1.12. Rysunek(i) komory spalania i korony tłoka: ............................................................
1.13. Minimalne pole przekroju poprzecznego powierzchni otworów ssących i wydechowych: .........................................................................................................
1.14. Układ chłodzenia
1.14.1. Cieczą


    1. Rodzaj cieczy: ...........................................................................................................
    1. Pompa(y) cyrkulacyjna: tak /nie2: .............................................................................

1.14.1.3. Charakterystyka i wytwórca(y) oraz typ(y) (jeśli dotyczy): ....................................
    1. Przełożenie(a) napędu(ów) (jeśli dotyczy): ..............................................................

1.14.2. Powietrzem


1.14.2.1. Dmuchawa: tak / nie2
1.14.2.2. Cechy charakterystyczne, wytwórca(y) oraz typ(y) (jeśli dotyczy): .........................
1.14.2.3. Przełożenie(a) napędu(ów) (jeśli dotyczy): ...............................................................
1.15. Temperatura dopuszczana przez producenta
1.15.1. Chłodzenie cieczą: maksymalna temperatura na wylocie: ................................... K
1.15.2. Chłodzenie powietrzem: punkt pomiarowy odniesienia: ..........................................

Maksymalna temperatura w punkcie pomiarowym odniesienia: ........................... K


1.15.3. Maksymalna temperatura powietrza doładowującego na wlocie do chłodnicy powietrza doładowującego (jeśli dotyczy): ............................................................K
1.15.4. Maksymalna temperatura gazów spalinowych w punkcie rury( rur) wydechowej(ych) przylegającej(ych) do zewnętrznego(ych) kołnierza(y) kolektora(ów) wydechowego(ych): ..................................................................... K
1.15.5. Temperatura oleju smarującego:minimalna .......................................................... K
maksymalna ....................................................... K
1.16. Sprężarka doładowująca: tak / nie2
1.16.1. Wytwórca: ................................................................................................................
1.16.2. Typ: ..........................................................................................................................
1.16.3. Opis układu (np. maksymalne ciśnienie doładowania, upust gazów spalinowych, jeśli dotyczy): ...........................................................................................................
1.16.4. Chłodnica powietrza doładowującego: tak/nie2


  1. Układ ssania: maksymalne dopuszczalne podciśnienie powietrza - zasysanego przy znamionowej prędkości obrotowej silnika i 100% obciążeniu: ............................................................................................................................ kPa
  1. Układ wydechowy: maksymalne dopuszczalne nadciśnienie gazów spalinowych przy znamionowej prędkości obrotowej silnika i 100% obciążeniu: ................ kPa

2. Dodatkowe urządzenia ograniczające ZANIECZYSZCZEnie (jeżeli występują, i jeżeli nie są wymienione w innych pozycjach)


- Opis i/lub schemat(y): ......................................................................................
3. ZASILANIE paliwem
3.1. Pompa podająca

Ciśnienie podawania3 lub wykres charakterystyki: ............................................ kPa


3.2. Układ wtryskowy
3.2.1. Pompa
3.2.1.1. Wytwórca(i): ............................................................................................................
3.2.1.2. Typ(y): .....................................................................................................................


    1. Wydajność: ......... i ............. mm3 3 na skok lub cykl przy pełnym wtrysku i prędkości obrotowej pompy.................obr/min (przy mocy znamionowej) i odpowiednio .............. obr/min (przy momencie maksymalnym) lub wykres charakterystyki.

Podać metodę pomiaru: Na silniku/na stanowisku probierczym2 :


3.2.1.4. Wyprzedzenie wtrysku
3.2.1.4.1. Krzywa wyprzedzenia wtrysku3: .............................................................................
3.2.1.4.2. Ustawienie początku wtrysku3: ................................................................................
3.2.2. Przewody wtryskowe:
3.2.2.1. Długość: ............................................................................................................. mm
3.2.2.2. Średnica wewnętrzna: ........................................................................................ mm
3.2.3. Wtryskiwacz(e)
3.2.3.1. Wytwórca(y): .............................................................................................................
3.2.3.2. Typ(y): .......................................................................................................................
3.2.3.3. Ciśnienie otwarcia wtryskiwacza3 lub wykres charakterystyki: ........................ kPa
3.2.4. Regulator
3.2.4.1. Wytwórca(y): .............................................................................................................


    1. Typ(y): .......................................................................................................................

3.2.4.3. Prędkość obrotowa początku odcinania przy pełnym obciążeniu3: ............. obr/min


3.2.4.4. Maksymalna prędkość obrotowa bez obciążenia3: ...................................... obr/min
3.2.4.5. Prędkość obrotowa biegu jałowego3: ........................................................... obr/min
3.3. Układ zimnego rozruchu
3.3.1. Wytwórca(y): .............................................................................................................
3.3.2. Typ(y): .......................................................................................................................


   1. Opis: ...........................................................................................................................

4. UKŁAD ROZRZĄDU


4.1. Maksymalny wznios oraz kąt otwarcia i zamknięcia w stosunku do położenia zwrotnego lub dane równoważne: .............................................................................
4.2. Wytyczne i/lub zakresy ustawienia2: .........................................................................

ZAŁĄCZNIK III
PROCEDURA BADANIA


 1. WPROWADZENIE

1.1. Niniejszy załącznik opisuje metodę wyznaczania emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych zawieszonych w gazie z badanych silników.


1.2. Badanie powinno być wykonywane na silniku zamontowanym na stanowisku badawczym i połączonym z hamulcem.


 1. WARUNKI BADANIA
  1. Wymagania ogólne

Wszystkie objętości i objętościowe natężenia przepływu powinny być odnoszone do 273 K (0 C) i 101,3 kPa.
  1. Warunki badania silnika
   1. Należy mierzyć temperaturę bezwzględną powietrza zasysanego do silnika Ta w stopniach Kelvina i ciśnienie atmosferyczne powietrza suchego ps w kPa, natomiast współczynnik fa powinien być określony zgodnie z poniższymi wzorami:

Silniki wolnossące i doładowane mechanicznie:Silniki doładowane turbosprężarką z chłodzeniem lub bez chłodzenia powietrza zasysanego:   1. Ważność badania

Dla uznania ważności testu parametr fa powinien spełniać warunek:

   1. Silniki z chłodzeniem powietrza doładowującego

Należy odnotować temperaturę czynnika chłodzącego i temperaturę powietrza doładowującego.


2.3. Układ ssania powietrza silnika
Badany silnik powinien być wyposażony w układ ssania powietrza charakteryzujący się oporami przepływu na poziomie górnej wartości, podanej przez producenta, przy czystym filtrze powietrza, w warunkach pracy silnika podanych przez producenta zapewniających największe natężenie przepływu powietrza.
Można użyć układu stanowiskowego pod warunkiem, że odwzorowuje on aktualne warunki działania silnika.
2.4. Układ wydechowy silnika
Badany silnik powinien być wyposażony w układ wydechowy, stwarzający nadciśnienie na poziomie górnej wartości granicznej podanej przez producenta dla określonych warunków pracy silnika, które skutkują maksymalną zadeklarowaną mocą.
2.5. Układ chłodzenia
Układ chłodzenia silnika powinien posiadać dostateczną pojemność, aby utrzymać normalne wartości temperatury pracy silnika podane przez producenta.
2.6. Olej smarowy
Właściwości oleju smarowego stosowanego podczas badania powinny być odnotowane i przedstawione w sprawozdaniu z badań.


  1. Paliwo użyte do badania

Stosuje się paliwo wzorcowe o właściwościach określonych w załączniku IV.


Liczbę cetanową oraz zawartość siarki paliwa wzorcowego użytego w badaniu należy zapisać w ppkt. 1.1.1. i 1.1.2. załącznika VI, dodatek 1.
Temperatura paliwa na wlocie do pompy wtryskowej powinna wynosić 306–316 K (33-43 C).
2.8. Określenie ustawień dynamometru
Wartości podciśnienia ssania i nadciśnienia w rurze wydechowej gazów spalinowych należy ustawić na górne graniczne wartości podane przez producenta zgodnie z 2.3. i 2.4.
Maksymalne wartości momentu obrotowego przy podanych dla badania prędkościach obrotowych określa się eksperymentalnie w celu obliczenia wartości momentu dla określonych faz testu. Dla silników, które nie są przeznaczone, w swoim zakresie prędkości obrotowej, do pracy na krzywej maksymalnego momentu obrotowego, maksymalny moment przy prędkościach obrotowych badania jest podany przez producenta.
Ustawienie silnika dla każdej fazy badania oblicza się według wzoru:

Jeżeli stosunek:to wartość PAE może zostać zweryfikowana przez organ techniczny udzielający homologacji typu.


 1. PRZEBIEG BADANIA
  1. Przygotowanie filtrów pobierania próbek

Każdy filtr (para filtrów) jest umieszczony na co najmniej jedną godzinę przed badaniem w zamkniętym, lecz nie uszczelnionym naczyniu Petriego i umieszczony w komorze wagowej w celu stabilizacji. Na zakończenie okresu stabilizacji każdy filtr (para filtrów) jest (są) ważony(e) i odnotowana tara. Następnie filtr (para filtrów) powinien być przechowywany w zamkniętym naczyniu Petriego lub w obudowie filtra, aż do użycia go w badaniu. Jeżeli filtr (para filtrów) nie został użyty w ciągu ośmiu godzin od jego wyjęcia z komory wagowej, należy go najpierw ponownie zważyć.
  1. Instalowanie wyposażenia pomiarowego

Przyrządy i sondy do pobierania próbek powinny być zainstalowane zgodnie z wymaganiami. W przypadku zastosowania układu rozcieńczania gazów spalinowych przepływu całkowitego, do układu powinien być podłączony przewód odlotowy.
  1. Uruchomienie silnika i układu rozcieńczania gazów spalinowych

Układ rozcieńczania i silnik należy uruchomić i podgrzewać, aż do stabilizacji wszystkich temperatur i ciśnień przy pełnej mocy i znamionowej prędkości obrotowej (ppkt. 3.6.2.).
  1. Regulacja stopnia rozcieńczenia

Układ pobierania próbek zostaje uruchomiony, a następnie pracuje w trybie bocznikowym przy metodzie jedno-filtrowej (nieobowiązkowo przy metodzie wielo-filtrowej). Poziom tła cząstek stałych zawieszonych w gazie w powietrzu rozcieńczającym można określić przepuszczając powietrze rozcieńczające przez filtry cząstek stałych zawieszonych w gazie. Jeżeli stosowane jest filtrowanie powietrza rozcieńczającego, wtedy wystarczy jeden pomiar w dowolnym czasie przed, podczas i po badaniu. Jeżeli powietrze rozcieńczające nie jest filtrowane, wymagane są co najmniej trzy pomiary: na początku, na końcu i w pobliżu połowy cyklu, zaś zmierzone wartości należy uśrednić.


Ilość powietrza rozcieńczającego jest wyregulowana tak, aby uzyskać temperaturę powierzchni filtra 325 K (52 oC). Całkowity stopień rozcieńczenia jest nie mniejszy od czterech.
W metodzie jedno-filtrowej, w układach całkowitego przepływu natężenie przepływu masy próbki przez filtr powinno być utrzymywane w stałym stosunku do natężenia przepływu masy rozcieńczonych gazów spalinowych we wszystkich fazach. Ten stosunek masy jest, w układach bez możliwości pracy bocznikowej, stały z dokładnością  5%, z wyjątkiem pierwszych 10 sekund każdej fazy. W przypadku układów rozcieńczania przepływu częściowego natężenie przepływu masy przez filtr powinno być, w układach bez możliwości pracy bocznikowej, utrzymywane na stałym poziomie, z dokładnością  5%, podczas każdej fazy za wyjątkiem pierwszych 10 sekund każdej fazy.
Dla układów z regulowanym stężeniem CO2 lub NOX należy na początku lub na końcu każdego testu zmierzyć stężenie CO2 lub NOX w powietrzu rozcieńczającym. Wartości tła, przed i po badaniu, stężenia CO2 lub NOX w powietrzu rozcieńczającym nie powinny przekraczać odpowiednio 100 ppm lub 5 ppm.
Gdy stosowany jest układ analizy gazów spalinowych rozcieńczonych, odpowiednie stężenia tła są określane, zbierając powietrze rozcieńczające do odpowiedniego worka na próbki w ciągu całego cyklu badania.
Ciągły pomiar stężenia tła (bez użycia worka pomiarowego) można wykonać co najmniej trzykrotnie: na początku, na końcu i w pobliżu połowy cyklu, po czym należy określić wartość średnią. Na życzenie wytwórcy pomiary tła można pominąć.


  1. Sprawdzenie analizatorów

Analizatory do pomiaru emisji wyskalowane na wartość zerową i na cały zakres.
  1. Cykl badania

3.6.1. Wykaz A maszyn zgodnie z sekcją 1 załącznika I.


3.6.1.1. Próbę silnika na stanowisku dynamometrycznym należy przeprowadzić według następującego cyklu 8-fazowego15:


Numer fazy

Prędkość obrotowa silnika

Obciążenie (%)

Współczynnik wagowy

1


Znamionowa


100


0,15


2

Znamionowa

75

0,15

3

Znamionowa

50

0,15

4

Znamionowa

10

0,1

5

Pośrednia

100

0,1

6

Pośrednia

75

0,1

7

Pośrednia

50

0,1

8

Biegu jałowego

-

0,15
   1. Kondycjonowanie parametrów silnika.

W celu stabilizacji parametrów pracy silnika, zgodnie z zaleceniami producenta, należy przeprowadzić rozgrzewanie silnika i układu pomiarowego przy maksymalnej prędkości obrotowej i momencie.


Uwaga: Okres stabilizacji powinien także zapobiegać wpływowi na wyniki badań osadów zgromadzonych podczas poprzedniego testu w układzie wydechowym. Wymagany jest również okres stabilizacji między punktami badania, wprowadzony, aby zminimalizować oddziaływania przy przechodzeniu od punktu do punktu.


   1. Przebieg badania

Rozpoczęcie cyklu badawczego. Badanie należy wykonać zgodnie z numeracją faz według ustanowionego powyżej cyklu badania.


Podczas każdej fazy cyklu badania, po początkowym okresie przejściowym, wymagana prędkość obrotowa powinna być utrzymywana w granicach  1 % prędkości znamionowej lub  3 min-1, przy czym miarodajna jest większa wartość, z wyjątkiem prędkości biegu jałowego, która powinna być utrzymywana w granicach określonych przez producenta. Podany moment obrotowy powinien być utrzymywany tak, aby średnia wartość momentu z okresu, w którym przeprowadzono pomiary zawierała się w granicach  2 % wartości momentu maksymalnego przy prędkości obrotowej badania.
Dla każdego punktu pomiarowego konieczny jest czas minimum 10 minut. Jeżeli dla zbadania silnika, są wymagane dłuższe czasy pobierania próbek ze względu na zebranie dostatecznej masy cząstek stałych zawieszonych w gazie na filtrze pomiarowym, okres fazy badania może być wydłużony na tyle, na ile jest to konieczne.
Długość fazy powinna zostać odnotowana i podana w sprawozdaniu z badań.
Wartości stężenia zanieczyszczeń gazowych w gazach spalinowych są mierzone i odnotowywane podczas trzech ostatnich minut fazy.
Pobieranie próbek cząstek stałych zawieszonych w gazie oraz pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych nie powinny rozpoczynać się przed uzyskaniem stabilnych parametrów silnika, zgodnie z danymi producenta, zaś zakończenie pomiaru powinno być zbieżne w czasie.
Temperaturę paliwa mierzy się na wlocie do pompy wtryskowej lub w punkcie określonym przez producenta, zaś miejsce pomiaru należy odnotować.


   1. Reakcja analizatora

Sygnał wyjściowy analizatorów powinien być rejestrowany na taśmie rejestratora lub mierzony przez równoważny system zbierania danych, podczas przepływu gazów spalinowych przez analizatory przez co najmniej ostatnie 3 min każdej fazy. Jeżeli do pomiarów rozcieńczonego CO2 i CO stosowany jest worek do pobierania próbek (patrz dodatek 1, ppkt. 1.4.4.), to próbka jest pobierana do worka przez ostatnie 3 min każdej fazy, następnie poddana analizie, a wynik odnotowany.
   1. Pobieranie próbki cząstek stałych zawieszonych w gazie

Pobieranie próbki cząstek stałych zawieszonych w gazie może odbywać się albo metodą jedno-filtrową, albo metodą wielo-filtrową (dodatek 1, ppkt. 1.5.).


Ponieważ uzyskane wyniki mogą, w zależności od metody, nieznacznie się różnić, dlatego wraz z wynikami należy podać zastosowaną metodę.
Przy metodzie jedno-filtrowej współczynniki wagowe każdej fazy określone w procedurze cyklu badania zostają odpowiednio uwzględnione poprzez dobór natężenia przepływu próbki i/lub czasu pobierania próbki.
Pobieranie próbki w każdej fazie musi zostać dokonane tak późno, jak to możliwe. Czas pobierania próbki w fazie musi trwać co najmniej 20 sekund przy metodzie jedno-filtrowej i co najmniej 60 sekund przy metodzie wielo-filtrowej. W układach bez obiegu bocznikowego czas pobierania próbki w fazie musi wynosić co najmniej 60 sekund przy metodach jedno i wielo-filtrowej.


   1. Warunki pracy silnika

W każdej fazie zaraz po uzyskaniu stabilizacji silnika mierzy się prędkość obrotową i obciążenie silnika, temperaturę powietrza zasysanego, natężenie przepływu paliwa i natężenie przepływu powietrza lub gazów spalinowych .


Jeżeli nie ma możliwości pomiaru natężenia przepływu gazów spalinowych lub pomiaru zużycia powietrza, parametry te można obliczyć, stosując zasadę bilansu węgla i tlenu (patrz dodatek 1, ppkt. 1.2.3.).
Wszystkie dodatkowe dane potrzebne do obliczeń są odnotowywane (patrz dodatek 3, ppkt. 1.1. i 1.2.).
3.7. Powtórne sprawdzenie analizatorów
Po próbie emisji do powtórnego sprawdzenia należy zastosować ten sam gaz zerowy i ten sam gaz kalibracyjny. Badanie zostanie uznane za ważne, jeżeli różnica między obydwoma wynikami pomiarów jest mniejsza od 2%.
Dodatek 1


 1. PROCEDURY POMIAROWE I POBIERANIE PRÓBEK

Składniki gazowe i cząstek stałych zawieszonych w gazie emitowane przez silnik poddany badaniu są mierzone metodami opisanymi w załączniku V. Metody załącznika V opisują zalecane układy analizy zanieczyszczeń gazowych (pkt 1.1) i zalecane układy rozcieńczania i pobierania próbek dla cząstek stałych zawieszonych w gazie (ppkt. 1.2).


1.1. Specyfikacja dynamometru
Używa się dynamometru o charakterystyce właściwej dla przeprowadzenia cyklu badania opisanego w załączniku III, ppkt. 3.6.1. Oprzyrządowanie dla pomiarów momentu obrotowego i prędkości obrotowej pozwala na określenie mocy na wale silnika w danych granicach. Mogą być potrzebne dodatkowe przeliczenia.
Dokładność wyposażenia pomiarowego musi być taka, aby nie zostały przekroczone maksymalne tolerancje podane w tabeli w ppkt. 1.3.
1.2. Przepływ gazów spalinowych
Przepływ gazów spalinowych jest określony za pomocą jednej z metod wymienionych w ppkt. 1.2.1-1.2.4.


   1. Metoda pomiaru bezpośredniego

Pomiar bezpośredni natężenia przepływu gazów spalinowych , za pomocą dyszy pomiarowej lub równoważnego układu pomiarowego (szczegóły w normie ISO 5167)


Uwaga: Bezpośredni pomiar przepływu gazów spalinowych jest trudnym zadaniem. Należy zastosować środki ostrożności, aby uniknąć błędów pomiaru, które będą wpływały na błędy wielkości emisji.


   1. Metoda pomiaru przepływu powietrza i paliwa

Pomiar przepływu powietrza i przepływu paliwa.


Używa się przepływomierzy powietrza i przepływomierzy paliwa o dokładności określonej w sekcji 1.3.
Obliczenie przepływu gazów spalinowych przeprowadza się w następujący sposób:
GEXHW = GAIRW + GFUEL (dla masy gazów spalinowych mokrych )
lub
VEXHD = VAIRD – 0,766 × GFUEL (dla objętości gazów spalinowych suchych)
lub
VEXHW = VAIRW + 0,746 × GFUEL (dla objętości gazów spalinowych mokrych)


   1. Metoda balansu węgla

Obliczanie masy gazów spalinowych z zużycia paliwa i stężenia gazowych składników gazów spalinowych za pomocą metody balansu węgla (patrz załącznik III, dodatek 3).
   1. Rozcieńczanie całkowitego przepływu gazów spalinowych

Kiedy używa się układu rozcieńczania całkowitego przepływu, całkowity przepływ rozcieńczonych gazów spalinowych (GTOTW, VTOTW) jest mierzony za pomocą PDP lub CFV – załącznik V, ppkt. 1.2.1.2. Dokładność jest zgodna z przepisami załącznika III, dodatek 2, ppkt. 2.2.


1.3. Precyzja
Kalibracja całego oprzyrządowania pomiarowego jest zgodna z normami krajowymi (międzynarodowymi) i spełnia następujące wymagania:


Lp.

Pozycja

Dozwolone odchylenie ( wartości odniesionych do maksymalnych wartości silnika)

Dozwolone odchylenia ( wartości zgodnie z ISO 3046)

Okresy między kalibracjami

(miesiące)1

Prędkość obrotowa silnika

2%

2%

3

2

Moment obrotowy

2%

2%

3

3

Moc

2%1

3%

nie dotyczy

4

Zużycie paliwa

2%1

3%

6

5

Jednostkowe zużycie paliwa

nie dotyczy

3%

nie dotyczy

6

Zużycie powietrza

2%1

5%

6

7

Przepływ gazów spalinowych

4%1

nie dotyczy

6

8

Temperatura czynnika chłodzącego

2K

2K

3

9

Temperatura oleju smarowego

2K

2K

3

10

Ciśnienie gazów spalinowych

5% maksymalnego

5%

3

11

Podciśnienie w kolektorze ssącym

5% maksymalnego

5%

3

12

Temperatura gazów spalinowych

15K

15K

3

13

Temperatura zasysanego powietrza (powietrza do spalania)

2K

2K

3

14

Ciśnienie atmosferyczne

0,5% odczytanego

0,5%

3

15

Wilgotność względna powietrza zasysanego

3%

nie dotyczy

1

16

Temperatura paliwa

2K

5K

3

17

Temperatura tunelu rozcieńczania

1,5K

nie dotyczy

3

18

Wilgotność powietrza rozcieńczającego

3%

nie dotyczy

1

19

Przepływ rozcieńczonego strumienia gazów spalinowych

2% odczytanego

nie dotyczy

24 (przepływ częściowy)

(przepływ pełny)21 Metody obliczania emisji spalin, określone w niniejszej dyrektywie, w niektórych przypadkach, są oparte na innych metodach pomiaru i/lub obliczeń. Z powodu ograniczenia całkowitych wartości tolerancji obliczania emisji spalin, dopuszczalne wartości dla niektórych pozycji, używanych w odpowiednich równaniach muszą być mniejsze niż dopuszczalne wartości tolerancji podane w normie ISO 3046 – 3.

2 Układy całkowitego przepływu – w metodzie CVS pompa wyporowa lub zwężka Venturiego o przepływie krytycznym, powinny być kalibrowana po pierwszym zainstalowaniu, poważnej konserwacji lub w razie konieczności, według wytycznych sprawdzania układu CVS opisanego w załączniku V.1.4. Określanie składników gazowych

1.4.1. Ogólne wymagania w stosunku do analizatorów


Zakres pomiarowy analizatorów jest właściwy dla dokładności wymaganej przy pomiarach stężenia składników gazów spalinowych (ppkt. 1.4.1.1.). Zaleca się, aby analizatory pracowały tak, aby mierzone stężenie zawierało się w przedziale 15%-100% pełnej skali. Jeżeli wartość pełnej skali wynosi 155 ppm (lub ppm C) lub mniej, lub jeżeli używane są układy odczytu (komputery, rejestratory danych), które zapewniają wystarczającą dokładność i wynik poniżej 15% pełnej skali, stężenia poniżej 15% pełnej skali są również dopuszczalne. W takim przypadku, powinny być wykonane dodatkowe kalibracje dla potwierdzenia dokładności krzywych kalibracji – załącznik III, dodatek 2, ppkt. 1.5.5.2.
Elektromagnetyczna kompatybilność (EMC) wyposażenia powinna być na takim poziomie, aby zminimalizować dodatkowe błędy.
1.4.1.1. Błąd pomiaru
Całkowity błąd pomiaru z uwzględnieniem wrażliwości na zakłócenia przez inne gazy – patrz załącznik III, dodatek 2 ppkt 1.9, nie przekracza mniejszej z dwóch wartości:  5% odczytu lub 3,5 % pełnej skali. Dla stężeń mniejszych niż 100 ppm błąd pomiaru nie przekracza 4 ppm.
1.4.1.2. Powtarzalność
Powtarzalność zdefiniowana jako 2,5 - krotne standardowe odchylenie 10 kolejnych reakcji na gaz kalibracyjny lub kalibracyjny dla danego zakresu pomiarowego nie może być większa niż  1% pełnej skali stężenia dla każdego zakresu używanego powyżej 155 ppm (lub ppm C) lub  2% dla każdego zakresu używanego poniżej 155 ppm (lub ppm C).
1.4.1.3. Hałas
Różnica wartości szczytowych reakcji analizatora na gaz zerowy i na gaz kalibracyjny lub kalibracyjny dla danego zakresu pomiarowego w ponad 10 - sekundowym okresie nie może przekraczać 2% pełnej skali we wszystkich używanych zakresach.
1.4.1.4. Odchylenie punktu zero
Odchylenie punktu zero w okresie jednej godziny jest mniejsze niż 2% pełnej skali w najniższym używanym zakresie. Reakcja zerowa jest definiowana jako reakcja przeciętna, wraz z hałasem, na gaz zerowy podczas 30. sekundowych odstępów czasu.
1.4.1.5. Odchylenie zakresu pomiarowego


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 0.84 Mb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna