Dyrektywa 97/68/we parlamentu europejskiego I radyPobieranie 0.84 Mb.
Strona5/5
Data10.05.2016
Rozmiar0.84 Mb.
1   2   3   4   5

SEKCJA II

1. Ograniczenia stosowania (jeżeli są): .............................................................................
    1. Warunki szczególne (jeśli dotyczy), których należy przestrzegać przy zabudowie silnika(ów) w maszynie

1.1.1. Maksymalne dopuszczalne podciśnienie ssania: .....................................................kPa


1.1.2. Maksymalne dopuszczalne nadciśnienie : ...............................................................kPa
2. Służba techniczna odpowiedzialna za przeprowadzenie badań3: ..................................
3. Data sprawozdania z badania: .......................................................................................
4. Numer sprawozdania z badania: ....................................................................................
5. Niżej podpisany poświadcza niniejszym zgodność opisu producenta w przedstawionym powyżej załączonym dokumencie informacyjnym silnika(ów), i że załączone wyniki badania odnoszą się do danego typu. Próbka(i) została wybrana przez organ zatwierdzający i przedłożona przez producenta jako przedstawiciel typu(ów) silnika (macierzystego)1.
Homologacja typu została udzielona / odmówiono udzielenia / cofnięto homologację1
Miejscowość: .................................................................................................................
Data: ..............................................................................................................................
Podpis: ...........................................................................................................................
Załączniki: Pakiet informacyjny

Wyniki badania (patrz załącznik I)

Studium korelacji zastosowanych układów pobierania próbek z układami odniesienia2 (jeśli właściwe).

Dodatek 1

WYNIKI BADANIA

1. Informacja dotycząca przeprowadzenia badania1:


1.1. Paliwo kalibracyjne użyte w badaniu
1.1.1. Liczba cetanowa: ...........................................................................................................
1.1.2. Zawartość siarki: ...........................................................................................................
1.1.3. Gęstość: .........................................................................................................................
1.2. Smary
1.2.1. Marka(i): ........................................................................................................................
1.2.2. Typ(y): ...........................................................................................................................
(podać procentową zawartość oleju w mieszaninie, jeżeli mieszane są smar i paliwo)
1.3. Urządzenie napędzane przez silnik (jeśli dotyczy)
1.3.1. Wykaz i dane identyfikacyjne: ......................................................................................
1.3.2. Moc pochłaniana przy określonych prędkościach obrotowych (zgodnie z danymi wytwórcy):

Moc PAE pochłaniana przy różnych prędkościach obrotowych1

Wyposażenie

Pośrednich

Znamionowej

Całkowita:1 Nie powinna być większa niż 10% mocy zmierzonej podczas badania.

1.4. Osiągi silnika


1.4.1. Prędkość obrotowa silnika:
Bieg jałowy: ......................................................................................................obr/min
Pośrednia: .........................................................................................................obr/min
Znamionowa: ....................................................................................................obr/min
1.4.2. Moc silnika(2)

Moc ustawiona (kW) przy różnych prędkościach obrotowych silnika

Warunki

Prędkość obrotowa pośrednia

Prędkość obrotowa znamionowa

Maksymalna moc zmierzona podczas badań (PM) (kW) (a)Całkowita moc pochłaniana przez urządzenie napędzane silnikiem zgodnie z ppkt 1.3.2. niniejszego dodatku lub ppkt 2.8. załącznika III (PAE) (kW) (b)Moc netto silnika, jak podano w ppkt 2.4. załącznika I (kW) (c)c = a + b

1.5. Poziomy emisji
      1. Ustawienia dynamometru (kW)Ustawienia dynamometru (kW) przy różnych prędkościach obrotowych silnika

Procent obciążenia

Prędkość obrotowa pośrednia

Prędkość obrotowa znamionowa

105075100


1.5.2. Wyniki badań emisji w badaniu 8-fazowym:


CO: ...................................................................g/kWh
HC: ..................................................................g/kWh

NOx: ...............................………………...........g/kWh
Cząstki stałe zawieszone w gazie: .......................g/kWh

1.5.3. Układ pobierania próbek zastosowany w badaniu:


1.5.3.1. Emisji gazowych1: .....................................................................................................
1.5.3.2. Cząstek stałych zawieszonych w gazie1: ........................................................................
1.5.3.2.1. Metoda2: jedno / wielofiltrowa

ZAŁĄCZNIK VII

SYSTEM NUMEROWANIA ŚWIADECTW HOMOLOGACJI

(patrz art. 4 ust. 2)


1. Numer składa się z pięciu części oddzielonych znakiem„*”.
Punkt 1: mała litera „e” poprzedza wyróżniającą literę(y) lub numer Państwa Członkowskiego udzielającego homologacji:
1 dla Niemiec 13 dla Luksemburga

2 dla Francji 17 dla Finlandii

3 dla Włoch 18 dla Danii

4 dla Niderlandów 21 dla Portugalii

5 dla Szwecji 23 dla Grecji

6 dla Belgii IRL dla Irlandii

9 dla Hiszpanii

11 dla Zjednoczonego Królestwa

12 dla Austrii
Ponkt 2: numer niniejszej dyrektywy. Ponieważ zawiera on różne daty wprowadzenia i różne normy techniczne, dodane są dwa znaki alfabetu. Znaki te odnoszą się do różnych dat obowiązywania ze względu na etapy zaostrzeń oraz do zakwalifikowania silnika do odpowiedniej grupy ze względu na różne wykazy maszyn samojezdnych, w odniesieniu do których przyznano homologację. Pierwszy znak jest zdefiniowany w art. 9. Drugi znak zdefiniowany jest w załączniku I sekcja 1, jeśli chodzi o fazy badania określone w załączniku III ppkt 3.6.
Punkt 3: numer ostatniej zmieniającej dyrektywy stosującej się do homologacji. W zależności od warunków opisanych w sekcji 2, jeżeli zachodzi potrzeba, dodaje się dwa dalsze znaki alfabetu, nawet jeżeli w wyniku wprowadzenia nowych parametrów należało zmienić tylko jeden znak. Jeżeli nie występuje zmiana, która dotyczy tych znaków, omija się je.
Punkt 4: kolejny czterocyfrowy numer (z poprzedzającymi zerami, jeżeli właściwe) do oznaczenia podstawowego numeru homologacji. Sekwencja ta zaczyna się od 0001.
Punkt 5: kolejny dwucyfrowy numer (z poprzedzającym zerem, jeżeli zachodzi potrzeba) do oznaczenia rozszerzenia. Sekwencja ta zaczyna się od 01 dla każdego podstawowego numeru homologacji.
2. Przykład dla trzeciej homologacji (do tej pory, bez rozszerzenia) odpowiadającego dacie zgłoszenia A (etap I, wyższy zakres mocy) i do stosowania silnika według wykazu A w maszynach samojezdnych, udzielonego przez Zjednoczone Królestwo.
e 11* 98/ ... AA* 00/ 000XX* 0003* 00
3. Przykład drugiego rozszerzenia dla czwartej homologacji udzielonej przez Niemcy, mającej zastosowanie do daty E (etap II, średni zakres mocy) do tego samego wykazu maszyn (A):
e 1* 01/ ...FA* 00/ 000XX* 0004* 02

ZAŁĄCZNIK VIII

WYKAZ HOMOLOGACJI TYPU SILNIKA / RODZINY SILNIKÓW


Pieczęć administracji

Numer wykazu: ............................................................................................................................


Obejmuje okres ............................... do ........................................................................................
Należy podać następujące informacje dotyczące każdej udzielonej homologacji, odmowy udzielenia homologacji lub cofnięcia homologacji na powyżej podany okres:
Producent: ....................................................................................................................................
Numer homologacji: .....................................................................................................................
Powód rozszerzenia homologacji (jeżeli dotyczy): ......................................................................
Marka: ..........................................................................................................................................
Typ silnika/ rodziny silników1: ....................................................................................................
Data udzielenia: ............................................................................................................................
Data pierwszego udzielenia (w przypadku rozszerzenia): ...........................................................
ZAŁĄCZNIK IX

WYKAZ PRODUKOWANYCH SILNIKÓW


Pieczęć administracji

Numer wykazu: ............................................................................................................................


Obejmuje okres:.................... do ..................................................................................................
Należy podać następujące informacje dotyczące numerów identyfikacyjnych, typów, rodzin i numerów homologacji typu silników produkowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej dyrektywy w podanym powyżej okresie czasu:
Producent: .....................................................................................................................................
Marka: ..........................................................................................................................................
Numer homologacji: .....................................................................................................................
Nazwa rodziny silników1: ............................................................................................................
Typ silnika: 1: ...... 2: ...... n: ......
Numery identyfikacyjne silnika: ...001 ...001 ...001
...002 ...002 ...002
. . .

. . .


. . .
...... m ...... p ...... q
Data udzielenia: ............................................................................................................................
Data pierwszego udzielenia (w przypadku uzupełnienia): ...........................................................

ZAŁĄCZNIK X
ARKUSZ DANYCH SILNIKÓW POSIADAJĄCYCH HOMOLOGACJĘ TYPU


Pieczęć administracjiOpis silnika

Emisja (g/kWh)

Nr

Data certyfi-kacji

Producent

Typ/ rodzina

Czynnik chłodzący1

Liczba cylindrów

Pojemność skokowa (cm3)

Moc (kW)

Znamionowa prędkość obrotowa (min.-1)

System spalania2

Dodatkowe urządzenie oczyszczania gazów spalinowych3

PT

NOx

CO

HC
1 Ciecz lub powietrze.

2 Skróty: DI = wtrysk bezpośredni, PC = komora wstępna/ wirowa, NA = wolnossący, TC = turbodoładowany, TCA = turbodoładowany z chłodzeniem powietrza doładowującego.

Przykłady: DI NA, DI TC, DI TCA, PC NA, PC TC, PC TCA.3 Skróty: CAT = katalizator, IT = wychwytywacz cząstek stałych zawieszonych w gazie, EGR = recyrkulacja gazów wylotowych.
Deklaracja Komisji dotycząca art. 15

Komisja przyznaje, że zgodnie z listem i z duchem modus vivendi w sprawie procedury Komitetu, będzie w pełni informować Parlament Europejski o środkach wykonawczych wynikających z niniejszej dyrektywy, którą proponuje przyjąć.1 Dz.U. nr C 328 z 7.12.1995, str. 1.

2 Dz.U. nr C 153 z 28.03.1996, str. 2.

3 Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 1995 r. (Dz.U. nr C 308 z 10.11.1995, str. 29), wspólne stanowisko Rady z dnia 20 stycznia 1997 r. (Dz.U. nr C 123 z 21.04.1997, str. 1) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 maja 1997 r. (Dz.U. nr C 167 z 2.07.1997, str. 22). Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 1997 r. oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 1997 r.

4 Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich, spotkanie w ramach Rady z dnia 1 lutego 1993 r. (Dz.U. nr C 138 z 17.05.1993, str.1).

5 Dyrektywa Rady 88/77/EWG z dnia 3 grudnia 1987 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących środków zapobiegania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników Diesla w pojazdach (Dz.U. nr L 36 z 9.02.1988, str. 33). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 96/1/EWG (Dz.U. nr L 40 z 17.02.1996, str. 1).

6 Dyrektywa Rady 92/53/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia przepisów prawa Państw Członkowskich dotyczących homologacji typu pojazdów mechanicznych i ich przyczep (Dz.U. nr L 225 z 10.08.1992, str. 1)

7 Dz.U. nr L 295 z 25.10.1991, str. 1.

8 Dz. U. nr L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 93/81/EWG (Dz. U. nr L264 z, 23.10.1993, str. 49)

9 Dz. U. nr L 225 z 10.8.1992, str. 72

10 Dz. U. nr L 84 z 28.3.1974, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 88/297/EWG (Dz. U. nr L 126 z 20.05.1988, str. 52)

11 Homologacja udzielona zgodnie z rozporządzeniem 49 Europejskiej Komisji Gospodarczej, seria zmian 02, sprostowanie 1/2, uznana jest za równoważną homologacji przyznanej zgodnie z dyrektywą 88/77/EWG (patrz dyrektywa 92/53/EWG, załącznik IV, sekcja II)

12 Dz.U. nr L 375 z 31.12.1980, str.. 46. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 89/491/EWG (Dz.U. nr L 238 z 15.08.1989, str. 43).

13 Oznacza, że w przeciwieństwie do ppkt. 5.1.1.1 załącznika I do dyrektywy 80/1269/EWG, wentylator chłodzący silnik nie musi być zainstalowany podczas badań mocy netto silnika; jeżeli jednak producent przeprowadza badania z wentylatorem zainstalowanym na silniku, to moc napędu wentylatora powinna być dodana do mocy zmierzonej.

14 gdzie x jest jakimś pojedynczym wynikiem uzyskanym na próbce n.

1 Niepotrzebne skreślić.

2 Jak określono w załączniku I pkt 1. (np. „A”).

1 W przypadku kilku silników macierzystych należy podać dla każdego z nich.

2 Niepotrzebne skreślić.

3 Podać tolerancje.

1 Wypełnić w powiązaniu z danymi podanymi w pkt. 6 i 7 załącznika I

2 Jeżeli nie dotyczy, oznaczyć n.d.

1 Należy podać dla każdego silnika z rodziny.

2 Niepotrzebne skreślić.

3 Podać tolerancję.

15)Identyczny z cyklem C1 projektu normy ISO 8178-4.

16 W przypadku NOX, stężenie (NOX conc lub NOX concc) powinno być pomnożone przez KMNOX (współczynnik korekcji wilgotności dla NOX przytoczony w poprzedniej ppkt. 1.3.3.) jak następuje

KHNOXconc lub KHNOX  concc17 Wielkość natężenia przepływu masy cząstek stałych zawieszonych w gazie PTmass mui być pomnożona przez Kp (współczynnik korekcji wilgotności dla cząstek stałych zawieszonych w gazie podany w pkt. 1.4.1.).

1 Niepotrzebne skreślić.

2 Jak zdefiniowano w załączniku I, sekcja 1 niniejszej dyrektywy (np. „A”).

3 Wypełniane przez organ zatwierdzający w miejscu wykonywania badań.

1 W przypadku kilku silników macierzystych - należy podać dla każdego z nich.

1 Niepotrzebne skreślić.

1 Pominąć, jeżeli zachodzi potrzeba; przykład pokazuje rodzinę silnika zawierającą „n” różnych typów silnika, z których były produkowane egzemplarze oznakowane numerami identyfikacyjnymi poczynając od:

... 001 aż do ...... m dla typu 1

... 001 aż do ...... p dla typu 2

... 001 aż do ...... q dla typu n: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 0.84 Mb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna