Dyrektywa 98/72/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 15 października 1998 rPobieranie 315.41 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar315.41 Kb.
  1   2   3
DYREKTYWA 98/72/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 15 października 1998 r.
zmieniająca dyrektywę 95/2/WE dotycząca dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 100a,
uwzględniając wniosek Komisji1,
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno - Społecznego2,
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189b Traktatu 3,
uwzględniając dyrektywę Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dodatków do żywności dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi4, w szczególności jej art. 3 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
od czasu przyjęcia dyrektywy 95/2/WE5 nastąpił rozwój techniczny w dziedzinie dodatków do żywności;
dyrektywę 95/2/WE należy dostosować w celu wzięcia pod uwagę tego rozwoju;
przed przyjęciem przepisów mogących mieć wpływ na zdrowie publiczne, przeprowadzono konsultacje z Komitetem Naukowym ds. żywności utworzonym na mocy decyzji 74/234/EWG6,
przepisy szczególne w sprawie tiabendazolu zostały ustanowione w dyrektywie Rady 95/38/WE z dnia 17 lipca 1995 r., zmieniającej załączniki I i II do dyrektywy 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni oraz przewidująca ustalenie wykazu najwyższych dopuszczalnych poziomów7; wpis dotyczący tiabendazolu powinien zostać obecnie uchylony,
PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 95/2/WE wprowadza się następujące zmiany:


1. W art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Niniejsza dyrektywa jest dyrektywą szczegółową, która stanowi część dyrektywy ogólnej w rozumieniu art. 3 dyrektywy 89/107/EWG, i stosuje się do dodatków innych niż barwniki i substancje słodzące. Dyrektywa ta nie stosuje się do enzymów, poza enzymami wymienionymi w załącznikach,”;
2. W art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jedynie substancje wymienione w załącznikach I, III, IV i V mogą być używane w środkach spożywczych do celów wymienionych w art. 1. ust. 3 i 4”.
3. Art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Używanie dodatków do środków spożywczych wymienionych w załączniku I w środkach spożywczych zgodnie z zasadą „quantum satis” jest dozwolone do celów wymienionych w art. 1 ust. 3 i 4, z wyłączeniem środków spożywczych wymienionych w załączniku II.”;
4. W art. 2 ust. 3 lit. a) tiret piąte otrzymuje brzmienie:
„– pasteryzowanego i sterylizowanego (włączając sterylizację UHT) mleka (włączając pełne, półtłuste i odtłuszczone) oraz pełna pasteryzowana śmietana,”;
5. W art. 2 ust. 3 lit. a) tiret jedenaste otrzymuje brzmienie:
„– suchy makaron, poza makaronem bezglutenowym i/lub makaronem do diet niskobiałkowych, zgodnie z dyrektywą 89/398/EWG,”;
6. W tabelach w załącznikach wprowadza się zmiany zgodnie z przepisami znajdującymi się w Załączniku do niniejszej dyrektywy.
Artykuł 2
1. Państwa Członkowskie dokonują w miarę potrzeb zmian w swoich przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych tak, aby:


  • umożliwić handel produktami, które odpowiadają wymogom niniejszej dyrektywy, najpóźniej do dnia 4 maja 2000 r.;
  • zakazać handlu produktami, które nie odpowiadają wymogom niniejszej dyrektywy od dnia 4 listopada 2000 r. Jednakże, produkty wprowadzone do obrotu lub oznakowane przed ta datą, które nie odpowiadają wymogom niniejszej dyrektywy mogą być wprowadzane do obrotu do wyczerpania zapasów.

Państwa Członkowskie niezwłocznie poinformują o tym Komisję.


Wspomniane środki zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.
Artykuł 3
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 15 października 1998 r.W imieniu Parlamentu Europejskiego

J.M. GIL - ROBLESPrzewodniczący
W imieniu Rady

C. EINEM
Przewodniczący
ZAŁĄCZNIK
1. W załączniku I dodaje się następujące dodatki:
„E 469 Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza
E 920 L-cysteina*
E 1103 Inwertaza
E 1451 Acetylowana skrobia utleniona
___________

* Można stosować wyłącznie jako polepszacz mąki.”
2. W załączniku II:
a) wykaz dodatków i najwyższy dopuszczalny poziom, dla pozycji „Dżemy, galaretki i marmolady w rozumieniu dyrektywy 79/693/EWG i inne podobne owocowe produkty do smarowania, łącznie z produktami niskokalorycznymi”, uzupełnia się w następujący sposób:

„E 471


Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych


quantum satis”

b) tabelę dotyczącą pozycji „Śmietana sterylizowana, pasteryzowana i UHT, śmietanka niskokaloryczna i pasteryzowana śmietanka niskotłuszczowa” zastępuje się następującą tabelą:
„Śmietana pełna pasteryzowana

E 401

Alginian sodu

quantum satis”

E 402

Alginian potasu
E 407

Karagen
E 466

Karboksymetyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy (CMC)
E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychc) Określenie „Mrożone i głęboko zamrożone nieprzetworzone owoce i warzywa” otrzymuje brzmienie:


„Mrożone i głęboko zamrożone nieprzetworzone owoce i warzywa; konfekcjonowane, schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz konfekcjonowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki.”;

d) Po tabeli dotyczącej pozycji „Niezemulgowane oleje i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego” dodaje się tabelę:
„Niezemulgowane oleje i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (poza olejami z pierwszego tłoczenia i oliwą z oliwek) przeznaczone do gotowania i/lub smażenia, bądź też do przygotowywania zasmażek

E 270

Kwas mlekowy

Quantum satis

E 300

Kwas askorbinowy
E 304

Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego
E 307

alfa-tokoferol
E 308

gamma-tokoferol
E 309

delta-tokoferol
E 322

Lecytyna

30 g/l

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

10 g/l

E 472c

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym

quantum satis”

E 330

Kwas cytrynowy
E 331

Cytryniany sodu
E 332

Cytryniany potasu
E 333

Cytryniany wapniae) wykaz dodatków i najwyższy dopuszczalny poziom dla pozycji „Mozzarella i sery serwatkowe” uzupełnia się w następujący sposób:„E 260

Kwas octowy

quantum satis”

f) wykaz dodatków i najwyższy dopuszczalny poziom dla pozycji „Owoce i warzywa, w puszkach i butelkach” uzupełnia się w następujący sposób:„E 296

Kwas jabłkowy

quantum satis”

g) wykaz dodatków i najwyższy dopuszczalny poziom dla pozycji „Gehakt (mięso rozdrobnione)” uzupełnia się w następujący sposób:„E 300

Kwas askorbinowy

quantum satis”
E 301

Askorbinian soduE 302

Askorbinian wapniah) na końcu Załącznika dodaje się tabelę:
„Soki i nektary z ananasa i gwarany (owoc męczennicy)

E 440

Pektyny

3 g/l

Plasterkowane i tarte sery dojrzewające

E 170

Węglany wapnia

quantum satis

E 504

Węglany magnezu
E 509

Chlorek wapnia
E 575

Lakton kwasu glukonowegoE 460

Celuloza
Masło z kwaśnej śmietany

E 500

Węglany sodu

quantum satis”

3. W załączniku III, część A:


a) najwyższe dopuszczalne poziomy dla pozycji „Oliwki i preparaty na bazie oliwek”, „Zemulgowane sosy o zawartości tłuszczu 60% lub wyższej” oraz „Zemulgowane sosy o zawartości tłuszczu poniżej 60%” otrzymują brzmienie:


„Oliwki i preparaty na bazie oliwek

1 000

500
1 000Zemulgowane sosy o zawartości tłuszczu 60% lub wyższej

1 000

500
1 000Zemulgowane sosy o zawartości tłuszczu poniżej 60%

2 000

1 000
2 000”


b) na końcu tej części dodaje się tabelę:
„Środek spożywczy

Najwyższy dopuszczalny poziom (odpowiednio mg/kg lub mg/l)

Sa

Ba

PHB

Sa+Ba

Sa+

PHB


Sa+Ba+PHB

... Mehu i Makentettu

500

200

... MehuSurogaty białkowe mięsa, ryb, skorupiaków i głowonogów oraz sera

2 000
Dulce de membrillo
1 000

Marmolada


1 500Ostkaka

2 000
Pasha

1 000
Semmelknödelteig

2 000
Ser i surogaty sera (tylko na powierzchnię)

quatum satis
Gotowane buraki czerwone
2 000

Osłonki kolagenowe o aktywności wody większej niż 0,6

quantum satis”4. W załączniku III, część B:
  1. sposób przedstawienia następujących środków spożywczych i najwyższych dopuszczalnych poziomów:
„Skorupiaki i głowonogi
– świeże, mrożone i głęboko zamrożone

1501

Skorupiaki, z rodzin penaeidae solenceridae, aristeidae:
– do 80 jednostek

1501

– między 80 a 120 jednostkami

2001

– powyżej 120 jednostek

3001

– gotowane

501

1 W częściach jadalnych.”jest następujący:
„Skorupiaki i głowonogi:
– świeże, mrożone i głęboko zamrożone

150*

– skorupiaki z rodzin penaeidae solenceridae, aristeidae:
– do 80 jednostek

150*

– między 80 a 120 jednostkami

200*

– powyżej 120 jednostek

300*

– gotowane

50*

* W częściach jadalnych.”
  1. najwyższy dopuszczalny poziom, dla pozycji „Cukry, w rozumieniu dyrektywy 73/437/EWG, z wyjątkiem syropu glukozowego, także liofilizowanego”, otrzymuje brzmienie:
„Cukry, w rozumieniu dyrektywy 73/437/EWG, z wyjątkiem syropu glukozowego, także liofilizowanego

10”

c) następujące środki spożywcze i najwyższe dopuszczalne poziomy:
„Odpowiedniki mięsa zwierząt, ryb i skorupiaków na bazie białka roślinnego i zbożowego

200”

zastępuje się:
„Odpowiedniki mięsa zwierząt, ryb i skorupiaków na bazie białka

200”

d) na końcu tej części dodaje się następujące środki spożywcze i najwyższe dopuszczalne poziomy:


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna