Dyrektywa komisji 2004/5/we z dnia 20 stycznia 2004 r zmieniająca dyrektywę 2001/15 w celu włączenia niektórych substancji do ZałącznikaPobieranie 27.36 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar27.36 Kb.
DYREKTYWA KOMISJI 2004/5/WE
z dnia 20 stycznia 2004 r.
zmieniająca dyrektywę 2001/15 w celu włączenia niektórych substancji do Załącznika
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich, odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego1, w szczególności jej art. 4 ust. 2,
po konsultacji z Naukowym Komitetem ds. Żywności lub z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności,
a także mając na uwadze, co następuje:


  1. Dyrektywa Komisji 2001/15/WE z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego2 określa niektóre kategorie substancji i wymienia dla każdej z nich substancje chemiczne, które mogą być użyte podczas wytwarzania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Dyrektywa przewiduje, że od 1 kwietnia 2004 r. Państwa Członkowskie zobowiązane są do zakazu handlu produktami niezgodnymi z wymaganiami dyrektywy
  1. W chwili przyjęcia dyrektywy 2001/15/WE kilka substancji chemicznych dodawanych w szczególnych celach odżywczych do żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego, która jest wprowadzana do obrotu w niektórych Państwach Członkowskich, nie mogło być włączone do Załącznika do wspomnianej dyrektywy, ponieważ nie zostały one poddane pod ocenę Naukowego Komitetu ds. Żywności.
  1. Należy włączyć do Załącznika do dyrektywy 2001/15/WE substancje chemiczne, które zostały już poddane pod ocenę Naukowego Komitetu ds. Żywności lub Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i których naukowa ocena jest pozytywna.
  1. Mając na uwadze, że na rynku niektórych Państw Członkowskich są produkty zawierające te substancje należy transponować niniejszą dyrektywę przed 1 kwietnia 2004 r., aby zakaz przewidziany przez dyrektywę 2001/15/WE nie miał zastosowania do tych substancji na czas określony, co powodowałoby nadmierną dezorganizację rynku.
  1. Dyrektywa 2001/15/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.
  1. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:


Artykuł 1
Załącznik do dyrektywy 2001/15/WE zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.
Artykuł 2


  1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed 31 marca 2004 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
  1. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 stycznia 2004 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W Załączniku do dyrektywy 2001/15/WE wprowadza się następujące zmiany:


1) W sekcji dotyczącej drugiej kategorii: związki nieorganiczne, dodaje się następujący wiersz w rubryce WAPŃ


Substancja

Warunek stosowania

Wszystkie ŻSPŻ

DŻSPM

– siarczan

x2) W sekcji dotyczącej trzeciej kategorii: związki nieorganiczne, dodaje się następujące wiersze:
Substancja

Warunek stosowania

Wszystkie ŻSPŻ

DŻSPM

L-seryna
x


– L-arginina, L-asparagina
x


– L-lizyna, L-asparagina
x


– L-lizyna, L-glutamina
x


– N-acetyl-L-cysteina
x


– N-acetyl-L-mentionina

x w produktach przeznaczonych dla osób powyżej 1 roku życia”

3) W sekcji dotyczącej czwartej kategorii: karnityna i tauryna, dodaje się następujący wiersz:
Substancja

Warunek stosowania

Wszystkie ŻSPŻ

DŻSPM

L-karnityna-L-winian


x


1 Dz.U. L 186 z 30.6.1989, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

2 Dz.U. L 52 z 22.2.2002, str. 19.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 27.36 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna