Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona105/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   ...   418

Cas No 84989-05-9
EEC No 284-893-4
No 648-121-00-3
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: ácidos de alquitrán, fracción de polialquilfenol; Fenoles destilados

[Fracción de ácidos de alquitrán recuperada por destilación a baja temperatura de ácidos crudos de alquitrán de hulla, con un intervalo de ebullición aproximado de 225 °C a 320 °C. Compuesta principalmente de polialquilfenoles.]


DA: tjaeresyrer, polyalkylphenolfraktion ; Fenoldestilleret

[Fraktionen af tjæresyrer, genvundet ved destination af rå tjæresyrer fra lavtemperatursstenkulstjære, med kogeinterval omtrent fra 225 °C til 320 °C. Sammensat primært af polyalkylphenoler.]


DE: Teersäuren, Polyalkylphenol-Fraktion ; Destillat-Phenole

[Die Teersäuren-Fraktion, die durch Destillation von Niedrigtemperatur-Kohlenteer-rohen Teersäuren mit einem Siedebereich von etwa 225 °C bis 320 °C gewonnen wird. Besteht in erster Linie aus Polyalkylphenolen.]


EL: οξέων πίσσας, κλάσμα πολυαλκυλοφαινόλης· Απόσταγμα φαινόλης

[Το κλάσμα των οξέων πίσσας που ανακτάται με απόσταξη χαμηλής θερμοκρασίας οξέων πίσσας λιθανθρακόπισσας με περιοχή βρασμού από 225 °C ως 320 °C περίπου. Συνίσταται πρωτίστως από πολυαλκυλοφαινόλες.]


EN: Tar acids, polyalkylphenol fraction ; Distillate Phenols

[The fraction of tar aicds, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids, having an approximate boiling range of 225 °C to 320 °C (437 °F to 608 °F). Composed primarily of polyalkylphenols.]


FR: huiles de goudron acides, fraction polyalkylphénol ; Phénols distillés

[Fraction des huiles de goudron acides récupérée par distillation des huiles acides brutes de goudron de houille à basse tempéra­ture, et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 225 °C et 320 °C. Se compose principalement de polyalkyl­phenols.]


IT: acidi di catrame, frazione polialchilfenolo ; Fenoli distillati

[La frazione di acidi di catrame, ricca di 3- e 4-etilfenolo, ricuperata dalla distillazione a bassa temperatura di acidi di catrame grezzi, con punto di ebollizione nell'intervallo 225 °C-320 °C ca. Costituita principalmente da polialchilfenoli.]


NL: teerzuren, polyalkylfenolfractie ; Gedestilleerde fenolen

[De fracţie van teerzuren, verkregen door destillatie van lage temperatuur koolteer ongezuiverde teerzuren, met een kooktraject van ongeveer 225 °C tot 320 °C. Bestaat voornamelijk uit polyalkylfenolen.]


PT: ácidos do alcatrão, fracção de polialquilfenóis ; Fenóis destilados

[A fracção dos ácidos de alcatrão, recuperada por destilação dos ácidos brutos de alcatrão de carvão de temperatura baixa, destilando no intervalo de aproximadamente 225 °C a 320 °C. É constituida principalmente por polialquilfenóis.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna