Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona125/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   418

Cas No 101316-83-0
EEC No 309-885-0
No 648-145-00-4
NOTA H

ES: alquitrán, lignito;

[Destilado de petróleo de alquitrán de lignito. Compuesto principalmente de hidrocarburos aromáticos de uno a tres anillos, alifáticos nafténicos, sus alquil derivados, heteroaromáticos y fenoles de uno y dos anillos con un intervalo de ebullición aproximado de 150 °C a 360 °C.]


DA: tjære, brunkuls-;

[En olie destilleret fra brunkulstjære. Sammensat primært af aliphatiske, naphthenske og bi- til tricycliske aromatiske carbonhybrider, deres alkylderivater, heteroaromater og en- og toringede phenoler, med kogeinterval omtrent fra 150 °C til 360 °C.]


DE: Teer, Braunkohle;

[Öl, aus Braunkohlenteer destilliert. Besteht in erster Linie aus aliphatischen, naphthenhaltigen und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem bis drei Ringen, ihren Alkylderivaten, Heteroaromaten und Phenolen mit einem und zwei Ringen und siedet im Bereich von etwa 150 °C bis 360 °C.]


EL: πίσσα, λιγνίτη·

[Ελαιο που αποστάζεται από πίσσα λιγνίτη. Αποτελείται κυρίως από αλειφατικούς ναφθενικούς και αρωματικούς υδρογονάνθρακες με ένα ώς τρεις δακτύλίους, αλκυλοπαράγωγα τους ετεροαρωματικά και φαινόλες με ένα και δύο δακτυλίους, με περιοχή βρασμού από 150 °C ως 360 °C περίπου.]


EN: Tar brown -coal;

[An oil distilled from brown-coal tar. Composed primarily of aliphatic, naphthenic and one- to three-ring aromatic hydrocarbons, their alkyl derivates, heteroaromatics and one- and two-ring phenols boiling in the range of approximately 150 °C to 360 °C (302 °F to 680 °F).]


FR: goudron de lignite, distillat;

[Huile obtenue par distillation de goudron de lignite. Se compose principalement d’hydrocarbures aliphatiques, d’hydrocarbures napthéniques et d’hydrocarbures aromatiques comportant un à trois cycles, de leurs dérivés alkylés, d’hétéroaromatiques et de phénols mono-ou bicycliques dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 360 °C.]


IT: catrame, carbone bruno;

[Olio distillato da catrame di carbone bruno. Costituito principalmente da idrocarburi alifatici, naftenici e aromatici con numero di anelli da uno a tre, loro alchil derivati, eteroaromatici e fenoli con uno e due anelli con punto di ebollizione nell’intervallo 150 °C-360 °C ca.]


NL: teer, bruinkool;

[Een olie die is gedestilleerd uit bruinkoolteer. Voornamelijk samengesteld uit alifatische, naftenische en één- tot drie-rings aromatische koolwaterstoffen, de alkylderivaten daarvan, heteroaromaten en één- en twee-rings fenolen, met een kooktraject van ongeveer 150 °C tot 360 °C.]


PT: alcatrão, de lenhite;

[Um óleo destilado do alcatrão de lenhite. É constituído principalmente por hidrocarbonetos alifáticos, nafténicos e aromáticos com um a três anéis, os seus derivados alquilo, heteroaromáticos e fenóis com um e dois anéis e destila no intervalo de aproximadamente 150 °C a 360 °C.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação

Carc. Cat. 1; R 45Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna