Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona126/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   418

Cas No 101316-84-1
EEC No 309-886-6
No 648-146-00-X
NOTA H

ES: alquitrán, lignito, baja temperatura;

[Alquitrán obtenido de la carbonización a baja temperatura y gasificación a baja temperatura de lignito. Compuesto principalmente de hidrocarburos aromáticos cíclicos, nafténicos, alífáticos, hidrocarburos heteroaromáticos y fenoles cíclicos.]


DA: tjære, brunkuls-, lavtemperaturs-;

[En tjære, opnået ved lavtemperatursforkulning og lavtemperatursforgasning af brunkul. Sammensat primært af aliphatiske, naphtenske og cycliske aromatiske carbonhydrider, heteroaromatiske carbonhydrider og cycliske phenoler.]


DE: Teer, Braunkohle, Niedrigtemperatur;

[Teer, den man aus der Niedrigtemperatur-Verkokung und Niedrigtemperatur-Vergasung von Braunkohlenteer erhält. Besteht in erster Linie aus aliphatischen, naphthenhaltigen und cyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, heteroaromatischen Kohlenwasserstoffen und cyclischen Phenolen.]


EL: πίσσα, λιγνίτη, χαμηλής θερμοκρασίας·

[Πίσσα που λαμβάνεται από εξανθράκωση σε χαμηλή θερμοκρασία και αεριοποίηση σε χαμηλή θερμοκρασία λιγνίτη. Αποτελείται κυρίως από αλειφατικούς ναφθενικούς και κυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, ετεροαρωματικούς υδρογονάνθρακες και κυκλικές φαινόλες.]


EN: Tar, brown-coal, low-temp.;

[A tar obtained from low temperature carbonization and low temperature gasification of brown coal. Composed primarily of aliphatic, naphthenic and cyclic aromatic hydrocarbons, heteroaromatic hydrocarbons and cyclic phenols.]


FR: goudron de lignite à basse température;

[Goudron obtenu par carbonisation et gazéification de lignite à basse température. Se compose principalement d’hydrocarbures aliphatiques, d’hydrocarbures naphténiques, d’hydrocarbures aromatiques cycliques, d’hydrocarbures hétéroaromatiques et de phénols cycliques.]


IT: catrame, carbone bruno, bassa temperatura;

[Catrame ottenuto dalla carbonizzazione a bassa temperatura a gasificazione a bassa temperatura di carbone bruno. Costituito principalmente da idrocarburi alifatici, naftenici e aromatici ciclici, idrocarburi eteroaromatici e fenoli ciclici.]


NL: teer, bruinkool, lage temperatuur;

[Een teer die wordt verkregen uit de carbonisatie bij lage temperatuur en vergassing bij lage temperatuur van bruinkool. Voornamelijk samengesteld uit alifatische, naftenische en cyclische aromatische koolwaterstoffen, heteroaromatische koolwaterstoffen en cyclische fenolen.]


PT: alcatrão, de lenhite, de temperatura baixa;

[Um alcatrão obtido da carbonização a temperatura baixa e da geseificação a temperatura baixa de lenhite. É constituído principalmente por hidrocarbonetos alifáticos, nafténicos e aromáticos cíclicos, compostos heteroaromáticos e fenóis cíclicos.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação

Carc. Cat. 1; R 45Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna