Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona136/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   132   133   134   135   136   137   138   139   ...   418

Cas No 90641-11-5
EEC No 292-635-7
No 648-156-00-4
NOTA H


NOTA J


ES: aceite ligero (hulla), proceso de semi-coquización; Aceite ligero

[Líquido orgánico volétil condensado del gas desprendido en la destilación destructiva de hulla a baja temperatura (menos de 700 °C). Compuesto principalmente de hidrocarburos de C6-10.]


DA: letolie (kul), halvforkoksningsproces-; Frisk olie

[Den flygtige organiske væske kondenseret fra gassen udviklet ved lavtemperaturs (lavere end 700 °C) destruktiv destillation af kul. Sammensat primært af C6-10


-carbonhydrider.]
DE: Leichtöl (Kohle), Halbverkokungsverfahren; Leichtöl

[Flüchtige organische Flüssigkeit, die aus dem bei der Niedrigtemperatur-(weniger als 700 °C)- Entgasung ausströmenden Gas kondensiert. Besteht in erster Linie aus C6-10


-Kohlenwasserstoffen.]
EL: ελαφρό έλαιο (άνθρακα), κατεργασίας ημικοκοποίησης· Καθαρό πετρέλαιο

[Το πτητικό οργανικό νερό που συμπυκνώνεται από το αέριο το οποίο εκλύεται κατά την ξηρά απόσταση άνθρακα σε χαμηλή θερμοκρασία (μικρότερη από 700 °C). Αποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες με C6-10.]


EN: Light oil (coal), semi-coking process; Fresh oil

[The volatile organic liquid condensed from the gas evolved in the low temperature (less than 700 °C (1 292 °F) destructive distillation of coal. Composed primarily of C6-10 hydrocarbons.]


FR: huile légère (charbon), semi-cokéfaction; Huile fraîche

[Liquide organique volatil obtenu par condensation des gaz dégagés par la distillation destructive du charbon à basse température (au-dessous de 700 °C). Se compose principalement d’hydrocarbures en C6-10.]


IT: olio leggero (carbone), processo semi-coking; Olio fresco

[Liquido organico volatile condensato dal gaz evoluto nella distillazione distruttiva del carbone a bassa temperatura (meno di 700 °C). Costituito prevalentemente da idrocarburi C6-10.]


NL: lichte olie (kool), semi-verkooksing- proces; Lichte olie

[De vluchtige organische vloeistof die wordt gecondenseerd uit het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie van kool bij lage temperatuur (minder dan 700 °C). Voornamelijk samengesteld uit C6-10-koolwaterstoffen.]


PT: óleo leve (carvão), processo de semi-coking; Óleo fresco

[O líquido organico volátil condensado do gás liberto na destilação destrutiva do carvão a temperatura baixa (inferior a 700 °C). É constituído principalmente por hidrocarbonicos em C6-10.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Care. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   132   133   134   135   136   137   138   139   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna