Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona158/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   154   155   156   157   158   159   160   161   ...   418

Cas No 68607-30-7
EEC No 271-763-7
No 649-031-00-7
NOTA H
ES:

residuos (petróleo), planta de destilación primaria, baja proporción de azufre; Fuéloleo pesado

[Combinación compleja de hidrocarburos con baja proporción de azufre producida como la fracción a partir de la planta de destilación primaría de la destilación del crudo de petróleo. Residuo después de la separación de la fracción de primera destilación de gasolina, queroseno y gasóleo.]
DA:

rester (råolie, topanlægs-, sovl-fattige; Fuelolie

[En sammensat, svovlfattig blanding af carbonhybrider fremstillet som restfraktionen fra topanlægsdestillation af råolie. Den udgør resten, efter atstraight-run benzinfraktionen, petroleumfraktionen og gasoliefraktionen er blevet fjernet.]
DE:

Rückstände (Erdöl), Topanlage, niedrig-Schwefel; Heizöl schwer

[Eine wenig Schwefel enthaltende komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, hergestellt als Rückstandsfraktion aus der Topanlagendestilllation von Rohöl. Es ist der Rückstand nach dem Entfernen von straight-run Benzinschnitt, Kerosinschnitt und Gasölschnitt.]
EL:

υπολείμματα (πετρελαίου), μονάδας ατμοσφαιρικής απόσταξης χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο· Βαρύ μαζούτ

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων, χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, που παράγεται σαν το υπολειμματικό κλάσμα απόσταξης αργού πετρελαίου σε μονάδα ατμοσφαιρικής απόσταξης. Είναι το υπόλειμμα, μετά την απομάκρυνση του κλάσματος της απευθείας απόσταξης βενζίνας του κλάσματος κηροζίνης και του κλάσματος του ακαθάρτου πετρελαίου.]
EN:

Residues (petroleum), topping plant, low-sulfur; Heavy Fuel oil

[A low-sulfur complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from the topping plant distillation of crude oil. It is the residuum after the straight-run gasoline cut, kerosene cut and gas oil cut have been removed.]
FR:

résidus à basse teneur en soufre (pétrole), unité de fractionnement; Fioul lourd

[Combinaison complexe d'hydrocarbures, à basse teneur en soufre, produite comme fraction résiduelle, dans la distillation fractionnée du pétrole brut, après séparation des coupes essence, kérosène et gazole de distillation directe.]
IT:

residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo; Olio combustibile denso

[Combinazione complessa di idrocarburi a basso contenuto di zolfo ottenuta come frazione residua di distillazione del grezzo nell'impianto di topping. È il residuo che rimane dopo separazione dei tagli di benzina di prima distillazione, cherosene e gasolio.]
NL:

residuen (aardolie), aftopinrichting, laag zwavelgehalte; Stookolie

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen met laag zwavelgehalte, gevomd als de residufractie uit de destillatie in de aftopinrichting van ruwe olie. Dit residu wordt gevormd na verwijdering van de aftap van direct door fractionering verkregen gasoline, kerosine en gasolie.]
PT:

resíduos (petróleo), da unidade de topping, com baixo teor em enxofre; Fuelóleo

[Uma mistura complexa de hidrocarbonetos com baixo teor em enxofre produzida como a fracção residual da destilação na unidade de topping do petróleo bruto. É o resíduo após a remoção dos cortes gasolina de destilação directa, petróleo e gasóleo.]
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   154   155   156   157   158   159   160   161   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna